19 August, 2017

Reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, întrucât:
(1) Statele membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare părțile) recunosc faptul că o consultare și o cooperare deplină și eficace pot impune schimbul de informații clasificate între părți în interesul Uniunii Europene, precum și între părți și instituțiile Uniunii Europene ori agențiile, organismele sau oficiile înființate de acestea;
(2) Părțile împărtășesc dorința comună de a contribui la instituirea unui cadru general coerent și cuprinzător pentru protecția informațiilor clasificate emise de părți în interesul Uniunii Europene, de instituțiile Uniunii Europene ori de agențiile, organismele sau oficiile înființate de acestea, ori primite din partea unor state terțe sau a organizațiilor internaționale în acest context;
(3) Părțile sunt conștiente de faptul că accesul la astfel de informații clasificate și schimburile de astfel de informații impun măsuri de securitate corespunzătoare pentru protecția acestora, convin după cum urmează

ARTICOLUL 1

Scopul prezentului acord este de a asigura protecția de către părți a informațiilor clasificate:
(a) care provin de la instituțiile Uniunii Europene ori de la agenții, organisme sau oficii înființate de acestea și care sunt furnizate părților ori schimbate cu acestea;
(b) care provin de la părți și sunt furnizate instituțiilor Uniunii Europene ori agențiilor, organismelor sau oficiilor înființate de acestea ori schimbate cu acestea;
(c) care provin de la părți pentru a fi furnizate sau schimbate între ele în interesul Uniunii Europene și sunt marcate pentru a indica faptul că fac obiectul prezentului acord;
(d) care sunt primite de instituțiile Uniunii Europene ori de agențiile, organismele sau oficiile înființate de instituțiile Uniunii Europene din partea unor state terțe ori a unor organizații internaționale și sunt furnizate părților sau schimbate cu acestea.

ARTICOLUL 2

În sensul prezentului acord, prin informații clasificate se înțelege orice informații sau materiale, sub orice formă, a căror divulgare neautorizată ar putea aduce prejudicii de diverse grade intereselor Uniunii Europene ori ale unuia sau mai multor state membre și care poartă unul dintre următoarele marcaje de clasificare UE ori un marcaj de clasificare corespunzător, astfel cum este prevăzut în anexă:
— „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”. Acest marcaj se aplică acelor informații și materiale a căror divulgare neautorizată ar putea aduce prejudicii de o gravitate excepțională intereselor esențiale ale Uniunii Europene sau ale unuia ori mai multor state membre.
— „SECRET UE/EU SECRET”. Acest marcaj se aplică acelor informații și materiale a căror divulgare neautorizată ar putea prejudicia grav interesele esențiale ale Uniunii Europene sau ale unuia ori mai multor state membre.
— „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”. Acest marcaj se aplică acelor informații și materiale a căror divulgare neautorizată ar putea prejudicia interesele esențiale ale Uniunii Europene sau ale unuia ori mai multor state membre.
— „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Acest marcaj se aplică acelor informații și materiale a căror divulgare neautorizată ar putea fi în defavoarea intereselor Uniunii Europene sau ale unuia ori mai multor state membre.

ARTICOLUL 3

(1) Părțile iau toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, pentru a asigura că nivelul de protecție conferit informațiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord este echivalent cu cel atribuit prin normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene pentru protecția informațiilor UE clasificate care poartă un marcaj de clasificare corespunzător, astfel cum este prevăzut în anexă.
(2) Nicio dispoziție a prezentului acord nu aduce atingere actelor cu putere de lege sau actelor administrative naționale ale părților privind accesul public la documente, protecția datelor cu caracter personal sau protecția informațiilor clasificate.
(3) Părțile notifică depozitarului prezentului acord orice modificări aduse clasificărilor de securitate prevăzute în anexă. Articolul 11 nu se aplică acestor notificări.

ARTICOLUL 4

(1) Fiecare parte se asigură că informațiile clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord nu sunt:
(a) clasificate la un nivel de clasificare inferior ori declasificate fără acordul scris prealabil al emitentului;
(b) folosite pentru alte scopuri decât cele stabilite de emitent; (c)  divulgate  niciunui  stat  terț  ori  niciunei  organizații internaționale fără acordul scris prealabil al emitentului și fără un acord sau o înțelegere corespunzătoare privind protecția informațiilor clasificate cu statul terț sau organizația internațională în cauză.
(2) Principiul acordului emitentului se respectă de către toate părțile, în conformitate cu cerințele constituționale, actele cu putere de lege și actele administrative naționale.

