17 August, 2017

Având în vedere necesitatea eficientizării activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, prin eliminarea pierderilor și crearea condițiilor pentru creșterea veniturilor regiei, luând în considerare cerința punerii de acord cu realitățile pieței imobiliare a normelor legale referitoare la vânzarea imobilelor Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru modificarea unor acte normative, prin flexibilizarea procedurii de vânzare a acestor imobile, cerință care rezultă din faptul că vânzările efectiv realizate în anul 2012 sunt net inferioare celor preconizate, luând în considerare necesitatea reabilitării și reintroducerii în circuitul turistic al imobilelor cu această destinație aparținând domeniului public al statului, ceea ce contribuie, alături de alți factori, la creșterea atractivității pentru zonele de interes turistic, având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera efecte negative, concretizate în continuarea și agravarea procesului de degradare și chiar distrugere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului, în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ   DE  URGENȚĂ privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile,  proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situației juridice a unor imobile,  precum și pentru modificarea unor acte normative”
2. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 2. —
(1) Din sumele obținute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum și sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (3).
(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din sumele obținute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. — A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investițiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziția R.A. — A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări și investiții la imobilele proprietatea publică a statului, la imobilele în care funcționează instituții publice și pentru întreținerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului și administrate de R.A. — A.P.P.S.”
3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Nu pot participa la licitație persoanele care au datorii față de R.A. — A.P.P.S. înregistrate în evidențele contabile ale regiei la data înscrierii la licitație.”
4. La articolul 6, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 6. —
(1) Terenul aferent construcțiilor vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, terenul aferent construcțiilor retrocedate în condițiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, precum și terenul aferent unei construcții cu un alt proprietar și a cărui situație juridică este clarificată, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcției, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
(2) Prețul de vânzare al imobilelor prevăzute la alin. (1)—(12) se determină conform art. 4.

……………………………………………………………………………………..
(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcției vândute sau retrocedate în temeiul unei legi sau în baza unor hotărâri  judecătorești  definitive  și  irevocabile,  respectiv  în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012, cu modificările ulterioare, poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obținute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii.”
5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:
„(11) Construcția situată pe un teren proprietatea unei alte persoane și a cărei situație juridică este clarificată, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută proprietarului actual al terenului, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
(12) Cota-parte din imobilul — construcție și/sau teren — care nu poate fi exploatată individual, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută pentru întregirea proprietății către coproprietar, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.”
6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. —
(1) Licitația deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă a fost prezentată cel puțin o ofertă la nivelul prețului de pornire al licitației stabilit potrivit art. 4.
(2) În cazul în care licitația a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, se va organiza o nouă licitație, având prețul de pornire cu 10% mai mic față de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.
(3) În cazul în care cea de-a doua licitație a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, se va organiza o nouă licitație, având prețul de pornire cu 20% mai mic față de cel stabilit în condițiile art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.
(4) În toate cazurile, licitația se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric. La oferte egale va fi declarat câștigător al licitației titularul unui contract de locațiune, concesiune, locație de gestiune, asociere în participație sau prestări de servicii încheiat potrivit legii, având ca obiect imobilul vândut în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
(5) În cazul în care cea de-a treia licitație a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, imobilul va putea fi vândut prin negociere, pe baza unei oferte de cumpărare care va putea fi mai mică cu 30% decât prețul stabilit conform art. 4, dar nu mai mică decât valoarea de inventar a imobilului.
(6) În termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei de cumpărare, R.A.—A.P.P.S. va publica pe site-ul propriu anunțul privind înregistrarea acesteia.
(7) În cazul în care, în termenul de două zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul R.A.—A.P.P.S. a anunțului privind înregistrarea ofertei de cumpărare a imobilului, conform alin. (5), se înregistrează mai multe oferte, se va organiza o nouă licitație. Prețul de pornire al licitației va fi mai mic cu 30% față de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.
(8) R.A.—A.P.P.S. va publica și va actualiza periodic pe site-ul propriu o listă a imobilelor care pot fi vândute în condițiile alin. (5)—(7).”
7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. —
Contestațiile referitoare la desfășurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatului licitației deschise cu strigare și se soluționează în termen de 10 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului.”
8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obținute din vânzarea imobilelor, dispozițiile art. 2 alin. (2) și (3) aplicându-se în mod corespunzător.”
9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. —
(1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut prin licitație se face în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor sau de la data soluționării definitive și irevocabile a contestațiilor, după caz.”
10. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut în condițiile art. 8 alin. (5)—(7) se face în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării procedurii.”
11. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. — (1) Plata prețului se face în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate.”
12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:
„Art. 121. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 12 alin. (1), imobilul — construcție și/sau teren — al cărui preț stabilit conform art. 4 depășește suma de 50.000 euro poate fi vândut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către R.A.—A.P.P.S. cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata în rate, în următoarele condiții:
a) avans de minimum 25% din prețul de vânzare;
b) rate lunare, eșalonate pe un termen stabilit între 1—3 ani, fără acordarea unor termene de grație.
(2) Tinerii căsătoriți, care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, pot achita un avans cuprins între 10—25% din prețul de vânzare.
(3) Plata avansului prevăzut la alin. (1) lit. a) și, respectiv, la alin. (2) se face în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate.
(4) În situația în care avansul prevăzut la alin. (1) lit. a) și, respectiv, la alin. (2) nu a fost plătit, iar contractul a fost desființat prin reziliere, conform dispozițiilor alin. (3), imobilul în cauză poate fi scos la vânzare din nou, prin licitație deschisă cu strigare, conform art. 8, la care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare- cumpărare.
(5) În contractele de vânzare-cumpărare cu plata prețului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflația, la care se adaugă două procente, în cazul în care prețul este stabilit și plătit în moneda națională, și dobânda Euribor plus două procente, în cazul în care prețul este stabilit și/sau plătit în valută. R.A.—A.P.P.S. va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadența fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.
(6) În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență 3 rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia.
(7) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizează la data achitării integrale a prețului, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege.”
13. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a prețului vânzării, R.A.—A.P.P.S. are obligația de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiții valoarea rămasă neamortizată a acestora certificată printr-un raport de expertiză, întocmit în condițiile legii, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) lucrările de investiții au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;
b) lucrările de investiții au fost executate pe baza unor autorizații de construire, în condițiile legii.”
14. După capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I1, alcătuit din articolele 141—145, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL I1

Măsuri pentru asigurarea,  temporar,  a locuințelor

de serviciu necesare demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice

Art. 141. —
(1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinței nr.  114/1996,  republicată,  cu  modificările  și  completările ulterioare, miniștrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de ministru și miniștrilor delegați, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat și persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție, li se pot atribui temporar imobile cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.—A.P.P.S., prevăzute în anexa nr. 11.
(2) Atribuirea imobilelor de către R.A.—A.P.P.S. se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau a instituțiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului și în limita fondului locativ existent.
(3) R.A.—A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuințele de serviciu.
(4) Contractele de închiriere pentru miniștri, inclusiv asimilații acestora și miniștri delegați, se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adițional.
(5) Nu beneficiază de locuința de serviciu persoanele care dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București.
(6) Nu pot fi atribuite locuințele care sunt revendicate de foștii proprietari și care fac obiectul unui proces civil.
Art. 142. —
(1) Locuința de serviciu se pune la dispoziția beneficiarilor prevăzuți la art. 141 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreținere a locuințelor de serviciu și amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituțiile publice în care își desfășoară  activitatea  beneficiarii,  în  limita  unei  sume  de 18.600 lei anual pentru fiecare beneficiar în parte. Cuantumul acestei sume poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.
(2) Chiria pentru locuințele de serviciu se stabilește în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.
Art. 143. —
(1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calității care a determinat atribuirea locuinței de serviciu, în cazul miniștrilor, inclusiv al persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de ministru și miniștrilor delegați, respectiv după o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție, în cazul secretarilor de stat și persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat.
(2) La data încetării contractului de închiriere beneficiarul are obligația de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum și de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.
Art. 144. —
Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinația de locuințe de protocol aflate în administrarea R.A.—A.P.P.S.
Art. 145. —
(1) Imobilele prevăzute în anexa nr. 11 nu pot fi înstrăinate, sub sancțiunea nulității absolute a actului de înstrăinare.
(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere.”
15. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Măsuri pentru reglementarea situației juridice

a unor imobile  aflate în administrarea R.A. — A.P.P.S., pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public  al statului,

precum și pentru modificarea unor acte normative”

