20 August, 2017

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în ședința din data de 27 februarie 2013, emiterea următorului ordin:

Art. 1. —
Se aprobă Instrucțiunea nr. 2/2013 de modificare a Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.
Art. 2. —
Instrucțiunea menționată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia și a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică și în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

p. Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,

Alexe Gavrilă

 

București, 28 februarie 2013.
Nr. 20.

INSTRUCȚIUNEA  Nr. 2/2013

de modificare a Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007

 

Instrucțiunea privind raportarea unor operațiuni, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Prezenta instrucțiune stabilește obligația de raportare a societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), a operatorilor de piață și a operatorilor de sistem cu privire la investițiile de portofoliu și la instrumentele financiare derivate, prevăzută  în  Regulamentul  Băncii  Naționale  a  României nr. 31/2011 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României.”
2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În sensul prezentei instrucțiuni, termenii: rezidenți, nerezidenți și investiție de portofoliu au semnificația prevăzută în Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 31/2011.”
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — În cazurile în care intermediarii utilizează sistemul de conturi individuale, operatorii de piață și operatorii de sistem transmit C.N.V.M. informațiile privind vânzările, respectiv cumpărările de valori mobiliare, cu prețuri exprimate în lei (acțiuni, obligațiuni) agregate pe fiecare S.S.I.F., conform anexei nr. 4.”
4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — Entitățile raportoare întocmesc rapoartele în mediul de lucru Excel după modelele din anexele prezentei instrucțiuni. Fișierele tip. XLS se trimit la C.N.V.M., semnate electronic de către reprezentantul legal, ca atașament al unui e-mail, la o adresă alocată de Direcția tehnologia informației din cadrul C.N.V.M. În cazul în care documentul nu poate fi semnat electronic conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, conținutul fișierelor tip. XLS se listează pe hârtie, documentele obținute se semnează de reprezentantul legal al entității raportoare, se aplică ștampila entității și se trimit la C.N.V.M. prin fax și în original, prin poștă sau curier.”
5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. —
(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor prezentei instrucțiuni.
(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează de către C.N.V.M. conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 272 alin. (1) lit. h) pct. 5 și art. 273 titlul X din Legea nr. 297/2004.
(3) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.”


p. Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,

Alexe Gavrilă