17 August, 2017

PREAMBUL

Ministerul Apărării Naționale din România și Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii, denumite în continuare părți, în dorința de a realiza interoperabilitatea, capacitatea operațională și eficacitatea forțelor lor militare prin întărirea cooperării în domeniul logistic, au hotărât să încheie prezentul acord privind achizițiile și serviciile reciproce.

ARTICOLUL I

Scop

Prezentul acord este încheiat în scopul stabilirii termenilor de bază, condițiilor și procedurilor care să faciliteze asigurarea reciprocă a sprijinului logistic, bunurilor și serviciilor, așa cum acești termeni sunt definiți la articolul II din prezentul acord.

ARTICOLUL II

Definiții

În prezentul acord și în oricare înțelegeri de aplicare, care prevăd proceduri specifice, se vor aplica următoarele definiții:
a) informații clasificate: informații oficiale care necesită protecție în interesul securității naționale și care sunt astfel desemnate prin aplicarea unui marcaj al clasificării de securitate; aceste informații pot fi sub formă orală, vizuală, magnetică sau documentară, precum și sub forma echipamentului sau tehnologiei;
b) schimb la valoare egală: plată pentru un transfer realizat în baza prezentului acord prin care este convenit că partea primitoare va înlocui sprijinul logistic, bunurile și serviciile care îi sunt furnizate cu sprijin logistic, bunuri și servicii în valoare monetară egală;
c) înțelegere de aplicare: un acord suplimentar scris pentru sprijin logistic, bunuri și servicii în care sunt specificate detalii, termene și condiții în vederea aplicării efective a înțelegerilor referitoare la achiziții și servicii;
d) factură: un document emis de partea furnizoare prin care se solicită rambursarea sau plata pentru sprijinul logistic, bunurile și serviciile specifice furnizate în conformitate cu prezentul acord și cu oricare înțelegere de aplicare;
e) sprijin logistic, bunuri și servicii: hrană, apă, cazare, transport, inclusiv transport aerian, carburanți și lubrifianți, îmbrăcăminte, servicii de comunicații, servicii medicale, muniție, asistență de întreținere a bazelor de operații și a construcțiilor referitoare la acestea, serviciile de depozitare, utilizarea facilităților, servicii de formare, piese de schimb și componente, servicii de reparații și întreținere, servicii de calibrare, servicii portuare; termenul include, de asemenea, folosirea temporară a vehiculelor de uz general și a altor articole de echipament militar neletale, în cazul în care un astfel de împrumut sau o astfel de închiriere este permisă de legislația națională și regulamentele părților. Termenul „sprijin logistic, bunuri și servicii” se referă la sprijinul, bunurile și serviciile de la oricare dintre sau toate categoriile enunțate;
f) comandă: o solicitare scrisă într-o formă convenită și semnată de o persoană autorizată, pentru furnizarea de sprijin logistic, bunuri și servicii specifice, în conformitate cu prezentul acord și cu oricare înțelegere de aplicare;
g) punct de contact (POC): un birou sau o agenție care este autorizată de o parte să semneze o cerere de comandă sau să acorde furnizarea de sprijin logistic, bunuri și servicii în conformitate cu prezentul acord sau să colecteze ori să efectueze plăți pentru sprijin logistic, bunuri și servicii furnizate sau primite în conformitate cu acest acord; aceste puncte de contact sunt prevăzute în anexele cu punctele de contact ale prezentului acord sau ale unei înțelegeri de aplicare încheiate în baza acestuia;
h) parte primitoare: partea care solicită și primește sprijin logistic, bunuri și servicii;
i) înlocuire la schimb: plata pentru un transfer realizat în conformitate cu prezentul acord, în care este convenit că partea primitoare va înlocui sprijinul logistic, bunurile și serviciile pe care le primește cu sprijin logistic, bunuri și servicii care au o natură identică sau în mod substanțial identică în conformitate cu cerințe convenite;
j) partea furnizoare: partea care furnizează sprijin logistic, bunuri și servicii;
k) transfer: vânzare — sau plată în numerar, schimb de bunuri asemănătoare, schimb de bunuri ori servicii având valoare egală —, închiriere, împrumut sau un alt tip de furnizare de sprijin logistic, bunuri și servicii, furnizate temporar, în condițiile prezentului acord.

ARTICOLUL III

Aplicabilitate

1. Acest acord este destinat să faciliteze sprijinul logistic reciproc dintre părți, pentru a fi folosit cu prioritate pe timpul exercițiilor întrunite, pregătirii, desfășurărilor, solicitărilor de servicii portuare, operațiilor sau altor activități de cooperare și în situații imprevizibile sau de criză, în care una dintre părți poate avea nevoie de sprijin logistic, bunuri și servicii.
2. Prezentul acord se aplică furnizării de sprijin logistic, bunuri și servicii de la forțele militare ale unei părți către forțele militare ale celeilalte părți, în schimbul plății în numerar sau al furnizării reciproce de sprijin logistic, bunuri și servicii către forțele militare ale părții furnizoare.
3. Toate activitățile părților care decurg din prezentul acord și din oricare înțelegere de aplicare vor fi realizate în conformitate cu legile naționale și regulamentele relevante. Toate obligațiile părților decurgând din prezentul acord și din oricare din înțelegerile de aplicare vor face obiectul disponibilității fondurilor alocate pentru asemenea scopuri. Dacă nu este convenit altfel în avans, o parte nu va emite o comandă și nu va primi sprijin în conformitate cu acest acord și cu oricare înțelegere de aplicare dacă nu dispune de fonduri (sau de sprijin prin înlocuire asupra căruia s-a convenit) disponibile pentru a plăti un asemenea sprijin. Dacă o parte descoperă că nu dispune de fondurile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile, va notifica cu promptitudine celeilalte părți, care are dreptul să întrerupă furnizarea oricărui sprijin care trebuia să fie plătit cu asemenea fonduri. Aceasta nu va afecta obligația părții de a plăti sprijinul deja primit.
4. Următoarele articole nu vor face obiectul transferului, conform acestui acord, și sunt în mod expres excluse din sfera sa de aplicare:
a) sisteme de arme;
b) articole de tehnică de luptă integrată, cu excepția închirierii sau împrumutului unor vehicule de uz general sau al altor articole de tehnică militară neletale, atunci când o astfel de închiriere sau un astfel de împrumut este permis de legile și reglementările naționale ale părților;
c) cantitățile inițiale de piese de schimb și de rezervă asociate comenzii inițiale de articole de tehnică de luptă integrată; totuși, piese de schimb și de rezervă necesare pentru reparații și servicii de mentenanță imediate pot fi transferate.
5. Sunt, de asemenea, excluse de la transferuri de către oricare parte, în baza prezentului acord, orice articole al căror transfer este interzis de legislația sau reglementările naționale ale părții respective. În concordanță cu legile și reglementările Statelor Unite ale Americii în vigoare, acestea nu pot transfera următoarele articole în baza acestui acord:
a) rachete dirijate;
b) mine și torpile navale;
c) muniție nucleară, incluzând articole, cum ar fi: focoasele și elementele de focoase, proiectilele, explozibilii pentru demolare și muniția de antrenament;
d) sisteme de ghidaj pentru bombe sau alte muniții;
e) muniții chimice, altele decât agenții chimici pentru restabilirea ordinii publice;
f) surse, produse derivate sau materiale nucleare speciale sau orice alt material, articol, date sau lucruri de valoare, al căror transfer face obiectul Legii energiei atomice din 1954, titlul 42, Codul Statelor Unite ale Americii, secțiunea 2011 și următoarele; și
g) articole de tehnică militară desemnate ca echipamente militare importante în Lista de muniții a Statelor Unite ale Americii (partea 121 a titlului 22 din Codul Regulamentelor Federale ale Statelor Unite), cu excepția celor permise în baza definiției sprijinului logistic, bunurilor și serviciilor în conformitate cu legile SUA.

ARTICOLUL IV

Termene și condiții

1. Fiecare parte va depune toate eforturile, în funcție de prioritățile sale naționale, pentru satisfacerea solicitărilor celeilalte părți privind furnizarea în baza prezentului acord de sprijin logistic, bunuri și servicii. Totuși, atunci când o înțelegere de aplicare cuprinde standarde stricte pentru satisfacerea unor astfel de cereri, se va aplica standardul din înțelegerea de aplicare.
2. Comenzile pot fi emise sau acceptate numai de punctele de contact (POCs) sau persoanele desemnate, identificate de către părți în anexe, de la anexa B până la anexa J ale acestui acord. Atunci când Ministerul Apărării Naționale din România solicită sprijin logistic, bunuri și servicii în afara ariei de responsabilitate (AOR) a Comandamentului Trupelor Americane din Europa (USEUCOM), acesta poate solicita comenzi direct punctului de contact (POC) despre care au cunoștință sau pot solicita asistență USEUCOM sau componentei de comandă a USEUCOM de a emite o comandă care să nu treacă printr-un POC care nu este al USEUCOM.
3. O înțelegere de aplicare în baza acestui acord poate fi negociată din partea Departamentului Apărării al SUA de comandamente, de USEUCOM, de statele majore ale altor comandamente de luptă ale SUA sau de către persoanele desemnate de către acestea. Înțelegerile de aplicare pot fi negociate din partea Ministerului Apărării Naționale de Direcția logistică din Statul Major General. Înțelegerile de aplicare trebuie să identifice punctele de contact și autorizările sau limitările specifice ale acestora.
4. Înainte de prezentarea unei comenzi scrise, partea care solicită trebuie să contacteze mai întâi punctul de contact (POC) al părții furnizoare, prin mijloace care includ telefonul, faxul sau poșta electronică, pentru a se asigura cu privire la disponibilitate, preț și la metodele dorite de rambursare pentru materialele și serviciile solicitate. Comenzile vor include toate datele elementelor din anexa A, precum și orice alte termene și detalii necesare pentru realizarea transferului. Instrucțiunile și formularul de comandă standard sunt anexate. Numărul acestui acord, US-ROU-02, trebuie să fie trecut pe toate comenzile și corespondența cu care au legătură.
5. Ambele părți vor păstra înregistrări ale tuturor tranzacțiilor.
6. Partea primitoare este responsabilă de:
a) planificarea preluării și transportul bunurilor dobândite în baza prezentului acord. Aceasta nu exclude ca partea furnizoare să ofere asistență la încărcarea bunurilor dobândite în baza prezentului acord în mijlocul de transport;
b)   obținerea oricăror certificate vamale necesare și planificarea altor acțiuni oficiale cerute de regulamentele vamale naționale.
7. Persoana desemnată de partea primitoare să preia sprijinul logistic, bunurile și serviciile va semna formularul standard de comandă (anexa A) în registrul corespunzător, ca evidență a primirii. În situația în care formularul standard de comandă nu este disponibil la locul de emitere al părții furnizoare, persoana desemnată să primească sprijinul logistic, bunurile și serviciile va semna un document de primire emis de către partea furnizoare ca înlocuitor al formei standard de comandă. Numărul acestui acord, US-ROU-02, trebuie să fie trecut pe documentul de primire.
8. Partea furnizoare va fi responsabilă de:
a) notificarea părții primitoare cu privire la momentul și locul preluării sprijinului logistic, bunurilor și serviciilor; și
b) înaintarea documentelor de primire semnate către punctul de contact autorizat să accepte comenzile în baza prezentului acord. Documentele de primire semnate vor fi anexate la formularul de comandă original.
9. Sprijinul logistic, bunurile și serviciile primite în baza acestui acord nu vor fi retransferate, temporar sau permanent, către altă țară, organizație internațională sau entitate — alta decât personalul, angajații sau agenții forțelor militare ale părții primitoare — fără consimțământul scris prealabil al părții furnizoare obținut prin canalele corespunzătoare