 

16. După articolul 16 se introduc două noi articole, articolele 161 și 162, cu următorul cuprins:
„Art. 161. —
Prin derogare de la dispozițiile art. 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările și completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 21, din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării» în administrarea R.A.—A.P.P.S.
Art. 162. — Patrimoniul Administrației Rezervației Biosferei
«Delta Dunării» se diminuează, iar patrimoniul R.A.—A.P.P.S. se majorează cu valoarea de inventar a bunului imobil și a bunurilor și dotărilor aferente imobilelor prevăzute la art. 161.”
17. Articolul 23 se abrogă.
18. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
19. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
20. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
Art. II.
— Contractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență produc efecte până la data la care au fost încheiate.
Art. III. — În cazul procedurilor de vânzare a imobilelor din fondul imobiliar administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică dispozițiile legale în vigoare la data inițierii lor.
Art. IV. — Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 161 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, și a bunurilor și dotărilor aferente se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Art. V. — Imobilele aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” pot fi transmise, prin hotărâre a Guvernului, în folosința instituțiilor publice și a unităților administrativ- teritoriale, în condițiile legii.
Art. VI. — În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului se modifică și se completează în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. VII. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Ionuț-Ciprian Iuga,

secretar de stat

 

 

București, 20 martie 2013.
Nr. 15.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011)

LIST A

apartamentelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

propuse pentru locuințe de serviciu

 

Nr. crt.

Poz. HG

 

Denumirea imobilului și adresa

Nr. camere

Suprafața utilă

— mp —

0

1

2

3

4

1

406

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, București

2

60,30

2

407

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, București

5+1CS

191,20

3

408

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, București

5+1CS

215,05

4

409

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, București

5+1CS

215,05

5

410

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, București

5+1CS

224,75

6

nou-intrat

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap 8, sectorul 2, București

5+1CS

225,60

7

411

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, București

5+1CS

224,25

8

412

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, București

5+1CS

223,60

9

413

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, București

5+1CS

224,65

10

414

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, București

5+1CS

227,05

11

415

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, București

3+1CS

132,00

12

416

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, București

3+1CS

141,70

13

417

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, București

3

114,95

14

422

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, București

3

115,25

15

423

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, București

3

132,05

16

424

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, București

4

153,10

17

426

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, București

4

167,40

18

427

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, București

3

132,05

19

323

Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, București

4+1CS

168,35

20

428

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, București

3

132,05


0

1

2

3

4

21

293

Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București

4+1CS

167,20

22

418

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, București

3

138,80

23

419

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, București

4

154,30

24

420

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, București

3

142,20

25

421

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, București

4

151,80

26

430

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, București

3

105,40

27

441

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, București

2

100,75

28

289

Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București

3

105,05

29

290

Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București

3

140,25

30

445

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, București

4+1CS

145,85

31

446

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, București

3

105,05

32

291

Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București

3

140,25

33

322

Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București

4+1CS

143,10

34

447

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, București

3

105,05

35

431

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, București

3

140,25

36

432

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, București

4+1CS

143,45

37

433

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, București

3+1CS

118,25

38

434

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, București

3+1CS

154,25

39

435

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, București

4

131,20

40

436

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, București

3

105,05

41

437

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, București

3

147,90

42

438

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, București

4

145,40

43

439

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, București

3

120,70

44

440

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, București

3

142,20

45

442

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, București

3+1CS

121,35

46

443

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, București

3+1CS

155,50

47

444

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, București

4

145,75

48

 

Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P., sectorul 2, București

2

56,50

49

448

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, București

2

92,65

50

449

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, București

4

162,05

51

292

Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București

3

129,95

52

294

Apartament str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București

4+1CS

219,00

53

450

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, București

3

129,95

54

451

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, București

4+1CS

179,13

55

452

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, București

3+1CS

146,95

56

453

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, București

4+1CS

219,00

57

454

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, București

3+1CS

154,70

58

455

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, București

4+1CS

222,05

59

456

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, București

3

136,30

60

457

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, București

4

206,85


 

0

1

2

3

4

61

458

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, București

3

129,95

62

459

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, București

4+1CS

215,15

63

321

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, București

4

177,60

64

460

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, București

4+1CS

200,65

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 21 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011)

 

DA TELE   DE   IDENTIFICARE

ale imobilului Uzlina aflat în domeniul public al statului, care se transmite

din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

 

Număr

M.F.P.

 

Codul de clasificare

 

 

Adresa

 

 

Tipul bunului

 

Descrierea tehnică (pe scurt)

suprafață (mp)

Persoana juridică de la care

se transmite administrarea bunului

 

Persoana juridică căreia i se transmite administrarea bunului

108390

8.08.01

Satul Uzlina, comuna Murighiol, județul Tulcea

teren

31.100 mp

Statul român, domeniul public, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Rezervației Biosferei

„Delta Dunării”

Statul român, domeniul public, Regia Autonomă

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

108390

8.08.01

Satul Uzlina, comuna Murighiol, județul Tulcea

construcții

Sală conferințe — 396 mp Bazin copii — 92 mp Bazin adulți — 114 mp Bungalow — 99 mp Bungalow — 99 mp Bungalow — 99 mp Bungalow — 99 mp

Umbrar barbeque — 43 mp Cabană — 357 mp Anexă — 8 mp

Cabană — 90 mp Stație tratare apă — 52 mp Rezervor apă — 10 mp Pavilion expunere păsări —

340 mp

Statul român, domeniul public, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice — Administrația Rezervației Biosferei

„Delta Dunării”

Statul român, domeniul public, Regia Autonomă

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011)

 

LIST A

imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării

 

 

Nr. crt.

