20 Septembrie, 2017

În urma acțiunilor privind „Auditul financiar asupra unor categorii de prestații sociale reflectate prin situațiile pe anul 2011” desfășurate la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, constatând o serie de abateri de la legalitate, consemnate în Raportul de audit financiar și Procesul-verbal de constatare, Curtea de Conturi a dispus prin Decizia nr. 14/V din 29 octombrie 2012 măsuri de remediere a deficiențelor.
În acest context este vizată și Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește reglementarea sumelor acordate cu titlul de ajutor rambursabil persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România.
Ajutorul rambursabil se acordă lunar fiecărei persoane care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pe o perioadă de maximum 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni, pentru motive întemeiate, fondurile bănești necesare acordării ajutorului fiind asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Deși persoanele menționate au obligația să ramburseze sumele acordate cu titlul de ajutor, pe parcursul aplicării prevederilor legii s-a constatat că beneficiarii părăsesc teritoriul României, iar sumele nu pot fi recuperate. Astfel, la finalul anului 2011 se înregistrau acumulări de debite totale în sumă de 1.208.422 lei, situație constatată ca neregulă de către Curtea de Conturi în urma auditului financiar.
Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a Deciziei nr. 14/V/2012 a Curții de Conturi în ceea ce privește reglementarea sumelor acordate cu titlul de ajutor rambursabil persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România, se impune modificarea Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare.
În considerarea faptului că elementele sus-menționate trebuie remediate până la finalul lunii martie 2013, constituind astfel o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I.
Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La articolul 20, alineatul (1) litera m) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„m) să primească, la cerere, în limitele disponibilităților financiare ale statului, un ajutor lunar nerambursabil, denumit în continuare ajutor, al cărui cuantum este raportat la indicatorul social de referință, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existență necesare. Pentru motive întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni. Cuantumul ajutorului se stabilește la 1,08 ISR.
–…………………………………………………………………………..
(5) Fondurile bănești necesare în vederea acordării ajutorului sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale.”
2. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Ajutorul se solicită în termen de cel mult 3 luni de la dobândirea formei de protecție, iar după acest termen dreptul se prescrie.”
3. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
„(21) Ajutorul se plătește pe stat de plată. În situația în care timp de 3 luni ajutorul nu este ridicat de beneficiar, plata acestuia se suspendă, iar dacă până la finalizarea termenului de 9 luni nu a fost solicitat, nu se mai acordă.
(22) În situația suspendării ajutorului, agențiile teritoriale au obligația efectuării verificărilor pentru determinarea cauzelor care au condus la neridicarea acestuia de către beneficiari. În cazul în care se constată că aceștia nu se mai află pe teritoriul României sau că realizează venituri pe membru de familie cel puțin egale cu nivelul ajutorului, acordarea acestuia încetează.”
Art. II.
În situația în care drepturile cu titlu de ajutor lunar rambursabil, acordate potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu au fost rambursate, acestea nu se mai supun recuperării.
Art. III.
În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va supune aprobării Guvernului hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul   în  România,   aprobate   prin   Hotărârea   Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 București, 20 martie 2013.
Nr. 16.