19 August, 2017

Văzând Procesul-verbal nr. 26/2012 cu agenția autorizată de clasificare a carcaselor propusă de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, precum și Referatul de aprobare al Direcției inspecții de stat nr. 255.210 din 14 martie 2013, având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I.
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
După poziția 53 se introduce o nouă poziție, poziția 54, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

 

CUI

 

Sediul social

„54.

Societatea Comercială

S.C. ALTERNATIVA COM — S.R.L.

4024460

Comuna Runcu, satul Valea Mare, județul Gorj”

Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Daniel Ionescu,

secretar general

 

București, 19 martie 2013.
Nr. 122.