23 August, 2017

În baza Notei de fundamentare a Direcției reglementare și autorizare, înregistrată la Serviciul secretariat Consiliu din cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. 55 din 28 februarie 2013 pentru aprobarea proiectului normei privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 7 martie 2013, având în vedere prevederile art. 118 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (2), art. 21, 211, 22 și ale art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. —
Se aprobă Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Marian Sârbu

București, 7 martie 2013.
Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

NORMA  Nr. 3/2013

privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

 

Având în vedere prevederile art. 118 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, 211, 22 și ale art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. —
(1) Prezenta normă reglementează activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat și procedura de autorizare/avizare a agenților de marketing și de avizare a persoanei juridice specializate.
(2) Prevederile prezentei norme se aplică administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, denumiți în continuare administratori, agenților de marketing și persoanelor juridice specializate.
Art. 2. —
(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) agentul de marketing persoană juridică reprezintă:
(i)  societatea comercială autorizată de către Comisie pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumită în continuare broker de pensii private;
(ii) societatea comercială, constituită și autorizată conform legilor speciale de către Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, care a primit acordul autorității de supraveghere ce a emis și autorizația de funcționare și care a fost avizată de Comisie pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumită în continuare intermediar de pensii private;
b) agentul de marketing persoană fizică — persoana fizică avizată de către Comisie pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat;
c) formatorul — persoana fizică ce desfășoară activități de formare teoretică și practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată;
d)  marketingul  fondului  de  pensii  administrat  privat  — activitatea condusă de către administrator în vederea atragerii de participanți la fondul de pensii administrat privat prin intermediul agenților de marketing autorizați/avizați de către Comisie;
e) persoana eligibilă — persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidență de către instituția de evidență în sistemul asigurărilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum și persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurată la sistemul public de pensii și a cărei identitate nu constituie informație clasificată;
f) persoana juridică specializată — societatea comercială care, conform actelor normative aplicabile, desfășoară activități de formare profesională și care este avizată de către Comisie pentru a desfășura cursuri de pregătire profesională a agenților de marketing persoane fizice;
g) Portalul de documentație tehnică — aplicația informatică ce se accesează la adresa https://w3.csspp.ro/itbox/, care cuprinde instrucțiuni tehnice pentru completarea și transmiterea în format electronic, către Comisie, a datelor și informațiilor sub formă de rapoarte de către entitățile din cadrul sistemului de pensii private;
h) Registrul agenților de marketing, denumit în continuare Registru — secțiunea din Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor care cuprinde informații privind agenții de marketing care au fost autorizați/avizați de către Comisie;
i) sistemul informatic de raportări — sistemul informatic prin care Comisia colectează indicatori primari de la entitățile raportoare, denumit în continuare SIR;
j) XML (eXtensible Markup Language) — formatul standardizat folosit de SIR pentru transferul de date.

CAPITOLUL II

Activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

Art. 3. —
(1) Brokerul de pensii private poate desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are cel puțin un contract pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat încheiat cu un administrator;
b) a fost autorizat de către Comisie și înscris în Registru.
(2) Intermediarul de pensii private poate desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) a primit acordul autorității de supraveghere care a emis și autorizația de funcționare pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat;
b) are cel puțin un contract pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat încheiat cu un administrator;
c) a fost avizat de către Comisie și înscris în Registru.
(3) Agentul de marketing persoană fizică poate desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are un contract pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat sau contract de muncă încheiat cu un singur administrator ori, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică;
b) a fost avizat de către Comisie și înscris în Registru.
Art. 4. —
Brokerul de pensii private și intermediarul de pensii private pot desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat pentru toți administratorii autorizați de către Comisie.
Art. 5. —
(1) Agenții de marketing persoane fizice desfășoară activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat numai pentru un singur administrator sau, după caz, pentru un singur agent de marketing persoană juridică.
(2) Agenții de marketing persoane fizice ai unui broker de pensii private sau agenții de marketing persoane fizice ai unui intermediar de pensii private desfășoară activitatea de marketing numai pentru administratorii cu care brokerul de pensii private sau intermediarul de pensii private are încheiate contracte.
Art. 6. —
Activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat constă în:
a) informarea persoanei eligibile cu privire la condițiile schemei de pensii private, prospectul schemei de pensii private, drepturile și obligațiile părților implicate, precum și cu privire la natura riscurilor asociate schemei de pensii private;
b) punerea la dispoziția persoanei eligibile a prospectului simplificat al schemei de pensii private, în mod gratuit, și, la cerere, a prospectului detaliat;
c) informarea persoanei eligibile cu privire la modalitatea de aderare la un fond de pensii administrat privat;
d) obținerea acordului de aderare al persoanei eligibile la fondul de pensii administrat privat, prin semnarea actului individual de aderare.
Art. 7. —
Administratorul desfășoară activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat numai prin intermediul agentului de marketing persoană juridică și/sau agentului de marketing persoană fizică, autorizat/avizat de către Comisie.

