23 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. XIII  alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, care se alocă Departamentului pentru Relații Interetnice.

(2) Suma de 86.960 mii lei se repartizează și se utilizează potrivit destinațiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Secretariatul General al Guvernului execută operațiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și realizării acțiunilor, programelor și proiectelor interetnice și de combatere a intoleranței și cuprinse la lit. a) și b) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013.

Art. 3. — (1) Secretariatul General al Guvernului alocă, în tranșe lunare egale în cadrul fiecărui trimestru, fondurile destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit dispozițiilor cap. III, respectiv art. 14—22 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse la lit. a) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, respectiv în anexa nr. 1, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Utilizarea și justificarea fondurilor alocate organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale se realizează potrivit protocolului încheiat între acestea și Departamentul pentru Relații Interetnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale comunică lunar utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A2, prevăzut în anexa nr. 1.

(4) La sfârșitul anului, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale comunică utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A3, prevăzut în anexa nr. 1.

(5) Fondurile alocate organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele   măsuri   financiar-bugetare,   aprobată   prin   Legea nr. 240/2011.

(6) Răspunderea privind utilizarea și justificarea sumelor prevăzute în anexa nr.1 revine organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.

(7) Monitorizarea utilizării fondurilor alocate organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, privind respectarea destinațiilor legale, se exercită de către Departamentul pentru Relații Interetnice, pe baza documentelor primite de la organizații, menționate în protocolul încheiat potrivit prevederilor alin. (2).

Art. 4. — (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru acțiuni, programe și proiecte interetnice și de combatere a intoleranței realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, pe baza devizelor estimative de cheltuieli, întocmite și certificate de departament privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora.

(2) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de inițiatori și aprobate de Departamentul pentru Relații Interetnice.

(3) Departamentul pentru Relații Interetnice utilizează fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru acțiuni, programe și proiecte interetnice și de combatere a intoleranței realizate la inițiativa sa sau în parteneriat, precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005,   cu   modificările   și   completările   ulterioare. Metodologia privind regimul de finanțare nerambursabilă a programelor și proiectelor interetnice și de combatere a intoleranței, precum și Ghidul de finanțare a programelor și proiectelor interetnice și de combatere a intoleranței, elaborate de Departamentul pentru Relații Interetnice, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(4) Departamentul pentru Relații Interetnice justifică fondurile prevăzute la alin. (3), alocate în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2), prin documente legale aprobate de secretarul de stat.

(5) Răspunderea privind utilizarea și justificarea sumelor pe destinațiile prevăzute în anexa nr. 2 revine beneficiarilor sumelor și Departamentului pentru Relații Interetnice.

Art. 5. — (1) La solicitarea Departamentului pentru Relații Interetnice și cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanțare încheiate pentru derularea acțiunilor, programelor și proiectelor interetnice și de combatere a intoleranței prevăzute în anexa nr. 2, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară. (2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă,  până  la  data  de  29  noiembrie  2013,  documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele  avansate  se  restituie  integral  până  la  data  de 10 decembrie 2013. PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
 

Departamentul pentru Relații Interetnice,

Enikő Katalin Laczikó, secretar de stat Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu VoineaBucurești, 20 martie 2013. Nr. 111.

 

 ANEXA Nr. 1

 

Modul de repartizare și utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

Total sume: 83.160 mii lei, alocate pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor cap. III, respectiv art. 14—22 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acoperirea parțială a:

— cheltuielilor materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și filialelor acestora, lucrărilor de întreținere și reparații ale acestora;

— cheltuielilor de personal;

— cheltuielilor pentru presă, carte, manuale școlare și publicații;

— cheltuielilor pentru organizarea de acțiuni culturale, științifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate;

— cheltuielilor pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizațiilor;

— cheltuielilor privind cofinanțarea programelor realizate din fonduri europene și internaționale cu impact asupra cetățenilor aparținând minorităților naționale.

 

Nr. crt.