 

Poz. HG

 

Denumirea imobilului și adresa

 

Teren aferent rămas

(mp)

0

1

2

3

SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA

1

2

Vila POD – investiție neterminată cu terenul și plantațiile aferente din comuna Snagov, județul Ilfov

544,00

2

3

Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexe gospodărești din Complexul Palat, comuna Snagov, județul Ilfov

5.510,00

3

4

Legătura rutieră dintre palat și Vila POD, comuna Snagov, județul Ilfov

4

8472

Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, județul

Ilfov

6.533,10

5

 

Teren Rustica-Cramă, conținând vii, livezi, arabil și pădure, cu terenul aferent, din comuna Snagov, județul Ilfov

48.085,00

6

 

Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna

Snagov, județul Ilfov

25.364,20


0

1

2

3

7

 

Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, satul Snagov, comuna

Snagov, județul Ilfov

12.271,90

8

 

Imobil Vila nr. 10 cu anexe: Casa Țărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15G, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov

14.771,10

9

67

Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe, garaje și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov

27.412,60

10

68

Clădire sediu administrativ, construcție grup social, ghețărie Muntenia, curte asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov

2.127,00

11

 

Centrală telefonică din Aleea Nufărului nr. 1B, Snagov

1.127,47

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA

12

11/2

Teren aferent Hotelului și restaurantului „Robinson” din Predeal, Str. Muncii nr. 10, județul Brașov

2.656,75

13

12

Grup gospodăresc „Pietrosul”, Str. Postăvarului nr. 10, Predeal, județul Brașov

2.792,06

14

13

Complexul balnear „Bradul” compus din: hotel, restaurant și bază de tratament, cu terenul și anexele aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, județul Covasna

22.798,00

15

14

Vila „Predeal” cu terenul aferent din Predeal str. M. Săulescu nr. 71, județul Brașov

240,00

16

15

Minihotel „Covasna” cu terenul aferent concesionat din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, județul Covasna

482,67

17

18

Teren Vila nr. 2 „Bucegi” din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, județul Prahova

104,01

18

19

Vila nr. 8 „Zambila” cu anexe: ateliere și terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, județul Prahova

1.403,64

19

21

Vila „Victoria”+ împrejmuire cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, județul Prahova

1.407,14

20

23

Cabana „Vânătorească” cu terenul aferent din Sinaia, Str. Săniușului nr. 3, județul

Prahova

1.607,00

21

24

Teren-parc Vila „Bujorul” din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, județul Prahova

319,00

22

25

Teren Restaurantul „Vânătorul-Cumpătu”, Sinaia

491,13

23

 

Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul

Prahova

22.289,50

24

30

Popicărie, bar fostă Vila „Pajura” cu teren aferent din Poiana Brașov, județul Brașov

1.329,00

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI

25

33

Vila „Belvedere’’ — corpul B – cu anexele și terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, județul Caraș-Severin

4.544,20

26

35

Complex „Cindrelul” cu teren aferent din Păltiniș, județul Sibiu

1.211,00

27

40

Vila Livia și teren aferent din Băile Herculane, Str. Zăvoiului nr. 38, județul Caraș- Severin

7.651,00

28

421

Spații anexe Vilei Bujoreni și terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea

15.678,43

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN

29

43

Pepiniera din Eforie Nord, județul Constanța

8.710,04

30

44

Complex restaurant „Dunărea” împreună cu Hotel și bar „Dacia” și terenul aferent construcțiilor, din Neptun-Olimp, județul Constanța

14.798,84

31

45

Vila „Mărul” B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

cota indiviză din

4.163,40

32

49

Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

4.384,69

33

50

Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie și ateliere tehnice, cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, județul Constanța

5.910,92

34

51

Centrală termică Doina cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

609,76

35

52

Vila „Părul” A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

cotă indiviză din

4.815,09

36

52

Vila „Părul” B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

cotă indiviză din

4.815,09


0

1

2

3

37

53

Vila „Nucul” A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

cotă indiviză din

5.413,74

38

53

Vila „Nucul” B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

cotă indiviză din

5.413,74

39

54

Vila „Violeta” cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

3.946,65

40

55

Vila „Bujorul” cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

7.313,04

41

56

Vila „Crinul” cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

1.970,37

42

58

Teren de tenis și teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), județul Constanța

14.414,35

43

59

Vila „Egreta”, Mamaia, județul Constanța, S construită = 170,83 mp

44

60

Vila „Cerna”, Mamaia, județul Constanța, S construită = 173,20 mp

45

61

Imobil Restaurant + săli de conferință „Ambasador” cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța

8.299,64

46

65

Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, județul Constanța

6.972,18

47

405

Imobil și garaj, str. Elisabeta nr. 7, orașul Constanța, județul Constanța

531,38

48

 

Complex Doina—hotel, restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța

13.233,18

49

 

Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, județul Constanța

6.017,18

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL „VICTORIA” CLUJ-NAPOCA

50

71

Complex hotel-restaurant „Victoria” cu terenul aferent din Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie nr. 54—56, județul Cluj

2.437,00

51

74

Complex agroindustrial „Apahida” din comuna Apahida, Str. Libertății nr. 1, județul Cluj, cu terenul aferent, compus din: grup social; atelier preparate carne; atelier pentru lactate; bloc cu 12 apartamente; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală creștere pui; grajd comun; grajd pentru porcine la îngrășat; grajd maternitate scroafe + tineret; tabără vară pentru porcine; magazie cereale; bucătărie furaje; filtru sanitar; magazie cereale 1.000 t; centrală termică; fânar; pătule pentru porumb; siloz suprafață 2.000 mp; depozit îngrășăminte; pătule circulare pentru porumb; remize mașini + tractoare; atelier mecanic; șopron îngrășăminte chimice; platformă betonată; împrejmuire beton

41.562,00

52

78

Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 — parter

(3 cam.) Cluj-Napoca, județul Cluj

32,38

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA

53

79

Hotelul și restaurantul „Gloria” cu construcțiile anexe și terenul aferent din municipiul

Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 4—8, județul Suceava

5.021,00

54

81

Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău

1.130,00

SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR

55

86

Imobil și garaj bd. G-ral. Gh. Magheru, nr. 28—30, sectorul 1, București; parțial

1.747,51

56

90

Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 19, sectorul 1, București, parțial

738,01

57

91

Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 16, corp A+B, sectorul 1, București, parțial

944,68

58

101

Imobil (66,86%) — parțial — subsol, parter, mezanin, etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, sectorul 1, București, parțial

2.190,00

59

106

Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1, București, parțial

1.111,00

60

114

Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București

351,01

61

120

Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București

95,88

62

123

Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion nr. 29B, sectorul 1, București

63

124

Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sectorul 5, București

12,30

64

129

Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sectorul 1, București

8,40

65

130

Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 1, București

9,30

66

132

Imobil Str. Crângului nr. 6 și garaj, sectorul 1, București

232,00

67

139

Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, sectorul 1, București

6,32

68

146

Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, București

244,58

69

149

Imobil și garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, sectorul 1, București

189,10

 

0

1

2

3

 

151

152

Imobil din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, din care:

3.458,00

70

517

Apartament nr. 6, et. 2, din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,96 mp, și boxa nr. 6 — subsol, Su = 7,58 mp

71

516

Apartament nr. 3, et. 1, din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 219,80 mp, și boxa nr. 1 — subsol, Su = 10,25 mp

72

515

Apartament nr. 2, parter, din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,45 mp, și boxa nr. 2 — subsol, Su = 10,40 mp

73

154

Teren aferent ap. 6 din șos. Kiseleff nr. 22, etaj 2, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

6.672,23 mp

74

156

Apartament șos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

10.054,00 mp

75

157

Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

10.054,00 mp

76

158

Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

10.054,00 mp

77

159

Apartament șos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

10.054,00 mp

78

519

Apartament șos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, București

58,98

79

161

Apartament str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92, sectorul 4, București

10,75

80

162

Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, sectorul 5, București

92,60

81

163

Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2, ap. 42, sectorul 1, București

4,15

82

164

Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București

8,20

83

165

Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București

31,01

84

166

Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 5, București

cotă indiviză din

S totală de

434,84 mp

85

167

Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sectorul 5, București

cotă indiviză din

S totală de

434,84 mp

86

168

Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. 74, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

6,26 mp

87

169

Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

6,26 mp

88

172

Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 și garaj, sectorul 2, București