ARTICOLUL V

Rambursare

1. Pentru transferurile de sprijin logistic, bunuri și servicii, în baza prezentului acord, părțile vor conveni cu privire la plată fie în numerar („tranzacție rambursabilă”), fie prin înlocuire la schimb ori prin schimb de valoare egală (ambele sunt tranzacții de schimb). Partea primitoare va plăti părții furnizoare așa cum este prevăzut la alineatul 1.a) sau alineatul 1.b) al acestui articol. a) Tranzacție rambursabilă. Partea furnizoare va trimite facturi părții primitoare după efectuarea sau livrarea sprijinului logistic, bunurilor și serviciilor. Ambele părți vor dispune plata tuturor tranzacțiilor, iar fiecare din părți va factura celeilalte părți cel  puțin  o  dată  la  3  luni  toate  tranzacțiile  precedente nefacturate. Facturile vor fi însoțite de documentația necesară justificativă și vor fi plătite în termen de 60 de zile de la data prevăzută și înscrisă în factură. Plata va fi făcută în moneda părții furnizoare sau în alt mod convenit în comandă. Într-o tranzacție rambursabilă de stabilire a prețurilor, părțile convin să aplice reciproc următoarele principii tarifare:
1) În cazul unei achiziții specifice de către partea furnizoare de la operatorii săi economici, în numele părții primitoare, prețul nu va fi mai puțin avantajos decât prețul cerut forțelor armate de către operatorul economic al părții furnizoare pentru articole sau servicii identice, mai puțin orice sumă exclusă de la plată conform articolului VI din prezentul acord. Prețul cerut poate include diferențele datorate termenelor de livrare, punctelor de livrare și altor considerente similare.
(2) În cazul transferului din resurse proprii ale părții furnizoare, aceasta va cere același preț pe care îl percepe de la propriile sale forțe armate pentru sprijin logistic, bunuri și servicii de natură identică, de la data livrării sau primirii efective, mai puțin sumele exceptate prin articolul VI din prezentul acord. În orice caz, când un preț nu a fost stabilit sau când plățile nu sunt făcute pentru forțele armate proprii, părțile vor conveni în avans un preț, reflectând principiile reciproce de evaluare, excluzând costurile care sunt eliminate, în baza acelorași principii reciproce de stabilire a prețurilor.
b) Tranzacție la schimb. Tranzacțiile la schimb pot fi prin înlocuire la schimb sau schimb la valoare egală. Partea primitoare îi va plăti părții furnizoare prin transfer de sprijin logistic, bunuri și servicii, asupra cărora s-a convenit a fi identice (sau substanțial identice) ori s-a convenit a fi de valoare monetară egală cu sprijinul logistic, bunurile și serviciile furnizate sau efectuate de către partea furnizoare. Atunci când schimbul la valoare egală este agreat ca metodă de plată, părțile vor conveni asupra limitelor posibile, înainte de furnizarea sprijinului cerut, a bunurilor și serviciilor care vor fi acceptate ca plată. Partea primitoare este responsabilă de organizarea transportului la întoarcere și de livrarea sprijinului logistic, bunurilor și serviciilor înlocuitoare la locația convenită între părți în momentul semnării comenzii. Dacă partea primitoare nu efectuează schimbul în condițiile programului de înlocuire convenit sau în vigoare la data tranzacției inițiale, care nu poate depăși un an de la data tranzacției inițiale, tranzacția va fi considerată rambursabilă și îi va fi aplicat alineatul 1.a) de mai sus, cu excepția prețului ce va fi fost stabilit, folosind prețurile reale sau estimate, practicate la data când plata ar fi trebuit făcută.
c) Stabilirea prețului sau valorii. Următoarele mecanisme de stabilire a prețului sunt prevăzute în scopul clarificării aplicării principiilor reciproce de stabilire a prețului. Prețul stabilit pentru materialele aflate pe stocul de inventar va fi prețul listei de stoc al părții furnizoare. Prețul pentru o nouă achiziție va fi același preț plătit contractantului sau vânzătorului de către partea furnizoare. Prețul pentru serviciile oferite va fi prețul standard al părții furnizoare sau, în situația în care acest lucru nu este aplicabil, costurile asociate direct cu furnizarea serviciilor. Prețurile cerute vor exclude toate taxele de la plata cărora partea primitoare este exceptată în baza altor acorduri pe care guvernele părților le-au încheiat. La cerere, părțile convin să furnizeze informații suficiente pentru a verifica dacă aceste principii reciproce de stabilire a prețului sunt urmate și dacă prețurile nu includ costuri exceptate sau la care se renunță.
2. Când un preț final pentru comandă nu este convenit în avans, comanda, până la convenirea unui preț final, va stabili un nivel maxim al responsabilității părții care solicită sprijin logistic, bunuri și servicii. Apoi, părțile vor trece, de îndată, la negocierea prețului final.
3. Punctele de contact pentru plăți și colectări pentru fiecare parte sunt precizate în anexele la prezentul acord.
4. Prețul pentru sprijin logistic, bunuri și servicii în baza acestui acord nu va fi mai mare decât prețul pentru același sprijin logistic, aceleași bunuri și servicii disponibile în baza oricărui altui acord încheiat între părți sau guvernele lor.

ARTICOLUL VI

Costuri exceptate sau la care se renunță

În măsura în care legile și regulamentele naționale permit, părțile vor asigura că în îndeplinirea activităților realizate în baza prezentului acord nu vor fi percepute niciun fel de taxe și alte cheltuieli similare identificabile cu promptitudine. Părțile vor coopera în furnizarea documentației necesare pentru a facilita scutirile de taxe și taxe vamale. Prevederile oricăror acorduri referitoare la scutirea de taxe și scutiri vamale se vor aplica, de asemenea, prezentului acord. Părțile se vor informa ori de câte ori prețul perceput pentru sprijin logistic, bunuri și servicii include taxe. În determinarea identificării taxelor și a altor cheltuieli similare care ar trebui percepute se vor aplica principiile de stabilire a prețului din articolul V pentru valoarea sprijinului logistic, bunurilor și serviciilor asigurate de către partea furnizoare.

ARTICOLUL VII

Securitatea informațiilor

Schimbul tuturor informațiilor și materialelor clasificate se va realiza în conformitate cu politicile naționale de diseminare ale fiecărei părți. Orice informație și material clasificat furnizat sau generat în aplicarea acestui acord vor fi protejate în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul României privind măsurile de securitate pentru protecția informațiilor militare secrete, încheiat la Washington la 21 iunie 1995.

ARTICOLUL VIII

Interpretare, amendamente și revizuirea informațiilor

1. Orice neînțelegere referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, a oricărei înțelegeri de aplicare sau tranzacții efectuate va fi soluționată prin consultări între părți și nu va fi supusă judecății niciunui tribunal național sau internațional și niciunei terțe părți spre rezolvare.
2. Oricare parte poate solicita, în orice moment, amendarea prezentului acord prin notificarea scrisă a celeilalte părți. În eventualitatea în care o astfel de solicitare este făcută, părțile vor începe negocierile cu promptitudine. Prezentul acord poate fi amendat numai prin acordul scris al părților. Înlocuirea anexelor, de la anexa B până la anexa J care enumeră punctele de contact, poate fi realizată de către o parte prin transmiterea anexei înlocuitoare către cealaltă parte prin canale militare, fără ca acest acord să fie amendat formal.

ARTICOLUL IX

Intrarea în vigoare și încetarea valabilității

1. Prezentul acord, care cuprinde preambulul, articolele I—IX și anexele, de la anexa A la anexa J, va intra în vigoare la data la care Ministerul Apărării Naționale din România va transmite o notificare scrisă Departamentului Apărării din Statele Unite ale Americii referitoare la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată de timp, dacă nu își va înceta valabilitatea prin consimțământul scris al părților sau dacă nu este denunțat de către o parte, printr-o înștiințare scrisă a intenției de încetare a valabilității adresată celeilalte părți, cu cel puțin 180 de zile în avans. Cu toate acestea, în situația încetării valabilității prezentului acord, toate obligațiile de rambursare create în conformitate cu prevederile sale vor rămâne obligatorii pentru partea responsabilă până când vor fi executate.
2. După intrarea în vigoare, prezentul acord va înlocui în întregime Acordul dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achizițiile și serviciile reciproce [US-RO-01(ACSA)], semnat la 17 mai 2002 și 20 mai 2002, și Înțelegerea de aplicare (EC-RO-01) dintre Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii și Ministerul Apărării Naționale din România privind sprijinul logistic reciproc, semnată la 20 mai 2003. Orice referire la ACSA în alte documente încheiate între Statele Unite ale Americii și România și în orice înțelegere de aplicare se va înțelege ca trimitere la prezentul acord. Orice obligații financiare, tranzacții, comenzi sau cereri de sprijin asumate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, în cadrul ACSA, vor rămâne obligatorii până la îndeplinirea lor.
Drept mărturie, subsemnații, pe deplin autorizați de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Încheiat la București la 28 noiembrie 2012 și la Stuttgart la 5 decembrie 2012, în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limbile română și engleză, textele fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Apărării Naționale din România,

Sebastian Huluban,

secretar de stat pentru politica de apărare și planificare

Pentru Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii, general de brigadă Blaine D. Holt,

directorul pentru logistică

Comandamentul S.U.A. din Europa

Lista anexelor

 

Anexa A — Informații minime esențiale ale comenzii Anexa B — Punctele de contact ale părții române Anexa C — Puncte de contact ale USCENTCOM
TAB A — USCENTCOM
TAB B — USARCENT (forțe terestre) TAB C — USNAVCENT (forțe navale) TAB D — USAFCENT (forțe aeriene)
TAB E — USMARCENT (infanteria marină) TAB F — SOCCENT (operații speciale)
Anexa D — Puncte de contact ale USPACOM/USFJ TAB A — USPACOM
TAB B — PACFLT (forțe navale) TAB C — USARPAC (forțe terestre)
TAB D — MARFORPAC (pușcași marini) TAB E — PACAF (forțe aeriene)
TAB F — SOCPAC (Comandamentul de operațiuni speciale) TAB G — USFJ
TAB H — USARJ (forțe terestre)
TAB I — MARFORJ (pușcași marini)
TAB J — USAFJ (forțe aeriene) TAB K — USFK
Anexa E — Puncte de contact ale USEUCOM TAB A — USEUCOM
TAB B — USAFE (forțe aeriene) TAB C — USAREUR (forțe terestre) TAB D — USNAVEUR (forțe navale)
TAB E — USMARFOREUR (infanterie marină) TAB F — SOCEUR (operații speciale)
TAB G — USAREUR KFOR
Anexa F — Puncte de contact ale J-4 din Statul Major Întrunit — Hampton Roads (HR) TAB A — J-4 din Statul Major Întrunit — Hampton Roads (HR)
TAB B — ACC (forțe aeriene) TAB C — CFFC (forțe navale)
TAB D — MARFORLANT (pușcași marini)
TAB E — FORSCOM (forțe terestre) Anexa G — Puncte de contact ale USSOUTHCOM
TAB A — Comandamentul USSOUTHCOM TAB B — USARSOUTH (forțe terestre TAB C — USNAVSOUTH (forțe navale)
TAB D — USSOUTHAF (forțe aeriene) TAB E — USMARSOUTH (pușcași marini) TAB F — SOCSOUTH (operații speciale)
Anexa H — Puncte de contact ale USNORTHCOM
Anexa I — Puncte de contact ale USTRANSCOM
Anexa J — Puncte de contact ale USAFRICOM

