20 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române — AFER, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Autorității Feroviare Române — AFER, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române — AFER se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2. —
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române —AFER reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română — AFER poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat


 București, 20 martie 2013.
Nr. 235.


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL   PE   ANUL   2013

pentru Autoritatea Feroviară Română — AFER


ANEXĂ*)

- mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap. Articol

 

Paragraf

Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII – TOTAL

50.095,00

00.02

 

 

I.VENITURI CURENTE

49.995,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

49.995,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

50,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

50,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

50,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ùI SERVICII

49.945,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ùI ALTE ACTIVITĂğI

49.845,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

49.545,00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obĠinute din producĠia proprie

50,00

 

20

 

Venituri din cercetare

50,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii úi alte activităĠi

200,00

35.10

 

 

AMENZI, PENALITĂğI ùI CONFISCĂRI

100,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităĠi úi confiscări

100,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

100,00

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

100,00

 

 

 

CHELTUIELI – TOTAL

50.095,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

46.095,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

32.795,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

24.805,00

 

 

01

Salarii de bază

22.375,00

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiĠii de muncă

505,00

 

 

06

Alte sporuri

45,00

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanĠă

-

 

 

12

IndemnizaĠii plătite unor persoane din afara unităĠii

590,00

 

 

13

IndemnizaĠii de delegare

600,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

690,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

990,00

 

 

01

Tichete de masă

990,00

 

10.03

 

ContribuĠii

7.000,00

 

 

01

ContribuĠii pentru asigurările sociale de stat

5.260,00

 

 

02

ContribuĠii pentru asigurările de úomaj

130,00

 

 

03

ContribuĠii pentru asigurările sociale de sănătate

1.350,00

 

 

04

ContribuĠii pentru asigurările de accidente de muncă

52,00

 

 

06

ContribuĠii pt.concedii úi indemnizaĠii

208,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ùI SERVICII

12.300,00

 

20.01

 

Bunuri úi servicii

5.020,00

 

 

01

Furnituri de birou

70,00

 

 

02

Materiale pentru curăĠenie

30,00

 

 

03

Încălzit, iluminat úi forĠă motrică

1.000,00

 

 

04

Apă, canal úi salubritate

250,00

 

 

05

CarburanĠi úi lubrifianĠi

500,00

 

 

06

Piese de schimb

300,00

 

 

08

Poútă, telecomunicaĠii, radio, tv, internet

800,00

 

 

09

Materiale úi prestări de servicii cu caracter funcĠional

770,00

 

 

30

Alte bunuri úi servicii pentru întreĠinere úi funcĠionare

1.300,00

 

20.02

 

ReparaĠii curente

1.300,00

 

20.04

 

Medicamente úi materiale sanitare

10,00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

560,00

 

 

01

Uniforme úi echipament

50,00

 

 

03

Lenjerie úi accesorii de pat

10,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

500,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

- mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap. Articol

 

Paragraf

Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

 

20.06

 

Deplasări, detaúări, transferări

3.200,00

 

 

01

Deplasări interne

2.500,00

 

 

02

Deplăsări în străinătate

700,00

 

20.11

 

CărĠi, publicaĠii úi materiale documentare

200,00

 

20.12

 

ConsultanĠă úi expertiză

10,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

400,00

 

20.14

 

ProtecĠia muncii

75,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.525,00

 

 

01

Reclamă úi publicitate

50,00

 

 

02

Protocol úi reprezentare

200,00

 

 

04

Chirii

850,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri úi servicii

425,00

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

50,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaĠii internaĠionale)

50,00

 

 

01

ContribuĠii úi cotizaĠii la organisme internaĠionale

50,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENğĂ SOCIALĂ

950,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

950,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

950,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.000,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

4.000,00

 

71.01

 

Active fixe

4.000,00

 

 

01

ConstrucĠii

300,00

 

 

02

Maúini, echipamente úi mijloace de transport

3.300,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică úi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

400,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

50.095,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

50.095,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

 

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea

deficitului

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri úi cheltuieli pe anul 2013:
1) Număr mediu de personal: 549 persoane;
2) Câútigul mediu brut lunar: 3.528 lei/salariat;
3) În câútigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă úi suma aferentă salariilor Directorului General úi a directorilor de organisme (suma de 350 mii lei);
4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse úi: indemnizaĠiile membrilor Consiliului de Conducere úi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 590 mii lei), precum úi indemnizaĠiile de delegare (suma de 600 mii lei);
5) În câútigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 237 mii lei, reprezentând diferenĠele salariale ce se vor achita urmare sentinĠelor judecătoreúti definitive úi irevocabile.