193,28

89

173

Apartament și garaj bd. Mărăști nr. 49, parter, ap. 1, sectorul 1, București

152,00

90

178

Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32—36, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București

1,02

91

181

Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 și garaj, sectorul 1, București

3,95

92

182

Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București

353,41

93

184

Apartament str. Lt. av. Șerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sectorul 1, București

102,23

94

185

Teren Str. Pivnicierului nr. 4—6, et. 3, aferent ap. 16, sectorul 1, București

29,16

95

186

Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 2, București

51,67

96

187

Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sectorul 2, București

140,38

97

189

Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sectorul 2, București

68,15

98

190

Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București

70,71


0

1

2

3

99

192

Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philipide nr. 12, sectorul 2, București

18,92

100

193

Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2, București

7,40

101

194

Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2, București

1,76

102

196

Teren aferent apartament 6 din str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, București

30,81

103

197

Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sectorul 2, București

22,70

104

200

Apartament str. Lt. av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 1, București

290,00

105

201

Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2—4, sectorul 1, București

28,61

106

204

Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, sectorul 1, București

185,81

107

205

Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, sectorul 1, București

255,72

108

207

Teren str. Șipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sectorul 1, București

8,00

109

208

Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 și garaj, sectorul 1, București

20,70

110

210

Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București

1.677,59

111

833

Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în str. Prezan nr. 4, sectorul 1, București

1.268,88

112

211

Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București

11,50

113

336

Apartament, str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, sectorul 2, București

11,51

114

212

Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, sectorul 2, București

11,50

115

213

Apartament str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 1A, sectorul 3, București

36,56

116

215

Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, București

1.138,52

117

218

Teren Str. Ministerului nr. 2—4, tronson 1, intrarea 2 și tronson 2, sectorul 1, București

562,04

118

219

Teren Str. Doamnei nr. 17—19, sectorul 3, București

940,49

119

220

Teren Calea Moșilor nr. 128, sectorul 2, București

1.986,00

120

221

Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 4, București

121

224

Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sectorul 4, București

62,69

122

225

Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, etaj 3, sectorul 1, București

14,50

123

226

Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, etaj 2, ap. 6, sectorul 2, București

20,25

124

227

Teren situat în str. dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sectorul 5, București

12,00

125

228

Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1, sectorul 1, București

46,60

126

230

Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, etaj 1, ap. 2, sectorul 1, București

50,00

127

231

Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 1, București

13,00

128

232

Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, ap. 1, sectorul 2, București

57,00

129

233

Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5—7, parter, ap. 2, sectorul 5, București

130,00

130

234

Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București

20,00

131

237

Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureșan nr. 29, et. 1, sectorul 1, București

38,00

 

246

Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, sectorul 1, București, din care:

306,13

132

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spațiu comercial sectorul 1, București

 

133

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, sectorul 1, București

 

134

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, sectorul 1, București

 

135

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, sectorul 1, București

 

136

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, sectorul 1, București

 

137

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, sectorul 1, București

 

138

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, sectorul 1, București

 

139

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, sectorul 1, București

 

140

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44 sectorul 1, București

 

141

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, sectorul 1, București

 

142

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, sectorul 1, București

 

143

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, sectorul 1, București

 


0

1

2

3

144

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, sectorul 1, București

 

145

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, sectorul 1, București

 

146

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, sectorul 1, București

 

147

241

Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sectorul 1, București

 

148

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, sectorul 1, București

 

149

242

Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sectorul 1, București

 

150

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58, sectorul 1, București

 

151

244

Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 59, sectorul 1, București

 

152

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, sectorul 1, București

 

153

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, sectorul 1, București

 

154

245

Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sectorul 1, București

 

155

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, sectorul 1, București

 

156

253

Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sectorul 1, București

9,00

157

704

Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, sectorul 1, București

10,60

158

254

Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București

8,97

159

255

Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București

10,85

160

256

Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București

10,85

161

275

Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sectorul 1, București

103,97

162

276

Apartament str. Matei Voievod nr. 21—23, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București

11,00

163

277

Apartament str. Matei Voievod nr. 21—23, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București

10,00

164

278

Apartament str. Matei Voievod nr. 21—23, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București

10,00

165

279

Apartament str. Matei Voievod nr. 21—23, et. 5, ap. 12, sectorul 2, București

10,00

166

280

Apartament str. Matei Voievod nr. 21—23, parter, ap. 3, sectorul 2, București

7,00

167

283

Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București

55,13

168

284

Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București

32,89

169

285

Imobil str. M. Basarab  nr. 73, bl. L113A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București

99,69

170

299

Teren Str. Armindenului nr. 8—10, sectorul 1, București

550,00

171

302

Imobil-parțial str. Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, București, parțial

813,20

 

304

Imobil str. B. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, București, din care:

685,18

172

 

str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, București

 

173

 

str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, București

 

174

305

Teren, str. B. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, București

629,40

 

306

Imobil — parțial fără spațiul de la etajele 2 și 3 din Calea Dorobanților nr. 87, sectorul 1, București din care:

175

 

Calea Dorobanților nr. 85—87, parter, spațiu comercial, sectorul 1, București

 

176

 

Calea Dorobanților nr. 85—87, mezanin, sectorul 1, București

 

177

 

Calea Dorobanților nr. 85—87, et. 1, ap. 1, sectorul 1, București

 

178

 

Calea Dorobanților nr. 85—87, et. 4, ap. 4, sectorul 1, București

 

179

 

Calea Dorobanților nr. 85—87, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București

 

180

 

Calea Dorobanților nr. 85—87, et. 6, ap. 6, sectorul 1, București

 

 

307

Imobil — parțial, fără ap. 1 și 6 din str. M. Eminescu nr. 102—104, sectorul 2, București, din care:

897,57

181

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, parter dreapta, spațiu comercial sectorul 2, București

 

182

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, parter stânga, sectorul 2, București

 

183

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, mezanin dreapta, sectorul 2, București

 

184

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, mezanin, ap. 2, sectorul 2, București

 

185

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București

 

186

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București

 


0

1

2

3

187

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București

 

188

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București

 

189

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București

 

190

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București

 

191

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București

 

192

 

str. Eminescu Mihai nr. 102—104, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București

 

 

313

Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, București, din care:

480,00

193

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, P, stânga + dreapta, sectorul 3, București

 

194

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București

 

195

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București

 

196

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3 sectorul 3, București

 

197

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București

 

198

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București

 

199

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București

 

200

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București

 

201

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București

 

202

 

bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, București

 

203

 

bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, București

 

204

 

bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, București

 

205

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12 sectorul 3, București

 

206

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București

 

207

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București

 

208

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București

 

209

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, București

 

210

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, București

 

211

320

Apartament, str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sectorul 1, București

9,01

212

327

Imobil și garaj, str. Școala Floreasca nr. 9—11, sectorul 1, București

1.517,38

213

328

Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, București

452,56

214

332

Imobil, str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1, București

1.625,72

215

333

Teren, Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1, București

33,71

216

340

Imobil și garaj, str. Armenească nr. 35, sectorul 2, București

826,6

217

347

Apartament, str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București

20,35

 

348

Imobil, str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, București, din care:

602,00

218

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, p, mag. 1—5, sectorul 1, București

 

219

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, sectorul 1, București

 

220

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București

 

221

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București

 

222

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, sectorul 1, București

 

223

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București

 

224

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București

 

225

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București

 

226

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București

 

227

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, sectorul 1, București

 

228

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, sectorul 1, București

 

229

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11 sectorul 1, București

 

230

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, sectorul 1, București

 

231

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, sectorul 1, București

 

232

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București

 


0

1

2

3

233

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București

 

234

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, sectorul 1, București

 

