20 Martie, 2018

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. —
Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activități miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin, privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare, privind concursul public de ofertă — Runda nr. 81/2013.
Art. 2. —
Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de ofertă — Runda nr. 81/2013, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.
Art. 3. —
(1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original și în copie, potrivit legii, la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale din municipiul București, str. I. D. Mendeleev nr. 36—38, sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 4. —
Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42—45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente și informații:
I. plic exterior:
A. în cazul persoanelor juridice române:
a) declarație de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără ștersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menține valabilitatea ofertei, menționarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziția din anexă potrivit art. 2 și coordonatele topogeodezice, așa cum au fost publicate, precum și asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor și declarațiilor din ofertă.
Menționarea în cuprinsul declarației de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
b) declarație cuprinzând date și informații privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociații/acționarii, precum și numele, funcția, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv și certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerțului, în termen de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
e) lista cuprinzând menționarea datelor și informațiilor incluse în fondul geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date și informații publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind deținerea legală a datelor și informațiilor incluse în fondul geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenția Națională pentru Resurse Minerale și ordinul de plată sau chitanța corespunzătoare, precum și acordul de confidențialitate pentru utilizarea datelor și informațiilor geologice încheiat între ofertant și Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate, în original sau în copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimați în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut și rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui altui indicator în afara celor menționați nu se ia în considerare;
h) certificate constatatoare/adeverințe, în original sau în copie legalizată, emise de autoritățile/instituțiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și bugetele locale;
i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică și memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților specializați și atestați de Agenția Națională pentru Resurse Minerale; ori
— documentație privind dotarea tehnică a ofertantului care va cuprinde cel puțin informații privind instalațiile și utilajele specifice activităților miniere de cercetare geologică, deținute de ofertant, și titlul deținerii acestora, precum și personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităților miniere, și un memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților cu dotare tehnică proprie, neatestați de Agenția Națională pentru Resurse Minerale; sau
— copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitățile miniere, semnată și ștampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum și actul juridic prin care s-a convenit obligația fermă de executare a activităților miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanților fără capacitate tehnică proprie.
Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.
În situația în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d), g) și h) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziția superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.
Documentele prevăzute la lit. d), g) și h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;
B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele și informațiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) și i), precum și următoarele:
a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuți la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor  nr.  85/2003,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
b) raportul anual auditat.
Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate și filă finală;
II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât și al persoanelor juridice străine, conține oferta propriu-zisă, respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul tehnic de refacere a mediului.
Programul de explorare propus și proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, și valorile estimative corespunzătoare acestora.
Art. 5. —
(1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.
Art. 6. —
(1) În vederea formulării ofertelor, Agenția Națională pentru Resurse Minerale pune la dispoziția persoanelor juridice interesate date și informații geologice existente în fondul geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve minerale.
(2) Accesul la datele și informațiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condițiilor impuse de legislația privind informațiile clasificate, a acordului de confidențialitate și în condițiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea și utilizarea de date și informații din fondul geologic național referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.
Art. 7. —
Ofertele vor fi deschise la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (2).

Art. 8. —
(1) Organizarea și desfășurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activități de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare a capacității financiare, capacității tehnice, programului de explorare și proiectului tehnic de refacere a mediului, precum și datele-limită ale evaluării ofertelor și cea a declarării câștigătorului pot fi obținute gratuit de participanții la concursul public de ofertă de la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.
(3) Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției Naționale    pentru    Resurse    Minerale    sau    la    telefon: 021 317.00.96, 021 317.00.18, 021 317.00.94 ori 021 317.00.95.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duțu

București, 18 martie 2013.
Nr. 32.

ANEXĂ

LIST A

perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de ofertă — Runda nr. 81/2013

 

 

Nr. crt.

 

Denumirea perimetrului

Coordonate

 

Suprafața km2

 

Județul

 

Substanța

X

Y

1

Moșneni

367320

336768

0,901

Mehedinți

lignit

366664

337556

365878

337255

366863

336239

2

Ilova

424300

291600

2,099

Caraș-Severin

lignit

424300

292025

423000

292400

421250

292200

421250

291600

422300

291500

423100

291750

423300

291500


 

Nr. crt.

 

Denumirea perimetrului

Coordonate

 

Suprafața km2

 

Județul

 

Substanța

X

Y

3

Livezile

517690

230152

0,757

Arad

nisip și pietriș

517690

231303

517527

231338

516843

231096

516995

230523

517329

230152

4

Verendin

402500

282570

0,298

Caraș-Severin

lignit

402300

283420

401950

283420

402150

282570

5

Iordăcheanu-Podenii Noi

401085

595934

1,663

Prahova

nisip și pietriș

400800

596512

400387

596327

399992

597240

399472

597442

398970

597861

398006

597956

398125

597412

399451

597121

400550

595720

6

Novaci

314600

577600

1,872

Giurgiu

nisip și pietriș

314350

577780

314000

578000

312750

579200

312100

578900

313350

577200

313700

577600

313950

577650

314400

577400

7

Techirghiol Gughiș

288600

789366

1,917

Constanța

nămoluri terapeutice sapropelice

288583

790544

286658

789300

287232

788524

8

Nord Tâncova

462008

279212

8,178

Caraș-Severin

minereu polimetalic

462000

280500

461000

282000

459000

282000

459000

279000

461402

279010


 

Nr. crt.

 

Denumirea perimetrului

Coordonate

 

Suprafața km2

 

Județul

 

Substanța

X

Y

9

Miculești I

369500

343100

0,570

Gorj

lignit

369650

343300

369995

343300

370180

343615

369945

343780

369895

343710

369320

344060

369035

343550

10

Văieni Vest

395000

328850

0,380

Gorj

granit

395000

329125

394570

329125

394400

329535

393780

329500

393789

329309

394336

328971

394732

328989

MINISTERUL TRANSPORTURILOR