 

Organizația

Sumele alocate

— mii lei —

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Asociația Italienilor din România RO.AS.IT. Asociația Liga Albanezilor din România Asociația Macedonenilor din România Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” Comunitatea Rușilor Lipoveni din România Federația Comunităților Evreiești din România Forumul Democrat al Germanilor din România Uniunea Democrată Maghiară din România Uniunea Armenilor din România

Uniunea Bulgară din Banat — România

Uniunea Croaților din România

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

Uniunea Democrată Turcă din România

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România Uniunea Elenă din România

Uniunea Polonezilor din România

Uniunea Sârbilor din România

Uniunea Ucrainenilor din România

1.744,05

1.455,30

1.984,50

11.722,20

4.557,00

2.709,00

6.527,85

18.011,90

3.543,75

2.924,25

2.037,00

1.230,60

3.095,20

2.885,40

3.417,75

3.164,70

2.125,20

3.240,30

6.784,05

TOTAL:

83.160,00

  Organizația                                                                                                                              Formular A1

 Sume necesare pentru activitățile organizației în luna ……… 2013 (lei) 

 

 

 

 

Fonduri necesare pentru luna…….

din care:

contribuție proprie

 

 

 

 

 

Fonduri solicitate de la bugetul de stat pentru luna

……………..

 

din care pentru:

 

 

 

 

%

sume solicitate de la bugetul de stat din fondurile necesare

 

 

 

 

 

suma

 

 

 

 

 

%

 

 

 

Funcționare sedii și filiale, lucrări de întreținere și reparații ale acestora

 

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

 

 

 

 

Presă, carte, manuale școlare și publicații

Acțiuni culturale, științifice, simpozioane, întruniri conform statutului și

alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate

 

 

 

Investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor

Cofinanțare programe realizate din fonduri europene și internaționale cu impact asupra cetățenilor aparținând minorităților naționale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Președinte,

 ………………………..

Responsabil financiar-contabil,

 ………………………..

Organizația                                                                               Formular A2

 

Situația lunară a cheltuielilor efectuate pe destinații conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013

una …………………….. anul 2013

Date despre cheltuieli

 

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului

General al Guvernului pe anul 2013

Suma cheltuită

— lei —

1.

Cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor și filialelor și pentru lucrări de întreținere și reparații ale acestora (1.1 + 1.2), din care:

1.1. funcționarea sediilor și filialelor

1.2. lucrări de întreținere și reparații ale acestora

 

2.

Cheltuieli de personal

 

3.

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare și publicații (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale școlare

3.4. publicații

 

4.

Cheltuieli pentru organizarea de acțiuni culturale, științifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate

 

5.

Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor

 

6.

Cheltuieli pentru cofinanțarea programelor realizate din fonduri europene și internaționale cu impact asupra cetățenilor aparținând minorităților naționale

 

7.

Total cheltuieli în luna ……………….. (7.1 + 7.2 ), din care:

7.1. Cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

 


Președinte,

………………………..


Responsabil financiar-contabil,

………………………..


 

 

 

Organizația                                                                                Formular A3

 

Situația anuală a cheltuielilor efectuate pe destinații conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013

Anul 2013

 


Date generale despre suma alocată de la bugetul de stat


 

— lei —


 

1.

Suma alocată în anul 2013

 

2.

Suma rămasă necheltuită din anul precedent

 

3.

Suma totală (1 + 2)

 

 

 

Date despre cheltuieli

 

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a

la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013

Suma cheltuită

— lei —

1.

Cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor și filialelor și pentru lucrări de întreținere și reparații ale acestora (1.1 + 1.2),

din care:

1.1.funcționarea sediilor și filialelor

1.2. lucrări de întreținere și reparații ale acestora

 

2.

Cheltuieli de personal

 

 

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a

la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013

Suma cheltuită

— lei —

3.

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare și publicații (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale școlare

3.4. publicații

 

4.

Cheltuieli pentru organizarea de acțiuni culturale, științifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate

 

5.

Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor

 

6.

Cheltuieli pentru cofinanțarea programelor realizate din fonduri europene și internaționale cu impact asupra cetățenilor aparținând minorităților naționale

 

7.

Total cheltuieli în anul 2013 (7.1+7.2), din care:

7.1. cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

8.

Suma alocată de la bugetul de stat rămasă necheltuită la sfârșitul anului 2013

 

 Președinte,

………………………..

Responsabil financiar-contabil,

………………………..

