17 August, 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. —
Se ratifică Contractul de finanțare, în valoare de 465.000.000 euro, dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București — etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei— Pantelimon, tronsonul Universitate—Pantelimon, semnat la București la 16 decembrie 2011, denumit în continuare Contract.
Art. 2. —
(1) Proiectul de modernizare a metroului din București — etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei— Pantelimon, tronsonul Universitate—Pantelimon, denumit în continuare Proiectul, se realizează de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” —S.A. (S.C. METROREX — S.A.) desemnată ca agenție de implementare.
(2)  Ministerul  Finanțelor  Publice  va  încheia  cu S . C . METROREX — S.A. și Ministerul Transporturilor un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și aplicarea prevederilor Contractului.
Art. 3. —
Echivalentul în lei al sumelor necesare finanțării Proiectului în valoare totală de 1.292.960.000 euro, din care 465.000.000 euro împrumut BEI și 827.960.000 euro componenta locală, precum și al taxelor, impozitelor și al altor costuri locale aferente Proiectului și percepute pe teritoriul României se va asigura anual de la bugetul de stat, prin includerea acestor sume în bugetul S.C. METROREX — S.A., prin bugetul Ministerului Transporturilor, care are obligația să asigure cu prioritate resursele financiare necesare implementării Proiectului pe toată durata acestuia, cu încadrarea în limitele alocate anual de la bugetul de stat.
Art. 4. —
Sumele trase din împrumut se vor utiliza în conformitate cu prevederile legislației privind datoria publică.
Art. 5. —
Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură din sume alocate anual de la bugetul de stat, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale.
Art. 6. —
(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investiții, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului în raport cu condițiile concrete de derulare a Contractului, amendamente la conținutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structură pe componente, precum și alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare ale României față de Banca Europeană de Investiții sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți.
(2)  Amendamentele  la  Contract  convenite  cu  Banca Europeană de Investiții, conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU


 

București, 8 martie 2013.
Nr. 33.