ANEXA A

 Informații minime esențiale ale comenzii

1. Înțelegere de aplicare sau acord de sprijin
2. Data comenzii
3. Desemnarea și adresa oficiului la care se trimite factura
4. Lista numerică cu numerele de stoc ale articolelor, dacă există
5. Cantitatea și descrierea materialelor/serviciilor solicitate
6. Cantitatea furnizată
7. Unitatea de măsură
8. Prețul unitar în moneda țării care întocmește factura sau în alt mod convenit în comandă
9. Cantitatea furnizată (6) înmulțită cu prețul unitar (8)
10. Moneda țării care întocmește factura sau după cum se convine în comandă
11. Suma totală din comandă exprimată în moneda țării care întocmește factura sau după cum se convine în comandă
12. Numele (tipărit sau scris la mașină), semnătura și funcția reprezentantului autorizat pentru comenzi sau rechiziționări
13. Plătitorul desemnat prin remitere
14. Desemnarea și adresa oficiului de primire a remiterii
15. Semnătura primitorului confirmând serviciul sau bunurile primite pe bază de comandă sau rechiziție sau un document suplimentar separat
16. Numărul documentului de comandă sau rechiziție
17. Organizația primitoare
18. Organizația emitentă
19. Tipul de tranzacție
20. Menționarea fondurilor sau adeverință de dispunere de fonduri, dacă este cazul, conform procedurilor părților
21. Data și locul transferului original, în cazul tranzacției la schimb, un desfășurător de înlocuire conținând ora și locul transferului de înlocuire
22. Numele, semnătura și funcția persoanei oficiale autorizate cu acceptarea
23. Cerințe speciale suplimentare, dacă e cazul, precum: transport, ambalaj etc.
24. Limitări ale răspunderii guvernamentale
25. Numele, semnătura, data și funcția reprezentantului părții furnizoare, care asigură în realitate bunuri și servicii

formular1

*) Formularul standard este reprodus în facsimil.

Puncte de contact din Ministerul Apărării Naționale din România

 Responsabilități privind plasarea de comenzi și financiare pentru ACSA

 

SUBANEXA A — Comandamentul logistic întrunit din România
SUBANEXA B — Forțele aeriene române
SUBANEXA C — Forțele terestre române
SUBANEXA D — Forțele navale române

Comandamentul logistic întrunit din România

ANEXA B/SUBANEXA A

 

1. Agenția română responsabilă pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor este:
a) Unitatea: Comandamentul logistic întrunit
b) Telefon comercial: 004-021-3155485
c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3101565
d) Fax comercial: 004-021-3101565
e) Adresa poștală: str. Drumul Taberei nr. 7—9, sectorul 6, București, România
2. Agenția română responsabilă pentru colectarea și efectuarea plăților pentru sprijin, materiale și servicii este:
a) Unitatea: Comandamentul logistic întrunit
b) Telefon comercial: 004-021-3155485
c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3101565
d) Fax comercial: 004-021-3101565
e) Adresă poștală: str. Drumul Taberei nr. 7—9, sectorul 6, București, România.

 Forțele aeriene române

ANEXA B/SUBANEXA B

 

3. Agenția română responsabilă pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor este:
a) Unitatea: Serviciul logistic al Statului Major al Forțelor Aeriene
b) Telefon comercial: 004-021-3194000
c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3194000
d) Fax comercial: 004-021-3194033
e) Adresa poștală: șoseaua București—Ploiești, km 10,5, sectorul 1, București, România
4. Agenția română responsabilă pentru colectarea și efectuarea plăților pentru sprijin, materiale și servicii este:
a) Unitatea: Serviciul logistic al Statului Major al Forțelor Aeriene
b) Telefon comercial: 004-021-3194000
c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3194000
d) Fax comercial: 004-021-3194033
e) Adresa poștală: șoseaua București—Ploiești, km 10,5, Sectorul 1, București, România

Forțele terestre române

ANEXA B/SUBANEXA C

 

5. Agenția română responsabilă pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor este:
a) Unitatea: Serviciul logistic al Statului Major al Forțelor Terestre
b) Telefon comercial: 004-021-3144610
c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3144610 interior 196
d) Fax comercial: 004-021-3185363
e) Adresa poștală: str. Drumul Taberei nr. 9—11, sectorul 6, București, România
6. Agenția română responsabilă pentru colectarea și efectuarea plăților pentru sprijin, materiale și servicii este:
a) Unitatea: Secția financiară a Statului Major al Forțelor Terestre
b) Telefon comercial: 004-021-3144610 interioare 432, 500, 431
c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3144610 interior 186
d) Fax comercial: 004-021-3185365
d) Adresa poștală: str. Drumul Taberei nr. 9—11, sectorul 6, București, România

Forțele navale române

 

ANEXA B/SUBANEXA D

3. Agenția română responsabilă pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor este:
a) Unitatea: Serviciul logistic al Statului Major al Forțelor Navale (N4 al SMFN)
b) Telefon comercial: 004-021-3194012
c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3194012
d) Fax comercial: 004-021-3194019
e) Adresa poștală: șoseaua București—Ploiești, km 10,5, sectorul 1, București, România E-mail: smfn@navy.ro (în atenția N4/SMFN)
4. Agenția română responsabilă pentru colectarea și efectuarea plăților pentru sprijin, materiale și servicii este:
a) Unitatea: Secția financiară a Statului Major al Forțelor Navale
b) Telefon comercial: 004-021-3194012
c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3194012 c) Fax comercial: 004-021-3194022
d) Adresa poștală: șoseaua București—Ploiești, km 10,5, sectorul 1, București, România E-mail: smfn@navy.ro

 ANEXA C

 

Punctele de contact ale Comandamentului central din S.U.A. (POC din USCENTCOM) Responsabilități privind comenzile și în domeniul financiar

SUBANEXA A — HQ USCENTCOM (sediul central al USCENTCOM)
SUBANEXA B — USARCENT (Army)/Armata Terestră Centrală
SUBANEXA C — USNAVCENT (Navy)/Forțele Navale Centrale
TAB D — USAFCENT (Air Force)/Forțele Aeriene Centrale
TAB E — USMARCENT (Marine Corps)/Infanteria Marină Centrală
TAB F — SOCCENT (Special Operations)/Operații Speciale Centrale

Comandamentul central al S.U.A. (USCENTCOM)

ANEXA C/SUBANEXA A

 

1. POC din USCENTCOM pentru plasarea și acceptarea comenzilor în prezentul acord este J4 din USCENTCOM — Compartimentul logistică multinațională și contractări din Direcția operații (CCJ4- O/MLC)

a)

Unitatea:

CCJ4-O/MLC

b)

Telefon:

Comercial: 813-827-6420/5822

 

 

DSN: 651-6420/5822

c)

Fax:

Comercial: 813-827-5828

 

 

DSN: 651-5828

d)

Adresă mesaje:

USCENTCOM//J4/O/MLC//

e)

Adresă poștală:

USCENTCOM

 

 

ATTN: CCJ4-O/MLC

 

 

7115 South Boundary Boulevard

 

 

MacDill AFB, FL 33621-5101

2. Structura USCENTCOM responsabilă pentru plăți și colectări în sprijinul prezentului acord este Biroul financiar-contabil al USCENTCOM.

a)

Unitatea:

CCCO

b)

Telefon:

Comercial: 813-827-5884

 

 

DSN: 651-5884

c)

Fax:

Comercial: 813-827-4218/4648

 

 

DSN: 651-4218/4648

d)

Adresa mesaje:

USCENTCOM//CCCO//

e)

Adresă poștală:

USCENTCOM

 

 

ATTN: CCCO

 

 

7115 South Boundary Boulevard

 

 

MacDill AFB, FL 33621-5101

Armata a Treia Terestră din S.U.A./Forțele terestre din Comandamentul central al S.U.A. (USARCENT)
1. POC din USARCENT responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor este G-4, Serviciul susținere logistică.

a)

b)

 

c)

Unitatea: Telefon:

 

Fax:

Third U.S. Army, G-4

Comercial: 404-464-3793

DSN: 367-3793

Comercial: 404-464-4030

DSN: 367-4030

Comercial: 404-464-4579 (Classified)

 

d)

 

Adresă mesaje:

DSN: 367-4579 (Classified)

COMUSARCENT FT MCPHERSON GA//G4//

e)

Adresă poștală:

Third U.S. Army

ATTN: G-4, AFRD-GD

18881 Hardee Ave SW

Ft McPherson, GA 30330

2. Agenția USARCENT pentru plăți și colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar- contabil al USARCENT.

a)   Unitatea:                                      Third U.S. Army, Comptroller

b)   Telefon:                                       Comercial: 404-464-4885/4049

DSN: 367-4885/4049

c)   Fax:                                             Comercial: 404-464-4823

DSN: 367-4823

d)   Adresă mesaje:                            COMUSARCENT FT MCPHERSON GA//COMPTROLLER//

e)   Adresă poștală:                           Third U.S. Army

ATTN: Comptroller, AFRD-CM

18881 Hardee Ave SW

Ft McPherson, GA 30330

ANEXA C/SUBANEXA C

 

Comandamentul central al Forțelor navale din S.U.A. (USNAVCENT)

1. POC din USNAVCENT pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este N4 al USNAVCENT.

a)

Unitatea:

COMUSNAVCENT-BAHRAIN

 

 

Code: N4/Coalition Logistics Officer

b)

Telefon:

Comercial: (CC) 973-1785-3721/4183

 

 

DSN: 318-439-9432/4183

c)

Fax:

Comercial: 973-1785-4350

 

 

DSN: 318-439-4350

 

 

Comercial: 973-1785-4579 (Classified)

 

 

DSN: 318-439-4579 (Classified)

d)

Adresă mesaje:

COMUSNAVCENT//N4//COALITION

 

 

LOGISTICS OFFICER//

e)

Adresă poștală:

COMUSNAVCENT

 

 

Code: N4/LRC/Coalition Logistics Officer/

 

 

FPO, AE 09501-6008

2. Agenția  USNAVCENT responsabilă  pentru  plăți  și  colectări  în  sprijinul  acestui  acord  este Compartimentul financiar-contabil al COMUSNAVCENT

a)

Unitatea:

COMUSNAVCENT Comptroller,

 

 

CODE NOOCF

b)

Telefon:

Comercial: 973-1785-3029

 

 

DSN: 318-439-3029

c)

Fax:

Comercial: 973-1785-4350

 

 

DSN: 318-439-4350

d)

Adresă mesaje:

COMUSNAVCENT//N00CF//

e)

Adresă poștală:

COMUSNAVCENT

 

 

Code: NOOCF

 

 

FPO, AE 09501-6503

ANEXA C/ SUBANEXA D

 

