22 Februarie, 2018

Având în vedere Procesul-verbal nr. 116 din 25 februarie 2013 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) și art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 8 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului delegat pentru administrație nr. 909/117/2012, în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. —
Se aprobă desemnarea Societății Comerciale„Societatea de Certificare ICECON CERT” — S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Direcția generală tehnică, standarde și reglementări va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informații:
a) elementele de identificare a organismului;
b) perioada de valabilitate a notificării;
c) familia de produse/produsul, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformității și funcția organismului, precum și specificația tehnică aferentă pentru care organismul a fost acreditat de către Asociația de Acreditare din România — RENAR și evaluat.
Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

București, 15 martie 2013.
Nr. 914.

 


 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială „Societatea de Certificare ICECON CERT” — S.R.L.

Adresa: șos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, București, tel: +40(21) 255.31.49; fax: +40(21) 255.31.49

E-mail: gantohe@icecon.ro

Website: www.iceconcert.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 2204

Competența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul SR EN 45011: 2001. Valabilitatea notificării se acordă până la 12 iulie 2013.

 

Numărul deciziei CE

 

Familiile de produse

și utilizările preconizate

Sistemul de atestare

a conformității

 

Specificațiile tehnice armonizate

 

Funcția organismului

 

 

99/94/CE

 

Produse prefabricate din beton normal/ușor/celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/ușor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

 

 

Sistem 2+

 

 

EN 15258:2009

 

 

CPF

 

 
Funcțiile îndeplinite de organism:

NOTĂ:

CPF = funcția de organism de certificare a controlului producției în fabrică.