22 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 1098 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

 viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

 Art. 1. —
(1) Se desemnează Serviciul schimb internațional de informații din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală — Direcția generală de informații fiscale ca birou central de legătură pentru schimbul de informații privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare Biroul central de legătură.
(2) Biroul central de legătură este responsabil și de contactele cu Comisia Europeană. În acest scop, Biroul central de legătură transmite Comisiei Europene toate informațiile, datele  și  statisticile  prevăzute  la  titlul  VII1 „Cooperarea administrativă în domeniul fiscal” din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. —
(1) Pentru a asigura transmiterea și/sau primirea pe cale electronică a informațiilor între autoritatea competentă din România și birourile centrale de legătură din alte state membre, precum și a informațiilor cu Comisia Europeană, Biroul central de legătură este conectat la rețeaua CCN.
(2) Cheltuielile determinate de conectarea Biroului central de legătură la rețeaua CCN și pentru asigurarea aplicațiilor informatice necesare pentru transmiterea pe cale electronică a informațiilor de la Biroul central de legătură către statele membre și către Comisia Europeană se suportă din bugetul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

 

București, 19 martie 2013.
Nr. 353.