Comandamentul central al Forțelor aeriene din S.U.A. (USAFCENT)

 

1. POC din USCENTAF pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este A4 din USAFCENT, directorul logisticii.

a)

Unitatea:

US CENTAF/ A4–LGXP

b)

Telefon:

Comercial: 803-895-4457/44344

 

 

DSN: 965-4457/4344

c)

Fax:

Comercial: 803-895-2932

 

 

DSN: 965-2932

d)

Adresă mesaje:

COMUSCENTAF SHAW AFB SC//A4//

e)

Adresă poștală:

USAFCENT/ A4–A4XP

 

 

524 Shaw Drive, Suite 135

 

 

Shaw AFB, SC 29152-5029

 2.  Agenția  USCENTAF  responsabilă  pentru  plăți  și  colectări  în  sprijinul  acestui  acord  este Compartimentul de analiză a managementul financiar al Forței Aeriene nr. 9.

a)

Unitatea:

9 AF/USAFCENT/FMA

b)

Telefon:

DSN: 965-6690

c)

Fax NESECRET:

Comercial: 803-895-6877

 

 

DSN: 965-6877

d)

Adresă mesaje:

USAFCENT SHAW AFB SC//FMA//

e)

Adresă poștală:

9 AF/USAFCENT/FMA

 

 

411 Myers Street, Building 1049

 

 

Shaw AFB, SC 29152-5029

ANEXA C/SUBANEXA E

 

Comandamentul central al Forțelor de infanterie marină din S.U.A. (USMARCENT)

1. POC din USMARCENT pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este G4 din USMARCENT:

a)

Unitatea:

USMARCENT G4

b)

Telefon:

Comercial: 813-827-7098

 

 

DSN: 651-7098

c)

Fax:

Comercial: 813-827-7037

 

 

DSN: 651-7037

d)

Adresă mesaje:

COMUSMARCENT G4 (MC)

e)

Adresă mesaj:

USMARCENT, G-4, MacDill AFD

 

 

7115 South Boundary Boulevard, Bldg 535

 

 

Tampa, FL 33621-5101

2. Agenția USMARCENT responsabilă pentru plăți și colectări în sprijinul acestui acord este G-8 din USMARCENT :

a)

Unitatea:

USMARCENT G-8

b)

Telefon:

Comercial: 813-827-7319

 

 

DSN: 651-7319

c)

Fax:

Comercial: 813-827-7037

 

 

DSN: 651-7037

d)

Adresă mesaje:

COMUSMARCENT G8 (MC)

e)

Adresă poștală:

USMARCENT, G-8, MacDill AFB,

 

 

7115 South Boundary Boulevard, Bldg 535

 

 

Tampa, FL 33621-5101

Operații speciale din Comandamentul central (SOCCENT)

1. POC din Operații speciale din Comandamentul central (SOCCENT) pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este J4 din SOCCENT.

a)

Unitatea:

SOCCCENT, J4

b)

Telephone:

Comercial: 813-828-0297

 

 

DSN: 968-0297

c)

Fax:

Comercial: 813-828-4826

 

 

DSN: 968-4826

 

 

Comercial: 813-828-8372 (Classified)

 

 

DSN: 968-8372 (Classified)

d)

Adresă mesaje:

COMSOCCENT MACDILL AFB FL//J4//

e)

Adresă poștală:

HQ, SOCCENT

 

 

ATTN: SOCCENT, J4

 

 

7115 South Boundary Boulevard

 

 

MacDill AFB, FL 33621-5101

2. Agenția pentru Operații speciale din Comandamentul central (SOCCENT) responsabilă pentru plăți și colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil al SOCCENT.

a)   Unitatea:                                      SOCCENT, Comptroller

b)   Telefon:                                       Comercial: (813) 828-4614//DSN: 968-4614 c)          Fax:      Comercial: 813-828-8747

DSN: 968-8747

Comercial: 813-828-1894 (Classified) DSN: 968-1894 (Classified)

d)   Adresă mesaje:                            COMSOCCENT MACDILL AFB FL//SOCCO//

e)   Adresă poștală:                           HQ SOCCENT ATTN: SOCCO

7115 South Boundary Boulevard

MacDill AFB, FL 33621-5101

Puncte de contact din Comandamentul S.U.A. din Zona Pacific

(USPACOM/USFJ/USFK) Responsabilități privind comenzile și financiare

 

SUBANEXA A — USPACOM
SUBANEXA B — PACFLT (Navy)
SUBANEXA C — USARPAC (Army)
SUBANEXA D — MARFORPAC (Marines)
SUBANEXA E — PACAF (Air Force)
SUBANEXA F — SOCPAC (Special Operations Command)
SUBANEXA G — USFJ
SUBANEXA H — USARJ (Army)
SUBANEXA I — MARFORJ (Marines)
SUBANEXA J — USAFJ (Air Force)
SUBANEXA K — USFK
SUBANEXA L — USAFK (Air Force)

ANEXA D

 

Comandantul Comandamentului S.U.A. din Zona Pacific

(CDRUSPACOM)


ANEXA D/SUBANEXA A

1. POC din USPACOM responsabil pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este J4, Secția pregătire logistică din Serviciul logistică și susținerea internațională:

a)

Unitatea:

HQ USPACOM J4

b)

Telefon:

Comercial (808) 477-9400 sau DSN 315-477-9400

c)

Fax:

Comercial (808) 477-0936 sau DSN 315-477-0936

d)

Message Address:

CDRUSPACOM HONOLULU HI//J4//

e)

Mailing Address:

HQ USPACOM J42

 

 

Bldg 700, Box 64028

 

 

Camp H. M. Smith, HI 96861-4028

2.  POC  din  USPACOM  responsabil  pentru  plăți  și  colectări  în  sprijinul  acestui  acord  estev Compartimentul financiar-contabil:

a)

Unitatea:

HQ USPACOM J05

b)

Telefon:

Comercial (808) 477-1175 sau DSN 315-477-1175

c)

Fax:

Comercial (808) 477-0535 sau DSN 315-477-0535

d)

Adresă mesaje:

CDRUSPACOM HONOLULU HI//J05//

e)

Adresă poștală:

HQ USPACOM J05

 

 

Bldg 700, Box 64037

 

 

Camp H. M. Smith, HI 96861-4037

Comandantul Flotei S.U.A. din Pacific

(COMPACFLT)


ANEXA D/SUBANEXA B

1. POC al COMPACFLT responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor este:

a)

Unitatea:

COMPACFLT (N403)

b)

Telefon:

DSN 315-474-6915 sau Comercial (808) 474-6915

c)

Fax:

DSN 315-474-5464 sau Comercial (808) 474-5464

d)

Adresă mesaje:

COMPACFLT PEARL HARBOR HI//N403//

e)

Adresă poștală:

Commander, U.S. Pacific Fleet

 

 

Code N403

 

 

250 Makalapa Drive

 

 

Pearl Harbor, HI 96860-3131

2. POC al COMPACFLT pentru colectarea și efectuarea de plăți pentru susținere, materiale și servicii este:

a)

Unitatea:

COMPACFLT (N00F)

b)

Telefon:

DSN 315-471-8215 sau Comercial 1 (808) 471-8215

c)

Fax:

DSN 315-474-6937 sau Comercial (808) 474-6937

d)

Adresă mesaje:

COMPACFLT PEARL HARBOR HI//N00F//

e)

Adresă poștală:

Commander, U.S. Pacific Fleet

 

 

Code N00F

 

 

250 Makalapa Drive

 

 

Pearl Harbor, HI 96860-3131

 

Armata S.U.A. din Pacific

(USARPAC)


ANEXA D/SUBANEXA C

 

1. POC din USARPAC responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este Planuri și programe internaționale logistice din Comandamentul USARPAC:

a)

Unitatea:

USARPAC/APLG-PEPM

b)

Telefon:

DSN 315-438-8621 sau Comercial (808) 438-8621

c)

Fax:

DSN 315-438-3460 sau Comercial (808) 438-3460

d)

Adresă mesaje:

CDRUSARPAC FT SHAFTER HI//APLG-PEPM//

e)

Adresă poștală

Commander, U.S. Army, Pacific

 

 

Attn: APLG-PEPM, Plans, Exercises, Policy/

 

 

Programs and Multinational Interagency

 

 

Ft. Shafter, HI 96858

2. POC din USARPAC responsabil pentru plăți și colectări în acest acord este Serviciul finanțe și contabilitate din domeniul apărării, Sediul operațional Honolulu:

a)

Unitatea:

DFAS

b)

Telefon:

DSN 315-472-3760 sau Comercial (808) 472-3760

c)

Fax:

DSN 315-472-8250 sau Comercial (808) 472-8250

d)

Adresă mesaje:

DFAS HONOLULU HI//

e)

Adresă poștală:

DFAS

 

 

Box 77, Building 1392

 

 

Pearl Harbor, HI 96860-7552

 

Forțele de infanterie marină din Pacific

(MARFORPAC)

 

1. POC din MARFORPAC responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

MARFORPAC, G4

b)

Telefon:

Comercial (808) 477-8341/8595 or DSN 315-477-8341/8595

c)

Fax:

Comercial (808) 477-8710 sau DSN 315-477-8710

d)

Adresă mesaje:

COMMARFORPAC//G4//

e)

Adresă poștală:

MARFORPAC, G4

 

 

Attn: Multinational Logistics Branch

 

 

Box 64118

 

 

Camp H. M. Smith, HI 96861-4118

2. POC din MARFORPAC responsabil pentru plăți și colectări în sprijinul acestui acord este:

a) b) c)

Unitatea: Telefon: Fax:

MARFORPAC, G8

Comercial (808) 477-8557 sau DSN 315-477-8557

Comercial (808) 477-8702 sau DSN 315-477-8702

d)

e)

Adresă mesaje: Adresă poștală:

COMMARFORPAC//G8// MARFORPAC, G-8

Box 64112

Camp H. M. Smith, HI 96861-4112

ANEXA D/SUBANEXA E

 

Forțele aeriene din Pacific (PACAF)

 

1. POC din PACAF responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este Secția integrare resurse din Direcția logistică din Comandamentul PACAF:

a)

Unitatea:

PACAF/A4P

b)

Telefon:

DSN 315-449-3778 or Com’l (808) 449-3778

c)

Fax:

DSN 315-449-4778 or Com’l (808) 449-4778

d)

Adresă mesaje:

HQ PACAF HICKAM AFB HI//A4P//

e)

Adresă poștală:

HQ PACAF/A4P

 

 

25 E. Street, Suite H-302

 

 

Hickam AFB, HI 96853-5427

2. POC din PACAF responsabil pentru rambursări & colectări:

a)

Unitatea:

DFAS-Indianapolis

b)

Telefon:

Comercial 317-510-8548 DSN 699-8548

c)

Fax:

Comercial 317-275-0304 DSN 510-366-0304

d)

Adresă poștală:

 

Pentru cecuri, solicitați plățile la „Trezoreria S.U.A./U.S. Treasury” și trimiteți la:

DFAS-IN

3801 Remittances

P.O. Box 269339

Indianapolis, IN 46226-0670

 

Pentru plăți fără transfer prin cablu, pentru informare trimiteți la următoarea adresă: United States Treasury

New York, New York

ABA (Bank routing) number: 021 030 004

Agency Name: DFAS-ADY/DE Agency Location Code: 00003801

Norfolk, VA 23551-2488

 

