25 Septembrie, 2017

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 2.737 din 21 martie 2013, având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. —
Pentru coordonarea științifică și metodologică a activității de specialitate din rețeaua de asistență medicală se înființează și funcționează următoarele comisii consultative ale Ministerului Sănătății:
a) Comisia națională pentru coordonarea comisiilor de specialitate;
b) comisiile de specialitate.
Art. 2. —
Atribuțiile, precum și modul de organizare și funcționare ale Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3. —
Atribuțiile, precum și modul de organizare și funcționare ale comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 4. —
Componența nominală a Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății este prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 5. —
Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și componența nominală a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 6. —
Participarea persoanelor nominalizate la activitățile desfășurate în cadrul comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății în condițiile prezentului ordin constituie atribuție de serviciu, se înscrie în fișa postului și se apreciază în raportul anual de evaluare a performanțelor profesionale.
Art. 7. —
(1) Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății se supun prevederilor referitoare la confidențialitate și la conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare și funcționare.
(2) Aceștia sunt obligați, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le desfășoară, precum și angajamentul de confidențialitate.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să își actualizeze  anual  declarația  de  interese,  până  la  data  de 31 decembrie a fiecărui an, precum și ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declarații.
(4) Declarațiile de interese și angajamentul de confidențialitate se depun și se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătății.
(5)  Declarațiile  de  interese  se  vor  publica  pe  site-ul Ministerului Sănătății.
(6) Modelul declarației de interese și modelul angajamentului de confidențialitate sunt prevăzute în anexele nr. 5 și 6.
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (2) și (3) atrage pierderea calității de membru al comisiei consultative a Ministerului Sănătății.
Art. 8. —
Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9. —
Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 10. —
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 326/2009 privind înființarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a Comisiei naționale de transparență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 11. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu


 

 

 

 București, 21 martie 2013.
Nr. 398.

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare și funcționare al Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1. —
(1) Comisia națională pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, denumită în continuare Comisia Națională, este un organism consultativ al Ministerului Sănătății  și  se  asimilează  cu  comisiile  de  specialitate  ale Ministerului Sănătății.
(2) Comisia Națională are rolul de a coordona tehnic și metodologic activitatea comisiilor de specialitate, precum și de a elabora și a înainta ministrului sănătății propuneri bazate pe dovezi pentru fundamentarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de sănătate.
Art. 2. —
(1) Comisia Națională este formată din 8 membri, un președinte și 2 vicepreședinți, personalități reprezentative în domeniul sănătății.
(2) Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale este asigurat de reprezentanți ai Ministerului Sănătății, desemnați prin ordin al ministrului sănătății.
Art. 3. —
(1) Comisia Națională își desfășoară activitatea în ședințe plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui comisiei, a ministrului sănătății sau a secretarului de stat cu atribuții în domeniu.
(2) Ședințele Comisiei Naționale sunt conduse de președintele acesteia, de ministrul sănătății sau de secretarul de stat cu atribuții în domeniu, după caz.
(3) Ședințele Comisiei Naționale se desfășoară la sediul Ministerului Sănătății și numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi cu drept de vot.
(4) Președintele Comisiei Naționale are dreptul la un singur vot.
(5) Membrii Secretariatului tehnic al Comisiei Naționale nu au drept de vot.
(6) Pentru informații suplimentare, Comisia Națională poate solicita participarea unor experți în domeniu la ședințele acesteia sau poate solicita informații și documente suplimentare de la comisiile de specialitate.
(7) La ședințele Comisiei Naționale pot participa, în calitate de invitați, președinți ai comisiilor de specialitate, în funcție de problematica dezbătută.
(8) Ministrul sănătății sau secretarul de stat desemnat poate participa la lucrările Comisiei Naționale și în acest caz conduce lucrările ședinței.
Art. 4. —
Sediul Comisiei Naționale este la sediul Ministerului Sănătății.
Art. 5. —
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Comisia Națională emite hotărâri.
(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puțin două treimi din numărul membrilor Comisiei Naționale cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.
(3) În caz de egalitate, votul președintelui decide.
(4) În situația în care sunt supuse dezbaterii probleme specifice domeniului de activitate în care vreunul dintre membrii Comisiei Naționale își desfășoară activitatea, acesta este obligat să se abțină și să nu participe la luarea deciziei în această problemă.
Art. 6. —
Actele oficiale ale Comisiei Naționale sunt semnate numai de președintele acesteia.
Art. 7. —
Comisia Națională este subordonată ministrului sănătății sau secretarului de stat desemnat de către acesta.
Art. 8. —
(1) Membrii Comisiei Naționale cu drept de vot sunt obligați ca, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le desfășoară, precum și angajamentul de confidențialitate, prevăzute în anexele nr. 5 și 6 la ordin.
(2) Declarațiile de interese și angajamentele de confidențialitate ale membrilor Comisiei Naționale se actualizează anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum și ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestor declarații.
(3) Declarațiile de interese și angajamentul de confidențialitate se depun și se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătății.
(4)  Declarațiile  de  interese  se  vor  publica  pe  site-ul Ministerului Sănătății.
Art. 9. —
(1) În termen de 30 de zile de la numire, membrii Comisiei Naționale sunt obligați să comunice Secretariatului general al Ministerului Sănătății datele de contact ale acestora, și anume:
a) numele și prenumele;
b) unitatea sanitară unde își desfășoară activitatea;
c) adresa de corespondență;
d) adresa de e-mail;
e) numărul de telefon/număr de fax.
(2) Datele de contact ale Comisiei Naționale se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătății.

CAPITOLUL II

Atribuțiile Comisiei Naționale

Art. 10. —
(1) Comisia Națională are următoarele atribuții:
a) coordonează tehnic și metodologic activitatea comisiilor de specialitate;
b) monitorizează și evaluează modul în care comisiile de specialitate își îndeplinesc atribuțiile stabilite prin prezentul regulament;
c) analizează și avizează propunerile comisiilor de specialitate cu privire la pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate, urmând ca hotărârile adoptate să fie prezentate ministrului sănătății;
d) analizează și avizează, după caz, fundamentările elaborate de către comisiile de specialitate, pe care le înaintează ministrului sănătății în vederea stabilirii deciziilor strategice pentru soluționarea problemelor specifice domeniului de specialitate al acestora;
e) la cererea ministrului sănătății, propune măsuri de întărire a rolului sistemului de sănătate, de îmbunătățire a managementului acestuia și de organizare a serviciilor de sănătate;
f) elaborează și înaintează ministrului sănătății propuneri bazate pe dovezi pentru fundamentarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de sănătate;
g) participă la elaborarea politicilor, strategiilor și programelor de acțiune în domeniul sănătății populației, în acord cu Programul de guvernare;
h) elaborează și prezintă ministrului sănătății analize cu privire la starea de sănătate a populației împreună cu tendințele de evoluție a acesteia și propune măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
i) identifică și propune ministrului sănătății prioritățile naționale pe termen scurt, mediu și lung specifice fiecărui domeniu de intervenție al asistenței de sănătate publică stabilite prin lege;
j) participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei naționale de sănătate;
k) fundamentează și propune ministrului sănătății măsurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea concordanței cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;
l) soluționează la cerere, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale, litigiile apărute la nivelul comisiilor de specialitate;
m) îndeplinește și alte sarcini, la solicitarea ministrului sănătății.
(2) Comisia Națională poate solicita, prin intermediul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, materiale documentare și alte informații necesare activității ei, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.
Art. 11. —
Comisia Națională poate să hotărască modificarea sau respingerea, după caz, a deciziilor luate de către comisiile de specialitate, cu precizarea motivelor legale care au stat la baza acestei hotărâri.
Art. 12. —
Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea membrilor Comisiei Naționale la ședințele acesteia, în condițiile prezentului regulament, sunt suportate de instituțiile publice în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfășoară activitate prin integrare clinică.

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. —
Comisia de specialitate este un organism consultativ prin care Ministerul Sănătății coordonează, din punct de vedere științific și metodologic, rețeaua de asistență medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competență a comisiei.
Art. 2. —
(1) Comisia de specialitate este formată din personalități ale lumii medicale, numite prin ordin de către ministrul sănătății.
(2) Comisia de specialitate este formată din:
a) președinte;
b) vicepreședinte;
c) secretar;
d) membri.
(3) Comisia de specialitate poate invita la ședințele sale și alți specialiști din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în funcție de problematica abordată.
(4) La ședințele comisiei de specialitate pot participa, în calitate de invitați permanenți, 2 medici rezidenți sau specialiști cu vechime mai mică de un an în specialitate, precum și un reprezentant desemnat de asociațiile reprezentative ale pacienților.
(5)  În  termen  de  14  zile  de  la  publicarea  prezentului regulament, președintele comisiei desemnează 2 membri cu experiență în efectuarea reviziilor critice (critical appraisal) ale documentelor care stau la baza evaluării tehnologiilor medicale. (6) Numele persoanelor desemnate în condițiile prevăzute la alin. (5) sunt comunicate în scris ministrului sănătății și Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.
Art. 3. —
(1) Comisia de specialitate își desfășoară activitatea în ședințe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar.
(2) Ședințele comisiei de specialitate se convoacă de către președinte, vicepreședinte, ministrul sănătății sau de către secretarul de stat cu atribuții în domeniu și se desfășoară numai în prezența persoanei care a convocat comisia de specialitate, precum și a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot.
(3) În situația în care, din motive obiective, președintele nu poate participa la lucrările comisiei de specialitate, deleagă această competență vicepreședintelui acesteia.
(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, comisia de specialitate emite decizii.
(5) Cvorumul necesar pentru a lua decizii valide este de cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot, iar deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.
(6) Decizia comisiei de specialitate se consideră validă numai dacă este asumată prin consensul președintelui și al vicepreședintelui.
(7) Președintele comisiei de specialitate are dreptul la un singur vot.
(8) Secretarul comisiei de specialitate și invitații care participă la ședințele acesteia nu au drept de vot.
(9) În situația în care sunt supuse dezbaterii probleme cu privire la persoane fizice și/sau juridice cu care vreunul dintre membrii comisiei de specialitate are relații cu caracter patrimonial, acesta este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să îl informeze de îndată pe președintele comisiei de specialitate sau persoana care conduce ședința comisiei de specialitate, după caz.
Art. 4. —
(1) Comisia de specialitate poate avea în structura sa una sau mai multe subcomisii, a căror activitate o coordonează.
(2) Fiecare subcomisie din structura comisiilor de specialitate este condusă de un președinte.
(3) Subcomisiile din structura comisiilor de specialitate își pot desfășura activitatea în ședințe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui subcomisiei, președintelui comisiei de specialitate respective, ministrului sănătății sau a secretarului de stat cu atribuții în domeniu.
(4) Activitatea subcomisiilor din structura comisiilor de specialitate se desfășoară numai în prezența președintelui subcomisiei și a președintelui sau vicepreședintelui comisiei de specialitate respective.
(5) Deciziile subcomisiei se adoptă cu majoritate simplă a voturilor și sunt transmise președintelui comisiei de specialitate care coordonează activitatea subcomisiei, în termen de 5 zile de la adoptarea acestora.
Art. 5. —
(1) Comisia de specialitate sau subcomisiile acesteia se întrunesc la sediul Ministerului Sănătății sau într-o altă locație stabilită de președintele comisiei sau subcomisiei, după caz.
(2) Situația privind prezența la ședințele comisiei de specialitate și/sau la ședințele subcomisiilor acesteia, după caz, se certifică prin semnătura președintelui comisiei respective și se depune de către secretarul comisiei de specialitate la sediul Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară.
(3) La fiecare ședință a comisiei de specialitate se întocmește un proces-verbal care este semnat de participanți.
Art. 6. —
(1) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea la ședințele comisiei de specialitate sau la ședințele subcomisiei acesteia, după caz, în condițiile prezentului regulament, sunt suportate de instituțiile publice în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfășoară activitate prin integrare clinică.
(2) Specialiștii invitați la lucrările comisiei de specialitate sau ale subcomisiei acesteia nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare.
Art. 7. —
Actele oficiale ale comisiei de specialitate sunt semnate numai de președintele acesteia.
Art. 8. —
Activitatea comisiei de specialitate este coordonată de Comisia națională pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.
Art. 9. —
(1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament, președinții comisiilor de specialitate sunt obligați să comunice Secretariatului general al Ministerului Sănătății datele de contact ale tuturor membrilor comisiei pe care o reprezintă, și anume:
a) numele și prenumele;
b) unitatea sanitară unde își desfășoară activitatea;
c) adresa de corespondență;
d) adresa de e-mail;
e) număr de telefon/număr de fax.
(2) Datele de contact ale comisiilor de specialitate se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătății.

CAPITOLUL II

Atribuțiile comisiei de specialitate

Art. 10. —
Comisia de specialitate are următoarele atribuții:
1. coordonează, din punct de vedere științific și metodologic, rețeaua de asistență medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competență;
2. identifică și propune ministrului sănătății prioritățile naționale pe termen scurt, mediu și lung, corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competență;
3. participă la elaborarea Strategiei naționale de sănătate;
4. elaborează ghidurile și protocoalele de practică medicală, pe care le supune aprobării ministrului sănătății;
5. elaborează propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate;
6. participă la procesul de evaluare a tehnologiilor medicale, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătății;
7. colaborează cu organisme profesionale din sistemul de sănătate și instituții academice în cadrul procesului de evaluare a tehnologiilor medicale;
8. fundamentează deciziile ministrului sănătății cu privire la politicile, strategiile și programele de acțiune în domeniul sănătății populației din sfera sa de competență, în acord cu Programul de guvernare;
9. elaborează criteriile specifice necesare în vederea constituirii registrelor naționale pentru bolile cu impact major asupra sănătății;
10. colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea și desfășurarea activității de învățământ;
11. coordonează activitatea subcomisiilor pe care le are în structura sa;
12. participă la acțiunile de control și evaluare a activității de specialitate din instituțiile sanitare, la solicitarea Ministerului Sănătății;
13. colaborează cu Comisia națională de acreditare a spitalelor la elaborarea și fundamentarea criteriilor și standardelor de acreditare în vederea acreditării spitalelor;
14. elaborează și propune ministrului sănătății dotarea minimă obligatorie cu aparatură medicală și materiale sanitare a unităților sanitare, pe tipuri de spitale;
15. elaborează și propune ministrului sănătății nomenclatoare cu tehnologii specifice sistemului de sănătate;
16. participă, prin specialiștii desemnați, la elaborarea documentației pentru produsele care fac obiectul procedurilor de achiziții publice organizate de Ministerul Sănătății;
17. propune ministrului sănătății medicamentele, materialele sanitare și echipamentele medicale care pot fi incluse în Lista cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, echipamentele de protecție, serviciile, combustibilii și lubrifianții pentru parcul auto pentru care se organizează achiziții publice centralizate, la nivel național, în condițiile legii;
18. colaborează cu societățile științifice sau asociațiile profesional-științifice în problemele majore ori de interes național din sfera sa de competență;
19. formulează și propune ministrului sănătății criteriile de evaluare a unităților sanitare sau secțiilor/compartimentelor de specialitate din sfera sa de competență;
20. participă la procesul de guvernanță clinică, de îmbunătățire continuă a calității actului medical și a siguranței pacientului prin elaborarea de proceduri și standarde specifice, precum și prin monitorizarea modului de implementare a acestora;
21. evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătății, recomandările  formulate  de  către  comisiile  de  specialitate teritoriale pentru trimiterea la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;
22. propune ministrului sănătății președintele fiecărei comisii de specialitate teritoriale constituite în vederea trimiterii la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;
23. îndeplinește și alte sarcini stabilite de ministrul sănătății, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează;
24. fundamentează deciziile ministrului sănătății cu privire la problemele specifice domeniului de specialitate din sfera sa de competență, vizând:
a) elaborarea politicilor și strategiilor Ministerului Sănătății în domeniul său de competență;
b) elaborarea de criterii și standarde de performanță pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea activității medicale din unitățile sanitare;
c) achiziția de aparatură de înaltă performanță pentru dotarea unităților sanitare publice;
d) pregătirea continuă a personalului medical de specialitate din sistemul de sănătate;
e) pregătirea prin rezidențiat a medicilor specialiști (numărul de posturi necesar pentru pregătirea prin rezidențiat, criteriile de admitere, structura pregătirii, precum și alte atribuții);
f) elaborarea criteriilor de admitere pentru obținerea celei de-a doua specialități;
g) programul de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate;
h) organizarea și funcționarea structurilor de specialitate din sistemul de sănătate.
Art. 11. —
În domeniul programelor naționale de sănătate, comisia de specialitate colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pentru:
a) identificarea și rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate specifice domeniului său de competență, în conformitate cu Strategia națională de sănătate a Ministerului Sănătății;
b) evaluarea nevoilor populației, evidențiate din date obiective;
c) asigurarea concordanței programelor naționale de sănătate cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;
d) definirea structurii, obiectivelor, activităților, precum și a oricăror altor condiții și termene necesare implementării și derulării programelor naționale de sănătate;
e) elaborarea criteriilor de selecție a unităților de specialitate prin care se implementează programele naționale de sănătate; f)  estimarea  și  fundamentarea  necesarului  de  resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile cuprinse în programele  naționale  de  sănătate,  precum  și  cu  politicile, strategiile și recomandările  instituțiilor     și organizațiilor internaționale în domeniu;
g) stabilirea măsurilor necesare în vederea îmbunătățirii modului de derulare a programelor naționale de sănătate;
h) propunerea unităților de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate;
i) elaborarea de criterii, standarde și metodologii pentru evaluarea impactului, oportunității și eficienței programelor naționale de sănătate;
j) controlul și analiza modului de aplicare de către personalul medical cu responsabilități în implementarea programelor naționale de sănătate a ghidurilor de practică medicală, protocoalelor de diagnostic și a protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobate în condițiile legii.
Art. 12. —
Comisia de specialitate poate solicita, prin intermediul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, materiale documentare și alte informații necesare activității ei, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.
Art. 13. —
Ministerul Sănătății, prin direcțiile de specialitate, asigură buna desfășurare a ședințelor comisiei de specialitate.

ANEXA Nr. 3

 

COMPONENȚA   NOMINALĂ

a Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății


Președinte: acad. prof. univ. dr. Constantin Popa — București
Vicepreședinți: prof. dr. Radu Deac — Târgu Mureș
Prof. dr. Alexandru Irimie — Cluj-Napoca
Membri:
Prof. dr. Vasile Astărăstoaie — Iași Prof. dr. Daniela Bartoș — București Prof. dr. Mircea Beuran — București
Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel — București
Prof. dr. Maria Dorobanțu – București Prof. dr. Monica Pop — București Prof. dr. Irinel Popescu — București
Prof. dr. Gheorghe Peltecu — București Prof. dr. Ioanel Sinescu — București Prof. dr. Mihai Voiculescu — București

Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și componența nominală a acestora

ANEXA Nr. 4


I. Comisiile de specialitate:
1. Comisia de anestezie și terapie intensivă;
2. Comisia de boli infecțioase;
3. Comisia de cardiologie;
4. Comisia de dermatovenerologie;
5. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
6. Comisia de endocrinologie;
7. Comisia de farmacologie clinică;
8. Comisia de gastroenterologie;
9. Comisia de genetică medicală;
10. Comisia de geriatrie și gerontologie;
11. Comisia de hematologie;
12. Comisia de medicină de familie;
13. Comisia de medicină de urgență și dezastre;
14. Comisia de medicină internă;
15. Comisia de medicina muncii;
16. Comisia de nefrologie;
17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică;
18. Comisia de oncologie;
19. Comisia de paliație;
20. Comisia de pediatrie și neonatologie;
21.  Comisia  de  pneumologie,  alergologie  și  imunologie clinică;
22. Comisia de psihiatrie și psihiatrie pediatrică;
23. Comisia de reabilitare medicală;
24. Comisia de reumatologie;
25. Comisia de chirurgie cardiovasculară;
26. Comisia de chirurgie generală;
27.   Comisia   de   chirurgie   plastică   —   microchirurgie reconstructivă;
28. Comisia de chirurgie toracică;
29. Comisia de chirurgie pediatrică;
30. Comisia de neurochirurgie;
31. Comisia de obstetrică-ginecologie;
32. Comisia de oftalmologie;
33. Comisia de ortopedie și traumatologie;
34. Comisia de ortopedie pediatrică;
35. Comisia de otorinolaringologie;
36. Comisia de urologie;
37. Comisia de anatomie patologică;
38. Comisia de epidemiologie;
39. Comisia de medicină de laborator;
40. Comisia de medicină legală;
41. Comisia de radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară;
42. Comisia de sănătate publică și management;
43. Comisia de igienă;
44. Comisia de medicină dentară;
45. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială;
46. Comisia națională de luptă anti-SIDA;
47. Comisia de bioetică.
II. Componența nominală a comisiilor de specialitate:
1. Comisia de anestezie și terapie intensivă Președinte: prof. dr. Dorel Săndesc — Timișoara Vicepreședinte: conf. dr.  Șerban Ion Bubenek Turconi — București
Secretar: dr. Ovidiu Bedreag — Timișoara
Membri:
Conf. dr. Daniela Filipescu — București Prof. dr. Sanda Copotoiu — Târgu Mureș Conf. dr. Ioana Grințescu — București Conf. dr. Natalia Hagău — Cluj-Napoca Conf. dr. Elena Copaciu — București
Șef lucrări dr. Dana Tomescu — București
Șef lucrări dr. Gabriela Droc — București
2. Comisia de boli infecțioase
Președinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel — București Vicepreședinte: conf. dr. Victoria Aramă — București Secretar: dr. Sorin Petrea — București
Membri:
Prof. dr. Emanoil Ceaușu — București Prof. dr. Augustin Cupșa — Craiova Prof. dr. Carmen Dorobăț — Iași
Prof. dr. Sorin Rugină — Constanța
Prof. dr. Doina Țățulescu — Cluj-Napoca
Conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu — București
Șef lucrări dr. Voica Lăzureanu — Timișoara
2.1. Subcomisia pentru limitarea rezistenței microbiene Președinte: conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu — București Membri:
Conf. dr. Irina Codiță — București
Dr. Roxana Șerban — București Dr. Edit Szekely — Târgu Mureș Dr. Daniela Tălăpan — București Farm. Gabriela Ruja — București
3. Comisia de cardiologie
Președinte: prof. dr. Cezar Macarie — București Vicepreședinte: prof. dr. Dragoș Vinereanu — București Secretar: prof. dr. Dan Gaiță — Timișoara
Membri:
Dr. Dan Deleanu — București
Prof. dr. Ștefan Iosif Drăgulescu — Timișoara
Prof. dr. Dan Dobreanu — Târgu Mureș Prof. dr. Maria Dorobanțu — București Prof. dr. Carmen Ginghină — București Prof. dr. Doina Dimulescu — București
Prof. dr. Cătălina Georgescu-Arsenescu — Iași
Conf. dr. Iancu Adrian — Cluj-Napoca
Prof. dr. Crina Sinescu — București
4. Comisia de dermato-venerologie
Președinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu — București Vicepreședinte: conf. dr. George Sorin Țiplică — București Secretar: dr. Alin Codruț Nicolescu — București
Membri:
Conf. dr. Laura Gheuca Solovăstru — Iași Conf. dr. Silviu Morariu — Târgu Mureș Conf. dr. Cătălin Popescu — București Conf. dr. Virgil Pătrașcu — Craiova
Conf. dr. Maria Rotaru — Sibiu
5. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
Președinte: dr. Alina Nicolau — București
Vicepreședinte: conf. dr. Ioan Andrei Vereșiu — Cluj-Napoca
Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu — București
Membri:
Prof. dr. Constantin Ionescu-Târgoviște — București
Prof. dr. Petru Aurel Babeș — Oradea
Prof. dr. Mariana Graur — Iași
Prof. dr. Radu Lichiardopol — București Prof. dr. Gabriela Radulian — București Prof. dr. Maria Moța — Craiova
Prof. dr. Ioana Micle — Timișoara
Conf. dr. Romulus Timar — Timișoara
Șef lucrări dr. Maria Nițescu — București
6. Comisia de endocrinologie
Președinte: prof. dr. Constantin Dumitrache — București Vicepreședinte: prof. dr. Simona Fica — București Secretar: dr. Raluca Alexandra Trifanescu — București Membri:
Prof. dr. Voichița Mogoș — Iași
Prof. dr. Circo Eduard — Constanța Conf. dr. Cătălina Poiană — București Conf. dr. Ionela Pașcanu — Târgu Mureș
Conf. dr. Carmen Georgescu — Cluj-Napoca
Conf. dr. Aurora Miloș — Timișoara
Conf. dr. Ghervan Cristina — Cluj
Șef lucrări dr. Adina Mariana Ghemigean — București
Șef lucrări dr. Diana Loreta Păun — București
7. Comisia de farmacologie clinică
Președinte: acad. prof. dr. Victor Voicu — București Vicepreședinte: prof. dr. Anca Buzoianu — Cluj-Napoca Secretar: asist. dr. Tudosie Mihai — București
Membri:
Prof. dr. Ioan Fulga — București
Prof. dr. Mihai Nechifor — Iași
Prof. dr. Gheorghe Țarălungă — Constanța
Conf. dr. Daniel Vasile — București
Conf. dr. Andrei Tică — Craiova
8. Comisia de gastroenterologie
Președinte: prof. dr. Oliviu Pascu — Cluj-Napoca Vicepreședinte: prof. dr. Mircea Diculescu — București Secretar: dr. Teodor Bădescu — București
Membri:
Prof. dr. Ligia Bancu — Târgu Mureș Prof. dr. Adrian Săftoiu — Craiova Prof. dr. Ioan Sporea — Timișoara Prof. dr. Anca Trifan — Iași
Conf. dr. Eugen Dumitru — Constanța
Conf. dr. Cristin-Constantin Vere — Craiova
Șef lucrări dr. Gabriel Constantinescu — București
9. Comisia de genetică medicală
Președinte: prof. dr. Marius Bembea — Oradea Vicepreședinte: prof. dr. Maria Puiu — Timișoara Secretar: dr. Vasilica Plăiașu — București Membri:
Prof. dr. Emilia Severin — București
Conf. dr. Vlad Gorduza — Iași
Prof. dr. Pop Ioan Victor — Cluj-Napoca
10. Comisia de geriatrie și gerontologie Președinte: conf. dr. Luiza Spiru — București Vicepreședinte: șef lucrări dr. Gabriel Prada — București
Secretar: dr. Ioana Ioancio — București
Membri:
Conf. dr. Ioan Valer Donca — Cluj
Conf. dr. Dana Ioana Alexa — Iași
Conf. dr. Maria Georgescu — București
Șef lucrări dr. Lelia Maria Șușan — Timișoara
Dr. Carmen Știru — București
11. Comisia de hematologie
Președinte: prof. dr. Margit Șerban — Timișoara Vicepreședinte: prof. dr. Anca Lupu — București Secretar: șef lucrări Iulia Ursuleac — București Membri:
Dr. Florentina Vlădăreanu — București
Dr. Călin Lazăr — Cluj-Napoca
Dr. Cătălin Dănăilă — Iași
Dr. Alina Dobrotă — Constanța Dr. Luminița Rusen — București Conf. dr. Coriu Daniel — București Dr. Valentina Uscătescu — București
12. Comisia de medicină de familie
Președinte: prof. dr. Matei Dumitru — București Vicepreședinte: prof. Viorela Enăchescu — Craiova Secretar: dr. Adrian Grom — Vaslui
Membri:
Doina Ileana Mihăilă — București Dr. Rodica Tănăsescu — București Dr. Cristina Isar — București
Dr. Sever Cristian Oană — București
Dr. Adela Iancu — București
Dr. Anca Bălan — Cluj
Dr. Loredana Piloff — Sibiu
Dr. Cecilia Grigore — Iași
Dr. Cătălin Petrencic — Călărași
Dr. Sandra Alexiu — București
Dr. Marina Pârcălabu — București
13. Comisia de medicină de urgență și dezastre Președinte: șef lucrări dr. Raed Arafat — Târgu Mureș Vicepreședinte: dr. Hadrian Liviu Borcea — Oradea
Secretar: dr. Cătălina Cornea — București
Membri:
Șef lucrări dr. Luciana Rotaru — Craiova
Dr. Alice Grasu — București
Dr. Leonida Iancu — Timișoara Dr. Bogdan Opriță — București Dr. Vasile Popescu — Constanța Dr. Monica Puticiu — Arad
Dr. Horia Simu — Cluj-Napoca
Dr. Lavinia Ramona Orac — Târgu Mureș
Dr. Alexandra Cojocaru — Constanța
14. Comisia de medicină internă
Președinte: prof. dr. Ioan Brukner — București Vicepreședinte: prof. dr. Daniela Bartoș — București Secretar: șef lucrări dr. Elisabeta Bădilă — București Membri:
Prof. dr. Emil Carașca — Târgu Mureș Prof. dr. Coman Tănăsescu — București Conf. dr. Ioana Dana Alexa — Iași
Conf. dr. Florin Petrescu — Craiova
Prof. dr. Dan Dumitrașcu — Cluj-Napoca
15. Comisia de medicina muncii
Președinte: prof. dr. Eugenia Naghi — București Vicepreședinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu — Timișoara Secretar: dr. Marina Oțelea — București
Membri:
Prof. dr. Marilena Oargă — Cluj-Napoca
Prof. dr. Ion Toma — Craiova
Șef lucrări dr. Stelian Morariu — Arad
Dr. Mihaela Stoia — Sibiu
Dr. Adriana Todea — București
16. Comisia de nefrologie
Președinte: prof. dr. Gabriel Mircescu — București Vicepreședinte: prof. dr. Adrian Covic — Iași Secretar: dr. Liliana Gârneață — București
Membri:
Conf. dr. Grigore Dogaru — Târgu Mureș Prof. dr. Alexandru Ciocâlteu — București Prof. dr. Dan Ștefan Vlăduțiu — Cluj-Napoca Conf. dr. Gabriel Bako — Oradea
Prof. dr. Eugen Moța — Craiova
Conf. dr. Mircea Nicolae Penescu — București
Dr. Ovidiu Sorin Golea — Timișoara
17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică
Președinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru — București Vicepreședinte: prof. dr. Dafin Mureșanu — Cluj-Napoca Secretar: asist. dr. Mihai Vasile — București
Membri:
Prof. dr. Perju Dumbravă Lăcrămioara — Cluj-Napoca
Prof. dr. Cristian-Dinu Popescu — Iași Prof. dr. Mihaela Simu — Timișoara Conf. dr. Bogdan Popescu — București Conf. dr. Rodica Bălașa — Târgu Mureș Conf. dr. Tuță Sorin — București
Conf. dr. Dana Cristina Craiu — București
18. Comisia de oncologie
Președinte: prof. dr. Alexandru Irimie — Cluj-Napoca Vicepreședinte: prof. dr. Anca Lupu — București Secretar: dr. Alexandru Eniu — Cluj-Napoca
18.1. Subcomisia oncologie medicală (tumori solide) Președinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu — Cluj-Napoca; Membri:
Conf. dr. Lucian Miron — Iași
Dr. Ciprian Aldea — București
Dr. Călin Alexandru Grigorescu — București
Dr. Ștefan Curescu — Timișoara
Dr. Șerban Donea — București
18.2. Subcomisia oncohematologie
Președinte: prof. dr. Anca Lupu — București
Membri:
Prof. dr. Hortensia Ioniță — Timișoara Prof. dr. Oltean Galafteon — Târgu Mureș Conf. dr. Anca Bojan — Cluj-Napoca
Dr. Radu Niculescu — Bucuresti
Dr. Cristina Burcoveanu — Iași
18.3. Subcomisia de chirurgie oncologicăPreședinte: prof. dr. Brătucu Eugen — București
Membri:
Prof. dr. Viorel Scripcariu — Iași
Prof. dr. Alexandru Blidaru — București Prof. dr. Alexandru Irimie — Cluj-Napoca Conf. dr. Octavian Mazilu — Timișoara
Șef lucrări dr. Patriciu Achimaș-Cadariu — Cluj-Napoca
18.4. Subcomisia radioterapie
Președinte: conf. dr. Valentin Cernea — Cluj-Napoca
Membri:
Șef lucrări dr. Xenia Elena Bacinschi — București
Dr. Laura Rebegea Paraschiv — Galați
Dr. Bogdan Lișcu — București
Dr. Mircea Nicolae Savu — București
Dr. Anca Munteanu — Iași
18.5. Subcomisia oncopediatrie
Președinte: conf. dr. Monica Desire Dragomir — București
Membri:
Prof. dr. Despina Baghiu — Târgu Mureș Conf. dr. Smaranda Arghirescu — Timișoara Conf. dr. Ingrid-Crenguța Miron — Iași
Șef lucrări dr. Anca Colita — București
Dr. Rodica Voichița Cosnarovici — Cluj-Napoca
19. Comisia de paliație
Președinte: dr. Daniela Moșoiu — Hospice Casa Speranței
Brașov
Vicepreședinte: dr. Răzvan Curcă — Alba Iulia Secretar: as. univ. dr. Estera Boeriu — Timișoara Membri:
Prof. dr. Mirela Gherman — Cluj-Napoca
As. univ. dr. Vladimir Poroh — Iași
Dr. Silviu Corbu — Oradea
Dr. Angelica Lascu — Constanța
Dr. Sorina Pop — Cluj-Napoca
20. Comisia de pediatrie și neonatologie Președinte: prof. dr. Doina Pleșca — București Vicepreședinte: conf. dr. Silvia Stoicescu — București
Secretar: dr. Carmen Zăpucioiu — București
Membri:
Prof. dr. Evelina Moraru — Iași
Prof. dr. Liviu Pop — Timișoara
Conf. dr. Oana Mărgineanu — Târgu Mureș
Dr. Andreica Marian — Cluj-Napoca
Dr. Alin Stănescu — București
21. Comisia de pneumologie, alergologie și imunologie clinică Președinte: prof. dr. Miron Bogdan — București Vicepreședinte: prof. dr. Voicu Tudorache — Timișoara
Secretar: dr. Claudia Lucia Toma — București
Membri:
Prof. dr. Doina Todea — Cluj-Napoca Conf. dr. Dragoș Bumbăcea — București Prof. dr. Traian Mihăescu — Iași
Conf. dr. Florin Dan Popescu — București
Dr. Irina Strâmbu — București
22. Comisia de psihiatrie și psihiatrie pediatrică Președinte: prof. dr. Dragoș Marinescu — Craiova Vicepreședinte: prof. dr. Dan Prelipceanu — București
Secretar: conf. dr. Cristinel Ștefănescu — Iași
Membri:
Prof. dr. Ioana Micluția — Cluj-Napoca Prof. dr. Aurel Nireștean — Târgu Mureș Prof. dr. Delia Podea — Arad
Prof. dr. Iuliana Dobrescu — București
Prof. dr. Tudor Udriștoiu — Craiova
As. univ. dr. Laura Mateescu — București
Dr. Simona Macovei — București
23. Comisia de reabilitare medicală
Președinte: prof. dr. Mihai Berteanu — București Vicepreședinte: conf. dr. Ioan Onac — Cluj-Napoca Secretar: șef lucrări dr. Florina Popa — Sibiu Membri:
Prof. dr. Gelu Onose — București Prof. dr. Dan Nemeș — Timișoara Prof. dr. Roxana Popescu — Craiova Conf. dr. Adrian Bighea — Craiova Conf. dr. Anca Ionescu — București Șef lucrări dr. Sorin Stratulat — Iași
Dr. Daiana Popa — Băile Felix, județul Bihor
24. Comisia de reumatologie
Președinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu — București Vicepreședinte: prof. dr. Simona Rednic — Cluj-Napoca Secretar: dr. Laura Grosanu — București
Membri:
Prof. dr. Rodica Chiriac — Iași
Prof. dr. Paulina Ciurea — Craiova Prof. dr. Maria Șuta — Constanța Conf. dr. Mihai Bojincă — București Dr. Cătălin Codreanu — București
25. Comisia de chirurgie cardiovasculară Președinte: prof. dr. Radu Deac — Târgu Mureș Vicepreședinte: prof. dr. Grigore Tinică — Iași
Secretar: as. univ. dr. Liviu Moraru — Târgu Mureș
Membri:
Prof. dr. Vlad Iliescu — București Prof. dr. Marian Gaspar — Timișoara Conf. dr. Horațiu Moldovan — București Conf. dr. Horațiu Suciu — Târgu Mureș Conf. dr. Traian Scridon — Cluj-Napoca Dr. Viorel Goleanu — București
25.1. Subcomisia de chirurgie vasculară Președinte: dr. Sorin Liviu Băilă — București Membri:
Prof. dr. Mihai Ionac — Timișoara
Dr. Ionel Droc — București
Dr. Horia Mureșan — București
Dr. Marina Jana Pacescu — București
Dr. Adrian Mureșan — Târgu Mureș
26. Comisia de chirurgie generală
Președinte: prof. dr. Mircea Beuran — București Vicepreședinte: prof. dr. Florian Popa — București Secretar: șef lucrări dr. Cristian Iorga — București Membri:
Prof. dr. Traian Pătrașcu — București Prof. dr. Silviu Constantinoiu — București Prof. dr. Constantin Copotoiu — Târgu Mureș Prof. dr. Ștefan Georgescu — Iași
Prof. dr. Vasile Sârbu — Constanța Conf. dr. Cornel Iancu — Cluj-Napoca Conf. dr. Lică Ion — București
27. Comisia de chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă Președinte: prof. dr. Ioan Lascăr — București Vicepreședinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu — București
Secretar: șef lucrări dr. Dragoș Zamfirescu — București
Membri:
Prof. dr. Ioan Bordeianu — Constanța
Prof. dr. Tiberiu Bratu — Timișoara
Prof. dr. Ioan Petre Florescu — București
Prof. dr. Alexandru Georgescu — Cluj-Napoca
Prof. dr. Toma Mugea — Cluj-Napoca
Prof. dr. Teodor Stamate — Iași
Conf. dr. Horia Pârvănescu — Craiova
Dr. Dan Chelariu — Bacău
Dr. Dorin Dorobanțu — Târgu Mureș
28. Comisia de chirurgie toracică
Președinte: prof. dr. Ioan Cordoș — București Vicepreședinte: prof. dr. Teodor Horvat — București Secretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca — București Membri:
Prof. dr. Alexandru Constantin Nicodim — Timișoara
Șef lucrări dr. Cristina Grigorescu — Iași
Dr. Cezar Motaș — București
Dr. Claudiu Eduard Nistor — București
Dr. Dan Nicolau — Cluj-Napoca
29. Comisia de chirurgie pediatrică
Președinte: conf. dr. Radu Bălănescu — București Vicepreședinte: prof. dr. Eugen Boia — Timișoara Secretar: asist. dr. Laura Topor — București Membri:
Conf. dr. Gabriel Aprodu — Iași
Conf. dr. Sebastian Nicolae Ionescu — București
Șef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu — Craiova
Sef lucrări dr. Horațiu Viorel Gocan — Cluj-Napoca
Sef lucrări dr. Horea Gozar — Târgu Mureș
30. Comisia de neurochirurgie
Președinte: prof. dr. Radu Mircea Gorgan — București Vicepreședinte: prof. dr. Ioan Ștefan Florian — Cluj-Napoca Secretar: asist. dr. Corneliu Toader — București
Membri:
Prof. dr. Nicolae Ianovici — Iași Conf. dr. Dumitru Mohan — Oradea As. univ. dr. Horia Pleș — Timișoara Dr. Adrian Bălașa — Târgu Mureș Dr. Sergiu Stoica — București
31. Comisia de obstetrică-ginecologie
Președinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu — București Vicepreședinte: prof. dr. Radu Vlădăreanu — București Secretar: dr. George Iancu — București
Membri:
Prof. dr. Doru Atanasiu — Timișoara Prof. dr. Mircea Onofirescu — Iași Prof. dr. Bela Szabo — Târgu Mureș
Prof. dr. Florin Stamatian — Cluj-Napoca
Prof. dr. Vlad Tica — Constanța Conf. dr. Nicolae Suciu — București Conf. dr. Nicolae Cernea — Craiova
32. Comisia de oftalmologie
Președinte: prof. dr. Monica Pop — București Vicepreședinte: prof. dr. Mihai Pop — București Secretar: dr. Cornel Ștefan — București Membri:
Prof. dr. Liliana Voinea — București
Prof. dr. Dorin Chiseliță — Iași
Prof. dr. Cristina Vlăduțiu — Cluj-Napoca
Prof. dr. Adriana Stănilă — Sibiu.
Șef lucrări dr. Florin Baltă — București
33. Comisia de ortopedie și traumatologie
Președinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica — București Vicepreședinte: prof. dr. Ors Nagy — Târgu Mureș Secretar: șef lucrări dr. Alexandru Ulici — București Membri:
Prof. dr. Dinu Antonescu — București
Prof. dr. Paul Botez — Iași
Prof. dr. Dan Lucaciu — Cluj-Napoca
Prof. dr. Radu Prejbeanu — Timișoara Prof. dr. Cătălin Cârstoiu — București Conf. dr. Horia Orban — București
Conf. dr. Gheorghe Popescu — București
34. Comisia de ortopedie pediatrică
Președinte: prof. dr. Gheorghe Burnei — București Vicepreședinte: șef lucrări dr. Alexandru Ulici — București Secretar: dr. Costel Vlad — București
Membri:
Prof. dr. Mihail Jianu — București
Dr. Dan Apostol — Iași
Dr. Liviu Muntean — Brașov
35. Comisia de otorinolaringologie
Președinte: prof. dr. Viorel Zainea — București Vicepreședinte: conf. dr. Gheorghe Muhlfay — Târgu Mureș Secretar: asist. dr. Hainăroșie Răzvan — București
Membri:
Prof. dr. Codruț Sarafoleanu — București
Prof. dr. Elena Ioniță — Craiova
Prof. dr. Marcel Cozgărea — Cluj-Napoca
Conf. dr. Mihail Dan Cobzeanu — Iași
Dr. Stamate Dan — București
36. Comisia de urologie
Președinte: prof. dr. Ioanel Sinescu — București Vicepreședinte: prof. dr. Mihai Lucan — Cluj-Napoca Secretar: conf. dr. Gabriel Gluck — București Membri:
Prof. dr. Viorel Bucuraș — Timișoara Prof. dr. Petrișor Geavlete — București Prof. dr. Braticevici Bogdan — București Conf. dr. Dan Mischianu — București Conf. dr. Costică Novac — Iași
Conf. dr. Viorel Jinga — București
Conf. dr. Martha Orsolya — Târgu Mureș
37. Comisia de anatomie patologică Președinte: prof. dr. Maria Sajin — București Vicepreședinte: prof. dr. Cristiana Simionescu — Craiova
Secretar: conf. dr. Mariana Costache — București
Membri:
Prof. dr. Imre Egyed — Târgu Mureș Prof. dr. Alis Dema — Timișoara Prof. dr. Irina Draga Căruntu — Iași Prof. dr. Elena Roșca — Oradea
Prof. dr. Mariana Așchie — Constanța Conf. dr. Doinița Crișan — Cluj-Napoca Dr. Teodora Vlădescu — București
38. Comisia de epidemiologie
Președinte: prof. dr. Doina Azoicăi — Iași
Vicepreședinte: șef lucrări dr. Daniela Pițigoi — București
Secretar: dr. Alina Zaharia — București
Membri:
Dr. Grațiana Chicin — Timișoara Dr. Adriana Pistol — București Dr. Florin Popovici — București Dr. Carmen Sima — Baia Mare Dr. Camelia Truică — Călărași
39. Comisia de medicină de laborator
Președinte: conf. dr. Alexandru Rafila — București Vicepreședinte: prof. dr. Luminița Iancu — Iași Secretar: dr. Gabriel Ionescu — București
Membri:
Prof. dr. Monica Likker — Timișoara Prof. dr. Simona Ruță — București Prof. dr. Olga Dorobăț — București Conf. dr. Carmen Pânzaru — Iași
Conf. dr. Minodora Dobreanu — Târgu Mureș
40. Comisia de medicină legalăPreședinte: prof. dr. Dan Dermengiu — București Vicepreședinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae — Iași Secretar: dr. Cătălin Dogăroiu — București Membri:
Prof. dr. Alexandra Enache — Timișoara
Prof. dr. Roxana Zăvoi — Craiova Conf. dr. Cristian Curcă — București Conf. dr. Gabriel Mihalache — Oradea Conf. dr. Silviu Morar — Sibiu
Conf. dr. Dan Perju Dumbravă — Cluj-Napoca
Șef lucrări dr. Viorel Hădărean — Târgu Mureș
41. Comisia de radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară
Președinte: prof. dr. Constantin Zaharia — București Vicepreședinte: prof. dr. Gheorghe Iana — București Secretar: dr. Ruxandra Vlădescu — București Membri:
Prof. dr. Radu Badea — Cluj-Napoca Prof. dr. Mircea Buruian — Târgu Mureș Prof. dr. Sorin Dudea — Cluj-Napoca Prof. dr. Zoia Stoica — Craiova
Prof. dr. Dragoș Negru — Iași
Conf. dr. Ioana Lupescu — București
Conf. dr. Florin Bârsășteanu — Timișoara
42. Comisia de sănătate publică și management Președinte: prof. dr. Petru Armean — București Vicepreședinte: conf. dr. Carmen Domnariu — Sibiu
Secretar: as. univ. dr. Eugenia Bratu — București
Membri:
Prof. dr. Corneliu Amariei — Constanța
Prof. dr. Dana Mincă — București
Conf. dr. Cristina Borzan — Cluj-Napoca
Conf. dr. Mugur Ghelase — Craiova
Șef lucrări dr. Florentina Furtunescu — București
Dr. Mioara Predescu — București
Dr. Virgil Ciobanu — Timișoara
43. Comisia de igienă
Președinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu — Timișoara Vicepreședinte: șef lucrări dr. Maria Nițescu — București Secretar: șef lucrări dr. Alexandra Cucu — București Membri:
Prof. dr. Monica Popa — Cluj-Napoca
Conf. dr. Lucian Indrei — Iași
Dr. Mariana Vlad — Cluj-Napoca Dr. Corina Zugravu — București Dr. Andra Neamțu — București
44. Comisia de medicină dentară
Președinte: prof. dr. Alexandru Bucur — București Vicepreședinte: prof. dr. Dragoș Stanciu — București Secretar: dr. Elena Delia Daragiu — București Membri:
Prof. dr. Virgil Cârligeriu — Timișoara
Prof. dr. Mariana Păcurar — Târgu Mureș
Prof. dr. Norina Forna — Iași
Prof.dr. Ecaterina Ionescu — București Prof. dr. Alin Șerbănescu — Cluj-Napoca Prof. dr. Teodor Trăistaru — București Prof. dr. Radu Câmpeanu — Cluj-Napoca
45. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială Președinte: prof. dr. Grigore Băciuț — Cluj-Napoca Vicepreședinte: prof. dr. Alexandru Bucur — București
Secretar: dr. Marius Pricop — Timișoara
Membri:
Prof. dr. Ecaterina Ionescu — București
Prof. dr. Mircea Surpățeanu — Craiova
Prof. dr. Adrian Creangă — Constanța Prof. dr. Dezideriu Kovacs — Târgu Mureș Dr. Eugenia Popescu — Iași
46. Comisia națională de luptă anti-SIDA
Președinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel — București Vicepreședinte: prof. dr. Augustin Cupșa — Craiova Secretar: dr. Gabriel Colțan — București
Membri:
Prof. dr. Doina Țățulescu — Cluj-Napoca Prof. dr. Lucian Negruțiu — Timișoara Conf. dr. Carmen Chiriac —Târgu Mureș
Conf. dr. Elisabeta Otilia Benea — București
Conf. dr. Dan Duiculescu — București
Șef lucrări dr. Daniela Pițigoi — București
Dr. Liviu Prisăcariu — Iași
Dr. Mariana Mărdărescu — București
Dr. Dan Oțelea — București
47. Comisia de bioetică
Președinte: prof. dr. Radu Palade — București Vicepreședinte: prof. dr. Vladimir Beliș — București Secretar: dr. Carmen Sălăvăstru — București Membri:
Conf. dr. Ioan Zanc — Cluj-Napoca
Conf. dr. Mugurel Ștefan Ghelase — Craiova Conf. dr. Dan Perju Dumbravă — Cluj-Napoca Dr. Cristina Gavrilovici — Iași
Dr. Carmen Pantiș — Oradea

ANEXA Nr. 5

 

DECLARAȚIE   DE   INTERESE

a membrilor comisiilor consultative

 

Numele:

Prenumele:

Funcția:

Adresa profesională:

Locul de muncă:

Adresa

 

Strada nr.

 

Cod poștal

Localitatea

Număr de telefon (serviciu)

Număr de telefon (acasă)

Număr de telefon (mobil)

Număr de fax

Adresa de e-mail

Comisia:

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Interese personale

Indicați mai jos toate legăturile cu societățile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum și cu reprezentanțele din țară ale societăților comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:

1. Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus

O niciuna

 

Denumirea societății

 

Natura participării financiare

(deținere de acțiuni)

 

 

2. Activitate/Activități care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

O niciuna

 

Denumirea societății

Natura legăturii durabile sau permanente

 

 


2.2. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): studii clinice și lucrări științifice

O niciuna

Denumirea societății

Natura studiilor sau lucrărilor științifice

 

 

2.3. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză

O niciuna

 

Denumirea societății

Denumirea produsului pentru

care s-a întocmit raportul de expertiză

 

 

2.4. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): activități de consiliere

O niciuna

Denumirea societății

Natura activității de consiliere

 

 

2.5. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): conferințe, alte acțiuni de formare

O niciuna

 

Denumirea societății

Subiectul conferințelor sau acțiunilor de formare

 

 

2.6. Altele

O niciuna

Denumirea societății

Natura activității

 

 

3. Activități care conduc la obținerea unui vărsământ în bugetul unei instituții

O niciuna

Denumirea societății

Instituția beneficiară a vărsământului

 

 

4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

O niciuna

Denumirea societății

Natura activității

 

 

B. Interese ale soțului/soției

Numele:

Prenumele:

 

 

Indicați mai jos toate legăturile cu societățile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum și cu reprezentanțele din țară ale societăților comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
1. Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus

 

Denumirea societății

Natura participării financiare

(deținere de acțiuni)

 

 

 

 
O niciuna

2. Activitate/Activități care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

O niciuna

 

Denumirea societății

 

Natura legăturii durabile sau permanente

 

 

2.2. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): studii clinice și lucrări științifice

O niciuna

 

Denumirea societății

Natura studiilor

sau lucrărilor științifice

 

 

2.3. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză

O niciuna

 

Denumirea societății

Denumirea produsului pentru

care s-a întocmit raportul de expertiză

 

 

2.4. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): activități de consiliere

O niciuna

Denumirea societății

Natura activității de consiliere

 

 

2.5. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): conferințe, alte acțiuni de formare

O niciuna

 

Denumirea societății

Subiectul conferințelor sau acțiunilor de formare

 

 

2.6. Altele

O niciuna

Denumirea societății

Natura activității

 

 

3. Activități care conduc la obținerea unui vărsământ în bugetul unei instituții

O niciuna

 

Denumirea societății

 

Instituția beneficiară a vărsământului

 

 

4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

O niciuna

Denumirea societății

Natura activității

 

 

C. Interese ale rudelor de gradul I (părinți, copii, frați)

Numele și prenumele

Tipul de rudenie

 

 

Indicați mai jos toate legăturile cu societățile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum și cu reprezentanțele din țară ale societăților comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
1. Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus

O niciuna

 

Denumirea societății

Natura participării financiare

(deținere de acțiuni)

 

 

2. Activitate/Activități care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

O niciuna

Denumirea societății

Natura legăturii durabile sau permanente

 

 

2.2. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): studii clinice și lucrări științifice

O niciuna

 

Denumirea societății

Natura studiilor

sau lucrărilor științifice

 

 

2.3. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză

O niciuna

 

Denumirea societății

Denumirea produsului pentru

care s-a întocmit raportul de expertiză

 

 

2.4. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): activități de consiliere

O niciuna

Denumirea societății

Natura activității de consiliere

 

 

2.5. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): conferințe, alte acțiuni de formare

O niciuna

 

Denumirea societății

Subiectul conferințelor sau acțiunilor de formare

 

 

2.6. Altele

O niciuna

Denumirea societății

Natura activității

 

 

3. Activități care conduc la obținerea unui vărsământ în bugetul unei instituții

O niciuna

 

Denumirea societății

 

Instituția beneficiară a vărsământului

 

 

4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

O niciuna

Denumirea societății

Natura activității

 

 

D. Interese ale persoanelor aflate în întreținere

Numele și prenumele

Tipul de rudenie

 

 

Indicați mai jos toate legăturile cu societățile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum și cu reprezentanțele din țară ale societăților comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus

O niciuna

 

Denumirea societății

Natura participării financiare

(deținere de acțiuni)

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………….., declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivității de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menționate mai sus.

 

Data ………………….                                                                               Semnătura ……………..

 

ANEXA Nr. 6

 

ANGAJAMENT   DE   CONFIDENȚIALIT A TE

al membrilor comisiei consultative

 

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………, având profesia de ………………………………….. la …………………….., membru al Comisiei de specialitate …………………………………, mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidențialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepția celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătății.

 

Data ………………….                                                                                Semnătura ……………….