235

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, sectorul 1, București

 

236

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București

 

237

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, sectorul 1, București

 

238

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, sectorul 1, București

 

239

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul 1, București

 

240

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul 1, București

 

241

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul 1, București

 

242

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul 1, București

 

243

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul 1, București

 

244

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul 1, București

 

245

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul 1, București

 

246

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, sectorul 1, București

 

247

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, sectorul 1, București

 

248

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, sectorul 1, București

 

249

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, sectorul 1, București

 

250

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, sectorul 1, București

 

251

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, sectorul 1, București

 

252

357

Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, București

22,00

253

358

Apartament nr. 3 situat în imobilul din Str. Călărașilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, București

163,65

254

362

Apartament str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18, sectorul 1, București

87,71

255

369

Apartament str. Constantinescu Al. nr. 46—48, parter, ap. 1, sectorul 1, București

134,40

256

370

Apartament str. Constantinescu Al. nr. 46—48, parter, ap. 2, sectorul 1, București

230,85

257

371

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46—48, parter, ap. 3, sectorul 1, București

114,92

258

372

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46—48, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, București

141,75

259

373

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46—48, etaj 1, ap. 5, sectorul 1, București

112,43

260

374

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46—48, etaj 2, ap. 8, sectorul 1, București

137,61

261

375

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46—48, etaj 2, ap. 9, sectorul 1, București

113,73

262

376

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46—48, etaj 2, ap. 11, sectorul 1, București

57,14

263

377

Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59, corp A+B+C, sectorul 1, București

5,05

264

378

Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, București

719,00

265

382

Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, sectorul 1, București

8,46

266

383

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 1, ap. 3, sectorul 1, București

11,91

267

384

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, București

14,16

268

380

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 2, ap. 5, sectorul 1, București

11,86

269

385

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 2, ap. 6, sectorul 1, București

14,04

270

386

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 3, ap. 7, sectorul 1, București

11,75

271

387

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 3, ap. 8, sectorul 1, București

14,07

272

286

Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 4, ap. 9, sectorul 1, București

11,75

273

388

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 4, ap. 10, sectorul 1, București

14,02

274

389

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 5, ap. 11, sectorul 1, București

11,96

275

287

Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 5, ap. 12, sectorul 1, București

15,02

276

390

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 6, ap. 13, sectorul 1, București

11,88

277

288

Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 7, ap. 15, sectorul 1, București

12,12

278

391

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 8, ap. 17, sectorul 1, București

15,82

279

395

Imobil str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, București

8.248,00


0

1

2

3

 

400

Imobil str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, București, din care:

368,20

280

 

str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, București

 

281

 

str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, București

 

282

 

str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, București

 

283

 

str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, București

 

284

 

str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București

 

285

 

str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, București

 

286

 

str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București

 

287

 

str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București

 

 

401

Imobil, str. Drobeta nr. 4—10, sectorul 2, București, din care:

1.377,90

288

 

str. Drobeta nr. 4—10, P, ap. 1, sectorul 2, București

 

289

 

str. Drobeta nr. 4—10, P, ap. 2, sectorul 2, București

 

290

 

str. Drobeta nr. 4—10, P, ap. 3, sectorul 2, București

 

291

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București

 

292

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București

 

293

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 1, ap 6, sectorul 2, București

 

294

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, București

 

295

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, București

 

296

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București

 

297

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, București

 

298

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, București

 

299

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, București

 

300

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, București

 

301

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, București

 

302

 

str. Drobeta nr. 4—10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, București

 

303

404

Teren, str. Dumbrava Roșie nr. 4, sectorul 2, București

24,00

304

461

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, parter, ap. 1, sectorul 1, București

72,70

305

462

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, parter, ap. 2, sectorul 1, București

76,36

306

463

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, parter, ap. 3, sectorul 1, București

83,36

307

464

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, București

74,36

308

465

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, etaj 2, ap. 5, sectorul 1, București

82,79

309

466

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, București

76,10

310

467

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, etajul 3, ap. 7, sectorul 1, București

82,74

311

468

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, București

74,05

312

469

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, București

84,15

313

470

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, București

69,26

314

471

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, București

82,16

315

472

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, etajul 5, ap. 12, sectorul 1, București

74,72

316

296

Apartament, str. M. Eminescu nr. 44—48, etajul 6, ap. 13, sectorul 2, București

88,75

317

295

Apartament, str. M. Eminescu nr. 44—48, et. 6, ap. 14, sectorul 2, București

73,81

318

473

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, ap. 15, sectorul 1, București

82,30

319

474

Apartament, str. Eminescu nr. 44—48, ap. 16, sectorul 1, București

75,35

320

475

Camera serviciu, str. Eminescu nr. 44—48, sectorul 1, București

6,34

321

476

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, parter, ap. 1, sectorul 1, București

67,17

322

477

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, parter, ap. 2, sectorul 1, București

72,43

323

478

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 1, ap. 3, sectorul 1, București

77,17

324

479

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 1, ap. 4, sectorul 1, București

74,73

325

480

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 2, ap. 5, sectorul 1, București

76,67


0

1

2

3

326

481

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, București

76,48

327

482

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 3, ap. 7, sectorul 1, București

76,88

328

483

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, București

69,44

329

297

Apartament, str. M. Eminescu nr. 50—54, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, București

76,98

330

484

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, București

74,42

331

485

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, București

79,94

332

486

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 6, ap. 13, sectorul 1, București

76,05

333

487

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 6, ap. 14, sectorul 1, București

75,08

334

488

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 7, ap. 15, sectorul 1, București

75,79

335

489

Apartament, str. Eminescu nr. 50—54, etajul 7, ap. 16, sectorul 1, București

76,32

336

490

Apartament, str. Eminescu nr. 56, etajul 2, ap. 2, sectorul 1, București

434,28

 

491

Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. 82—88, sectorul 1, București, din care:

1.076,92

337

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, P, ap. 1, sectorul 2, București

 

338

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, P, ap. 2, sectorul 2, București

 

339

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București

 

340

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București

 

341

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, București

 

342

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București

 

343

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București

 

344

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București

 

345

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București

 

346

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București

 

347

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 5, ap. 12, sectorul 2, București

 

348

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București

 

349

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 7, ap. 15, sectorul 2, București

 

350

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 1, et. 7, ap. 16, sectorul 2, București

 

351

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, P, ap. 17, sectorul 2, București

 

352

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, P, ap. 18, sectorul 2, București

 

353

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 2, București

 

354

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 1, ap. 20, sectorul 2, București

 

355

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 2, ap. 21, sectorul 2, București

 

356

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 2, București

 

357

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 3, ap. 23, sectorul 2, București

 

358

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 2, București

 

359

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 4, ap. 25, sectorul 2, București

 

360

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 4, ap. 26, sectorul 2, București

 

361

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 5, ap. 27, sectorul 2, București

 

362

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 5, ap. 28, sectorul 2, București

 

363

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 6, ap. 29, sectorul 2, București

 

364

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 7, ap. 31, sectorul 2, București

 

365

 

str. Eminescu Mihai nr. 82—88, sc. 2, et. 7, ap. 32, sectorul 2, București

 

366

494

Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1—13, sectorul 1, București

440,60

367

495

Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, București

8,29

368

498

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2, București

20,13

369

499

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2, București

17,89

370

500

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2, București

25,61

371

501

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2, București

17,89

372

502

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2, București

25,61


0

1

2

3

373

503

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2, București

20,13

374

504

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, sectorul 2, București

17,89

375

505

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, sectorul 2, București

25,61

376

247

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sectorul 2, București

17,88

377

248

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sectorul 2, București

25,61

378

249

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sectorul 2, București

20,12

379

250

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sectorul 2, București

20,12

380

251

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, sectorul 2, București

18,12

381

252

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sectorul 2, București

25,22

382

512

Apartament, str. Kiseleff nr. 14, ap. 4, sectorul 1, București

132,87

383

 

Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, București

467,00

384

521

Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, București

55,38

 

522

Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, București, din care:

1.120,93

385

 

șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București

 

386

 

șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București

 

387

524

Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, sectorul 1, București

10,93

388

528

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, sectorul 1, București

23,79

389

530

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, sectorul 1, București

17,88

390

531

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, sectorul 1, București

21,27

391

532

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, sectorul 1, București

19,15

392

533

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, sectorul 1, București

18,70

393

534

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, sectorul 1, București

17,88

394

535

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, sectorul 1, București

19,15

395

538

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, sectorul 1, București

19,15

396

539

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, sectorul 1, București

21,27

397

540

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, sectorul 1, București

18,70

398

541

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, sectorul 1, București

17,88

399

542

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, sectorul 1, București

21,27

400

543

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, sectorul 1, București

19,15

401

544

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, sectorul 1, București

18,70

402

545

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, sectorul 1, București

17,88

403

546

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, sectorul 1, București

18,70

404

547

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, sectorul 1, București

19,15

405

548

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, București

12,51

406

549

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, sectorul 1, București

19,15

407

550

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, sectorul 1, București

18,07

408

527

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, sectorul 1, București

12,32

409

556

Imobil (subsol + parter + mezanin), str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București

271,40

410

557

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 4, sectorul 1, București

27,36

411

558

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 5, sectorul 1, București

13,19

412

559

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 8, sectorul 1, București

24,41

413

560

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 9, sectorul 1, București

27,13

414

561

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 10, sectorul 1, București

13,41

415

563

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 13, sectorul 1, București

24,60

416

564

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 14, sectorul 1, București

27,12

417

565

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 15, sectorul 1, București

13,33

418

566

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 16, sectorul 1, București

29,90

419

567

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 17, sectorul 1, București

23,96


0

1

2

3

420

568

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 18, sectorul 1, București

24,49

421

569

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 20, sectorul 1, București

13,29

422

571

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 22, sectorul 1, București

24,14

423

574

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 26, sectorul 1, București

29,83

424

575

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 27, sectorul 1, București

25,64

425

577

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 30, sectorul 1, București

13,47

426

579

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 36, sectorul 1, București

22,70

427

580

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 37, sectorul 1, București

23,22

428

581

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 38, sectorul 1, București

22,60

429

582

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 39, sectorul 1, București

22,77

430

583

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 40, sectorul 1, București

23,22

431

584

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 41, sectorul 1, București

22,74

432

585

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 42, sectorul 1, București

22,42

433

586

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 43, sectorul 1, București

23,27

434

587

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 44, sectorul 1, București

22,88

435

588

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 45, sectorul 1, București

22,41

436

589

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 46, sectorul 1, București

23,22

437

590

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 47, sectorul 1, București

22,74

438

591

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 48, sectorul 1, București

22,21

439

592

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 49, sectorul 1, București

23,30

440

593

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 50, sectorul 1, București

22,76

441

594

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 51, sectorul 1, București

22,43

442

595

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 52, sectorul 1, București

23,25

443

596

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 53, sectorul 1, București

22,64

444

597

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 54, sectorul 1, București

22,48

445

598

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 55, sectorul 1, București

23,08

446

599

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 56, sectorul 1, București

22,83

 

603

Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A, B, C, sectorul 1, București, din care:

617,94

447

 

str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1. sectorul 1, București

 

448

 

str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, București

 

449

 

str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, București

 

450

 

str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, sectorul 1, București

 

451

606

Imobil (45% din teren, Corp C1 și garaj), str. Olari nr. 23, sectorul 2, București

151,70

 

614

Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, sectorul 1, București, din care:

412,35

452

 

str. Paris nr. 45A, P, ap. 2, sectorul 1, București

 

453

 

str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București

 

454

 

str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București

 

455

 

str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, București

 

456

 

str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, București

 

 

618

Imobil, str. Pitar Moș nr. 10, sectorul 1, București, din care:

535,00

457

 

str. Pitar Moș nr. 10, P, ap. 1, sectorul 1, București

 

458

 

str. Pitar Moș nr. 10, P, ap. 2, sectorul 1, București

 

459

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București

 

460

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București

 

461

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București

 

462

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București

 

463

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București

 

464

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București

 


0

1

2

3

465

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București

 

466

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București

 

467

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București

 

468

 

str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București

 

 

620

Imobil, str. Polonă nr. 3—5, sectorul 1, București, din care:

1.012,00

469

 

str. Polonă nr. 3—5, parter, ap. 1, sectorul 1, București

 

470

 

str. Polonă nr. 3—5, parter, ap. 2, sectorul 1, București

 

471

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București

 

472

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București

 

473

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București

 

474

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București

 

475

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București

 

476

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București

 

477

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București

 

478

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București

 

479

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București

 

480

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București

 

481

 

str. Polonă nr. 3—5, et. 6, ap. 14, sectorul 1, București

 

 

623

Imobil, str. Polonă nr. 35, sectorul 1, București, din care:

1.480,00

482

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, P, ap. 1, sectorul 1, București

 

483

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, P, ap. 2, sectorul 1, București

 

484

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București

 

485

 

str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București

 

486

 

str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București

 

487

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București

 

488

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București

 

489

 

str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, București

 

490

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1, București

 

491

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11, sectorul 1, București

 

492

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12, sectorul 1, București

 

493

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13, sectorul 1, București

 

494

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14, sectorul 1, București

 

495

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București

 

496

624

Imobil str. Polonă nr. 4, sectorul 1, București

2.077,00

497

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 16, sectorul 1, București

 