3. POC din PACAF responsabil pentru primirea documentației în sprijin utilizate de către primitorul facturii este:

a)   Unitatea:                                      DFAS Limestone

b)   Telefon:                                       DSN 312-220-1400 sau Comercial (207) 328-140

 

c)

Fax:

DSN 312-220-1414 sau Comercial (207) 220-1414

d)

Adresă mesaje:

DFAS Limestone//ME//

e)

Adresa poștală:

DFAS Limestone

 

Suite 207

27 Arkansas Road

Limestone, ME 04751-6216

 

ANEXA D/ SUBANEXA F

 

Comandamentul Operații speciale din Pacific

(SOCPAC)

 

 

1. POC din SOCPAC responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

SOCPAC/SOJ4

b)

Telefon:

DSN 315-477-0616 sau Comercial (808) 477-0616

c)

Fax:

DSN 315-477-2908 sau Comercial (808) 477-2908

d)

Adresă mesaje:

COMSOCPAC HONOLULU HI//SOJ4//

e)

Adresă poștală:

HQ SOCPAC/SOJ4

 

 

Box 64046

 

 

Camp H. M. Smith, HI 96861-4046

2. POC din SOCPAC responsabil pentru plăți și colectări în sprijinul acestui acord este:

a)

Unitatea:

SOCPAC/SOJ08

b)

Telefon:

DSN 315-477-2603 sau Comercial (808) 477-2603

c)

Fax:

DSN 315-477-1574 sau Comercial (808) 477-1574

d)

Adresă mesaje:

COMSOCPAC HONOLULU HI//SOJO8//

e)

Adresă poștală:

HQ SOCPAC/SOJO8

 

 

Bldg 700, Box 64046

 

 

Camp H. M. Smith, HI 96861-4046

 

Forțele S.U.A. din Japonia

(HQ USFJ)


ANEXA D/SUBANEXA G

1. POC din USFJ responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

USFJ/J43

b)

Telefon:

Comercial: 0425-52-2511 ext. 5-2445

 

 

DSN: 315-225-2445

c)

Fax:

Comercial: 0425-52-2511 ext. 5-4709

 

 

DSN: 315-225-4709

d)

Adresă mesaje:

COMUSJAPAN YOKOTA AB JA//J4//

e)

Adresă poștală:

Headquarters, United States Forces, Japan

 

 

Logistics Directorate/J4, Yokota Air Base

 

 

Fussa-Shi, Tokyo 197

2. Agenția din USFJ responsabilă pentru plăți și colectări în acest acord este:

a)

Unitatea:

DFAS-J

b)

Telefon:

Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-9838

 

 

DSN: 315-225-9838

c)

Fax:

Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-9841

 

 

DSN: 315-225-3213

d)

Adresă mesaje:

DFAS JAPAN YOKOTA JA//

e)

Adresă poștală:

DFAS-J, Unit 5220, Bldg 206

 

 

Yokota Air Base Fussa-Shi, Tokyo 197

 

Armata terestră a S.U.A. din Japonia

(USARJ)

 

 

1. POC din USARJ responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este:

 

a)

Unitatea:

USARJ, DCS, G4

b)

Telefon:

Comercial: 0462-51-1788 ext. 263-7204

 

 

DSN: 315-263-5471

c)

Fax:

Comercial: 0462-51-1788 ext. 263-8372

 

 

DSN: 315-263-8372

d)

Adresă mesaje:

CDRUSARJ 9th TSC CP ZAMA

 

 

JA//DSCLOG//

e)

Adresă poștală:

HQ, USARJ/DCS, G4

 

 

ATTN: APAJ-GD-LOG, (ACSA POC)

 

 

Camp Zama, Zama-Shi

 

 

Kanagawa-Ken, 288-0000

2. POC din USARJ responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor pentru Batalionul de transport 836 din Armata terestră a S.U.A. în acest acord este:

a)

Unitatea:

836th U.S. Army Transportation Bn

b)

Telefon:

Comercial: 0454-53-4840 ext. 269-6630

 

 

DSN: 315-269-6330

c)

Fax:

Comercial: 0454-53-4840 ext. 269-6246

 

 

DSN: 315-269-6739

d)

Adresă mesaje:

CDR 836TH TRANS BN YOKOHAMA

 

 

JA//SDPC-YO-XO//

e)

Adresă poștală:

836th U.S. Army Transportation Bn

 

 

ATTN: SDPC-YO-XO

 

 

Mizuho Sanbashi

 

 

Kanagawa-Ku

 

 

Yokohama-Shi, 221-0034

3. POC din USARJ responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor pentru Batalionul de transport 835 din Armata terestră a S.U.A. în acest acord este:

a)

Unitatea:

835th U.S. Army Transportation Bn

b)

Telefon:

Comercial: 098-857-3844

 

 

DSN: 315-648-7729

c)

Fax:

Comercial: 098-892-5111 ext. 648-7731

 

 

DSN: 315-648-7731

d)

Adresă mesaje:

CDR 835TH TRANS BN OKINAWA

 

 

JA//MTPC-OK-XO//

e)

Adresă poștală:

835th U.S. Army Transportation Bn

 

 

ATTN: MTPC-OK-XO

 

 

Shisetsu, Bldg, 305

 

 

Nahagunko-Nai, Kakinohana-Cho

 

 

Naha-Shi, Okinawa 900

4. Agenția din USARJ responsabilă pentru plăți și colectări în acest acord este:

a)

Unitatea:

DFAS-J (Army Accounting)

b)

Telefon:

Comercial: 042-552-2511 ext. 5-5340

 

 

DSN: 315-225-5340

c)

Fax:

Comercial: 042-552-2511 ext. 5-3523

 

 

DSN: 315-225-3523

d)

Adresă mesaje:

DFAS JAPAN YOKOTA JA//

e)

Adresă poștală:

DFAS-J (Army Accounting) Unit 5220

 

 

ATTN: AAOA

 

 

Yokota Air Base

 

 

Fussa-Shi, Tokyo 197

 

ANEXA D/SUBANEXA I

 

Forțele de infanterie marină din Japonia

(MARFORJ)

 

1. POC din MARFORJ responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor pentru III MEF în acest acord este:

a)

Unitatea:

III Marine Expeditionary Force (G-4/Supply)

b)

Telefon:

Comercial: 0988-92-5111 ext. 622-7137

 

 

DSN: 315-622-7137

c)

Fax:

Comercial: 0988-92-5111 ext. 622-9019

 

 

DSN: 315-622-9019

d)

Adresă mesaje:

CG III MEF//G4//

e)

Adresă poștală:

Commanding General

 

 

ATTN: AC/S G4/MRB/SUP

 

 

Unit 35601

 

 

FPO, AP 96606-5061

2. POC din MARFORJ responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor pentru Forțele de infanterie marină din Japonia, Baza Butler (Marine Forces Japan, Camp Butler), în acest acord este:

a)

 

b)

Unitatea:

 

Telefon:

Marine Corps Base, Camp S.D. Butler (G-4/)

 

Comercial: 0988-92-5111 ext. 645-7223

 

 

DSN: 315-645-7223

c)

Fax:

Comercial: 098-892-5111 ext. 645-7231

 

 

DSN: 315-645-7231

d)

Adresă mesaje:

CG MCB CP BUTLER JA//G4//SUPPLY//

e)

Adresă poștală:

Commanding General, Marine Corps Base Camp, S.D.

 

Butler (G4)

ATTN: ACSA POC

Unit 35001

FPO AP 96373-5001, Central Post Office

Naha-shi, Okinawa-ken 900

3. Agenția din MARFORJ responsabilă pentru plăți și colectări în acest acord este:

a)

 

b)

Unitatea:

 

Telefon:

Marine Forces Japan, Camp Butler (Comptroller)

 

Comercial: 098-892-5111 ext. 645-7310

 

c)

 

 

d)

 

Fax:

 

 

Adresă mesaje:

DSN: 315-645-7310

Comercial: 98-892-5111 ext. 645-7351

DSN: 315-645-7759

DMS CG MCBUTLER COMPT JA//COMPT//

e)

Adresă poștală:

Commanding General, Marine Forces Japan

(Comptroller) Unit 35001

ATTN: ACSA POC FPO AP 96373-5001 sau

Commanding General, Marine Forces Japan

 

 

(Comptroller) Unit 35001

ATTN: ACSA POC

Central Post Office, Naha-shi, Okinawa-ken 900

 

Forțele aeriene ale S.U.A. din Japonia

(USAFJ)

 

1. POC din USAFJ responsabil pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

HQ 5AF/ A4A7 (Logistics and Engineering)

b)

Telefon:

Comercial: apel telefon S.U.A.: 011-81-311-755-4527

 

 

telefon Japonia: 0425-52-2511, ext. 5-4527

 

 

DSN: 315-225-4527

c)

Fax:

Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-8831

 

 

DSN: 315-225-8831

d)

Adresă mesaje:

5AF YOKOTA AB A4/A4A7//

e)

Adresa poștală:

HQ 5AF/A4A7, Unit 5087, Bldg 714

 

 

Logistics and Engineering Directorate

 

 

ATTN: ACSA POC

 

 

Yokota Air Base, Fussa-Shi, Tokyo 197

f)

E-mail:

5af.a4a7@yokota.af.mil

2. Agenția din USAFJ responsabilă pentru plăți și colectări în acest acord este:

a)   Unitatea:                                      DFAS-J

b)   Telefon:                                       Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-9838

DSN: 315-225-9838

c)   Fax:                                             Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-9841

DSN: 315-225-3213

d)   Adresă mesaje:                            DFAS JAPAN YOKOTA JA//

e)   Adresă poștală:                           DFAS-J, Unit 5220, Bldg 206

Yokota Air Base, Fussa-Shi, Tokyo 197

 

Forțele S.U.A. din Coreea

(HQ USFK)


ANEXA D/SUBANEXA K

 

1. POC din HQ USFK pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este J4 Secția logistică multinațională din USFK J45:

a)

Unitatea:

USFK J4

b)

Telefon:

Comercial: +82 (0) 505-723-6078 sau DSN 315-723-6078

c)

Fax:

Comercial: +82 (0) 505-723-8477 sau DSN 315-723-8477

d)

Adresă mesaje:

 

e)

Adresă poștală:

USFK J4

 

 

ATTN: MLD MLSA Mgr

 

 

Unit 15273

 

 

APO AP 96204

2. POC din HQ USFK responsabil pentru plăți și colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil (Comptroller):

a)

Unitatea:

175th FMC, Unit #15300

b)

Telefon:

Comercial: +82 (0) 505-723-7793 sau DSN 315-723-7793

c)

Fax:

Comercial: +82 (0) 505-723-3165 sau DSN 315-723-3165

d)

Adresă mesaje:

 

e)

Adresă poștală:

175th FMC, Unit #15300

 

 

ATTN: EAFC-CPA-AOG

 

 

APO AP 96205-0073

 

Forțele aeriene ale S.U.A. din Coreea

(HQ USAFK)


ANEXA D/SUBANEXA L

 

1. POC din HQ USAFK pentru coordonarea aprobării, plasării și acceptării comenzilor în acest acord este:

a)   Unitatea:                                      HQ 7AF 607 ASUS/LGP (A4P)

