21 August, 2017

Văzând Referatul Direcției generale politici agricole și strategii nr. 76.984 din 15 martie 2013, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012, în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor, ținând cont de prevederile art. 291 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. —
Procedura de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, precum și a furnizorilor acestora este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3. —
În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) transponder (microcip) — un dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenței radio, numai pentru citire, care respectă standardul ISO 11784 și aplică tehnologia HDX sau FDX-B și poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785, la o distanță minimă de 12 cm;
b) dispozitiv de citire transponder (cititor de microcip) — dispozitiv portabil sau staționar, capabil să citească codurile transponderelor ce utilizează tehnologia HDX și FDX-B și să le afișeze conform standardului ISO 11784;
c) cod de transponder — cod inscripționat într-un transponder, ce conține informații referitoare la codul de țară, codul speciei, codul fabricantului și numărul unic de identificare a animalului, conform exemplului din anexa nr. 1;
d) cod de țară — cod format din 3 (trei) cifre, respectiv 642, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;
e) cod unic de identificare — cod numeric alcătuit din 7 cifre în cazul ecvideelor, utilizat pentru identificarea individuală a unui animal la nivel național, format în așa fel încât să nu se repete niciodată;
f) sistemul de identificare și înregistrare a ecvideelor — totalitatea aplicațiilor, dispozitivelor, documentelor și procedurilor utilizate pentru identificarea și înregistrarea ecvideelor, denumit în continuare SIIE;
g) furnizor primar — societate comercială ce are ca activitate producerea și/sau distribuirea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, pentru care a obținut aprobarea de la ANARZ și are dovada că deține un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, după caz;
h) furnizor secundar — persoană fizică autorizată, persoană juridică și/sau asociații profesionale înregistrate legal care fac dovada că dețin un angajament scris cu unul sau mai mulți furnizori primari de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor, aprobate de către ANARZ, în vederea furnizării transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor și care au primit acordul de comercializare a acestora pe teritoriul României, din partea ANARZ;
i) dangale — însemne folosite la identificarea cabalinelor de rasă, confecționate din fier după un anumit model și de dimensiuni specifice;
j) dangalizarea — aplicarea însemnelor folosite la identificarea cabalinelor de rasă cu ajutorul dangalelor înroșite în foc;
k) autoritate competentă — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin ANARZ, care coordonează și organizează activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor și constituie baza de date pentru acestea;
l)  ANARZ  —  Agenția  Națională  pentru  Ameliorare  și Reproducție în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”.
Art. 4. —
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de statBucurești, 15 martie 2013.

Nr. 114

ANEXA Nr. 1

 

CERINȚELE   TEHNICE

care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României

CAPITOLUL I

Cerințele tehnice care trebuie îndeplinite

de transponderele folosite pentru identificarea ecvideelor existente pe teritoriul României

1. Cerințe generale:
1.1. Transponderul se implantează parenteral, în condiții aseptice, între ceafă și greabăn, la mijlocul ancolurii, în zona ligamentului nucal, cu ajutorul unei seringi de unică folosință.
2. Transponderul folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) codul emis de transponder trebuie să fie unic;
b) să permită o citire rapidă;
c) să poată fi aplicat doar o singură dată.
3. Dimensiunile transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor:
3.1. Diametrul transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să fie între 2,0—2,2 mm.
3.2. Lungimea transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să fie între 10,0—15,00 mm.
3.3. Greutatea maximă a transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să fie de 0,2 g.
4. Cerințele tehnice de performanță ale transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor:
4.1. Transponderul trebuie să fie un dispozitiv pasiv, numai pentru citit, fără surse de alimentare cu energie, care nu emite radiații și nu are părți în mișcare, constituit dintr-un circuit integrat și o antenă, ambele incluse într-o capsulă de sticlă, transparentă, biocompatibilă și tratată antimigrație care utilizează tehnologia HDX sau FDX-B, conform standardelor ISO 11784 și ISO 11785. Acest lucru trebuie verificat prin procedurile de testare stabilite de ISO 24631-1.
4.2. Transponderul trebuie să fie lizibil cu ajutorul unor cititoare conforme cu standardul ISO 11785 care pot citi transpondere HDX sau FDX-B și trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de ISO 24631-3.
4.3. Transponderele trebuie livrate cu următoarele tipuri de dispozitive: seringă de unică folosință cu ac steril sau aplicator refolosibil și ace sterile și cu 6 etichete autocolante cu numărul transponderului convertit în cod de bare.
4.4. Distanța de citire a transponderului trebuie să fie de minimum 12 cm.
4.5. Frecvența transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să fie de 134,2 kHz +/- 1,5 kHz.
4.6. Structura codului transponderului va fi următoarea:
a) primele 3 caractere ale transponderului reprezintă codul de țară, conform standardului ISO 3166, pentru România acesta fiind 642;
b) următoarele două caractere reprezintă codul speciei, respectiv 01;
c) următoarele 3 caractere reprezintă codul fabricantului;
d) următoarele 7 caractere reprezintă codul unic de identificare, utilizat pentru identificarea individuală a unui ecvideu la nivel național, format în așa fel încât să nu se repete niciodată.