498

628

Imobil și garaj, str. Praporgescu D. nr. 33, sectorul 2, București

445,00

499

629

Apartament nr. 1, str. Prezan C. nr. 2 A, ap. 1, sectorul 1, București

1.756,74

500

633

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 1, sectorul 1, București

14,21

501

634

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 2, sectorul 1, București

7,33

502

635

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 3, sectorul 1, București

7,49

503

636

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 4, sectorul 1, București

14,79

504

637

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 5, sectorul 1, București

7,46

505

638

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 6, sectorul 1, București

7,60

506

639

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 7, sectorul 1, București

17,92

507

640

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 8, sectorul 1, București

14,79

508

641

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 9, sectorul 1, București

7,46

509

642

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 10, sectorul 1, București

7,60

510

643

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 11, sectorul 1, București

17,92


0

1

2

3

511

644

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 13, sectorul 1, București

7,46

512

645

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 18, sectorul 1, București

7,60

513

646

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 21, sectorul 1, București

7,46

514

647

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 25, sectorul 1, București

7,61

515

648

Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 32, sectorul 1, București

6,91

516

651

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 2, sectorul 1, București

51,55

517

652

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 3, sectorul 1, București

41,95

518

653

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 4, sectorul 1, București

53,33

519

654

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 5, sectorul 1, București

45,36

520

655

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 8, sectorul 1, București

44,77

521

656

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 10, sectorul 1, București

56,31

522

657

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 11, sectorul 1, București

46,10

523

658

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 12, sectorul 1, București

41,30

524

659

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 13, sectorul 1, București

52,64

525

660

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 14, sectorul 1, București

49,70

526

662

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 16, sectorul 1, București

52,56

527

663

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 17, sectorul 1, București

44,61

528

665

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 19, sectorul 1, București

53,95

529

666

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 21, sectorul 1, București

41,20

530

667

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 22, sectorul 1, București

51,27

531

668

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 23, sectorul 1, București

43,48

532

669

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 24, sectorul 1, București

51,32

533

670

Apartament, str. Racotă N. nr. 12—14, ap. 25, sectorul 1, București

45,35

534

671

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 1, sectorul 1, București

26,09

535

672

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 2, sectorul 1, București

16,62

536

673

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 3, sectorul 1, București

25,96

537

674

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 5, sectorul 1, București

23,86

538

675

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 6, sectorul 1, București

21,36

539

676

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 7, sectorul 1, București

27,61

540

677

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 8, sectorul 1, București

21,45

541

678

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 9, sectorul 1, București

28,10

542

679

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 11, sectorul 1, București

27,33

543

680

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 12, sectorul 1, București

20,92

544

681

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 13, sectorul 1, București

25,18

545

682

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 14, sectorul 1, București

22,21

546

684

Apartament, str. Racotă N. nr. 16—18, ap. 16, sectorul 1, București

22,11

 

690

Imobil și garaj, str. Russo Alecu nr. 13—19, sectorul 2, București (fără ap. 7), din care:

1.680,37

547

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, P., ap. 1, sectorul 2, București

 

548

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, P., ap. 1A, sectorul 2, București

 

549

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București

 

550

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 2, ap. 4, sectorul 2, București

 

551

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București

 

552

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 4, ap. 8, sectorul 2, București

 

553

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București

 

554

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 5, ap. 10, sectorul 2, București

 

555

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 6, ap. 12, sectorul 2, București

 

556

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București

 

557

 

str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 7, ap. 14, sectorul 2, București

 


0

1

2

3

558

694

Imobil și garaj, str. Starostescu nr. 3, sectorul 1, București

550,07

559

699

Imobil și garaj, str. Tokio nr. 11, sectorul 1, București

215,00

560

709

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4, sectorul 2, București

9,16

561

257

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București

6,48

562

710

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9, sectorul 2, București

8,23

563

712

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14, sectorul 2, București

6,48

564

713

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18, sectorul 2, București

6,48

565

714

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19, sectorul 2, București

7,01

566

715

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20, sectorul 2, București

6,21

567

716

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22, sectorul 2, București

6,48

568

720

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31, sectorul 2, București

7,01

569

722

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47, sectorul 2, București

6,23

570

260

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 2, București

8,23

571

261

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 61, sectorul 2, București

8,23

572

262

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 62, sectorul 2, București

6,63

573

264

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 5, ap. 67, sectorul 2, București

6,69

574

265

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 70, sectorul 2, București

6,63

575

266

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 71, sectorul 2, București

6,65

576

729

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65, sectorul 2, București

8,23

577

732

Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81, sectorul 2, București

8,23

578

733

Imobil și garaj, str. Washington nr. 14 A, sectorul 1, București

358,00

579

741

Teren aferent ap. 2, str. Muzeul Zambaccian nr. 14, et. 1, sectorul 1, București

34,11

580

742

Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, cu teren aferent, parțial

359,96

581

746

Terenul din București, str. J.L. Calderon nr. 16, sectorul 2

150,42

582

758

Garaj cu terenul aferent din București, Str. Heleșteului nr. 22A, sectorul 1

405,07

583

760

Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion nr. 13, sectorul 3

235,00

584

763

Teren aferent ap. 1 din Bd. Aviatorilor nr. 70, sectorul 1, București

48,00

585

766

Apartament nr. 13 din Calea Griviței nr. 186, bl. N, et. 3, sectorul 1, București

7,86

586

773

Spațiu comercial situat în str. Câmpineanu nr. 26, bloc 8, parter, sectorul 1, București

(115,00 mp)

587

782

Imobil, str. I. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, parter, sectorul 1, București (Su = 126,80 mp)

588

847

Imobil, garaj cu teren aferent situat în București, actual D-tru Orbescu (fost str. Pictor

Margareta Sterian) nr. 7, sectorul 2

382,40

589

 

Imobil-parțial cu terenul aferent din București, str. Gogol nr. 2, sectorul 1

1.334,50

590

 

Construcție situată în București, Calea Victoriei nr. 22—24, sectorul 3 — VIP Lipscani

591

 

Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zolla)

nr. 2A, ap. 1 și 2, sectorul 1

541,14

592

 

Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1

10.047,25

593

 

Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și 2, sectorul 1

1.354,01

594

82

Imobil-parțial, bd. N. Bălcescu nr. 21, sectorul 1, București, parțial

1.148,35

595

100

Imobil-parțial, Piața Walter Mărăcineanu nr. 1—3, sectorul 1, București, parțial

3.957,93

596

102

Imobil parțial, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, București, parțial

973,43

597

103

Imobil (62,40%), bd. Carol I nr. 12 (fost Republicii nr. 32), sectorul 3, București, parțial

1.082,89

598

115

Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, parter, ap. 1, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

971,78 mp

599

116

Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

971,78 mp


 

0

1

2

3

600

131

Apartament, Str. Crângului nr. 1, etaj 1, ap. 2, cu teren aferent și garaj, sectorul 1, București

226,66

601

133

Apartament, Str. Crângului nr. 11A, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

530,76 mp

602

134

Apartament, Str. Crângului nr. 11A, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

530,76 mp

603

137

Apartament, str. J.L. Calderon nr. 59, et. 2, ap. 10, sectorul 2, București

24,08

604

145

Imobil și garaj din str. Herăstrău nr. 37, sectorul 1, București

291,00

605

147

Imobil Intr. Eliza Zamfirescu Leonida (fost Nic. Ionescu) nr. 11, sectorul 1, București

318,39

 

148

Imobil str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 și garaj, sectorul 1, București

596,27

606

151

152

Imobil din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, din care:

3.458,00

607

152

Apartament nr. 5, et. 2 din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 217,65 mp și

Boxa nr. 5 — subsol Su = 7,46 mp

97,99

608

151

Apartament nr. 4, et. 1, din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 217,73 mp și

Boxa nr. 4 — subsol Su = 10,13 mp

99,33

609

153

Apartament nr. 1 și teren șos. Kiseleff nr. 22, parter, sectorul 1, București

cotă indiviză din

S totală de

6.672,23 mp

610

183

Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 42, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București

53,56

611

307

Camera C1 etaj tehnic din imobilul situat în str. M. Eminescu nr. 102—104, sectorul 2, București

cotă indiviza din

897,57

612

318

Teren aferent ap. 2 din București, str. Tolstoi nr. 25, sectorul 1

210,85

613

319

Teren aferent ap. 1 din București, str. Tolstoi nr. 25, sectorul 1

210,85

614

324

Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, A4, B (B1: subsol, parter,

et. 1, et. 2; B2: subsol, parter, et. 1, et. 2; B3: et. 1), C, D, corpurile de legătură D1—B2 și D1—C3, garaj (garaj subteran: boxa 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, 22C), depozit și terasă — P-ța Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, cu teren aferent (cotă indiviză), parțial

73.892,01

615

330

Imobil, str. Alecsandri nr. 5, sectorul 1, București

184,00

616

334

Imobil, Aleea Alexandru nr. 37, sectorul 1, București

1.350,00

617

348

Imobil, str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, București, din care:

1. Spațiu administrativ mezanin, cota indiviză teren 5,05;

 

