17 August, 2017

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 161.439/F.U. din 10 octombrie 2012 al Direcției biodiversitate, ținând cont de avizele nr.: 1.740 din 24 februarie 2012, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, 3.101/BDAP-CAP din 22 februarie 2012, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, 2/156/MP din 21 februarie 2011, emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 3.148/BDAP-CAP din 23 februarie 2012, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, 3.145/BDAP-CAP din 23 februarie 2012, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, 1.627 din 15 februarie 2012, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, 1.533 din 31 ianuarie 2012, emis de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca, în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare, elaborat de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare Regie Autonomă, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. —
Se aprobă Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0061 Defileul Crișului Negru, elaborat de Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. —
Se aprobă Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0101 Larion, elaborat de Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei — Ocolul Silvic Valea Ilvei, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4. —
Se aprobă Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, elaborat de Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică Bihor, prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 5. —
Se aprobă Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0155 Pădurea Goroniște, elaborat de Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică Bihor, prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 6. —
Se aprobă Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare, elaborat de Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 7. —
Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate de interes național B1. Rezervația de orbeți de la Apahida, elaborat de Asociația EchoChoice, prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 8. —
Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9. —
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele ordine își încetează aplicabilitatea:
a) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.852/2010*) privind aprobarea Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan de la Baia Mare și al ariei naturale protejate de interes național Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare (cod 2.581.);
b) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.048/2010*) privind aprobarea Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare.
Art. 10. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Elena Dumitru,

secretar de statBucurești, 4 martie 2013.
Nr. 338.

*) Ordinele ministrului mediului și pădurilor nr. 1.852/2010 și 2.048/2010 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare


Art. 1. —
(1) Situl de importanță comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare, denumit în continuare situl Natura 2000, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.
(2) Aria naturală protejată Arboretul de castan comestibil de la  Baia  Mare,  denumită  în  continuare  rezervația  naturală, purtând codul de instituire nr. 2.581, a fost instituită prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea a III-a — zone protejate.
Art. 2. —
Rezervația naturală face parte din categoria ariilor naturale protejate naționale care au drept scop protecția și conservarea unor habitate și specii naturale importante sub aspect avifaunistic, forestier, floristic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice și educative.
Art. 3. —
Limitele sitului Natura 2000 care se suprapune parțial peste rezervația naturală au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, cu modificările ulterioare, iar suprafața acestuia este de 2.087 ha.
Art. 4. —
Custodia sitului Natura 2000 și a rezervației naturale este deținută de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare Regie Autonomă, denumit în continuare Ocolul Silvic Municipal Baia  Mare,  conform  Convenției  de  custodie  nr.  0057  din 24 februarie 2010 încheiate între acesta și Ministerul Mediului și Pădurilor.
Art. 5. —
Responsabilitatea managementului sitului Natura 2000 și al rezervației naturale menționate la art. 1 revine, conform convenției de custodie, Ocolului Silvic Municipal Baia Mare, care asigură coordonarea unitară a tuturor activităților de pe raza acestora, în vederea conservării biologice în conformitate cu planul de management.
Art. 6. —
(1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier național inclus în rezervația naturală se execută numai activități silvice prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și a ariei naturale protejate.
(2) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale pot fi supuse aprobării numai cu avizul custodelui, în vederea punerii în concordanță  cu  planul  de  management  al  ariilor  naturale protejate menționate. Beneficiarul amenajamentului trebuie să invite un reprezentant al custodelui la conferințele de amenajare.
(3) Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensității și volumului tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier național de pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale, urmând a sesiza administratorul fondului forestier și reprezentantul teritorial al autorității publice care răspunde de silvicultură, în cazul constatării unor nereguli. În acest scop, structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafața sitului Natura 2000 și a rezervației naturale, înainte de începerea noului an forestier, pentru avizare, sau, dacă nu este posibil, imediat după constituirea actelor de punere în valoare, dar înainte de începerea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase.
(4) Structurile de administrare a fondului forestier național de pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale sunt obligate să transmită custodelui, anual, situația aplicării amenajamentelor silvice pe aceste terenuri.
Art. 7. —
(1) Acțiunile de evaluare a vânatului și de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarul fondului de vânătoare cu participarea custodelui sitului Natura 2000 și rezervației naturale. Gestionarul fondului de vânătoare are obligația de a anunța custodele despre intenția de organizare a evaluării vânatului pe teritoriul sitului și al ariei naturale protejate cu minimum 7 zile calendaristice înainte de organizarea evaluării.
(2) Pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale activitatea de vânătoare se face în conformitate cu legislația în domeniu.
Art. 8. —
În cazul producerii fenomenelor de forță majoră instituțiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform prevederilor legale.
Art. 9. —
Pe raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale nu este permis accesul animalelor domestice, fără avizul custodelui.
Art. 10. —
Utilizarea pășunilor și a fânețelor este permisă doar pentru proprietari sau alte persoane în baza contractelor semnate cu proprietarii de drept, cu obligația respectării prezentului regulament.
Art. 11. —
Ocolul Silvic Municipal Baia Mare inițiază periodic studii pentru stabilirea capacității de suport a pășunilor. Rezultatele acestor studii sunt aduse la cunoștința proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a pășunatului.
Art. 12. —
Colectarea de specii de floră și faună se poate face numai cu avizul scris al custodelui.
Art. 13. —
Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice, distrugerea cuiburilor păsărilor sau colectarea ouălor acestora în raza sitului Natura 2000 și a rezervației naturale este interzisă.
Art. 14. —
Decopertarea solului este interzisă pe întreaga suprafață a ariilor naturale protejate.
Art. 15. —
Extragerea de resurse minerale și captările de apă în scopuri comerciale și industriale fără acordul custodelui sunt interzise pe suprafața ariilor naturale protejate.
Art. 16. —
Custodele sitului Natura 2000 și rezervației naturale protejate are obligația să sesizeze instituțiile abilitate la demararea de construcții pe suprafața acestora, în vederea verificării legalității.
Art. 17. —
(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului Natura 2000 se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la situl de importanță comunitară menționat.
(2) Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui sitului Natura 2000, pentru asigurarea conformității cu prevederile planului de management.
(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului Natura 2000.
Art. 18. —
(1) Custodele susține cercetarea științifică ce se desfășoară în ariile naturale protejate aflate în custodie și care are ca scop conservarea patrimoniului avifaunistic, forestier, floristic.
(2) Recoltarea de probe și eșantioane pentru temele de cercetare științifică, analize sau ca material educativ se face cu avizul custodelui sitului Natura 2000 și rezervației naturale.
(3) Activitățile de cercetare științifică pe teritoriul ariilor naturale protejate se desfășoară cu avizul custodelui, care le sprijină logistic și financiar, în limita posibilităților.
Art. 19. —
(1) Custodele acționează permanent pentru includerea ariilor naturale protejate în programe de cercetare națională și internațională.
(2) Custodele inițiază, atunci când este cazul, acțiuni de repopulare cu specii de plante și animale dispărute, pe baza unor studii avizate conform reglementărilor în vigoare.
(3) Introducerea de specii alohtone pe teritoriul ariilor naturale protejate aflate în custodie este interzisă.
Art. 20. —
Accesul turiștilor în perimetrul ariilor naturale protejate aflate în custodie este permis numai pe traseele turistice omologate.
Art. 21. —
Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele practicate sunt afișate la sediul custodelui și comunicate persoanelor interesate.
Art. 22. —
Vizitele de grup în perimetrul ariilor naturale protejate aflate în custodie se desfășoară numai în prezența custodelui sau a reprezentantului acestuia.
Art. 23. —
Camparea pe suprafața ariilor naturale protejate aflate în custodie se face numai în locuri special amenajate.
Art. 24. —
Aprinderea focului pe suprafața ariilor naturale protejate aflate în custodie este permisă numai în locurile special amenajate.
Art. 25. —
Abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul ariilor naturale protejate aflate în custodie este interzisă.
Art. 26. —
Circulația autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, bicicletelor și a altor vehicule este permisă numai pe trasee special amenajate și delimitate.
Art. 27. —
Distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj ale ariilor naturale protejate este interzisă.
Art. 28. —
Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobarea custodelui este interzisă în perimetrul ariilor naturale protejate.
Art. 29. —
Folosirea substanțelor chimice periculoase pe teritoriul ariilor naturale protejate fără avizul custodelui este interzisă.
Art. 30. —
Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.
Art. 31. —
Verificarea respectării prezentului regulament se face de custodele ariilor naturale protejate sau de alte persoane, potrivit legislației în vigoare. Personalul autorizat să verifice respectarea prezentului regulament își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.
Art. 32. —
Custodele are obligația de a sesiza instituțiile abilitate despre orice încălcare a prezentului regulament, a cărei soluționare nu ține de competența sa.
Art. 33. —
Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislației în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2


 Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0061 Defileul Crișului Negru

 