ARTICOLUL 5

(1) Fiecare parte se asigură că accesul la informații clasificate se acordă în baza principiului „necesității de a cunoaște”.
(2) Părțile garantează că accesul la informații clasificate care conțin un marcaj de clasificare „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, un marcaj superior sau un marcaj de clasificare corespunzător, astfel cum figurează în anexă, se acordă numai persoanelor care dețin un certificat de securitate corespunzător sau care sunt autorizate în mod corespunzător prin alte mijloace, în virtutea funcțiilor pe care le dețin, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale.
(3) Fiecare parte se asigură că toate persoanele cărora li se acordă acces la informații clasificate sunt informate cu privire la responsabilitatea lor de a proteja aceste informații în conformitate cu reglementările de securitate corespunzătoare.
(4) La cerere, părțile, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, își oferă asistență reciprocă în efectuarea investigațiilor de securitate în vederea eliberării certificatelor de securitate.
(5) În conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, fiecare parte se asigură că orice entitate aflată sub jurisdicția sa care este susceptibilă de a primi sau emite informații clasificate deține autorizarea de securitate corespunzătoare și este în măsură să asigure protecția necesară pentru nivelul de securitate respectiv, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (1).
(6) În cadrul prezentului acord, fiecare parte poate recunoaște certificatele de securitate a personalului și certificatele de securitate industrială emise de altă parte.

ARTICOLUL 6

Părțile se asigură că toate informațiile clasificate care fac obiectul prezentului acord transmise, schimbate sau transferate în cadrul  ori între oricare  dintre  acestea  sunt  protejate în mod corespunzător, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (1).

ARTICOLUL 7

Fiecare parte se asigură că sunt puse în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protecția, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (1), a informațiilor clasificate prelucrate, stocate sau transmise prin sistemele de comunicații și informatice. Astfel de măsuri asigură confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor clasificate și garantează, acolo unde este cazul, nerepudierea și autenticitatea acestora, precum și un nivel corespunzător de responsabilitate și trasabilitate a acțiunilor legate de informațiile respective.

ARTICOLUL 8

Părțile își furnizează reciproc, la cerere, informații relevante privind normele și reglementările respective în materie de securitate.

ARTICOLUL 9

(1) Părțile iau toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, pentru a investiga cazurile în legătură cu care se cunoaște sau există motive rezonabile de a suspecta că informațiile clasificate care intră sub incidența prezentului acord au fost compromise ori pierdute.
(2) O parte care descoperă compromiterea sau pierderea unei informații clasificate informează imediat emitentul, prin canalele adecvate, cu privire la producerea acestui incident și, ulterior, înștiințează emitentul cu privire la rezultatele finale ale investigației și la măsurile de remediere adoptate pentru a preveni repetarea. La cerere, oricare altă parte interesată poate oferi asistență pentru investigații.

ARTICOLUL 10

(1) Prezentul acord nu afectează acordurile sau înțelegerile existente privind protecția ori schimbul de informații clasificate încheiate de oricare dintre părți.
(2) Prezentul acord nu împiedică părțile să încheie alte acorduri sau înțelegeri privind protecția și schimbul de informații clasificate emise de acestea, cu condiția ca astfel de acorduri și înțelegeri să nu contravină prezentului acord.

ARTICOLUL 11

Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris între părți. Orice modificare intră în vigoare în urma notificării în temeiul articolului 13 alineatul (2).

ARTICOLUL 12

Orice diferend între două sau mai multe părți referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează prin consultări între părțile în cauză.

ARTICOLUL 13

(1) Părțile notifică Secretarului general al Consiliului Uniunii Europene încheierea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord.
(2) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după notificarea Secretarului general al Consiliului Uniunii Europene privind încheierea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acordului de către ultima parte care a luat această măsură.
(3) Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene acționează în calitate de depozitar al prezentului acord, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ARTICOLUL 14

Prezentul acord este redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate aceste douăzeci și trei de texte fiind egal autentice.

Drept care, subsemnații reprezentanți ai guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, au semnat prezentul acord.

Întocmit la Bruxelles, la douăzeci și cinci mai două mii unsprezece.

act
echivalenta

1.Diffusion restreinte / Beperkte Verspreiding nu reprezintă o clasificare de securitate în Belgia.
Belgia utilizează ܈i protejează informa܊iile „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” într-un mod care nu este mai pu܊in strict decât standardele ܈i procedurile descrise în normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene.
2.Germania: VS = Verschlusssache.
3.Fran܊a nu folose܈te clasificarea „RESTREINT” în sistemul său na܊ional. Fran܊a utilizează ܈i protejează informa܊iile clasificate ca „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” într-un mod care nu este mai pu܊in strict decât standardele ܈i procedurile descrise în normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene.

*) Anexa la acord este reprodusă în facsimil.

3