23 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington la 14 decembrie 2012 și, respectiv, la București la 21 decembrie 2012 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului  judiciar,  semnat  la  București  la  27  ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu completările ulterioare.


 PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul justiției, Mona-Maria Pivniceru Ministrul afacerilor externe, Titus Corlățean

 

București, 20 martie 2013.

Nr. 109.

*) Traducere.

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE Asociația Internațională pentru Dezvoltare 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433

U.S.A.

(202) 473—1000

Cable Address: INTBAFRAD Cable Address: INDEVAS

Excelenței Sale,

Florin Georgescu,

Viceprim-ministru și ministrul finanțelor publice

București, România

14 decembrie 2012

 

Stimate Domnule Viceprim-ministru:

Proiectul Reformei judiciare (Împrumut nr. 4.811-RO) Amendament la Acordul de împrumut

Facem referire la Acordul de împrumut (Acordul de împrumut) dintre România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), pentru Proiectul menționat anterior, datat 27 ianuarie 2006. De asemenea, avem în vedere scrisoarea din 18 octombrie 2012 a domnului Claudiu Doltu, secretar de stat, prin care au fost solicitate anumite amendamente la Acordul de împrumut.

Propunem prin prezenta modificarea Acordului de împrumut, după cum urmează: I. Acordul de împrumut

1. Articolul II, secțiunea 2.03 se modifică după cum urmează (modificările sunt prezentate cu caractere italice:

„Data finalizării va fi 31 martie 2015 sau o dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica neîntârziat beneficiarul cu privire la stabilirea unei astfel de date ulterioare.”

Apendicele la anexa nr. 5 se modifică conform atașamentului la prezenta scrisoare.

Vă rugăm să confirmați acordul dumneavoastră față de cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea și retransmiterea exemplarului inclus în această corespondență. Amendamentele vor intra în vigoare odată cu primirea exemplarelor contrasemnate ale acestei scrisori.

 

 Cu sinceritate, Peter Harold, director

Europa Centrală și Țările Baltice Regiunea Europa și Asia Centrală [semnătura indescifrabilă]

De acord. ROMÂNIA

 Prin:           Claudiu Grigoraș Doltu,

reprezentant autorizat

Funcția:      secretar de stat

Data:          21 decembrie 2012

Telefon (202) 473-6048   Fax (202) 522-2566

Excelenței Sale,                                                                                                     
14 decembrie 2012

Florin Georgescu

Atașament

Apendice la anexa nr. 5

cc:       E. S. Mona Pivniceru, ministru, Ministerul Justiției București, România

Judecător Alina Nicoleta Ghica, președinte, Consiliul Superior al Magistraturii București, România

Dna Simona Maya Teodoroiu, secretar de stat, Ministerul Justiției București, România

Dl Claudiu Doltu, secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice București, România

Dna Alexandra Mihaela Șinc, secretar general, Ministerul Justiției București, România

Dna Diana Popescu, director general, Ministerul Finanțelor Publice București, România

Dna Cornelia Munteanu, manager de proiect, Ministerul Justiției — DIEFP București, România

Dl Rudolf Jan Treffers, director executiv Banca Mondială

 Apendice la

Anexa nr. 5

România PRJ

Atașament 

 

Măsura/Acțiunea

Termene care trebuie respectate

Sume1 care vor fi anulate în situația neîndeplinirii măsurilor/acțiunilor2

A.

Măsuri legate de reforma politicilor

1.

Contractul finalizat pentru sarcina privind optimizarea procedurilor în instanță

Nu mai târziu de

31 decembrie 2013

EUR 249.888.513

2.

Aprobarea de către INM a broșurii care conține metodologia pentru (i) crearea unei curricule de e-Learning pe baza celei tradiționale; (ii) crearea cursurilor interactive de instruire la distanță;

(iii) predarea și administrarea modulelor e-Learning în calitate de formator

(Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIEFP privind aprobarea broșurii de către INM.)

Nu mai târziu de

31 martie 2013

EUR 50.772,254

3.