Art. 1. —
Situl de importanță comunitară ROSCI0061 Defileul Crișului Negru, denumit în continuare situl ROSCI0061 DCN, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.
Art. 2. —
Scopul instituirii regimului de protecție este protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice, menținerea unei interacțiuni armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor și speciilor, promovarea păstrării folosinței tradiționale a terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale populației locale, posibilități de recreere sau turism durabil, încurajarea activităților științifice și educaționale.
Art. 3. —
Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0061 DCN sunt prezentate pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.
Art. 4. —
Perimetrele în care se vor aplica măsuri specifice de conservare se stabilesc prin planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0061 DCN.
Art. 5. —
(1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0061 DCN revine Asociației Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, denumită în continuare custode, în conformitate cu Convenția de custodie nr. 149 din 7 iulie 2010 încheiată între aceasta și Ministerul Mediului și Pădurilor.
(2) În baza convenției de custodie, custodele elaborează regulamentul și planul de management al sitului ROSCI0061 DCN și urmărește respectarea acestora.
(3) În scopul desfășurării unei activități eficiente, custodele elaborează următoarele documente:
a) registrul de colaborări — care cuprinde acordurile, protocoalele, convențiile de colaborare dintre administrația sitului ROSCI0061 DCN și instituțiile care desfășoară activități științifice, de documentare sau educaționale în sit;
b) registrul de cercetări;
c) registrul de evenimente;
d) registrul de acorduri, avize și puncte de vedere.
Art. 6. —
Respectarea deciziilor, a condițiilor de eliberare și a termenelor de aplicare a acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie  pentru  beneficiarii  acestora,  custodele având obligația să informeze instituțiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care acestea nu respectă prevederile din acordul/avizul în vigoare și să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul acordului/avizului.
Art. 7. —
Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală și națională, precum și orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din situl ROSCI0061
DCN se armonizează de către autoritățile emitente ale acestora cu prevederile planului de management al sitului, în termen de 6 luni de la data aprobării acestuia.
Art. 8. —
Autoritățile locale și naționale cu competențe și responsabilități în reglementarea activităților din situl ROSCI0061 DCN instituie de comun acord cu custodele și, după caz, cu autoritatea competentă care răspunde de protecția mediului măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale.
Art. 9. —
(1) În perimetrul sitului ROSCI0061 DCN sunt încurajate activitățile agricole tradiționale și agricultura ecologică.
(2) Este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic.
(3) Este interzisă introducerea în cultură a speciilor de plante și animale domestice fără certificate fitosanitare, respectiv sanitar-veterinare, emise conform legislației în vigoare.
Art. 10. —
Terenurile agricole din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN evidențiate ca pajiști, pășuni sau pășuni împădurite, indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau semințe. Pe aceste suprafețe se pot amplasa perdele de protecție a pajiștilor.
Art. 11. —
Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN se face cu avizul custodelui, în condițiile legii.
Art. 12. —
Utilizarea rațională a pajiștilor și pășunilor pentru cosit și/sau pășunat este permisă numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităților ce dețin aceste pășuni sau care dețin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislația națională în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și nici speciile de floră și faună.
Art. 13. —
Pășunatul se supune următoarelor reglementări:
1. Pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt permise, cu avizul custodelui, următoarele activități:
a) pășunatul care se face în baza unor contracte încheiate cu deținătorii/administratorii pășunilor sau de către titularii acestora;
b) amplasarea de stâne și adăposturi pastorale, adaptate specificului rural și încadrate în peisaj.
2. Pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise următoarele activități:
a)   pășunatul   fără   contracte   încheiate   cu   deținătorii/ administratorii pășunilor;
b) pășunatul cu mai multe animale sau din alte specii decât cele specificate în avizul custodelui;
c) amplasarea de locuri de târlire la mai puțin de 50 de metri de albia Crișului Negru;
d) lăsarea animalelor nesupravegheate la pășunat;
e) spălarea animalelor în râul Crișul Negru.
3. În cazul degradării evidente a pășunilor, custodele poate opri de la pășunat anumite suprafețe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal.
4. Numărul de câini admis se stabilește prin contractul de pășunat, dar nu mai mult de 3 pentru fiecare turmă sau cireadă.
5. Câinii vor avea obligatoriu jujeu, care va fi confecționat din material lemnos de esență tare prin strunjire și va avea următoarele dimensiuni minime: diametrul d = 4 cm, lungimea l = 30 cm. Jujeul are fixată la jumătatea lungimii sale o brățară metalică prinsă prin intermediul unui lanț de zgarda de la gâtul câinelui. Lungimea lanțului se stabilește în funcție de talia câinelui, astfel încât jujeul să incomodeze deplasarea în alergare a câinelui. După montarea ansamblului, jujeul trebuie să stea în poziție orizontală și să fie poziționat imediat sub nivelul articulațiilor genunchilor membrelor anterioare ale câinelui.
6. Trecerea spre locurile de pășunat și apă prin fondul forestier se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure.
7. Adăpatul se va realiza numai în punctele autorizate de custode.
Art. 14. —
Custodele monitorizează activitatea de pășunat pentru stabilirea impactului acestei activități asupra florei și faunei din sit și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate.
Art. 15. —
(1) În cazul în care proprietarul sau administratorul pășunilor este altul decât utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de pășunat între aceștia.
(2) Contractele specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de pășunat, suprafețele și limitele acestora, precum și obligațiile utilizatorului privind perioada de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces și trebuie să fie prezentate custodelui în vederea avizării. (3) În perioada de pășunat, la stână se păstrează copiile următoarelor  documente:  contract  de  pășunat,  certificate sanitar-veterinare, datele de identitate ale însoțitorilor de turmă și acordul emis de către custode.
Art. 16. —
Proprietarii/Administratorii pășunilor verifică starea de sănătate a animalelor și respectarea condițiilor de pășunat, cu sprijinul specialiștilor autorizați sanitar-veterinar și al reprezentanților camerelor agricole locale, o dată pe sezonul de pășunat și ori de câte ori există pericolul declanșării unor epizootii sau altor acțiuni cu efecte negative asupra patrimoniului natural. Copia procesului-verbal de constatare va fi înaintată spre informare custodelui.
Art. 17. —
(1) Este interzisă orice intervenție antropică în habitatul Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, care este protejat pe întreaga suprafață a sitului ROSCI0061 DCN.
(2) Custodele are obligația să semnalizeze prezența acestui habitat pe suprafața sitului ROSCI0061 DCN.
Art. 18. —
Proprietarii sau administratorii de stână au obligația ca, anual, să pună la dispoziția custodelui datele necesare elaborării anchetei pastorale.
Art. 19. —
Cositul, strânsul și transportul fânului se fac manual; cositul mecanizat se face pe baza avizului custodelui.
Art. 20. —
(1) Fondul forestier național de stat și privat de pe suprafața sitului, precum și vegetația forestieră din afara fondului forestier vor fi administrate de către ocoale silvice de stat sau private legal constituite.
(2) Proprietarii de teren din fond forestier vor încheia obligatoriu contracte de administrare cu structuri silvice de administrare legal constituite conform legii.
Art. 21. —
Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN se poate face numai cu avizul custodelui, în condițiile legii.
Art. 22. —
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0061 DCN se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor.
Art. 23. —
Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensității și volumului tratamentelor/tăierilor în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național de pe raza sitului. În acest scop structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafața sitului, imediat după constituirea actelor de punere în valoare.
Art. 24. —
În fondul forestier din situl ROSCI0061 DCN suprafețele de teren care prezintă interes deosebit sub raportul biodiversității se vor constitui în subparcele, indiferent de întinderea lor, în toate situațiile în care acest lucru este posibil.
Art. 25. —
Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor se vor adopta și aplica tehnologii și procedee de exploatare ecologică.
Art. 26. —
Acțiunile de evaluare a vânatului și de interpretare a rezultatelor se organizează de către gestionarul fondului cinegetic cu participarea custodelui. Gestionarul fondului cinegetic are obligația de a anunța custodele, cu 5 zile lucrătoare înainte, despre intenția de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce privește data evaluării.
Art. 27. —
Vânătoarea se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, precum și cu prevederile prezentului regulament, respectiv:
a) în vederea conservării faunei de interes cinegetic, custodele sitului ROSCI0061 DCN, împreună cu autoritatea competentă care răspunde de protecția mediului și cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de liniște a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecție prin planurile de management cinegetic;
b) suprafața zonelor de liniște a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafața totală a fiecărui fond de vânătoare;
c) acolo unde există coridoare ecologice de migrație ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniște se constituie integral sau parțial, după caz, pe suprafața acestora;
d)  managementul  speciilor  de  interes  vânătoresc  din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN se face conform prevederilorlegislației specifice din domeniu și ține cont de zonarea internă și de includerea acestuia în rețeaua Natura 2000;
e) planurile de management cinegetic se corelează cu planul de management al sitului ROSCI0061 DCN pentru fondurile cinegetice care se suprapun peste suprafețe din situl ROSCI0061 DCN;
f) accesul vânătorilor pentru vânătoare în situl ROSCI0061 DCN se face în baza și cu avizul eliberat de custodele sitului ROSCI0061 DCN.
Art. 28. —
Acțiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a acestora, precum și paza împotriva acțiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se găsesc se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice și personalul custodelui.
Art. 29. —
În situl ROSCI0061 DCN se interzic:
a) vânarea păsărilor acvatice în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată pe mai mult de 70%;
b) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;
c) vânătoarea în zonele de liniște a vânatului stabilite în zonele din sit cuprinse în fonduri cinegetice;
d) vânătoarea în suprafețele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic și ale ariei naturale protejate respective în ceea ce privește vânătoarea.
Art. 30. —
(1) Râul Crișul Negru cu zonele lui inundabile la viituri din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN sunt considerate habitate piscicole naturale, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii realizându-se conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării  rurale  și  al  ministrului  mediului  și  pădurilor nr. 44/1.195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate.
(2) Autorizațiile de pescuit și permisele pentru habitatele naturale se eliberează de către administratorul resursei acvatice vii, conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul, cu avizul custodelui.
Art. 31. —
Resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN aparțin domeniului public de interes național.
Art. 32. —
Orice activitate care se desfășoară în habitatele piscicole naturale trebuie să respecte măsurile și reglementările prin care se asigură conservarea biodiversității și exploatarea rațională a resurselor acvatice vii, prin practicarea pescuitului recreativ/sportiv în condiții de păstrare a echilibrului ecologic.
Art. 33. —
(1) Pentru protecția reproducerii speciilor protejate din situl ROSCI0061 DCN, dar și pentru iernarea acestora se instituie zone de protecție piscicolă în care se interzic următoarele activități:
a) pescuitul recreativ/sportiv;
b)   efectuarea    de    lucrări    care    împiedică    migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența populațiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții;
c) efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor de pe mal;
d) prezența în zonă a rațelor și gâștelor domestice.
(2) Custodele poate institui zone de cruțare pentru protecția unor habitate/specii, zone de hrănire sau refugii. Zonele de protecție piscicolă/cruțare vor fi declarate anual, până la data de 31 decembrie, pentru anul următor.
Art. 34. —
Zonele de protecție piscicolă/cruțare sunt semnalizate corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acțiunile de prevenire sau combatere a calamităților naturale.
Art. 35. —
Renunțarea sau instituirea de noi zone de protecție piscicolă se face la propunerea custodelui.
Art. 36. —
Pescuitul și/sau achiziția exemplarelor de pește din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află, precum și utilizarea aparatelor hidroacustice de detecție a peștilor sunt interzise.
Art. 37. —
Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate de personalul custodelui și sancționate de personalul cu drept de control, conform legii.
Art. 38. —
Acțiunile de protecție și control al resurselor acvatice vii și de pescuit de pe suprafața sitului ROSCI0061 DCN se organizează în comun de către administratorii fondurilor de pescuit și custode.
Art. 39. —
În cazul producerii de fenomene de forță majoră, instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale.
Art. 40. —
(1) Pescuitul este permis numai în locurile semnalizate ca atare în acest scop.
(2) La ocuparea unui loc de pescuit semnalizat, pescarul este obligat să mențină zona curată și, la părăsirea locului de pescuit, să elimine deșeurile produse în afara ariei protejate, depozitându-le în locuri special amenajate pentru deșeuri.
Art. 41. —
Aruncarea și abandonarea deșeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise.
Art. 42. —
Pescuitul cu momeli naturale pe cârlige duble sau triple este interzis.
Art. 43. —
(1) Este interzisă reținerea următoarelor specii de pești:
a) Gobio uranoscopus — porcușor de vad;
b) Sabanejewia aurata — dunariță;
c) Barbus meridionalis — moioagă, mreană vânătă;
d) Gobio kessleri — porcușor de nisip;
e) Carassius carassius — caracudă;
f) Thymallus thymallus — lipan.
(2) În cazul capturării vreunui exemplar dintre cele menționate la alin. (1), acesta se va elibera imediat, pe cât posibil fără a-i fi afectată integritatea.
Art. 44. —
(1) Exemplarele de Carassius auratus — caras și Lepomis gibbosus — sorete, biban-soare vor fi reținute după capturare și nu vor fi eliberate în mediul acvatic.
(2) Este interzisă reținerea în stare vie a exemplarelor menționate la alin. (1).
Art. 45. —
Pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă utilizarea ca momeală a peștilor vii, indiferent de specie.
Art. 46. —
Reținerea peștilor înțepați în exteriorul gurii este interzisă. Peștii înțepați în exteriorul gurii se eliberează imediat în mediul lor natural.
Art. 47. —
Este interzisă deschiderea de noi cariere sau balastiere în situl ROSCI0061DCN în lipsa obținerii tuturor documentelor legale.
Art. 48. —
Cariera Urviș va fi exploatată conform prevederilor legale în domeniul protecției mediului, administratorul acesteia având obligația de a pune la dispoziția custodelui documentele justificative. Este interzisă depășirea limitelor proprietății pentru această carieră, limite prevăzute în planul de management.
Art. 49. —
Funcționarea balastierelor/carierelor, lucrările de închidere și lucrările de reconstrucție ecologică se fac pe baza actelor de reglementare legale, cu avizul custodelui.
Art. 50. —
Suprafețele de carieră pe care s-a încheiat exploatarea se supun imediat acțiunii de reconstrucție ecologică și de redare în circuitul silvic sau agricol, pe cheltuiala administratorului carierei, conform prevederilor legale în vigoare. Este interzisă folosirea unor asemenea suprafețe pentru depozitarea de deșeuri industriale sau menajere.
Art. 51. —
Custodele are dreptul să verifice modul de respectare a condițiilor incluse în actele de reglementare pentru toate activitățile extractive, modul de supraveghere a zonelor de extracție și conservarea materialului de proveniență paleobiologică sau minerală.
Art. 52. —
Fosilele de plante și animale vertebrate și nevertebrate, ca bunuri ale patrimoniului natural descoperite în perimetrul ROSCI0061 DCN, intră în proprietatea publică a statului.
Art. 53. —
Administratorul carierei are obligația de a cartografia, borna și marca perimetrele legale ale carierei existente, cu evidențierea arealelor de producție și zonelor- tampon și să aducă la cunoștința custodelui orice modificare a perimetrelor, destinației terenului și tehnologiei de exploatare, prin depunerea de materiale cartografice/cadastrale însoțite de documentația tehnică spre avizare custodelui și autorității competente de mediu.
Art. 54. —
Administratorul carierei are obligația să încheie un acord cu custodele, cu valoare juridică, în care să se cuprindă termenele și categoriile de lucrări pentru reconstrucția ecologică a carierei.
Art. 55. —
În cazul descoperirii de cavități naturale — peșteri, geode — în cariere, acestea se conservă de către custode până la studierea și cartografierea lor, conform legii.
Art. 56. —
Administratorul carierei are obligația să desemneze persoane de specialitate care să asigure protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, atribuțiile acestora fiind stabilite în legislația în domeniu.
Art. 57. —
Pe teritoriul ROSCI0061 DCN nu este permisă exploatarea de nisip/pietriș, în lipsa actelor care reglementează aceste activități.
Art. 58. —
Pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN construcțiile, indiferent de beneficiar și/sau proprietarul terenului, se realizează în conformitate cu prevederile planului de urbanism zonal și general, legal aprobate.
Art. 59. —
Autorizarea lucrărilor de construcții/investiții pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN și în imediata vecinătate se face de către autoritatea administrației publice locale sau județene, după caz, numai după obținerea avizului custodelui pentru planul urbanistic zonal și general și cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina în construcții și protecția mediului.
Art. 60. —
Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafețe mari, cum ar fi: aducțiuni de apă, baraje pentru centrale hidroelectrice, drumuri auto, linii de înaltă și medie tensiune, conducte de transport gaz metan și altele asemenea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu avizul custodelui.
Art. 61. —
Custodele are dreptul să verifice existența autorizației de construcție, precum și modul de respectare a acesteia și să sesizeze instituțiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acesteia.
Art. 62. —
Custodele solicită și deține copii la zi ale documentelor urbanistice ale localităților din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN sau din imediata vecinătate a acestuia, din care să reiasă statutul juridic al terenurilor și al construcțiilor.
Art. 63. —
(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la situl de importanță comunitară menționat.
(2) Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0061 DCN, pentru asigurarea conformității cu prevederile Planului de management.
(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului ROSCI0061 DCN.
Art. 64. —
Cercetarea științifică în situl ROSCI0061 DCN are ca scop conservarea patrimoniului natural. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor și evaluarea gradului lor de periclitare, custodele asigură monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, a habitatelor caracteristice și a speciilor indicatoare.
Art. 65. —
(1) Activitatea de cercetare științifică se desfășoară cu avizul custodelui prin încheierea unui contract de cercetare. Acordul Academiei Române — Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii, Comisia patrimoniului speologic, pentru domeniile de cercetare pentru care este prevăzut acest acord în legislația în domeniu, este obligatoriu.
(2) Accesul personalului de cercetare în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN pentru desfășurarea activităților prevăzute în proiectele de cercetare se face în baza permisului de cercetare emis de custode.
Art. 66. —
Activitatea de cercetare științifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare, în urma căruia custodele va acorda sprijin logistic în măsura dotării sau a calificării personalului de teren. Clauzele protocolului se stabilesc de comun acord de către părți, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetărilor.
Art. 67. —
Custodele stabilește măsuri speciale de conservare a biodiversității, precum și de monitorizare a acesteia.
Art. 68. —
Custodele inițiază, atunci când este cazul, acțiuni de repopulare cu specii de plante și animale dispărute din arealul respectiv, pe baza unor studii avizate de Academia Română, în condițiile legii.
Art. 69. —
Introducerea de specii alohtone sau modificate genetic — specii care nu apar și care nu au existat nici în trecut în mod natural pe suprafața ROSCI0061 DCN — este interzisă.
Art. 70. —
Sunt interzise deținerea și creșterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate, a animalelor din fauna sălbatică pe raza sitului ROSCI0061 DCN, cu excepția cazurilor când se desfășoară proiecte de repopulare sau protecția speciilor cu avizul Academiei Române și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.
Art. 71. —
Reconstrucția ecologică a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu științific, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului. În cazul în care degradarea habitatelor a fost cauzată de activități umane desfășurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucție se suportă de către cei vinovați.
Art. 72. —
În cazul apariției unor specii invazive de plante și animale care periclitează integritatea ecosistemelor, custodele ia măsuri de stopare și eliminare a acestora pe baza documentației și cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 73. —
Custodele poate să sprijine din fonduri proprii activitatea de cercetare științifică și diseminarea rezultatelor.
Art. 74. —
În situl ROSCI0061 DCN sunt permise activități de turism și de educație, cu respectarea prezentului regulament.
Art. 75. —
Camparea este permisă, în limita locurilor disponibile, numai în amplasamente delimitate pentru acest scop, semnalizate corespunzător.
Art. 76. —
În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii de floră și faună ocrotite, turiștii sunt însoțiți obligatoriu de agenții de teren, dacă în planul de management nu sunt prevăzute alte restricții. Pentru serviciile de însoțire/îndrumare se poate percepe tariful de vizitare stabilit de custode.
Art. 77. —
Este interzisă devierea de la traseele turistice marcate.
Art. 78. —
Deschiderea și omologarea de noi trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare și informative se fac în condițiile legii, cu avizul custodelui.
Art. 79. —
Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se percep la sedii, puncte de informare sau pe teritoriul sitului ROSCI0061
DCN de către persoane sau instituții autorizate de custode. Tariful de vizitare poate fi inclus și în contravaloarea serviciilor de cazare sau transport, de comun acord cu autoritățile administrațiilor publice locale și cu proprietarii/administratorii obiectivelor turistice. Sunt exceptați de la plata tarifului de vizitare:
a) copiii sub 10 ani;
b) voluntarii, în baza adresei scrise sau a contractului de voluntariat semnat de custodele ROSCI0061 DCN;
c) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat pășuni în ROSCI0061 DCN;
d) personalul custodelui;
e) personalul Academiei Române;
f) personalul de serviciu al construcțiilor aflate pe teritoriul ROSCI0061 DCN;
g)  împuterniciții  pentru  implementarea  Regulamentului ROSCI0061 DCN, pe bază de legitimație;
h) personalul de la alte unități/instituții, cu delegație în interes de serviciu;
i) membrii comunităților locale;
j) ghizii de turism angajați de custode;
k) persoanele cu handicap, pentru care legislația în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe;
l) proprietarii și administratorii de terenuri din ROSCI0061 DCN
Art. 80. —
În cazul în care a fost stabilit un cuantum al tarifului de vizitare, accesul în situl ROSCI0061 DCN fără plata tarifului de vizitare, pentru alte persoane decât cele exceptate de la plata acestui tarif, este interzis.
Art. 81. —
Accesul în situl ROSCI0061 DCN este permis numai în zonele stabilite și semnalizate ca atare accesului publicului, cu respectarea instrucțiunilor de pe panourile informative cu care sunt semnalizate acestea.
Art. 82. —
Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligația de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiștilor pe traseele și în zonele în care se realizează activități permise pe raza sitului ROSCI0061 DCN, cu condiția ca aceste activități să nu aducă prejudicii proprietarilor/administratorilor de terenuri.
Art. 83. —
Este interzisă degradarea traseelor turistice și a drumurilor publice prin lucrări de exploatare a masei lemnoase, construcții, aducțiuni, utilități. Contravaloarea lucrărilor de refacere va fi suportată de către executanții acestor lucrări.
Art. 84. —
Amplasarea panourilor indicatoare și informative se face în condițiile legii, cu avizul custodelui.
Art. 85. —
În zonele de campare sunt interzise:
a) săparea de șanțuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor, precum și utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi;
b) amplasarea de alte amenajări care degradează peisajul. Art. 86. — (1) În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice de tipul WC-uri ecologice, aducțiuni de apă potabilă, vetre de foc, containere pentru colectarea deșeurilor menajere sau altele asemenea, semnalizate ca atare, se poate percepe tarif de campare de către administratorul spațiului respectiv,   contravaloarea   acestuia   fiind   folosită   pentru întreținerea/ecologizarea locului de campare.
(2) Se poate interzice temporar camparea în locurile mai sus menționate, în cazul în care se constată o degradare accelerată a mediului.
Art.  87.  —  
(1)  Aprinderea  focului  pe  teritoriul  sitului ROSCI0061 DCN este permisă doar în zonele de campare.
(2) Aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate și semnalizate în acest scop este interzisă.
(3) Ruperea, tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, adunarea și tăierea de material lemnos pentru foc, precum și folosirea pentru foc a celor doborâți sau rupți de fenomene naturale, fără aprobarea autorităților responsabile, sunt interzise.
Art. 88. —
Incendierea, distrugerea ori degradarea prin orice mijloace a arborilor sau arbuștilor este interzisă.
Art. 89. —
Tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților ori lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale, de către persoane care nu au această atribuție ori în scopul construirii de adăposturi, amenajări, sunt interzise.
Art. 90. —
Distrugerea, respectiv colectarea de plante sau de animale protejate din situl ROSCI0061 DCN sunt interzise.
Art. 91. —
Prin excepție de la art. 90, colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale se face numai cu avizul custodelui, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 92. —
Accesul turiștilor însoțiți de câini în situl ROSCI0061 DCN este permis doar în condițiile în care câinii sunt ținuți permanent în lesă.
Art. 93. —
Perturbarea liniștii prin strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, în zonele de extravilan din situl ROSCI0061 DCN și în locurile de campare, este interzisă.
Art. 94. —
Distrugerea ori degradarea panourilor informative și indicatoare, precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de avertizare care aduc informații despre situl ROSCI0061 DCN este interzisă.
Art. 95. —
Degradarea podețelor, barierelor, observatoarelor sau a oricărei alte construcții ori amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă.
Art. 96. —
Folosirea ambarcațiunilor fără motor și a celor cu motoare electrice pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este permisă.
Art. 97. —
Scăldatul pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este permis numai în zonele stabilite și semnalizate ca atare în acest scop.
Art. 98. —
Utilizarea de detergenți pentru spălare în apele de pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă. Spălarea, curățarea covoarelor/carpetelor, mochetelor în apele de pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise.
Art. 99. —
Spălarea autovehiculelor în apele din perimetrul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă.
Art. 100. —
Deranjarea animalelor, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise.
Art. 101. —
Aruncarea gunoaielor, abandonarea deșeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise.
Art. 102. —
Accesul public cu mijloace terestre mecanizate prin cursurile de apă este interzis. Este permisă folosirea acestor mijloace doar de către administratorii și/sau proprietarii de teren în scopul bunei gospodăriri, înspre locurile deținute de aceștia, precum și de către echipele de intervenție.
Art. 103. —
Orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN, în afara drumurilor publice, este interzisă.
Art. 104. — Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra florei și faunei din situl ROSCI0061 DCN și pentru stabilirea măsurilor de protecție ce se impun, inclusiv a celor de restricționare a accesului turiștilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea biodiversității.
Art. 105. —
Administratorii și/sau proprietarii unităților de prestări servicii turistice sprijină activitatea de monitorizare a fluxului turistic pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu custodele.
Art. 106. —
Custodele nu poate fi făcut responsabil pentru distribuirea cu sau fără plată a materialelor informative din punct de vedere turistic care nu sunt elaborate de el și pe care nu le-a avizat.
Art. 107. —
(1) Fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără aprobare și fără plata tarifelor legale, pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN este interzisă.
(2) Persoanele interesate pot obține un permis temporar de la custode, contra plății tarifului aferent.
Art. 108. —
Fotografierea sau filmarea faunei sălbatice este permisă doar în locuri special amenajate și semnalizate de către custode.
Art. 109. —
Organizarea de competiții și manifestările de grup de orice fel, cursuri și tabere care presupun accesul pe teren în situl ROSCI0061 DCN fără avizul custodelui sunt interzise.
Art.   110.   —   
Regimul   deșeurilor   pe   teritoriul   sitului ROSCI0061 DCN este reglementat astfel:
a) este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deșeurilor de orice fel. Turiștii au obligația de a-și evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului ROSCI0061 DCN. Deșeurile se evacuează în afara sitului, în locuri special amenajate pentru colectare;
b) administratorii punctelor de alimentație publică, caselor de vacanță, stânelor, fermelor, cantoanelor aflate în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN au obligația de a efectua permanent igienizarea de deșeuri a suprafețelor din jurul acestor locații;
c) pentru terenurile situate în intravilan, proprietarii terenului și/sau administratorii acestora au obligația să gestioneze deșeurile generate sau abandonate;
d) proprietarii și/sau administratorii terenurilor aflate în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN au obligația de a igieniza permanent suprafețele afectate de abandonul deșeurilor, resturilor menajere și alte asemenea și în același timp de a-și lua măsuri de prevenire a poluării mediului pe suprafața avută în proprietate/administrare;
e) administratorii unităților turistice, precum și alte/alți administrații/proprietari ce își desfășoară activitatea în situl ROSCI0061 DCN elimină deșeurile, făcând dovada predării acestora la rampele ecologice, sau încheie contracte de prestări servicii cu societăți specializate, făcând dovada plății pentru serviciile de salubritate.
Art. 111. —
Preluarea apei din Crișul Negru prin pompare sau prin orice alt fel de instalații, fără aviz de gospodărire a apelor, avizul custodelui și asigurarea măsurilor de protecție a materialului piscicol împotriva extragerii acestuia din mediul natural este interzisă.
Art. 112. —
În cazul producerii de fenomene de forță majoră, instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale.
Art. 113. —
Parcarea autovehiculelor se poate face numai la minimum 10 metri de talvegul natural al râului.
Art. 114. —
Recoltarea humusului și decopertarea solului sunt interzise pe întreaga suprafață a sitului ROSCI0061 DCN, cu excepția lucrărilor autorizate cu acordul custodelui.
Art. 115. —
Recoltarea stufului, a ramurilor pentru împletituri sau alte activități tradiționale autorizate este permisă, cu avizul custodelui.
Art. 116. —
Recoltarea de ciuperci comestibile sau plante medicinale în scopul comercializării acestora se va face doar cu avizul custodelui.
Art. 117. —
Organizarea de acțiuni specifice Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne se face pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN conform prevederilor legale.
Art. 118. —
Activitățile comerciale neautorizate în perimetrul sitului ROSCI0061 DCN sunt interzise. Activitățile comerciale autorizate în zonele de extravilan din sit, în alte locuri decât zonele de campare sau unitățile de turism, sunt permise numai cu acordul scris al custodelui și cu respectarea legislației în vigoare privind evacuarea deșeurilor.
Art. 119. —
Pentru protecția și conservarea peisajului și biodiversității și evitarea accidentelor în locurile vulnerabile se montează bariere și/sau panouri de avertizare, care vor anunța pericolul și vor limita accesul.
Art. 120. —
Agenții de teren, custozii sau conducătorii de grup au obligația să interzică accesul în situl ROSCI0061 DCN, în următoarele situații:
a) starea vremii este nefavorabilă;
b) există pericol de viitură.
Art. 121. —
În perimetrul de protecție semnalizat, accesul autovehiculelor și parcarea acestora sunt interzise.
Art. 122. —
Accesul în Rezervația naturală Dealul Păcău este interzis. Accesul se poate realiza numai cu permis din partea custodelui și în prezența unui agent de teren delegat al custodelui. Pentru serviciile de însoțire/îndrumare se poate percepe un tarif, stabilit de către custode, în limitele legii.
Art. 123. —
Finanțarea activităților pentru managementul sitului ROSCI0061 DCN se asigură din fonduri provenite din:
a) bugetul Asociației Pescarilor Sportivi „Aqua Crisius” alocat acestui scop;
b) fonduri structurale;
c) prin implementarea de proiecte cu surse de finanțare diversă;
d) tarife instituite pentru vizitarea sau pentru facilitățile, serviciile și activitățile specifice desfășurate în aria protejată;
e) sponsorizări, donații, venituri realizate din contracte de colaborare.
Art. 124. —
Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.
Art. 125. —
Verificarea aplicării prezentului regulament se face de către personalul cu atribuțiuni de control al custodelui și de către personalul altor instituții abilitate ale statului, în limita competențelor acestora. Personalul împuternicit să aplice regulamentul își va dovedi identitatea cu legitimații emise conform legii.
Art. 126. —
În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul cu atribuțiuni de control al custodelui are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte ce constituie contravenții pe raza sitului ROSCI0061 DCN.
Art. 127. —
Constituie contravenție nefurnizarea informațiilor și datelor, la solicitarea personalului cu atribuțiuni de control al custodelui, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acțiuni/fapte ce constituie contravenții.
Art. 128. —
Constituie contravenție neprezentarea actelor de reglementare pentru activitățile desfășurate pe teritoriul sitului ROSCI0061 DCN de către proprietarii și administratorii de facilități turistice, unități comerciale și de deservire a populației, activități de exploatare și valorificare a resurselor naturale regenerabile și neregenerabile, la solicitarea custodelui.
Art. 129. — Constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuțiuni de control al custodelui și de către personalul altor instituții ale statului, în baza competențelor legale.
Art. 130. —
În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind monitorizarea, controlul, apărarea și administrarea sitului ROSCI0061 DCN, precum și în activitatea de constatare șisancționare a contravențiilor la regimul ariilor protejate, personalul cu atribuții de control este asimilat personalului care îndeplinește funcții ce implică exercițiul autorității de stat.
Art. 131. —
Prezentul regulament se publică pe pagina web a custodelui, la adresa www.aquacrisius.ro
Art. 132. —
Prezentul regulament poate fi modificat conform legislației în vigoare.
Art. 133. —
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

ANEXA Nr. 3

 

Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0101 Larion

Art. 1. —
(1) Situl de importanță comunitară ROSCI0101 Larion, denumit în continuare situl ROSCI0101 Larion, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.
(2) Rezervația Crovul de la Larion a fost instituită prin pct. I secțiunea 2.0 poziția 2.222. din anexa nr. I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea a III-a — zone protejate.
Art. 2. —
Situl ROSCI0101 Larion contribuie semnificativ la menținerea sau restaurarea unor stări de conservare favorabile a habitatelor naturale și a speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat, în acest fel contribuind semnificativ la coerența rețelei Natura 2000 și/sau la menținerea diversității biologice în regiunea biogeografică din care face parte.
Art. 3. —
Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0101 Larion sunt prezentate pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.
Art. 4. —
Custodia sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației Crovul de la Larion este deținută de Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei — Ocolul Silvic Valea Ilvei, denumită în continuare custode, conform Convenției de custodie nr. 0.158 din 8 iulie 2010, încheiată între aceasta și Ministerul Mediului și Pădurilor.
Art. 5. —
Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației Crovul de la Larion revine Asociației Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei — Ocolul Silvic Valea Ilvei.
Art. 6. —
Scopul declarării sitului ROSCI0101 Larion este conservarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună sălbatică menționate în formularul-standard publicat pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.
Art. 7. —
(1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier național inclus în rezervația Crovul de la Larion se execută numai activități silvice prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și în concordanță cu scopul pentru care a fost declarată arie naturală protejată.
(2) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației se aprobă cu avizul custodelui, în vederea punerii în concordanță cu planul de management integrat. Beneficiarul amenajamentului invită un reprezentant al custodelui la conferințele de amenajare, în vederea armonizării cu planul de management integrat.
(3) Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensității și volumului tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier național de pe raza sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației, urmând a sesiza administratorul fondului forestier și reprezentantul teritorial al autorității publice care răspunde de silvicultură în cazul constatării unor nereguli. În acest scop, structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafața sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației, înainte de începerea noului an forestier, pentru avizare sau, dacă nu este posibil, imediat după constituirea actelor de punere în valoare, dar înainte de începerea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase.
(4) Administratorul fondului forestier național de pe raza sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației Crovul de la Larion este obligat să transmită custodelui, anual, situația aplicării amenajamentelor silvice pe aceste terenuri.
(5) Lucrările care nu sunt prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu avizul custodelui și cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de mediu și silvicultură.
Art.  8.  —  
(1)  Acțiunile  de  evaluare  a  vânatului  și  de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarul fondului de vânătoare cu participarea custodelui sitului ROSCI0101 Larion.
(2) Gestionarul fondului de vânătoare are obligația de a anunța custodele despre intenția de organizare a evaluării vânatului pe teritoriul sitului și a rezervației, cu minimum 7 zile calendaristice înainte de organizarea evaluării.
(3) Vânătoarea pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion este permisă, cu excepția zonelor de liniște pentru vânat stabilite de custode în colaborare cu autoritățile competente.
(4) Pe raza sitului ROSCI0101 Larion și a rezervației activitatea de vânătoare se face în conformitate cu legislația în domeniu.
(5) Pentru speciile de lup, urs, râs și pisică sălbatică, prin planul de management, se stabilesc zone și perioade în care vânătoarea este restricționată, cu respectarea legislației în vigoare.
(6) În privința pescuitului și acvaculturii se respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 9. —
(1) Utilizarea pășunilor și fânețelor este permisă doar pentru proprietarii/administratorii de terenuri sau de animale din zona sitului ROSCI0101 Larion, cu obligația respectării prezentului regulament și a planului de management integrat.
(2) Amplasarea de stâne și adăposturi pastorale, adaptate specificului montan și încadrate în peisaj, este permisă numai cu avizul custodelui sitului.
(3) Pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion, activitatea pastorală se desfășoară respectându-se încărcătura de animale conform bonității pajiștilor.
(4) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la mai puțin de 100 m de pâraie, lacuri și zone de liniște a vânatului.
(5) Numărul admis de câini se stabilește prin contractul de pășunat în funcție de efectivul de oi din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislația în vigoare.
(6) Câinii poartă obligatoriu jujee, iar stăpânul este obligat să facă dovada vaccinării acestora.
(7) Trecerea prin fondul forestier și la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii proprietarilor de pădure.
(8) Activitatea pastorală este monitorizată de custodele sitului ROSCI0101 Larion, în vederea evaluării impactului acestei activități asupra florei și faunei și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate.
Art. 10. —
Custodele inițiază periodic studii pentru stabilirea capacității de suport a pășunilor. Rezultatele acestor studii sunt aduse la cunoștința proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a pășunatului.
Art. 11. —
Colectarea de specii de floră și faună se face numai cu avizul scris al custodelui.
Art. 12. —
Capturarea fără drept a oricăror specii de faună sălbatică, distrugerea cuiburilor păsărilor și colectarea ouălor acestora în raza sitului ROSCI0101 Larion sunt interzise.
Art. 13. —
(1) Extragerea de resurse minerale și captările de apă în scopuri comerciale și industriale, fără avizul custodelui, sunt interzise pe suprafața sitului ROSCI0101 Larion.
(2) Extragerea de resurse minerale și captările de apă în scopuri comerciale și industriale în rezervație sunt interzise.
Art. 14. —
(1) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu situl ROSCI0101 Larion ori nu este necesar pentru managementul acestuia, dar care ar putea să îl afecteze în mod semnificativ, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, având în vedere obiectivele de conservare a acesteia.
(2) Avizul custodelui pentru planurile/proiectele menționate la alin. (1) este obligatoriu.
Art. 15. —
Modificarea planurilor de urbanism din vecinătatea sitului ROSCI0101 Larion se face cu respectarea prevederilor legislației de mediu și cu avizul custodelui sitului.
Art. 16. —
(1) Custodele susține cercetarea științifică ce se desfășoară în situl ROSCI0101 Larion și are ca scop conservarea patrimoniului faunistic, forestier, floristic.
(2) Activitățile de cercetare științifică pe teritoriul rezervației se desfășoară cu avizul custodelui, care le sprijină logistic și financiar, în limita posibilităților.
(3) Activitatea colaboratorilor externi se va desfășura pe baza unui contract de cercetare, încheiat cu custodele sitului. Clauzele contractuale se stabilesc de comun acord de către părți, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetărilor.
Art. 17. —
(1) Custodele acționează permanent pentru includerea sitului ROSCI0101 Larion în programe de cercetare națională și internațională.
(2) Custodele inițiază, atunci când este cazul, acțiuni de repopulare cu specii de plante și animale dispărute, pe baza unor studii avizate conform reglementărilor în vigoare.
(3)  Introducerea  de  specii  alohtone  pe  teritoriul  sitului ROSCI0101 Larion este interzisă.
Art. 18. —
Accesul turiștilor în perimetrul sitului ROSCI0101 Larion este permis numai pe traseele turistice omologate.
Art. 19. —
Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se afișează la sediul custodelui.
Art. 20. —
Vizitele de grup în perimetrul sitului ROSCI0101 Larion  se  desfășoară  numai  în prezența  custodelui  sau a reprezentantului acestuia.
Art. 21. —
Camparea pe suprafața sitului ROSCI0101 Larion se face numai în locuri special amenajate și delimitate.
Art. 22. —
Aprinderea focului pe suprafața sitului ROSCI0101 Larion este permisă numai în locurile special amenajate.
Art. 23. —
Abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion este interzisă.
Art. 24. —
Circulația autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, bicicletelor și a altor vehicule este permisă numai pe drumuri existente — județene, comunale și pe trasee special amenajate și semnalizate ca atare.
Art. 25. —
Distrugerea panourilor informative și indicatoare, a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj ale sitului ROSCI0101 Larion este strict interzisă.
Art. 26. —
Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobarea custodelui este interzisă în perimetrul rezervației.
Art. 27. —
Folosirea substanțelor chimice periculoase pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion este interzisă.
Art. 28. —
Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.
Art. 29. —
Verificarea respectării prezentului regulament se face de custodele sitului ROSCI0101 Larion sau de alte persoane, potrivit legislației în vigoare. Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.
Art. 30. —
Custodele are obligația de a sesiza instituțiile abilitate despre orice încălcare a prezentului regulament a cărei soluționare nu ține de competența sa.
Art. 31. —
În cazul producerii fenomenelor de forță majoră instituțiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene, conform prevederilor legale.
Art. 32. —
Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislației în vigoare.

ANEXA Nr. 4

 

Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0145

Pădurea de la Alparea


Art. 1. —
(1) Pădurea cu narcise din Oșorhei, denumită în continuare rezervație naturală, a fost declarată arie naturală protejată   în  baza   Hotărârii   Consiliului   Județean   Bihor nr. 19/1995, statut reconfirmat prin pct. I, secțiunea 2.0, poziția 2.175 din anexa nr. I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea a III-a — zone protejate.
(2) Scopul instituirii regimului de protecție pentru rezervația naturală Pădurea cu narcise din Oșorhei îl constituie conservarea biodiversității în vederea menținerii sau extinderii arealului speciei protejate, narcisa, precum și încurajarea turismului bazat pe aceste valori.
(3) În anul 2007, în baza Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare, a fost instituit regimul de arie naturală protejată pentru situl de importanță comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, denumit în continuare situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, care include integral Pădurea cu narcise din Oșorhei.
(4) Managementul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea urmărește menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor și peisajului, a diversității speciilor de plante și animale, păstrarea folosințelor tradiționale ale terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale populației locale, precum și asigurarea de condiții pentru activitățile educaționale, recreative și de cercetare științifică, eliminarea și prevenirea activităților de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare.
Art. 2. —
Limitele sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea sunt prezentate pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.
Art. 3. —
(1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea revine Direcției Silvice Bihor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, denumită în continuare custode, conform Convenției de custodie nr. 0.085 din 2 martie 2010, încheiată între aceasta și Ministerul Mediului și Pădurilor.
(2) Custodele realizează și implementează planul de management integrat pentru situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea și rezervația naturală.
Art. 4. —
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor. Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu aprobarea autorităților publice centrale pentru silvicultură și protecția mediului.
Art. 5. —
Pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea vânătoarea se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației specifice ariilor naturale protejate.
Art. 6. —
Recoltarea exemplarelor de narcise de pe teritoriul rezervației naturale este interzisă.
Art. 7. —
În cazul producerii de fenomene de forță majoră, instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale, în vederea mobilizării și luării măsurilor de prevenire, reducere și eliminare a efectelor negative.
Art. 8. —
(1) Pășunatul în fondul forestier din cuprinsul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzis.
(2) Trecerea prin fondul forestier spre alte terenuri sau spre sursele de apă folosind alte căi decât drumurile de exploatare amenajate și drumurile agricole existente este interzisă.
(3) Trecerea cu animale domestice prin fondul forestier al sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
Art. 9. —
Custodele monitorizează activitatea de pășunat din situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea pentru stabilirea impactului acestei activități asupra florei și faunei din interiorul acestuia și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate.
Art. 10. —
Cercetarea științifică în situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea are ca scop primordial cunoașterea și conservarea patrimoniului floristic și faunistic al zonei. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor, stabilirea distribuției lor și evaluarea gradului lor de periclitare, custodele va asigura monitorizarea continuă a speciilor și habitatelor-cheie, precum și a speciilor indicatoare.
Art. 11. —
Custodele stabilește măsurile minime de conservare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale a exemplarelor de narcise existente, precum și a altor specii de plante sau animale strict ocrotite, a biotopurilor și ansamblurilor biotice de pe suprafața rezervației naturale, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 12. —
Activitatea de cercetare științifică pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se desfășoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, în măsura posibilităților, activitatea de cercetare.
Art. 13. —
Activitatea de cercetare în cuprinsul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, efectuată de către colaboratori externi ai custodelui, se desfășoară pe baza unui contract de cercetare încheiat cu acesta. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părți. Dreptul asupra rezultatelor se stabilește prin contract.
Art. 14. —
Pe suprafața sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea sunt permise activități de cercetare, turism și educație, cu respectarea prezentului regulament.
Art. 15. —
(1) Accesul până la rezervația naturală se face pe drumul județean Oșorhei—Copăcel, unde este amplasată o barieră la calea de acces în rezervație.
(2) În interiorul rezervației accesul cu mijloace motorizate este interzis.
Art. 16.  —  
Vizitarea  sitului  ROSCI0145  Pădurea  de  la Alparea este permisă numai pe potecile marcate.
Art. 17. —
Întreținerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee și amplasarea panourilor indicatoare și informative se fac de către sau numai cu avizul custodelui.
Art.  18.  —  
Camparea  pe  suprafața  sitului  ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
Art. 19. —
Aprinderea focului pe suprafața sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
Art. 20. —
(1) Abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
(2) Turiștii au obligația de a elimina deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării ariei naturale protejate.
(3) Deșeurile sunt eliminate în afara rezervației naturale și se lasă doar în locuri special amenajate pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea pentru colectare.
(4) Responsabilitatea depozitării temporare a deșeurilor în locurile special amenajate, respectând condițiile legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini și animale sălbatice, revine custodelui.
Art. 21. —
Tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane este interzisă.
Art. 22. —
Colectarea de specii de floră și faună în scop științific sau de cercetare de pe suprafața sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu avizul scris al custodelui.
Art. 23. —
Accesul câinilor pe suprafața sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este permis doar în condițiile în care aceștia sunt ținuți permanent în lesă.
Art. 24. —
Perturbarea liniștii pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
Art. 25. —
Distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
Art. 26. —
Deteriorarea intenționată a oricărei construcții, împrejmuiri, bariere sau orice alte amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, inclusiv a celor vânătorești, este interzisă.
Art. 27. —
Custodele monitorizează turismul pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra florei și faunei din sit și pentru stabilirea măsurilor de protecție ce se impun, inclusiv a celor de restricționare a accesului turiștilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea habitatului și speciilor de herpetofaună și narcise.
Art. 28. —
Competițiile și manifestările cu caracter sportiv sau cultural, inclusiv sărbătorile câmpenești, se organizează doar în afara rezervației și a suprafețelor pe care sunt specii sau habitate prezente în fișa-standard a sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, cu avizul scris al custodelui.
Art. 29. —
Tarifele de vizitare, respectiv de campare se stabilesc anual de către custode și se percep la sediul custodelui din Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 15, la Direcția Silvică Bihor sau la Ocolul Silvic Oradea, Str. Constructorilor nr. 1, precum și la punctul de acces de la Cantonul Silvic Alparea.
Art. 30. —
Finanțarea activităților necesare bunei gospodăriri a sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se asigură din fonduri provenite din:
a)  sume  alocate  special  acestui  scop  de  către  Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, Direcția Silvică Bihor;
b) atragerea altor fonduri extrabugetare;
c) activități proprii, taxe de vizitare;
d) subvenții, donații, sponsorizări externe și interne.
Art. 31. —
Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.
Art. 32. —
(1) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custodele sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea sau de alte persoane, potrivit legislației în vigoare.
(2) Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.
Art. 33. —
Custodele pune la dispoziția publicului interesat și a autorităților administrației publice locale prezentul regulament.
Art. 34. —
Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislației în vigoare.

 

ANEXA Nr. 5


  Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0155 Pădurea Goroniște

 

Art. 1. —
(1) Poiana cu narcise de la Goroniște, denumită în continuare rezervație naturală, a fost declarată arie naturală protejată   în  baza   Hotărârii   Consiliului   Județean   Bihor nr. 19/1995, statut reconfirmat prin pct. I, secțiunea 2.0, poziția 2.179 din anexa nr. I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea a III-a — zone protejate.
(2) Scopul instituirii regimului de protecție pentru rezervația naturală Poiana cu narcise de la Goroniște îl constituie conservarea biodiversității speciilor de herpetofaună, a peisajului și tradițiilor locale, în vederea menținerii sau extinderii arealului speciei protejate, narcisa, precum și încurajarea turismului bazat pe aceste valori.
(3) În anul 2007, în baza Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare, a fost instituit regimul de arie naturală protejată pentru situl de importanță comunitară ROSCI0155 Pădurea Goroniște, numit în continuare situl ROSCI0155 Pădurea Goroniște, care include integral rezervația naturală Poiana cu narcise de la Goroniște.
(4) Managementul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște urmărește menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura, prin protejarea diversității habitatelor și peisajului, a diversității speciilor de plante și animale, păstrarea folosințelor tradiționale ale terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale populației locale, precum și asigurarea de condiții pentru activitățile educaționale, recreative și de cercetare științifică, eliminarea și prevenirea activităților de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare.
Art. 2. —
Limitele sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște sunt prezentate pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.
Art. 3. —
(1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște revine Direcției Silvice Bihor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, denumită în continuare custode, conform Convenției de custodie nr. 0.085 din 2 martie 2010, încheiată între aceasta și Ministerul Mediului și Pădurilor.
(2) Custodele realizează și implementează planul de management integrat pentru situl ROSCI0155 Pădurea Goroniște și rezervația naturală.
Art. 4. —
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0155 Pădurea Goroniște se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor. Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu aprobarea autorităților publice centrale pentru silvicultură și protecția mediului.
Art. 5. —
Pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște vânătoarea se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației specifice ariilor naturale protejate.
Art. 6. —
Recoltarea exemplarelor de narcise de pe teritoriul rezervației naturale este interzisă.
Art. 7. —
În cazul producerii de fenomene de forță majoră, instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale, în vederea mobilizării și luării măsurilor de prevenire, reducere și eliminare a efectelor negative.
Art. 8. —
(1) Pășunatul în fondul forestier din cuprinsul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște este interzis.
(2) Trecerea prin fondul forestier spre alte terenuri sau spre sursele de apă folosind alte căi decât drumurile de exploatare amenajate și drumurile agricole existente este interzisă.
(3) Trecerea cu animale domestice prin fondul forestier al sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște este interzisă.
Art. 9. —
Custodele monitorizează activitatea de pășunat din situl ROSCI0155 Pădurea Goroniște pentru stabilirea impactului acestei activități asupra florei și faunei din interiorul acestuia și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate.
Art. 10. —
Cercetarea științifică în situl ROSCI0155 Pădurea Goroniște are ca scop primordial cunoașterea și conservarea patrimoniului floristic și faunistic al zonei. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor, stabilirea distribuției lor și evaluarea gradului lor de periclitare, custodele va asigura monitorizarea continuă a speciilor și habitatelor-cheie, precum și a speciilor indicatoare.
Art. 11. —
Custodele stabilește măsurile minime de conservare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale a exemplarelor de narcise existente, precum și a altor specii de plante sau animale strict ocrotite, a biotopurilor și ansamblurilor biotice de pe suprafața rezervației naturale.
Art. 12. —
Activitatea de cercetare științifică pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște se desfășoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, în măsura posibilităților, activitatea de cercetare.
Art. 13. —
Activitatea de cercetare pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște efectuată de către colaboratori externi ai custodelui se desfășoară pe baza unui contract de cercetare încheiat cu acesta. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părți. Dreptul asupra rezultatelor se stabilește prin contract.
Art. 14. —
Pe suprafața sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște sunt permise activități de cercetare, turism și educație, cu respectarea prezentului regulament.
Art. 15. —
(1) Accesul până la rezervația naturală se face pe drumul comunal Gurbediu—Ianoșda, în dreptul cantonului silvic Goroniște, sau din drumul județean Oradea—Tinca, în dreptul localității Husău de Tinca.
(2) În interiorul rezervației accesul cu mijloace motorizate este interzis.
Art. 16. —
Vizitarea sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște este permisă numai pe potecile marcate.
Art. 17. —
Întreținerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee și amplasarea panourilor indicatoare și informative se fac de către sau numai cu avizul custodelui.
Art.  18.  —
Camparea  pe  suprafața  sitului  ROSCI0155 Pădurea Goroniște este interzisă.
Art. 19. —
Aprinderea focului pe suprafața sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște este interzisă.
Art. 20. —
(1) Abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște este interzisă.
(2) Turiștii au obligația de a elimina deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării ariei naturale protejate.
(3) Deșeurile sunt eliminate în afara rezervației naturale și se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște.
(4) Responsabilitatea depozitării temporare a deșeurilor în locurile special amenajate, respectând condițiile legale, astfel încât să nu existe posibilitatea de acces a câinilor și animalelor sălbatice, revine custodelui.
Art. 21. —
Tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane sunt interzise.
Art. 22. —
Colectarea de specii de floră și faună în scop științific sau de cercetare de pe suprafața sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu avizul scris al custodelui.
Art. 23. —
Accesul câinilor pe suprafața sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște este permis doar în condițiile în care aceștia sunt ținuți permanent în lesă.
Art. 24. —
Perturbarea liniștii pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște este interzisă.
Art. 25. —
Distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște este interzisă.
Art. 26. —
Deteriorarea intenționată a oricărei construcții, împrejmuiri, bariere sau a oricăror alte amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște, inclusiv a celor vânătorești, este interzisă.
Art. 27. —
Custodele monitorizează turismul pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște, în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra florei și faunei din sit și pentru stabilirea măsurilor de protecție ce se impun, inclusiv a celor de restricționare a accesului turiștilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea habitatului și speciilor de herpetofaună și narcise.
Art. 28. —
Competițiile și manifestările cu caracter sportiv sau cultural, inclusiv sărbătorile câmpenești, se organizează doar în afara rezervației naturale și a suprafețelor pe care sunt specii sau habitate prezente în fișa-standard a sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște, cu avizul scris al custodelui.
Art. 29. —
Tarifele de vizitare, respectiv de campare se stabilesc anual de către custode și se percep la sediul custodelui din Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 15, la Direcția Silvică Bihor sau la Ocolul Silvic Tinca, str. Mihai Viteazu nr. 3, precum și la punctul de acces de la Cantonul Silvic Goroniște.
Art. 30. —
Finanțarea activităților necesare bunei gospodăriri a sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște se asigură din fonduri provenite din:
a)  sume  alocate  special  acestui  scop  de  către  Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, Direcția Silvică Bihor;
b) atragerea altor fonduri extrabugetare;
c) activități proprii, taxe de vizitare;
d) subvenții, donații, sponsorizări externe și interne.
Art. 31. —
Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă conform legislației în vigoare.
Art. 32. —
(1) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custodele sitului ROSCI0155 Pădurea Goroniște sau de alte persoane, potrivit legislației în vigoare.
(2) Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.
Art. 33. —
Custodele pune la dispoziția publicului interesat și a autorităților administrațiilor publice locale prezentul regulament.
Art. 34. —
Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislației în vigoare.

ANEXA Nr. 6

 

 

Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare

 Art. 1. —
(1) Situl de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.
(2) Aria naturală protejată Peștera Tăușoare, purtând codul nr. 2.206., a fost instituită prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea a III-a — zone protejate.
(3) Aria naturală protejată Peștera Tăușoare este inclusă integral în situl de importanță comunitară ROSCI0193 — Peștera Tăușoare.
(4) Situl de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare și aria naturală protejată Peștera Tăușoare, cod nr. 2.206., se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.
(5) Harta cavernamentului protejat este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. —
Scopul instituirii regimului de protecție îl constituie protejarea valorilor peisagistice, mineralogice, speleotemelor calcitice și sulfatice, depozitelor de aluviuni, speciilor de animale, sistemelor biologice din subteran și morfologiei endocarstului, reducerea spre minim a impactului factorului antropic asupra sistemului endocarstic prin implementarea unor reguli de vizitare, explorare și documentare.
Art. 3. —
(1) Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare se suprapun peste aria naturală protejată de interes național Peștera Tăușoare și sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0193 — Peștera Tăușoare au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, cu modificările ulterioare.
Art. 4. —
(1) Responsabilitatea administrării sitului de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare revine Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, denumit în continuare custode,    în    conformitate    cu    Convenția    de    custodie nr. 0012/2010, încheiată între instituția sus-numită și Ministerul Mediului și Pădurilor.
(2) În baza convenției de custodie, custodele elaborează regulamentul și planul de management al sitului și urmărește respectarea acestora, în conformitate cu statutul de arie naturală protejată.
(3) În scopul desfășurării unei activități eficiente, custodele elaborează următoarele documente:
a) registrul de vizitare — care cuprinde date referitoare la vizitele executate în subteran, data, ora intrării și ieșirii, participanți, obiectivele și scopul vizitei, traseu, activități;
b) registrul de convenții — care cuprinde convențiile de colaborare între administrația ariei protejate și instituțiile care desfășoară activități științifice, de documentare și de explorare în aria protejată;
c) dosarul fișelor de instructaj — care cuprinde fișele de instructaj. Înainte de fiecare pătrundere în peșteră, custodele efectuează în mod obligatoriu instructajul în legătură cu protecția în timpul vizitei, normele de comportament speologic, echipament personal, măsuri de prim ajutor, prealertă și alertă în caz de accident speologic, asumarea răspunderii proprii. Fiecare participant semnează fișa de instructaj, care se păstrează la dosarul întocmit de custode.
Art. 5. —
(1) Pe suprafața ROSCI0193 — Peștera Tăușoare sunt permise doar lucrările silvice menționate în amenajamentele silvice.
(2) Se interzice exploatarea forestieră a pădurii cuprinse în cele 71 de hectare de protecție, aceasta aflându-se în proces de regenerare naturală, pentru a nu fi afectate procesele naturale din aria naturală protejată.
Art. 6. —
(1) Recoltarea probelor de orice fel — mineralogice, biologice, fosilifere — se face doar în scop științific, cu aprobarea scrisă a custodelui.
(2) În cazul studiilor/cercetărilor care necesită date/informații privind situl ROSCI0193 Peștera Tăușoare, se încheie între părți un contract care să asigure accesul custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a sitului. Contractul prevede respectarea drepturilor de autor și de proprietate intelectuală conform legislației în vigoare. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părți. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabilește prin contract.
Art. 7. —
(1) Participanții la activitățile speologice vor fi echipați cu echipamentul minim individual prevăzut în anexa nr. 3. (2) Activitățile speologice permise în situl ROSCI0193 — Peștera Tăușoare sunt următoarele:
a) vizitele științifice, didactice și de documentare sunt permise, cu aprobarea custodelui, pe baza unei cereri scrise, în limita unui total de 240 de ore pe lună;
b) activitățile speologice explorative se vor face în limita a două activități de câte 24 de ore pe lună, cu echipe formate din maximum 10 speologi, cu aprobarea scrisă a traseului prezumat și cu participarea obligatorie a custodelui, sau a unei singure activități de 48 de ore pe lună, cu bivuac subteran;
c) activitățile ecologice presupun activități de ecologizare, eliminare a deșeurilor vegetale rezultate din putrezirea scărilor de lemn folosite în trecut, a șlamului mineralizat și a urmelor de vandalism  de  mediu.  Echipele  de  ecologizare  vor  putea desfășura activități complementare de echipare de trasee și întreținere de echipări, în conformitate cu standardele speologice de siguranță și cu menționarea acestor activități în caietul de vizită. Echipele de ecologizare nu vor fi mai mari de 20 de membri, în limita a trei activități de câte 24 de ore la fiecare semestru;
d) activitățile turistice speologice specializate presupun vizite pe traseul de vizită prevăzut în anexa nr. 4. Aceste vizite nu vor depăși două vizite pe lună, în echipe de maximum 10 speologi.
(3) Pătrunderea oricărei echipe în peșteră, indiferent de natura  vizitei,  se  va  face  doar  sub  supravegherea  și  cu participarea custodelui sau a ghizilor numiți de acesta, cu menționarea în registrul de vizită a datelor de traseu, precum și descrierea  activității  științifice,  documentare,  ecologice  ori explorative desfășurate.
(4) Custodele are obligația ca înaintea fiecărei activități speologice să anunțe structurile de salvare din mediul subteran, prin rețeaua de prealertă, în vederea asigurării eficienței maxime a unei eventuale intervenții de salvare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic.
(5) În timpul efectuării activităților speologice de orice natură este obligatorie izolarea în interiorul peșterii a echipelor, prin închiderea porții principale de acces.
(6) Custodele sau ghidul poate întrerupe în orice moment oricare dintre activitățile speologice și poate solicita echipei părăsirea peșterii, dacă circumstanțele scot în evidență că securitatea peșterii sau a echipei e pusă în pericol.
(7) Toate activitățile prevăzute de prezentul regulament trebuie să aibă autorizația Comisiei Patrimoniului Speologic obținută anual de către custode.
(8) Activitățile interzise în situl ROSCI0193 Peștera Tăușoare sunt următoarele:
a) deranjarea coloniilor de chiroptere aflate în peșteră, fotografierea cu bliț a coloniilor de hibernare de la o distanță mai mică de 1,5 m sau atingerea de orice fel a chiropterelor;
b) părăsirea potecii speologice pe traseul de vizită. Traseul de vizită este listat în anexa nr. 4;
c) accesul vizitatorilor, alții decât cei care desfășoară activități științifice legate de studiul chiropterelor pe traseul marcat în anexa nr. 5, în perioada septembrie—aprilie inclusiv. Obiectul acestei restricții îl reprezintă Galeria de înaintare între confluența cu Galeria 700 și cea cu Galeria Alpiniștilor, zona de hibernare a chiropterelor, în vederea protejării coloniilor de hibernare
d) aplicarea unor metode de echipare permanentă a traseelor speologice, altele decât cele cuprinse în fișele tehnice ale custodelui, precum și modificarea echipărilor existente, fără acordul custodelui și al Academiei Române;
e) modificarea peisagistică, geomorfologică sau structurală a cavernamentului.
(9) prin excepție de la alin. (8) lit. e), sunt permise activitățile de decolmatare în vederea explorării spațiului cavernicol, precum și activitățile necesare evacuării victimelor în caz de accident. Aceste activități se efectuează doar pe baza aprobării scrise a custodelui și în limita prevăzută în caietul de vizită.
Art. 8. —
Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se afișează la sediul custodelui.
Art. 9. —
(1) Deșeurile rezultate în urma activității de documentare, științifice, speologic-explorative sau ecologice, produse în interiorul Peșterii Tăușoare, se elimină din subteran în timpul aceleiași vizite speologice.
(2) În cazul activităților de explorare care au o durată mai mare de 24 de ore, se permite acumularea deșeurilor în punctele stabilite de custode, în vederea eliminării acestora. Evacuarea deșeurilor din aceste puncte se face într-un interval de maximum 7 zile de la terminarea vizitei.
Art. 10. —
Fiecare participant la activitățile speologice organizate în Peștera Tăușoare, indiferent de natura acestora, este obligat să aibă asupra sa un sac menajer pentru eliminarea deșeurilor din aria protejată.
Art. 11. —
Custodele supraveghează eliminarea deșeurilor din peșteră și menționează acest lucru în registrul de vizită.
Art. 12. —
(1) Constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se fac de către custode și de către personalul altor instituții ale statului, în baza competențelor legale. Personalul autorizat în acest sens își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.
Art. 13. —
Verificarea respectării prezentului regulament se face de custode sau de alte persoane, potrivit legislației în vigoare. Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.
Art. 14. —
Custodele pune la dispoziția publicului interesat și a autorităților publice locale prezentul regulament.
Art. 15. —
Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislației în vigoare.
Art. 16. —
Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