Exemplu: Codul transponderului se va citi conform tabelului de mai jos:

Tipul mijlocului de identificare

Codul transponderului

Interpretarea codului de identificare

 

 

Transponder (microcip)

 

 

64201XXX9999999

642 — cod de țară

01 — cod de specie

XXX — codul fabricantului

9999999 — codul unic de identificare al ecvideului, începând cu

0725001


CAPITOLUL II

Cerințele tehnice care trebuie îndeplinite în cazul folosirii dangalizării pentru cabalinele de rasă,

născute pe teritoriul României

1. Cerințe generale:
1.1. Dangalele la mânz se aplică pe ambele laturi ale trunchiului în locul șeii, în mijlocul unui unghi imaginar format din linia care trece la distanță de 3 cm mai jos de linia spinării și o linie care trece înapoia unghiului posterior al cartilajului spetei, de regulă înainte de vârsta de înțărcare.
1.2. Dangalizarea la iapa de reproducție se face pe latura gâtului, în treimea superioară.
2. Cerințe tehnice:
2.1. Dangaua trebuie să fie din fier și trebuie să aibă următoarele dimensiuni: 5 cm înălțime, 3 cm lățime și 4 mm grosime.
2.2. Dangalele sunt confecționate din fier, după un standard oficial și cu însemnele specifice rasei, și anume: numere, litere și semne aprobate de autoritatea competentă.
2.3. Structura dangalelor poate fi următoarea: simbolul hergheliei, inițiala tatălui, semnul de mamă, numărul de mânz, numărul matricol de iapă, numărul de ordine din registru și ultimele două caractere din anul nașterii.
3. Însemnele pentru dangalizarea cabalinelor de rasă din sectorul de stat și privat sunt aprobate de ANARZ, ca autoritate națională  de  stud  book,  în  baza  solicitărilor  primite  de  la deținătorii de cabaline, indiferent de forma de asociere.
4. Dangalizarea cabalinelor de rasă atât din sectorul de stat cât și privat se face în prezența unui reprezentat al ANARZ.

CAPITOLUL III

Cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de actul de identificare al ecvideelor

1. Pașaportul pentru ecvideu este actul de identificare al ecvideului, emis de ANARZ, care se eliberează la solicitarea proprietarului/deținătorului ecvideului.
2. Pașaportul duplicat: atunci când documentul de identificare este pierdut, dar identitatea animalului poate fi stabilită, și anume cu ajutorul codului transmis de transponder sau cu metoda alternativă și există o declarație privind proprietatea asupra animalului, organismul emitent eliberează un duplicat al documentului de identificare, cu o trimitere la numărul unic de identificare pe viață și marchează documentul ca atare în mod clar.
3. Pașaport înlocuitor: atunci când documentul de identificare original este pierdut, iar identitatea ecvideului nu poate fi stabilită, organismul emitent din statul membru în care se află ecvideul emite un document de identificare înlocuitor care trebuie să fie marcat ca atare în mod distinct.
4. Costul mijloacelor de identificare și costul pașapoartelor duplicat și al pașapoartelor înlocuitor sunt suportate de către proprietarul animalelor.
5. Tariful pentru eliberarea pașaportului duplicat și înlocuitor se stabilește prin decizie a directorului general al ANARZ pe baza notei de calcul aprobate și se actualizează anual cu rata inflației.
6. Tariful pentru eliberarea pașaportului duplicat și înlocuitor se achită la ANARZ — oficiul pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județean, ca taxă pașaport duplicat/înlocuitor.

ANEXA Nr. 2


 

PROCEDURA   DE   APROBARE

a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, precum și a furnizorilor acestora

 