Semnarea contractului pentru CNS privind dezvoltarea rețelei de formatori pentru tehnicile de instruire la distanță (e-Learning)

(Banca Mondială va primi un exemplar al contractului semnat în termen de o săptămână de la semnarea acestuia.)

Nu mai târziu de

30 octombrie 2013

EUR 142.300,00

4.

Codul național privind Insolvența elaborat de consultant și aprobat de către beneficiar

(Banca Mondială va primi confirmarea scrisă a elaborării și aprobării

Codului de către beneficiar.)

Nu mai târziu de

31 august 2013

EUR 147.0265

B.

Măsuri legate de infrastructura instanțelor și TIC

5.

Sistemul de gestionare a resurselor (Resource Management

System — RMS) este în întregime funcțional.

(Se va transmite Băncii Mondiale o confirmare scrisă din partea DIEFP

privind rezultatul testelor efectuate în vederea punerii în funcțiune a

RMS pentru instituțiile beneficiare6 prevăzute în contract.)

Nu mai târziu de

31 martie 2014

EUR 1.421.429,89

6.

Implementarea în proporție de cel puțin 50% (progres fizic) a lucrărilor civile la Palatul de Justiție Iași — în baza unei evaluări de specialitate realizate de o misiune de supraveghere a Băncii Mondiale

Nu mai târziu de

30 septembrie 20137

EUR 4.885.079,638

7.

Lucrările finalizate (progres fizic) la Tribunalul Tulcea și Curtea de Apel

Pitești

(Se va transmite Băncii Mondiale o confirmare scrisă din partea DIEFP

privind finalizarea respectivelor proiecte de lucrări civile.)

Nu mai târziu de

31 august 2013

Tulcea — EUR 667.0009

Pitești — EUR 377.000

8.

Contractul de lucrări civile semnat pentru Tribunalul Cluj

(Banca Mondială va primi un exemplar din contractul semnat în termen

de o săptămână de la semnarea acestuia.)

Nu mai târziu de

31 martie 2013

EUR 1.109.045

9.

Ministerul Justiției va elabora și aproba un set de acțiuni care vor fi întreprinse pentru continuarea lucrărilor de reabilitare la Tribunalul Sibiu. (Banca Mondială va primi un exemplar din setul de acțiuni.)

Nu mai târziu de

28 februarie 2013

EUR 2.916.58610

1 Valoarea echivalentă în RON se va calcula pe baza cursului mediu de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data implementării măsurii (de exemplu, data semnării contractului) sau la data la care Împrumutatul ar fi trebuit să implementeze măsura, dar nu a făcut acest lucru.

2 Anularea se aplică sumelor corespunzătoare (fie valori contractuale totale, fie plăți estimate rămase de efectuat la termenele respective) pe fiecare contract în parte. Anularea „plăților estimate rămase de efectuat” nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

3 Suma reprezintă plăți estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea „plăților estimate rămase de efectuat” nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

4 Suma reprezintă plăți estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea „plăților estimate rămase de efectuat” nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

5 Suma reprezintă plăți estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea „plăților estimate rămase de efectuat” nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

6 Instituțiile beneficiare sunt: Ministerul Justiției și tribunalele, Ministerul Public și parchetele, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Administrația Națională a Penitenciarelor și penitenciarele.

7 Finalizarea lucrărilor civile este preconizată cel mai târziu în luna februarie 2014. Prin urmare, finalizarea în termeni de progres fizic a proiectului în proporție de aproximativ 50% până în luna septembrie 2013 ar trebui să fie o indicație rezonabilă a faptului că proiectele de lucrări civile vor fi finalizate conform angajamentului.

8 Suma reprezintă plăți estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea „plăților estimate rămase de efectuat” nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

9 Suma reprezintă plăți estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea „plăților estimate rămase de efectuat” nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

10 Suma reprezintă plăți estimate rămase de efectuat la termenul prevăzut. Anularea „plăților estimate rămase de efectuat” nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.