harta cavernamentului protejat

*Anexa  nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*
la regulament

Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0193 — Peștera Tăușoare

legenda

*Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 ANEXA Nr. 3 la regulament

Lista cu echipamentul speologic individual, nivel minim

1. Cască cu jugulară în formă de Y, cu două surse de lumină independente și funcționale (electric și acetilenic sau două frontale electrice separate, din care una va fi folosită ca sistem principal, va avea un nivel de iluminare minim similar cu o frontală de tip Duo Led 14 și va fi fixată permanent pe cască, prin suporturi neinflamabile). Nu sunt acceptate ca sistem principal de iluminare frontalele fără specificații tehnice: rezistența la umezeală, șocuri, autonomie.
2. Accesorii (becuri și acumulatori sau baterii de rezervă)
3. Echipament de protecție — combinezon speologic și cizme de cauciuc
4. Lenjerie de corp — subcombinezon cu proprietăți termice
5. Sac de transport materiale de tip speologic („banană”)
6. Folie de supraviețuire (în cazul folosirii a două sisteme electrice, trebuie prevăzută o sursă de încălzire: lumânări, spirtieră sau primus)
7. Sac menajer pentru igienizare.

traseu de vizita

• Anexa nr. 4 este reprodusă  în facsimil.

ANEXANr. 5*

la regulament

Traseu restricţionat în perioada septembrie-aprilie inclusiv


pestera

 ANEXA Nr. 7

Regulamentul ariei naturale protejate de interes național B1.

Rezervația de orbeți de la Apahida


Art. 1. —
Rezervația de orbeți de la Apahida, denumită în continuare rezervație naturală, declarată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, este arie naturală protejată de interes național și este încadrată,  conform  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr. 57/2007    privind    regimul    ariilor    naturale    protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, în categoria rezervații naturale, corespunzătoare categoriei a IV-a a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.
Art. 2. —
Scopul principal al Rezervației naturale de orbeți de la Apahida este ocrotirea unicei populații certe din Transilvania a speciei de importanță națională Nannospalax leucodon — orbete mic, protejată conform anexei 4B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 — specii care necesită o protecție strictă, precum și de conservare a habitatului natural al speciei și a altor speciilor autohtone importante sub aspect floristic și faunistic.
Art. 3. —
Rezervația naturală este localizată la circa 5 km est de municipiul Cluj-Napoca, pe raza teritorială a comunei Apahida, între râul Someșul Mic și Valea Caldă, pe dealul numit Țigla, și are o suprafață de 31,11 ha.
Art. 4. —
(1) Custodia Rezervației naturale este deținută de Asociația Ecochoice, denumită în continuare custode, conform Convenției de custodie nr. 0.170 din 13 iulie 2010, încheiată între aceasta și Ministerul Mediului și Pădurilor.
(2) În baza convenției de custodie, custodele elaborează regulamentul rezervației naturale și planul de management și urmărește respectarea acestora, în conformitate cu statutul de rezervație naturală.
Art. 5. —
Utilizarea terenului agricol din rezervația naturală, reprezentat de pășuni și fânețe, este permisă doar în condițiile respectării prezentului regulament și al planului de management al rezervației naturale.
Art. 6. —
Se păstrează în continuare destinația și modul actual de utilizare a terenului pe întreaga suprafață a rezervației naturale ca teren agricol cu destinația pășune și fâneață.
Art. 7. —
Schimbarea destinației terenurilor din pășuni și fânețe în terenuri arabile este interzisă.
Art. 8. —
Împădurirea pajiștilor de pe teritoriul rezervației naturale este interzisă.
Art. 9. —
Amplasarea stânelor, a adăposturilor pastorale și a locurilor de târlire în perimetrul rezervației naturale este interzisă.
Art. 10. —
Aplicarea de substanțe chimice — fertilizanți, insecticide, pesticide și altele asemenea — pe pajiștile din cuprinsul rezervației naturale este interzisă.
Art. 11. —
Câinii turmelor și/sau cirezilor care pășunează pe teritoriul rezervației naturale poartă obligatoriu jujee.
Art. 12. —
Incendierea vegetației este interzisă.
Art. 13. —
Custodele monitorizează activitățile agricole și de pășunat pe teritoriul rezervației naturale în vederea stabilirii impactului acestora asupra florei și faunei, cu deosebire asupra speciei-țintă Nannospalax leucodon — orbetele mic și a habitatului acestuia, și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate.
Art. 14. —
Cercetarea științifică pe teritoriul rezervației naturale este orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului principal, cel de ocrotire a speciei-țintă și de conservare a habitatului acesteia.
Art. 15. —
Activitatea de cercetare științifică pe teritoriul rezervației naturale se desfășoară cu avizul custodelui, care o sprijină, în caz de solicitare și în măsura posibilităților.
Art. 16. —
În cazul studiilor/cercetărilor care necesită date/informații privind rezervația, se încheie între părți un contract care să asigure accesul custodelui la rezultate, în vederea utilizării lor în activitatea de management a rezervației naturale.
Art. 17. —
Pe teritoriul rezervației naturale sunt permise activități de turism și de educare, cu respectarea regulilor prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament.
Art. 18. —
Camparea și aprinderea focului pe teritoriul rezervației naturale sunt interzise. Cu acordul și sub controlul custodelui, camparea poate fi admisă doar dacă are ca scop realizarea de studii științifice sau activități educaționale, și numai în zonele desemnate de către acesta.
Art. 19. —
Organizarea de competiții și manifestări de grup de orice fel, cursuri care presupun accesul pe teren în zona rezervației naturale și tabere fără acordul custodelui acesteia sunt interzise.
Art. 20. —
(1) Accesul și circulația cu mijloace motorizate pe teritoriul rezervației naturale sunt interzise.
(2) Prin excepție de la alin. (1), este permis accesul utilajelor agricole folosite pentru cositul mecanic și al vehiculelor personalului de control al custodelui.
Art. 21. —
Regimul deșeurilor pe teritoriul rezervației naturale este reglementat astfel:
a) abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul rezervației naturale este interzisă;
b) turiștii au obligația de a elimina deșeurile pe care le generează în timpul vizitării rezervației naturale. Deșeurile se elimină în afara acesteia și se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare.
Art. 22. —
Deversarea substanțelor chimice periculoase, a apelor uzate, a nămolurilor, pe cuprinsul rezervației naturale, este interzisă.
Art. 23. —
Distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a învelișului vegetal natural aflat pe teritoriul rezervației naturale este interzisă.
Art. 24. —
Distrugerea și degradarea solului, a animalelor, rocilor și a altor resurse de origine naturală din rezervația naturală este interzisă.
Art. 25. —
Colectarea de specii de floră, faună și a oricăror eșantioane de origine naturală se poate face doar în scop științific și numai cu acordul scris al custodelui.
Art. 26. —
Distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare este interzisă.
Art. 27. —
Finanțarea activităților desfășurate în rezervația naturală se poate asigura din fonduri provenite din:
a) bugetul de stat sau al autorităților administrației publice locale;
b) surse proprii;
c) proiecte întocmite de custode sau în colaborare cu alte organizații/instituții și finanțate prin programe locale, naționale sau internaționale;
d) subvenții, donații, sponsorizări, contribuții.
Art. 28. —
Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobarea custodelui este interzisă.
Art. 29. —
Pe teritoriul rezervației naturale nu există construcții permanente și este interzisă realizarea de orice fel de construcții.
Art. 30. —
Având în vedere suprafața mică a rezervației naturale, construirea de cabane/adăposturi, construirea de drumuri sau modernizarea drumurilor de exploatare existente ori realizarea oricăror altor investiții de infrastructură sunt interzise.
Art. 31. —
Modificarea planurilor de urbanism la limita cu rezervația naturală se face pe baza documentațiilor de mediu și se avizează de către custodele rezervației naturale.
Art. 32. —
(1) Acțiunile de evaluare a vânatului și de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarul fondului de vânătoare. Gestionarul fondului de vânătoare are obligația să anunțe cu o săptămână înainte custodele rezervației despre intenția de organizare a evaluării vânatului și trebuie să invite un reprezentant al custodelui la aceste acțiuni.
(2) Pe raza rezervației naturale activitatea de vânătoare se face în conformitate cu legislația în domeniu.
Art. 33. —
Vânarea și uciderea prin orice mijloace a indivizilor aparținând speciei protejate Nannospalax leucodon — orbete mic este interzisă.
Art. 34 —
Capturarea indivizilor aparținând speciei protejate Nannospalax leucodon —orbete mic este permisă numai pentru realizarea de cercetări științifice și se poate face doar cu acordul scris al custodelui, pe baza unei cereri și a unei documentații detaliate, fiind realizată doar sub supravegherea acestuia.
Art. 35. —
Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravențională, penală, materială sau civilă conform legislației în vigoare.
Art. 36. —
Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custode sau de alte persoane, potrivit legislației în vigoare. Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.
Art. 37. —
Planurile și programele, precum și orice lucrare sau activitate susceptibile să genereze un impact asupra mediului și asupra speciilor și habitatelor din rezervație și din vecinătatea acesteia se supun reglementării de către autoritățile pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, cu avizul custodelui.
Art. 38. — În cazul producerii fenomenelor de forță majoră, instituțiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform prevederilor legale.
Art. 39. —
Rezervația naturală și zonele de protecție trebuie să fie evidențiate în mod obligatoriu în planurile naționale, zonale și locale de amenajare a teritoriului și de urbanism.
Art. 40. —
Custodele pune la dispoziția publicului interesat și a autorităților administrației publice locale prezentul regulament.
Art. 41. —
Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislației în vigoare.