1. Pentru furnizarea pe teritoriul României a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, furnizorul primar trebuie să solicite la ANARZ aprobarea acestora.
2. Pentru obținerea aprobării prevăzute la punctul 1, furnizorul primar completează cererea de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor existente pe teritoriul României, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la ANARZ, împreună cu documentele și elementele prevăzute în anexă.
2.1.Documentația depusă la ANARZ va fi precedată de un opis, cu toate cerințele tehnice și documentele prevăzute în prezenta anexă, semnat și ștampilat de reprezentantul legal, va fi îndosariată, iar paginile acesteia vor fi numerotate. În opis se vor înscrie paginile la care se regăsesc documentele care atestă îndeplinirea acestor cerințe.
3. ANARZ soluționează cererea în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete. În acest sens, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin, prin decizie a directorului general al ANARZ, se desemnează la nivelul ANARZ comisia care va soluționa cererile.
3.1. În situația în care solicitantul nu depune documentația conform prevederilor pct. 2.1 sau acesta nu completează documentația în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării de către ANARZ ca urmare a lipsei documentelor solicitate, trebuie reluată întreaga procedură, conform prezentei anexe, prin depunerea unei noi cereri.
4. În cazul în care răspunsul la cerere este favorabil, ANARZ emite Certificatul de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, utilizate pe teritoriul României, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, precum și documentul de alocare a codurilor de identificare pentru inscripționarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.Codurile de identificare care au fost deja folosite pentru inscripționarea transponderelor și nu mai pot fi utilizate la inscripționarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor sunt de la 0000001 până la 0725000.
5. În cazul în care codurile de identificare alocate s-au epuizat, furnizorul primar solicită în scris ANARZ suplimentarea codurilor de identificare pentru inscripționarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor.
6. Certificatul de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României se eliberează numai furnizorilor primari care fac dovada conformității transponderelor supuse aprobării cu cerințele tehnice prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, prin copii legalizate ale rapoartelor de testare, eliberate de Comitetul internațional pentru controlul și înregistrarea performanțelor animalelor (ICAR). Produsele atestate de către acesta sunt publicate pe site-ul oficial al ICAR: http://www.service-icar.com/manufacturer_complete.php, caz în care, la completarea cererii de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, pentru acestea se va menționa codul produsului, publicat în această listă.
7. Certificatele emise și prevăzute la pct. 4 se înregistrează de către ANARZ în Registrul de evidență a certificatelor de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
8. Documentul de alocare a codurilor de identificare pentru producerea transponderelor conține elementele de identificare și de acces la modulul de alocare și gestiune a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor din cadrul SIIE pe care furnizorul primar trebuie să le utilizeze în activitatea de alocare către utilizator a codurilor de identificare inscripționate pe transponderele comercializate.
9. Pentru furnizarea pe teritoriul României a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, furnizorii secundari trebuie să solicite în scris centrelor tehnice regionale ale ANARZ de pe raza teritorială a sediului social, în calitate de reprezentant în teritoriu al ANARZ, acordarea dreptului de furnizare a transponderelor pentru a deveni furnizori secundari de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor, completând cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.
10. La depunerea solicitării, furnizorul secundar trebuie să facă dovada că deține un angajament scris cu furnizorul primar pentru furnizarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României.
11. Centrele tehnice regionale ale ANARZ soluționează cererea în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete. În acest sens, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin, prin decizie a directorului general al ANARZ, se desemnează la nivelul centrelor tehnice regionale ale ANARZ comisiile care vor soluționa cererile.
12. În situația în care solicitantul nu completează documentația în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării de către centrele tehnice regionale ale ANARZ a lipsei documentelor, cererea își pierde valabilitatea, urmând ca solicitantul să reia întreaga procedură.
13. În cazul în care răspunsul la cerere este favorabil, centrele tehnice regionale ale ANARZ transmit solicitanților elementele de identificare și de acces la modulul de alocare și gestiune a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor din cadrul SIIE, pe care trebuie să le utilizeze în activitatea de alocare a codurilor de identificare inscripționate pe transpondere către deținătorii animalelor.
14. Furnizorii primari care solicită și obțin aprobarea pentru transponderele folosite pentru identificarea ecvideelor furnizează pe teritoriul României doar transponderele aprobate de către ANARZ, produse cu codurile de identificare alocate de către ANARZ, conform documentului de alocare a codurilor de identificare pentru inscripționarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, prevăzut în anexa nr. 4.
15. Furnizorul secundar furnizează doar transponderele folosite pentru identificarea ecvideelor aprobate de către ANARZ, preluate de la furnizorul primar.
16. Operațiunile de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României se înregistrează în SIIE, specificându-se codurile inscripționate pe transponderele livrate și datele privind destinatarul acestora.
17. Orice constatare referitoare la furnizarea de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor inscripționate cu alte coduri de identificare decât cele alocate de ANARZ sau referitoare la furnizarea de transpondere neaprobate conform prezentei proceduri generează anularea certificatului de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor obținut de către furnizorul în cauză și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
18. Anularea Certificatului de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor prevăzută la pct. 17 se realizează prin documentul de anulare prevăzut în anexa nr. 6, emis de către ANARZ în baza procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmite în urma controalelor de către inspectorii Inspecției de Stat în Zootehnie din cadrul ANARZ.
19. Procesul-verbal de contravenție prin care se aplică sancțiunile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)—e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012, se transmit la ANARZ în ziua întocmirii, iar ANARZ transmite furnizorului primar de transpondere documentul de anulare.
20. În cazul deteriorării sau pierderii Certificatului de aprobare a transponderelor, la cererea operatorului economic în cauză, ANARZ va elibera un duplicat.
21. Duplicatul va avea același număr cu originalul.
22. Pe duplicat, în colțul din dreapta sus, se aplică mențiunea „DUPLICAT”.
23. În Registrul de evidență a certificatelor de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României se menționează numărul și data emiterii duplicatului.
24. Lista cu formatul transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor aprobate de ANARZ va fi publicată și actualizată pe adresa www.anarz.eu.
25. Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

cerere
certificat

cerere1
cerere2

anexa5
document de anulare