20 August, 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 14 iunie 2012, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea  și funcționarea Institutului Cultural  Român”


2. La articolul II, partea introductivă a punctului 1 va avea următorul cuprins:
„1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:”.
3. La articolul II, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
„11. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
«Art. 6. —
(1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al Institutului și este format din 23 de membri.»”
4. La articolul II, punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
«(2) Consiliul de conducere are următoarea componență:
a) președintele Institutului;
b) cei 2 vicepreședinți ai Institutului;
c) un membru desemnat de Președintele României;
d) un membru desemnat de prim-ministru;
e) un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;
f) un secretar de stat desemnat de ministrul culturii, prin ordin;
g) un secretar de stat desemnat de ministrul educației naționale, prin ordin;
h) președintele Academiei Române sau un vicepreședinte desemnat de acesta;
i) 14 membri numiți de Senat, dintre care 7 membri la propunerea asociațiilor și uniunilor de creatori legal constituite și declarate de utilitate publică și 7 membri la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice și ponderii lor în Senat.»”
5. La articolul II, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:
„21. La articolul 6, după alineatul  (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)—(23), cu următorul cuprins:
«(21) Listele candidaților propuși de grupurile parlamentare și, respectiv, de asociațiile și uniunile de creatori sunt înaintate de Biroul permanent al Senatului Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă și Comisiei pentru politică externă, în vederea audierii acestora în ședință comună.
(22) În urma audierii, cele două comisii permanente vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în ședința plenului Senatului, însoțit de listele de candidați propuși pentru posturile de membru în Consiliul de conducere.
(23) Listele de candidați se supun votului plenului Senatului și se aprobă cu votul majorității senatorilor prezenți.»”
6. La articolul II, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:
„31. La articolul 7, după litera f) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
«f1) aprobă raportul anual de activitate a Institutului, precum și orice alte rapoarte cerute de comisiile de specialitate ale Senatului.»”
7. La articolul II, partea introductivă a punctului 4 va avea următorul cuprins:
„4. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:”.
8. La articolul II, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 41 și 42, cu următorul cuprins:
„41. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul  (4), cu următorul cuprins:
«(4) La ședințele Consiliului de conducere participă, fără drept de vot, secretarul general al Institutului și secretarul general adjunct.»
42. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
«Art. 10. —
(1) Comitetul director este organul care asigură conducerea executivă a activității curente a Institutului și este alcătuit din 7 membri, dintre care unul este președintele Institutului, 2 sunt vicepreședinții, unul este secretarul general, unul este secretarul general adjunct, iar restul de 2 membri sunt numiți de președinte dintre persoanele cu funcții de conducere din aparatul propriu al Institutului.»”
9. La articolul II, punctul 5 va avea următorul cuprins:
„5. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
«Art. 12. —
(1) Conducerea operativă a Institutului este asigurată de un președinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreședinți, cu rang de secretar de stat, numiți și revocați în/din funcție de plenul Senatului, cu votul majorității senatorilor prezenți, la propunerea Biroului permanent al Senatului, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (21)—(23). Funcția de vicepreședinte al Institutului este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic.»”
10. La articolul II, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 51 și 52, cu următorul cuprins:
„51. Alineatul (2) al articolului 12 se abrogă.
5
2. La articolul 12, după litera c) a alineatului (4) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
«c1) prezidează ședințele Consiliului de conducere;».”
11. La articolul II, după punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 61—63, cu următorul cuprins:
„61. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
«(3) Numirea și revocarea directorilor și a directorilor adjuncți se fac la propunerea președintelui Institutului și cu avizul comun al Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă și al Comisiei pentru politică externă ale Senatului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii și al președintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă un mandat; directorul Accademia di Romania din Roma și cel al Institutului Cultural Român și de Cercetare Umanistică de la Veneția sunt numiți la propunerea președintelui Academiei Române.»
62. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.
6
3.  După  articolul  24  se  introduce  un  nou  articol, articolul 241, cu următorul cuprins:
«Art. 241. — (1) Activitatea Institutului este analizată de Senat, prin dezbaterea raportului de activitate anual și ori de câte ori comisiile de specialitate ale Senatului solicită Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice, care se depune, împreună cu contul de execuție bugetară, până la data de 15 aprilie a anului următor.
(2) Raportul anual de activitate se depune, împreună cu contul de execuție bugetară, la Biroul permanent al Senatului, până la data de 15 aprilie a anului următor.
(3) Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă și Comisia pentru politică externă ale Senatului dezbat, în ședință comună, raportul anual de activitate a Institutului și, cu avizul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital asupra contului de execuție bugetară, întocmesc un raport comun, care este supus aprobării Senatului.
(4) În situația în care comisiile de specialitate resping raportul anual de activitate a Institutului, conducerea acestuia este obligată ca, în termen de 30 de zile, să prezinte comisiilor reunite un program de măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program care va fi supus dezbaterii și aprobării celor două comisii.
(5) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Institutului și, după caz, programul de măsuri se supun dezbaterii plenului Senatului în prezența conducerii Institutului și se aprobă cu votul majorității senatorilor prezenți.»”
12. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:
„Art. IV. — Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural, astfel cum a fost aprobată, cu modificări și completări, prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

 

București, 14 martie 2013.
Nr. 55.

 

 


p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU