20 Septembrie, 2017

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 2.568/2013 al Direcției de asistență medicală și politici publice din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 302 din 1 martie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 14.479 din 1 martie 2013, ținând cont de prevederile art. 142 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se acreditează unitatea sanitară Societatea Comercială „Medsystem Varad” — S.R.L., cu sediul în str. General Magheru nr. 1, localitatea Oradea, județul Bihor, pentru activitatea de transplant de cornee.
Art. 2. —
(1) Acreditarea unității sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(2) Orice modificare a criteriilor inițiale de acreditare intervenită în cadrul unității acreditate se notifică Agenției Naționale de Transplant în vederea reacreditării.
(3) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecțiilor efectuate în condițiile legii, se constată că unitatea sanitară acreditată nu respectă prevederile legale în vigoare.
Art. 3. —
Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile  de  sănătate  publică  județene  și  a  municipiului București,  Agenția  Națională  de  Transplant,  precum  și unitatea   sanitară   vor   duce   la   îndeplinire   prevederile prezentului ordin.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IMinistrul sănătății,

                                                                                                                                                Gheorghe-Eugen Nicolăescu
București, 15 martie 2013.
Nr. 386.