22 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

 

 București, 20 martie 2013. Nr. 236.

 

ANEXĂ*)

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 BUGETUL   PE   ANUL   2013

pentru Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 - mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap./P Articol

 

aragraf/ Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

82.767,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

82.767,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

82.767,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

120,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

120,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

120,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ùI SERVICII

82.647,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ùI ALTE ACTIVITĂğI

70.647,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii úi ale activităĠi

70.647,00

35.10

 

 

AMENZI, PENALITĂğI ùI CONFISCĂRI

12.000,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităĠi úi confiscări

12.000,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL

82.767,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

44.853,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

30.100,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

22.893,00

 

 

01

Salarii de bază

20.687,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

IndemnizaĠie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiĠii de muncă

2.028,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanĠă

-

 

 

12

IndemnizaĠii plătite unor persoane din afara unităĠii

124,00

 

 

13

IndemnizaĠii de delegare

54,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

893,00

 

 

01

Tichete de masă

893,00

 

10.03

 

ContribuĠii

6.314,00

 

 

01

ContribuĠii pentru asigurările sociale de stat

4.751,00

 

 

02

ContribuĠii pentru asigurările de úomaj

114,00

 

 

03

ContribuĠii pentru asigurările sociale de sănătate

1.188,00

 

 

04

ContribuĠii pentru asigurările de accidente de muncă

68,00

 

 

06

ContribuĠii pentru concedii úi indemnizaĠii

193,00

 

 

07

ContribuĠii la fondul de garantare pt.plata creanĠelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ùI SERVICII

14.753,00

 

20.01

 

Bunuri úi servicii

7.195,00

 

 

01

Furnituri de birou

220,00

 

 

02

Materiale pentru curăĠenie

60,00

 

 

03

Încălzit, iluminat úi forĠă motrică

300,00

 

 

04

Apă, canal úi salubritate

50,00

 

 

05

CarburanĠi úi lubrifianĠi

2.600,00

 

 

06

Piese de schimb

-

 

 

07

Transport

-

 

 

08

Poútă, telecomunicaĠii, radio, tv, internet

1.130,00

 

 

09

Materiale úi prestări de servicii cu caracter funcĠional

485,00

 

 

30

Alte bunuri úi servicii pentru întreĠinere úi funcĠionare

2.350,00

 

20.02

 

ReparaĠii curente

70,00

 

20.04

 

Medicamente úi materiale sanitare

-

 

 

01

Medicamente

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.460,00

 

 

01

Uniforme úi echipament

1.460,00

 

 

03

Lenjerie úi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

1.000,00

 *) Anexa este reprodusă în facsimil.

 - mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap./P Articol

 

aragraf/ Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

 

20.06

 

Deplasări, detaúări, transferări

500,00

 

 

01

Deplasări interne

356,00

 

 

02

Deplăsări în străinătate

144,00

 

20.11

 

CărĠi, publicaĠii úi materiale documentare

60,00

 

20.12

 

ConsultanĠă úi expertiză

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

400,00

 

20.14

 

ProtecĠia muncii

110,00

 

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare úi extrajudiciare derivate din acĠiuni în

reprezentarea intereselor statului

 

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

3.958,00

 

 

01

Reclamă úi publicitate

-

 

 

02

Protocol úi reprezentare

30,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaĠa

-

 

 

04

Chirii

1.500,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituĠiei

-

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri úi servicii

2.428,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

37.914,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

37.914,00

 

71.01

 

Active fixe

37.914,00

 

 

01

ConstrucĠii

-

 

 

02

Maúini, echipamente úi mijloace de transport

11.434,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică úi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

26.480,00

 

71.03

 

ReparaĠii capitale aferente activelor fixe

-

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

82.767,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

82.767,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

 

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea

deficitului

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri úi cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 400 persoane;

2) Câútigul mediu brut lunar: 4.728 lei(RON)/salariat;

3) În câútigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă úi suma destinată plăĠii conducătorului unităĠii

(suma de 81 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse úi indemnizaĠiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 124 mii lei), precum si indemnizatiile de delegare (suma de 54 mii lei).