(International Agreements — Programs Division)

b)   Telefon:                                       Comercial: 011-82-31-661-8596/7771

DSN 315-784-8596/7771

c)   Fax:                                             Comercial: 011-82-31-661-1103

DSN 315-784-1103

d)   Adresă mesaje:                            7AF OSAN AB ROK/LGP//

e)   Adresă poștală:                           HQ 7AF 607 Air Support Squadron/LGP Unit 2117 (Attn: LGP Chief)

APO, AP 96278-2117

2. POC din HQ AIR FORCES pentru plăți și colectări în acest acord este:

a)

Unitatea:

DFAS Japan

b)

Telefon:

Comercial: 011-81-311-755-6049

c)

Fax:

Necomunicat

d)

Adresă mesaje:

Necomunicată

e)

Adresă poștală:

DFAS Japan

 

 

Unit 5220

 

 

APO AP 96328-5220

 

USEUCOM

Puncte de contact, responsabilități privind comenzile și financiare

 

SUBANEXA A — USEUCOM S
UBANEXA B — USAFE (forțe aeriene)
SUBANEXA C — USAREUR (forțe terestre)
SUBANEXA D — USNAVEUR (forțe navale)
SUBANEXA E — USMARFOREUR (pușcași marini)
SUBANEXA F — SOCEUR (operații speciale)
SUBANEXA G — USAREUR KFOR


ANEXA E

Sediul central al Comandamentului S.U.A. din Europa

(USEUCOM)

ANEXA E/ SUBANEXA A

1. POC din USEUCOM pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este EC J4 din Serviciul acorduri multinaționale, Secția susținere logistică:

a)

Unitatea:

HQ USEUCOM ECJ4-LS-MNA

b)

Telefon:

Comercial: 49-711-680-7474 sau 1490

 

 

DSN 314-430-7474 sau 1490

c)

Fax:

Comercial: 49-711-680-7476

 

 

DSN 314-430-7476

d)

Adresă poștală:

(Comercial)

 

HQ USEUCOM-ECJ4

G.E.B. 2304 Patch Barracks

70569 Stuttgart-Vaihingen, Germany

(Militară)

HQ USEUCOM-ECJ4

Unit 30400

APO AE 09131

2. Agenția din EUCOM responsabilă pentru elaborări de politici privind plățile și colectările în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil (Comptroller):

a)

Unitatea:

HQ USEUCOM-ECCM

b)

Telefon:

Comercial: 49-711-680-5985

 

 

DSN 314-430-5985

c)

Fax:

Comercial: 49-711-680-6350

 

 

DSN 314-430-6350

d)

Adresă poștală:

(Comercial)

 

HQ USEUCOM-ECCM

G.E.B. 2304 Patch Barracks

70569 Stuttgart-Vaihingen, Germany

(Militară)

HQ USEUCOM-ECCM

Unit 30400

APO AE 09131

 

Forțele aeriene ale S.U.A. din Europa

(USAFE)

 

1. Agenția din HQ USAFE responsabilă pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este Secția logistică internațională din Serviciul pregătire în domeniul logistic din Comandamentul USAFE:

a)

b)

 

c)

 

d)

Unitatea: Telefon:

 

Fax:

 

Adresă e-mail:

HQ USAFE/A4RI

Com’l 49-(0)6371-47-6788

DSN 314-480-6788

Com’l 49-(0)6371-47-9255

DSN 314-480-9255 usafe.a4ri@ramstein.af.mil

e)

f)

Adresă mesaje:

Adresă poștală:

HQ USAFE RAMSTEIN AB GE//A4RI//

(Comercială)

HQ USAFE/A4RI

Gebäude 528 Zimmer 102 Flugplatz

66877 Ramstein, Germany

(Militară)

 

 

HQ USAFE/A4RI Unit 3050 Box 105

APO AE 09094-0105

2. Agenția din HQ USAFE responsabilă pentru plăți și colecții în acest acord este Serviciul finanțe și contabilitate din domeniul apărării, din Baza aeriană Ramstein:

a)

b)

 

c)

 

d)

Unitatea: Telefon:

 

Fax:

 

Adresă e-mail:

DFAS-DJF-ARER

Comercial 49-(0)6371-47-2068/7573

DSN 314-480-2068/7573

Comercial 49-(0)6371-47-7582

DSN 314-480-7582 usafe.dfas.ce@ramstein.af.mil

e)

f)

Adresă mesaje: Adresă poștală:

HQ USAFE RAMSTEIN AB GE//FM-DFAS// (Comercial)

HQ USAFE/FM-DFAS

Gebäude 413 Zimmer 116 Flugplatz

66877 Ramstein, Germany

(Militară)

HQ USAFE/FM-DFAS Unit 3050 Box 5

APO AE 09094-0505

 

Armata terestră a S.U.A. din Europa

(USAREUR)


ANEXA E/SUBANEXA C

1. Agențiile din HQ USAREUR responsabile pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor sunt:
Pentru sprijinul logistic, materiale și servicii în legătură cu antrenamentele la Grafenwoehr și Hohenfels:

a)

Unitatea:

Commander 7th U.S. Army JMTC

b)

Telefon:

+49-9641-83-7159

 

 

DSN 314-475-7159

c)

Fax:

+49-9641-83-8416

 

 

DSN 314-475-8416

d)

Adresă poștală:

(Comercială)

 

Commander, 7th U.S. Army JMTC

ATTN: AETT-RM-MGT

Grafenwoehr Lager

D-92655 Grafenwoehr, Germany

(Militară)

Commander, 7th U.S. Army JMTC

ATTN: AETT-RM-MGT

Unit 28130

APO AE 09114-8130

Pentru celelalte modalități de susținere logistică, materiale și servicii:

a)

Unitatea:

Commander, HQ USAREUR/7A

b)

Telefon:

+49-6221-57-6375

 

 

DSN 314-370-6375

c)

Fax:

+49-6221-57-4002/6194

 

 

DSN 314-370-4002/6194

d)

Adresa poștală:

(Comercială)

 

Commander, HQ USAREUR/7A

ATTN: AEAGF-IA

Roemerstrasse 168

D-69126 Heidelberg, Germany

(Militară)

Commander, HQ USAREUR/7A

ATTN: AEAGF-IA

Unit 29351

APO AE 09014

Pentru plasarea și executarea de comenzi de achiziții (contracte) de peste 25.000 $:

a)

Unitatea:

U.S. Army Contracting Center, Europe

 

 

(USACCE)

b)

Telefon:

+49 611-816-2148/2153

 

 

DSN 314-336-2148/2153

c)

Fax:

+49 611-816-2175

 

 

DSN 314-336-2175

d)

Adresă poștală:

(Civilă)

 

U.S. Army Contracting Command, Europe

Konrad Adenauer Ring 39

D-65187 Wiesbaden, Germany

(Militară)

U.S. Army Contracting Command, Europe

CMR 410, Box 744

APO AE 09096

Oficiul pentru efectuare plăți pentru HQ USAREUR/7A (inclusiv plăți pentru Zona de operații din Balcani):

a)

Unitatea:

Defense Finance & Accounting Service-Europe

 

 

(DFAS-EUROPE)

b)

Telefon:

+49-631-411-6443/6520/6521/6522

 

 

DSN 314-483-6443/6520/6521/6522

c)

Fax:

+49-631-411-6362

d)

Adresă poștală:

(Comercială)

 

DFAS-Europe

Vendor Pay

Kleber Kaserne, Gebaeude 3200

ATTN: LW

Mannheimer Strasse 218/219

D-67657 Kaiserslautern, Germany

(Militară)

DFAS-Europe

Vendor Pay, ATTN: LW

Unit 23122

APO AE 09227

Oficiul pentru colectări plăți pentru HQ USAREUR/7A (inclusiv colectări pentru Zona de operații din Balcani):

a)

Unitatea:

Defense   Finance   and   Accounting   Service-Jacksonville/ Indianapolis

b) c) d)

Telefon: Fax:

Adresă poștală:

+01 317-510-1416

DSN: 312 699-1416

+01 317 510-4181

DSN: 312 699-4181 (Civilă)

3801 Collections

DFAS-JAX/IN PO Box 269490

Indianapolis, IN 46226-9490, USA

Marina militară a S.U.A. din Europa

(USNAVEUR)

 1. Agenția din USNAVEUR responsabilă pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor este:

a)

Unitatea:

COMUSNAVEUR (CNE)-COM SIXTH FLEET

 

 

(C6F) (N4)

b)

Telefon:

Comercial 39-081-568-1832/1840

 

 

DSN 314-626-1832/1840

c)

Fax:

Comercial 39-081-568-1272

 

 

DSN 314-626-1272

d)

Adresă mesaje:

COMUSNAVEUR NAPLES IT//N4 ACSA//

e)

Adresă poștală:

(Comercială)

 

COMUSNAVEUR-C6F

N4 LOGISTICS PLANS (ACSA)

Marina Militaire Americana

Viale Fulco Ruffo Di Calabria

Aereoporto Capodichino

Napoli, Italia 80144

(Militară)

COMUSNAVEUR-C6F

N4 LOG PLANS (ACSA)

PSC 817, Box 70

FPO, AE 09622

2. Agenția din USNAVEUR pentru colectarea și efectuarea de plăți pentru susținere, materiale și servicii este:

a)   Unitatea:                                      COMUSNAVEUR (COMPTROLLER)

b)   Telefon:                                       Comercial 39-081-568-3817

DSN 314-626-3817

c)   Fax                                              Comercial 39-081-568-3143

DSN 314-626-3143

d)   Adresă mesaje:                            COMUSNAVEUR NAPLES IT//N02F//

e)   Adresă poștală:                           (Comercială) COMUSNAVEUR-C6F COMPTROLLER

Marina Militare Americana Viale Fulco Ruffo Di Calabria Aereoporto Capodichino Napoli, Italia 80144

(Militară) COMUSNAVEUR-C6F COMPTROLLER

PSC 817, Box 70

FPO, AE 09622

 

Forțele de infanterie marină din Europa

(MARFOREUR)


ANEXA E/SUBANEXA E

1. Agenția din HQ MARFOREUR responsabilă pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

HQ MARFOREUR/G4

b)

Telefon:

Comercial 49-703-115-3141

 

 

DSN 314-431-3141

c)

Fax:

Comercial 49-7031-15-519

 

 

DSN 314-431-2519

d)

Adresa poștală:

Commanding Officer

 

 

Headquarters Marine Forces Europe

 

 

Panzer Kaserne

 

 

APO AE 09046

2. Agenția din HQ MARFOREUR responsabilă pentru plăți și colectări în acest acord este:

a)   Unitatea:                                      HQ MARFOREUR/G4

b)   Telefon:                                       Comercial 49-7031-15-438

DSN 314-431-5438

c)   Fax:                                             Com’l 49-7031-15-519

DSN 314-431-5519 d)   Adresă poștală:                                             Commanding Officer

Headquarters Marine Forces Europe

Panzer Kaserne

APO AE 09046

 

ANEXA E/SUBANEXA F

 

Comandamentul Operații speciale din Europa

(SOCEUR)

 

1. Agenția din HQ SOCEUR responsabilă pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

SOCEUR/J4

b)

Telefon:

Comercial 49-711-680-4963

 

 

DSN 314-430-4963

c)

Fax:

Comercial 49-711-680-577

 

 

DSN 314-430-0577

d)

Adresă poștală:

HQ USEUCOM

 

 

SOCEUR/SOJ4

 

 

Unit 30400

 

 

APO AE 09131

2. Agenția din SOCEUR responsabilă pentru plăți și colectări în acest acord este:

a)

Unitatea:

SOCEUR/J8

b)

Telefon:

Comercial 49-711-680-7249

 

 

DSN 314-430-7249

c)

Fax:

Comercial 49-711-5771

 

 

DSN 314-430-5771

d)

Adresă poștală:

HQ USEUCOM

 

 

SOCEUR/SOJ8

 

 

Unit 30400

 

 

APO AE 09131

ANEXA E/SUBANEXA G

 

Forțele din Kosovo (KFOR) ale Armatei terestre a S.U.A. din Europa (USAREUR), Zona de operații Kosovo (KOSOVO AO)

1. Agenția din USAREUR KFOR responsabilă pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor este:

a)

Unitatea:

Task Force Falcon/AST Balkans, Camp Bondsteel

b)

Telefon:

+49-621-730-781-3083/3892/6401

 

 

DSN 314-781-3083/3892/6401

d)

Fax Comercial:

+49-621-730-781-3891

 

 

DSN 314-781-3891

e)

Adresă poștală:

AST Balkans, Camp Bondsteel

 

 

ATTN: Multi-National Support Cell

 

 

APO AE 09340

2. Agenția din Comandamentul 266 din Teatru pe probleme financiare responsabilă pentru colectarea și efectuarea plăților pentru susținere, materiale și servicii este:

a)

b)

Unitatea: Telefon:

Finance Office

+49-621-730-781-5133/4272/3721

DSN 314-781-5133/4272/3721

c)

 

d)

Fax:

 

Adresă poștală:

+49-621-730-781-5465

DSN 314-781-5465

Finance Office

Camp Bondsteel, Kosovo Task Force Falcon/KFOR # APO AE 09340

J4 din Statul Major Întrunit – Hampton Roads

Puncte de contact, responsabilități privind comenzile și financiare

SUBANEXA A — JSJ4HR
SUBANEXA B — ACC (forțe aeriene)
SUBANEXA C — CFFC (forțe navale)
SUBANEXA D — MARFORCOM (pușcași marini)
SUBANEXA E — FORSCOM (forțe terestre)

ANEXA F

J4 din Statul Major Întrunit — Hampton Roads (HR)


ANEXA F/SUBANEXA A

1. POC din JSJ4HR pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este Serviciul pregătire, cerințe și inițiative din J4:

a)

Unitatea:

JSJ4HR

b)

Telefon:

Comercial: (757) 836-5172 sau 5924

 

 

DSN: 836-5197 sau 8029

c)

Fax:

Comercial: (757) 836-5937

 

 

DSN: 836-5937

d)

Adresă mesaje:

COMUSJFCOM NORFOLK VA//J45//

e)

Adresă poștală:

Joint Staff J4 Hampton Roads

 

 

7927 Ingersol Street

 

 

Suite 110

 

 

Norfolk, VA 23551-2531

2. Agenția din USJFCOM responsabilă pentru plăți și colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil:

a)

Unitatea:

Joint Staff JSSE Comptroller

b)

Telefon

Comercial: (757) 836-6649

 

 

DSN: 836-6649

c)

Fax:

Comercial: (757) 836-5796/6648

 

 

DSN: 836-6648

d)

Adresă mesaje:

COMUSJFCOM NORFOLK VA//J02F//

e)

Adresă poștală:

Joint Staff JSSE Comptroller

 

 

1562 Mitscher Avenue, Suite 200

 

 

Norfolk, VA 23551-2488

 

Comandamentul luptă aeriană

(ACC)

ANEXA F/SUBANEXA B

 

1. POC din ACC pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor, plăților și colectărilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

Command Staff HQ ACC A4XP

b)

Telefon:

Comercial: (757) 764-5610

 

 

DSN: 574-5610

c)

Fax:

Comercial: (757) 764-7897

 

 

DSN: 574-7897

d)

Adresă mesaje:

HQ ACC LANGLEY AFB VA// A4XP //

e)

Adresă poștală:

Headquarters Air Combat Command/ A4X

 

 

130 Andrews Street, Ste 211

 

 

Langley AFB, VA 23665

 

Comandantul Comandamentului forțelor flotei S.U.A. (CFFC

ANEXA F/SUBANEXA C

 

1. POC al CDRUSFLTFORCOM pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este:

a)   Unitatea:                                      FFC N413 Logistics Operations Plans and Policy
b)   Telefon:                                             Comercial:(757) 836-3789

DSN: 836-3789

c)

Fax:

Comercial: (757) 836-3772

 

 

DSN: 836-3772

d)

Adresă mesaje:

COMUSFLTFORCOM NORFOLK VA//N413

e)

Adresă poștală:

Commander, U.S. Fleet Forces Command

 

Code N413

1562 Mitscher Avenue, Suite 250

Norfolk, VA 23551-2487

2. POC al CDRUSFLTFORCOM pentru coordonarea plăților și colectărilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

N02F Finance and Accounting US-FFC

b)

Telefon:

Comercial: (757) 836-6929

 

 

DSN: 836-6929

c)

Fax:

Comercial: (757) 836-6987

 

 

DSN: 836-6987

 

 

Comptroller US-FFC

 

 

(757) 836-6902

 

 

DSN: 836-6902

d)

Adresă mesaje:

COMUSFLTFORCOM NORFOLK VA//N02F

e)

Adresă poștală:

Commander, U.S. Fleet Forces Command

 

 

Code N02F

 

 

1562 Mitscher Avenue, Suite 250

 

 

Norfolk, VA 23551-2487

 

ANEXA F/SUBANEXA D

 

Comandamentul forțelor S.U.A. de infanterie marină

(MARFORCOM)

 

1. POC din MARFORCOM pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

G4A Logistics Plans and Operations

b)

Telefon:

Comercial: (757) 836-1647 sau 1582 sau 1518

 

 

DSN: 836-1647 sau 1582 sau 1518

c)

Fax:

Comercial: (757) 836-1678

 

 

DSN: 836-1678

d)

Adresă mesaje:

COMMARFORCOM//G4

e)

Adresă poștală:

U.S. Marine Corps Forces

 

 

Code G4A

 

 

1775 Forrestal Drive

 

 

Norfolk, VA 23551-2400

2. POC din MARFORCOM pentru coordonarea plăților și colectărilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

Comptroller

b)

Telefon:

Comercial: (757) 836-2091 or secondary is 2177

 

 

DSN: 565-2091 sau 2177

c)

Fax:

Comercial: (757) 445-4054

 

 

DSN: 565-4054

d)

Adresă mesaje:

COMMARFORCOM//COMPT

e)

Adresă poștală:

U.S. Marine Corps Forces

 

 

Code COMPT

 

 

1775 Forrestal Drive

 

 

Norfolk, VA 23551-2400

 

ANEXA F/SUBANEXA E

 

Comandamentul forțelor armatei terestre

(FORSCOM)

 

1. POC din FORSCOM pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

AFLG-POFP, G4 Plans, Ops, Force Projection

b)

Telefon:

Comercial: (404) 464-6161 sau 5636

 

 

DSN: 367-6161 sau 5636

c)

Fax:

Comercial: (404) 464-5685

 

 

DSN: 367-5685

d)   Adresă mesaje:                            CDRFORSCOM FT MCPHERSON GA//AFLG-POT

e)   Adresă poștală:                           Headquarters US Army Forces Command Code AFLG-POFP

1777 Hardee Avenue S.W.

Ft. McPherson, GA 30330-1062

2. POC din FORSCOM pentru coordonarea plăților și colectărilor în acest acord este

a)

Unitatea:

AFRM-RI-O, Resource Management

b)

Telefon:

Comercial: (404) 464-5687 sau 6213

 

 

DSN: 367-5687 sau 6213

c)

Fax:

Comercial: (404) 464-6564

 

 

DSN: 367-6564

d)

Adresă mesaje:

CDRFORSCOM FT MCPHERSONGA//AFRM-RI-O//

e)

Adresă poștală:

Headquarters Forces Command

 

 

Code AFRM-RI-O

 

 

1777 Hardee Avenue

 

 

Ft. McPherson, GA 30330-1062

 

Puncte de contact pentru comenzi și responsabilități financiare din Southcom

SUBANEXA A — USSOUTHCOM
SUBANEXA B — USSOUTHAF (forțe aeriene)
SUBANEXA C — USARSOUTH (forțe terestre)
SUBANEXA D — USNAVSOUTH (forțe navale)
SUBANEXA E — USMARSOUTH (pușcași marini)
SUBANEXA F — SOCSOUTH (operații speciale)

ANEXA G

Comandamentul de sud al S.U.A. (USSOUTHCOM)

ANEXA G/SUBANEXA A

 

 

1. POC din USSOUTHCOM pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este Centrul de operații logistice întrunite — ES-LOG:

a)

Unitatea:

SOUTHCOM ES-Log

b)

Telefon:

Comercial: (305) 437-1427 sau 1400

 

 

DSN: 567-1427 sau 1400

c)

Fax:

Comercial: (305) 437-1443

 

 

DSN: 567-1443

 

 

Comercial: (305) 437-1444 (Classified)

 

 

DSN: 567-1444 (Classified)

d)

Adresă mesaje:

CDR USSOUTHCOM MIAMI FL//ES-LOG//(CM)

e)

Adresă poștală:

COMMANDER

 

 

HQ USOUTHCOM-ES-LOG

 

 

3511 NW 91st Ave.

 

 

Miami, FL 33172-1217

2. Agenția din USSOUTHCOM responsabilă pentru coordonarea plăților și colectărilor în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil:

a)

Unitatea:

USSOUTHCOM-R&A

b)

Telefon:

Comercial: (305) 437-1814 sau 1811

 

 

DSN: 567-1814 sau 1811

c)

Fax:

Comercial: (305) 437-1840

 

 

DSN: 567-1840

d)

Adresă mesaje:

CDR USSOUTHCOM MIAMI FL//R&A//(CM)

e)

Adresă poștală:

COMMANDER

 

 

HQ USSOUTHCOM (Attn: R&A)

 

 

3511 NW 91st Ave.

 

 

Miami, FL 33172-1217

 

ANEXA G/SUBANEXA B

 

AFSOUTH

Forțele aeriene de sud (AFSOUTH)

 

1. POC din AFSOUTH pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este A4 din AFSOUTH:

a)

Unitatea:

AFSOUTH A4X

b)

Telefon:

Comercial: 520-228-3022

 

 

DSN: 228-3022

c)

Fax:

Comercial: 520-228-3015

 

 

DSN: 228-3015

 

 

Comercial: N/A (Clasificat)

 

 

DSN: N/A (Clasificat)

d)

Adresă mesaje:

AFSOUTH DAVIS MONTHAN AFB AZ//A4X//

e)

Adresă poștală:

COMMANDER 12 AF (AFSOUTH)

 

 

2915 S. 12th AF Dr., Suite 144B

 

 

ATTN: A4X

 

 

DMAFB, AZ 85707

2. Agenția din AFSOUTH responsabilă pentru coordonarea plăților și colectărilor în sprijinul acestui acord este Oficiul management financiar:

a)

Unitatea:

12 AF (AFSOUTH)/FM

b)

Telefon:

Comercial: 520-228-6406

 

 

DSN: 228-6406

c)

Fax:

Comercial: 520-228-7129

 

 

DSN: 228-7129

d)

Adresă mesaje:

AFSOUTH DAVIS MONTHAN AFB AZ//FM//

e)

Adresă poștală:

12 AF (AFSOUTH) FM

 

 

2915 S. Twelfth AF Dr., Suite 233

 

 

DMAFB, AZ 85707-4100

 

ANEXA G/SUBANEXA C

 

USARSO

Armata terestră din sudul S.U.A. (USARSO)

1. POC din USARSO pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este G-4 din DCS al USARSO:

a)

Unitatea:

USARSOUTH DCS G-4

b)

Telefon:

Comercial: 210-295-6713

 

 

DSN: 421-6713

c)

Fax:

Comercial: 210-295-6369

 

 

DSN: 421-6369

d)

Adresă mesaje:

HQ USARSO G4 FT SAM HOUSTON TX

e)

Adresă poștală:

Deputy Chief of Staff, G-4, U.S. Army South

 

 

Attn: ARSO-LG

 

 

2450 Stanley Road, Suite 301

 

 

Ft. Sam Houston, TX 78234-7517

2. Agenția din USARSO responsabilă pentru coordonarea plăților și colectărilor în sprijinul acestui acord este G-8 din DCS al USARSO:

a)

Unitatea:

USARSO G-8

b)

Telefon:

Comercial: 210-295-6031

 

 

DSN: 312-421-6031

c)

Fax:

Comercial: 210-295-6306

 

 

DSN: 312-421-6306

d)

Adresă mesaje:

HQ USARSO G8 FT SAM HOUSTON TX

e)

Adresă poștală:

Deputy Chief of Staff, G-8, U.S. Army South

 

 

Attn: ARSO-RM-FS

 

 

2450 Stanley Road, Suite 303

 

 

Ft. Sam Houston, TX 78234-7517

 

ANEXA G/SUBANEXA D

 

USNAVSOUTH

Forțele navale ale S.U.A. din sud (USNAVSOUTH)

1. POC din USNAVSOUTH pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este (N41A) din USNAVSOUTH:

a)

Unitatea:

USNAVSOUTH/COMUSNAVSO

b)

Telefon:

Comercial: 904-270-4037, ext. 3207/3232

 

 

DSN: 960-1037, ext. 3207/3232

c)

Fax:

Comercial: 904-270-4055

 

 

DSN: N/A

 

 

Comercial: N/A (Classified)

 

 

DSN: N/A (Classified)

d)

Adresă mesaje:

COMUSNAVSO

e)

Adresă poștală:

COMMANDER

 

 

HQ USNAVSOUTH

 

 

(Attn: N41A)

 

 

BLDG 1878 NAVAL STATION

 

 

Mayport, FL 32228-0003

2. Agenția din USNAVSOUTH responsabilă pentru coordonarea plăților și colectărilor în sprijinul acestui acord este Structura financiar-contabilă:

a)

Unitatea:

USNAVSOUTH/COMUSNAVSO

b)

Telefon:

Comercial: 904-270-4037, ext. 3207/3232

 

 

DSN: 960-1037, ext. 3207/3232

c)

Fax:

Comercial: 904-270-4055

 

 

DSN: N/A

d)

Adresă mesaje:

COMUSNAVSO

e)

Adresă poștală:

COMMANDER

 

 

HQ USNAVSOUTH (Attn: N41A)

 

 

BLDG 1878 NAVAL STATION

 

 

Mayport, FL 32228-0003

 

ANEXA G/SUBANEXA E

 

USMARFORSOUTH

Forțele de infanterie marină ale S.U.A. din sud (USMARFORSOUTH)

1. POC din USMARFORSOUTH pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este Compartimentul financiar-contabil al USMARFORSOUTH:

a)

Unitatea:

USMARFORSOUTH Comptroller

b)

Telefon:

Comercial: 305-437-2604

 

 

DSN: 567-2604

c)

Fax:

Comercial: 305-437-2542

 

 

DSN: 567-2542

 

 

Comercial: N/A (Classified)

 

 

DSN: N/A (Classified)

d)

Adresă mesaje:

COMMARFORSOUTH

e)

Adresă poștală:

COMMANDER

 

 

HQ USMARFORSOUTH/Comptroller

 

 

8420 NW 52nd St. Suite 100

 

 

Miami, FL 33166

2. Agenția din USMARFORSOUTH responsabilă pentru coordonarea plăților și colectărilor în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil al USMARFORSOUTH:

a)

Unitatea:

USMARFORSOUTH Comptroller

b)

Telefon:

Comercial: 305-437-2604

 

 

DSN: 567-2604

c)

Fax:

Comercial: 305-437-2542

 

 

DSN: 567-2542

d)

Adresă mesaje:

COMMARFORSOUTH

e)

Adresă poștală:

COMMANDER

 

 

HQ USMARFORSOUTH (Attn: Comptroller)

 

 

8420 NW 52nd St. Suite 100

 

 

Miami, FL 33166

 

ANEXA G/SUBANEXA F

 

SOCSOUTH

Comandamentul operații speciale din sud (SOCSOUTH)

 

1. POC din SOCSOUTH responsabil pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este J4 din SOCSOUTH:

a)

Unitatea:

SOCSOUTH

b)

Telefon:

Comercial: 305-224-6403

 

 

DSN: 791-6403

c)

Fax:

Comercial: 305-224-6415

 

 

DSN: N/A

 

 

Comercial: N/A (Classified)

 

 

DSN: N/A (Classified)

d)

Adresă mesaje:

COMSOCSOUTH//J4//

e)

Adresă poștală:

HQ SOCSOUTH

 

 

29350 CORAL SEA BLVD

 

 

BOX 6

 

 

HOMESTEAD, FL 33035

2. POC din SOCSOUTH responsabil pentru coordonarea plăților și colectărilor în sprijinul acestui acord este J8 din SOCSOUTH:

a)

Unitatea:

SOCSOUTH

b)

Telefon:

Comercial: 305-224-6380

 

 

DSN: 791-6380

c)

Fax:

Comercial: 305-224-6386

 

 

DSN: 791-6386

d)

Adresă mesaje:

COMSOCSOUTH//J8//

e)

Adresă poștală:

HQ SOCSOUTH

 

 

29350 CORAL SEA BLVD

 

 

BOX 6

 

 

HOMESTEAD, FL 33035

 

ANEXA H

 

Puncte de contact cu responsabilități privind comenzile și financiare din USNORTHCOM Comandamentul S.U.A. din nord (USNORTHCOM)

1. POC din USNORTHCOM pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este:

a)

Unitatea:

NORAD-USNORTHCOM/J4

b)

Telefon:

Comercial: (719) 554-1685 sau 5585

 

 

DSN: 692-1685 sau 5585

c)

Fax:

Comercial: (719) 554-3062 sau 0813

 

 

DSN: 692-3062 sau 0813

d)

Adresă mesaje:

NORAD-NORTHCOM PETERSON AFB

 

 

CO//J4//

e)

Adresă poștală:

250 Vandenberg St. St. B016

 

 

Peterson AFB CO 80914-3816

2. Agenția din USNORTHCOM responsabilă pentru plăți și colectări în sprijinul acestui acord este:

a)

Unitatea:

NORAD-USNORTHCOM/J8

b)

Telefon:

Comercial: (719) 556-6032

 

 

DSN: 834-6032

c)

Fax:

Comercial: (719) 556-0334

 

 

DSN: 834-0334

d)

Adresă mesaje:

NORAD-NORTHCOM PETERSON AFB

 

 

CO//J8//

e)

Adresă poștală:

250 Vandenberg St. Rm 1031

 

 

Peterson AFB CO 80914-3816

 

ANEXA I

 

Puncte de contact cu responsabilități privind comenzile și financiare din USTRANSCOM

Comandamentul transporturi al S.U.A. (USTRANSCOM)

 

1. POC din USTRANSCOM pentru coordonarea plasării și acceptării comenzilor în acest acord este TCJ3 — Centrul pentru operații de dislocare și distribuție (DDOC):

a)

Unitatea:

USTRANSCOM-TCJ3-O

b)

Telefon:

Comercial: (618) 229-1747 sau 4946

 

 

DSN: 779-1747 sau 4946

c)

Fax:

Comercial: (618) 256-1363

 

 

DSN: 576-1363

 

 

Comercial: (618) 256-6859 (Classified)

 

 

DSN: 576-6859 (Classified)

d)

Adresă mesaje:

USTRANSCOM SCOTT AFB IL//TCJ3-O//

e)

Adresă poștală:

USTRANSCOM

 

 

TCJ3-O (DDOC)

 

 

508 Scott Drive Bldg. 1900

 

 

f)

 

 

Adresă e-mail:

Scott AFB IL, 62225-5357

 

USTC-DDOCCHIEF@ustranscom.mil

2. Agenția din USTRANSCOM responsabilă pentru plăți și colectări în sprijinul acestui acord este TCJ8, Direcția analize programe și management financiar:

a)

Unitatea:

USTRANSCOM-TCJ8

b)

Telefon:

Comercial: (618) 229-5358

 

 

DSN: 779-5358

c)

Fax:

Comercial: (618) 256-4477

 

 

DSN: 576-4477

d)

Adresă mesaje:

USTRANSCOM SCOTT AFB IL//TCJ8//

e)

Adresă poștală:

HQ USTRANSCOM – TCJ8

 

 

203 West Losey Bldg. 1700

 

 

Scott AFB IL, 62225-5233

f)

Adresă e-mail:

ustcj8@ustranscom.mil

 

ANEXA J

 

USAFRICOM

Puncte de contact, responsabilități privind comenzile și financiare pentru ACSA Comandamentul S.U.A. din Africa (USAFRICOM)

1. Punctele de contact (POC’s) ale USAFRICOM responsabile pentru aprobarea, plasarea și acceptarea comenzilor sunt:

a)

Unitatea:

HQ USAFRICOM OPL-LSM-ACSA

b)

Telefon:

Comercial: 49-711-729-4972

 

 

DSN: 314-421-4972

c)

Fax:

Comercial: 49-711-729-2843

d)

Adresă mesaje:

 

e)

Adresă poștală:

HQ USAFRICOM

 

 

OPL-LSM-ACSA

 

 

Unit 29951

 

 

APO AE 09751-9951

 

 

sau:

a)

Unitatea:

HQ USAFRICOM RES-FMC

b)

Telefon:

Comercial: 49-711-729-4901

 

 

DSN: 314-421-4901

c)

Fax:

Comercial: 49-711-729-4839

d)

Adresă mesaje:

 

e)

Adresă poștală:

HQ USAFRICOM

 

 

RES-FMC

 

 

Unit 29951

 

 

APO AE 09751-9951

2. Agenția POC din USAFRICOM responsabilă pentru colectarea și efectuarea plăților pentru susținere, materiale și servicii este:

a)

Unitatea:

HQ USAFRICOM RES-FMB

b)

Telefon:

Comercial: 49-711-729-4858

 

 

DSN: 314-421-4858

c)

Fax:

Comercial: 49-711-729-4839

d)

Adresă mesaje:

 

e)

Adresă poștală:

HQ USAFRICOM

 

 

RES-FMB

 

 

Unit 29951

 

 

APO AE 09751-9951