2. Spațiu administrativ etaj 1, cota indiviză teren 39,66 mp

 

cota indiviză

5,05

cota indiviză

39,66

618

355

Imobil, șos. București-Ploiești nr. 5, sectorul 1, București

7.302,00

619

381

Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 1, sectorul 1, București

12,89

620

393

Teren și garaj, str. Dacia nr. 79, sectorul 1, București

187,03

621

400

Apartament nr. 6 str. Drobeta nr. 13, et 1, sectorul 2, București

cotă indiviză din

368,2

622

401

Apartament nr. 11, str. Drobeta nr. 4—10, et. 2, sectorul 2, București

cotă indiviză din

1424

623

309

Apartament, str. P.D. Kiseleff nr. 55, vila 9, parter, ap. 2, sectorul 1, București

cotă indiviză din

934

624

522

Apartament nr. 1, șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, parter, sectorul 1, București

cotă indiviză din

934

625

522

Apartament nr. 5, șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 2, sectorul 1, București

cotă indiviză din

934

626

522

Apartament nr. 6, șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 2, sector 1, București

cotă indiviză din

934

627

 

Bd. Magheru Gheorghe g-ral nr. 24, mezanin, ap. 14, sectorul 1, București

teren aferent în cota indiviză din total bloc


 

0

1

2

3

628

555

Apartament, str. Mendeleev nr. 37, ap. 8, et. 3, sectorul 1, București

70,03

629

614

Str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București

78,31

630

690

Apartament nr. 2, str. Russo Alecu nr. 13—19, et. 1, sectorul 2, București

cotă indiviză din

1.559,24

631

703

Apartament, str. Turda nr. 116, bl. 36, ap. 28, sectorul 1, București

8,92

632

749

Teren în București, str. Vasile Alecsandri nr. 8, sectorul 1

925,50

633

761

Teren din București, str. Negustori nr. 3, sectorul 2

984,38

634

7663

Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1

602,15

635

7667

Teren situat în București, Calea Victoriei nr. 22—24, sectorul 3

21,74

636

755

Teren din București, bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 1

22.855,55

637

96

Imobil-parțial str. Atena nr. 11, sectorul 1, București (parțial)

216,77

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF BUCUREȘTI

638

784

Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru nr. 42, sectorul 1, București

619,00

639

785

Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din șos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, București

14.987,00

640

786

Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, și anexe: C1 Club Sc = 3.457,20 mp, C2 Clădire Sc = 246,80 mp, C3 Punct control

Sc = 3,40 mp, C4 Casetă tablou electric Sc = 2,10 mp, C5 Debarcader Sc = 43,40 mp

16.010,60

641

788

Sere de flori și răsaduri cu terenul aferent din Aleea Modrogan nr. 1A, sectorul 1, București

4.200,00

642

793

Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A, comuna Snagov, județul Ilfov

133,50

643

796

Anexă Vila nr. 14 și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15A bis, comuna Snagov, județul Ilfov

81,35

644

802/1

Complexul „Muntenia”, Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov, format din: Restaurant „Muntenia” — Hotel Muntenia și bar cu sală de jocuri și magazie, bufet, spălătorie, cu terenul aferent

11.403,91

645

803

Construcții anexe Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44A, comuna Snagov, județul Ilfov

6.615,27

646

805

Teren aferent anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov

3.181,50

647

806

Vila 28 cu anexe și teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor nr. 88 A, comuna Snagov, județul Ilfov

3.918,00

648

809

Anexă și teren Vila nr. 32 din Str. Zorelelor nr. 104A bis, comuna Snagov, județul Ilfov

3.894,00

649

812

Vila nr. 39 și teren aferent din str. Gorăslău nr. 50A, satul Ghermănești, comuna

Snagov, județul Ilfov

2.705,00

650

814

Teren aferent puț apă – Vila nr. 44 din Str. Merilor nr. 12A, comuna Snagov, județul Ilfov

206,00

651

815

Vila nr. 45 cu anexă și terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2, comuna Snagov, județul

Ilfov

3.972,00

652

816

Anexele nr. 49 și 50 cu terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov

475,00

653

826

Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni nr. 2, satul Ghermănești, comuna Snagov, județul

Ilfov

864,10

654

830

Anexa Vila nr. 90 și teren aferent din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul

Ilfov

1.320,00

655

831

Teren din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov

5.000,00

656

840

Club social din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12—26, CCS, orașul Voluntari

8.546,70

657

841

Vila nr. 1 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12—26, Vila 1, orașul Voluntari

623,70

658

842

Vila nr. 18 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12—26, Vila 18, orașul Voluntari, comuna Voluntari

494,70

659

843

Vila nr. 56 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12—26, Vila 56, orașul Voluntari

733,80


0

1

2

3

660

845

Teren aferent Imobil Casa de oaspeți din București, str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1

262,73

661

774 parțial

Teren Complex Măgurele din comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov

11.429,00

662

776/2

Sere incinta principală și terenul aferent din șos. Pipera nr. 79—81, sectorul 1, București

214.704,77

663

776/3

Bloc locuințe salariați și terenul aferent din Șos. Pipera nr. 79—81, sectorul 1, București

1.699,88

664

777

Bloc locuințe G6 în zona Aviației cu terenul aferent din str. Av. Alex. Șerbănescu nr. 4—6, sectorul 1, București (fără ap. 3, 4)

714,80

665

790

Teren aferent Vila nr. 3 din Str. Narciselor nr. 19, comuna Snagov, județul Ilfov

104,00

666

794

Vila nr. 12 A și teren aferent din str. Nufărului nr. 15E, comuna Snagov, județul Ilfov

5.019,00

667

797

Teren aferent Vila nr. 16 din Intrarea Socului nr. 2, comuna Snagov, județul Ilfov

200,00

668

798

Teren Vila nr. 17 din Intrarea Socului nr. 4A bis, comuna Snagov, județul Ilfov

474,00

669

801

Teren aferent Vila nr. 22, din Str. Zorelelor nr. 22A, comuna Snagov, județul Ilfov

506,37

670

808

Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor nr. 92B, comuna Snagov, județul Ilfov

889,00

671

772

Teren aferent Complex Buftea situat în orașul Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 36, județul Ilfov

40.199,32

672

776/1

Teren aferent sediul administrativ din șos. Pipera nr. 79—81

69.482,68

SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR

 

2

Imobil și teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, scara 2, sectorul 3, București, din care:

248,00

1

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București

 

2

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București

 

3

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 3, sectorul 3, București

 

4

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București

 

5

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București

 

6

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București

 

7

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București

 

8

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București

 

9

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 9, sectorul 3, București

 

10

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 10, sectorul 3, București

 

11

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 11, sectorul 3, București

 

12

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 12, sectorul 3, București

 

13

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București

 

14

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București

 

15

 

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București

 

16

3

Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, sectorul 1, București

1.202,91

17

4

Apartament Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sectorul 4, București

7,38

18

5

Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sectorul 1, București

8,97

19

2

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, spațiu comercial parter și mezanin, sectorul 3, București

cotă indiviză din

248

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF

20

8

Teren comuna Măgurele, Str. Atomiștilor, nr. 1, județul Ilfov

16.895,32

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN

21

12

Teren aferent drumului de acces la activul „Sere și răsadnițe RA-APPS” din Neptun, județul Constanța

237,66

22

13

Imobil — construcții „Centrul Internațional de Conferințe Neptun” din Neptun, județul

Constanța

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI

23

14

Din Vila Bujoreni din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea: clădire fosta centrală termică, conductă alimentare apă și conducta alimentare gaze, terasă acoperită