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Modul de repartizare și utilizare a sumei prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 

Total sumă: 3.800 mii lei, alocată pentru finanțarea unor acțiuni, programe și proiecte interetnice și de combatere a intoleranței, realizate de Departamentul pentru Relații Interetnice la inițiativa sa ori în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme internaționale, etc.), precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare:

a) promovarea diversității etnice, lingvistice, culturale, religioase, precum și a dialogului intercultural;

b) cultivarea bunei cunoașteri și a bunei înțelegeri între minoritățile naționale, precum și între majoritate și minoritățile naționale;

c) perfecționarea cadrului legislativ și instituțional privind minoritățile naționale;

d) promovarea de politici și programe de combatere a intoleranței;

e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituțiile publice și autoritățile locale;

f) întărirea capacității de monitorizare și de lucru a Departamentului pentru Relații Interetnice în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații din țară și din străinătate, precum și cu organisme internaționale;

g) contribuția Departamentului pentru Relații Interetnice la implementarea Programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse — B.4 Fondul de reformă privind incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile;

h) participarea la diferite programe și colaborări europene și internaționale. Acțiunile, programele și proiectele se pot realiza prin:

1. organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferințe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, ședințe, plenare, ateliere, workshopuri desfășurate în țară și în străinătate;

2. organizarea și participarea la manifestări culturale, interculturale și sportive care promovează cultura toleranței și a diversității etnice, de interes național și internațional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiții, reuniuni, expoziții, lansări de carte, târguri etc.);

3. organizarea și participarea la activități educaționale desfășurate în țară și în străinătate (tabere, școli de vară, vizite de documentare și de studiu, concursuri, traininguri etc.);

4. organizarea și participarea la acțiuni în cooperare cu organisme internaționale, organizații neguvernamentale și instituții publice din țară și din străinătate;

5. organizarea și participarea la schimburi de experiență, vizite de documentare și de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare și perfecționare în tară și în străinătate, în domenii utile promovării diversității etnice și culturale, dezvoltării relațiilor interetnice, precum și în domeniul managementului instituțional și organizațional;

6. realizarea, editarea, tipărirea, achiziționarea, traducerea și difuzarea de materiale documentare (broșuri, buletine informative, pliante, albume, publicații periodice, cărți, manuale școlare, antologii, postere, banere, calendare, agende, enciclopedii, afișe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);

7. comandarea și/sau realizarea de filme documentare;

8. achiziționarea de rechizite și materiale promoționale;

9. vizite ale unor invitați străini, cu acoperirea cheltuielilor de transport internațional și de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;

10. achiziționarea de spoturi publicitare, închirierea și achiziționarea de spații de emisie și de comunicare în mass-media și pe internet;

11. reconfigurarea structurii și actualizarea paginii web a  Departamentului pentru  Relații Interetnice;

12. achiziționarea de servicii de internet, multimedia și audiovideo;

13. comandarea realizării de sondaje de opinie, studii și cercetări în domeniul relațiilor interetnice;

14. achiziționarea unor servicii de publicitate, de consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, precum și consultanță în relații cu publicul;

15. realizarea de campanii de informare publică și imagine;

16. abonamente la publicații în domeniu;

17. realizarea de programe și emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radio și Societatea Română de Televiziune și difuzarea acestora pe frecvențe radio, tv și internet;

18. alte activități necesare și oportune pentru păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorităților naționale.

Pentru acțiunile, programele și proiectele prevăzute la pct. 1—5 Departamentul pentru Relații Interetnice poate acoperi cheltuieli pentru un număr maxim de participanți și invitați, după cum urmează:

— 250 de persoane/manifestare, pentru pct. 1;

— 800 de persoane/manifestare, pentru pct. 2;

— 300 de persoane/manifestare, pentru pct. 3;

— 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 4;

— 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 5.

Pentru acțiunile, proiectele și programele interetnice și de combatere a intoleranței se pot acoperi următoarele cheltuieli:

— cazare, transport (auto, feroviar, naval și aerian) și indemnizație de delegare pentru deplasările în țară ale salariaților departamentului;

— cazare, transport, diurnă și alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

— masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, cazare în unități hoteliere, categoria 3 stele, și în pensiuni turistice, precum și transport (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval și aerian) pentru participanții la acțiunile, programele și proiectele realizate la inițiativa departamentului sau în parteneriat și pentru participanții la programele și proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare;

— tratații, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri și vizionarea unor spectacole pentru delegațiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;

— taxe de participare și vizitare, taxe poștale, bilete la spectacole, taxe de viză, polițe de asigurare pentru călătorii în străinătate și asigurări medicale;

— comunicații telefonice și internet;

— premii, onorarii (lectori în cadrul seminarelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, școlilor de vară, artiști), achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a expozițiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, închirierea, amenajarea și decorarea cu aranjamente florale a spațiilor destinate manifestărilor;

— editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoționale, filme documentare, servicii de publicitate, consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, consultanță în relații cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii și cercetări, realizarea de campanii de informare publică și imagine, închiriere de bunuri mobile și imobile, inclusiv aparatură de sonorizare, traducere simultană, echipamente informatice și audiovideo.