CAPITOLUL III

Pregătirea agenților de marketing persoane fizice

Art. 8. —
(1) Pregătirea persoanelor fizice în vederea obținerii avizului pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat este în sarcina administratorilor, agenților de marketing persoane juridice și/sau a persoanelor juridice specializate.
(2) Activitățile de formare teoretică și practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată se desfășoară numai de către formatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au absolvit cursurile unei instituții de învățământ superior;
b) au absolvit un program pentru ocupația de formator;
c) au experiență de minimum un an în domeniul pensiilor private;
d) nu au mențiuni în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;
e) nu au mențiuni în cazierul fiscal.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), activitățile de formare teoretică și practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator se pot desfășura și prin intermediul unor platforme electronice, cu respectarea cerințelor actelor normative aplicabile.
(4) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau  persoana  juridică  specializată  are  obligația  de  a  ține evidența formatorilor care desfășoară cursurile pentru agenții de marketing persoane fizice, însoțită de următoarele documente: a)  copia  actului  de  identitate,  a  cărei  conformitate  cu originalul este certificată de titular prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere; b) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4; c) copia actului care dovedește că a absolvit cursurile unei instituții de învățământ superior;
d) copia certificatului de absolvire a unui program pentru ocupația de formator, după caz;
e) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original.
Art. 9. —
(1) Cursul pentru agenții de marketing persoane fizice și examenul de absolvire a acestuia sunt organizate pe baza unei tematici avizate de Comisie.
(2) În vederea obținerii avizului privind tematica cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, administratorul, agentul de marketing persoană juridică și persoana juridică specializată au obligația să includă în aceasta conținutul minim publicat pe pagina de internet a Comisiei.
(3) Tematica prevăzută la alin. (1) este semnată de reprezentantul legal al societății.
Art. 10. —
(1) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică și persoana juridică specializată au obligația de a actualiza tematica proprie cu ocazia desfășurării cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, în conformitate cu actele normative aplicabile, și de a transmite Comisiei o notificare în acest sens.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) conține, în anexă, tematica actualizată.
(3) Comisia transmite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, observații cu privire la modificările aduse acesteia, dacă este cazul.
Art. 11. —
(1) Pentru fiecare persoană înscrisă la curs, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată are obligația să întocmească un dosar care să conțină cel puțin următoarele documente:
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
b) declarația pe propria răspundere a persoanei înscrise la cursul pentru agenții de marketing persoane fizice, din care reiese că nu are mențiuni în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals ori infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice și/sau în cazierul fiscal;
c) declarația pe propria răspundere a persoanei înscrise la curs, din care reiese că nu a fost sancționată de către autorități române sau străine cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în cadrul sistemului financiar-bancar.
(2) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică și persoana juridică specializată au obligația de a se asigura că persoanele fizice care se înscriu la cursurile pentru agenții de marketing persoane fizice îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 24 lit. a) și b).
Art. 12. —
(1) Examenul de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice se desfășoară sub forma unei  probe  scrise  și  se  susține  în  termen  de  30  de  zile calendaristice de la finalizarea cursului.
(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la promovarea examenului, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată acordă certificatul de absolvire a cursului în forma prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 13. —
(1) Persoana juridică specializată desfășoară cursuri pentru agenții de marketing persoane fizice în baza unui contract încheiat fie cu o persoană fizică care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 24 lit. a) și b), fie cu un administrator, fie cu un agent de marketing persoană juridică.
(2) Contractul prevăzut la alin. (1) încheiat cu o persoană fizică trebuie să includă informații privind perioada în care se desfășoară cursul și data la care urmează să se susțină examenul.

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare/avizare a agenților de marketing

SECȚIUNEA 1

Autorizarea brokerului de pensii private

 

Art. 14. —
Comisia autorizează ca broker de pensii private o societate comercială nou-înființată, precum și oricare altă societate comercială care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) denumirea să nu inducă în eroare persoanele eligibile, participanții sau alte persoane și să conțină, în mod obligatoriu, sintagma „broker de pensii private”;
b) să aibă un capital social subscris și vărsat integral în numerar de minimum 25.000 lei;
c) să aibă prevăzut în obiectul de activitate al societății ca obiect principal activități auxiliare ale fondurilor de pensii, completat, după caz, numai cu activități prevăzute în secțiunea„Intermedieri financiare și asigurări” din Clasificarea activităților din economia națională;
d) să aibă un sediu destinat desfășurării activității pentru care solicită autorizarea, dotat cu echipamente corespunzătoare, unde se transmite și se primește corespondența de la Comisie, sediu la care să fie prezent un angajat al brokerului de pensii private pe tot parcursul programului de lucru;
e) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, după caz;
f) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment, după caz;
g) acționarii/asociații persoane fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
(i)  să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal și în certificatul de         cazier    judiciar    pentru    infracțiuni    contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;
(ii)  să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;
h) acționarii/asociații persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
(i)  să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment;
(ii) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;
(iii)  să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier fiscal;
i) membrii consiliului de administrație, ai consiliului de supraveghere, ai directoratului, directorii sau administratorii, după caz, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
(i) să aibă pregătirea, experiența profesională și onorabilitatea necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;
(ii) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior;
(iii)  să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din sistemul financiar-bancar cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în sistemul în care au activat;
(iv)  să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal și în certificatul de       cazier    judiciar    pentru    infracțiuni    contra patrimoniului, infracțiuni de fals ori infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;
(v) să nu fie membri în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere, directorat sau conducători ai unei societăți de administrare din sistemul de pensii private ori ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar al activelor fondurilor de pensii private;
(vi) să nu fie membri în consiliul de administrație al societății de servicii de investiții financiare care are un contract încheiat cu administratorul pentru care desfășoară activitatea de marketing;
(vii)  să nu fie angajați sau să nu aibă niciun fel de relație contractuală cu un alt administrator din sistemul de pensii private;
j) să aibă cel puțin un contract încheiat cu un administrator pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat și care conține prevederea conform căreia acesta intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare ca broker de pensii private de către Comisie;
k) să desemneze, din cadrul societății, o persoană responsabilă cu activitatea de marketing;
l) să achite taxa de autorizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.
Art. 15. —
Cererea pentru autorizare ca broker de pensii private, întocmită conform anexei nr. 2, se depune la Comisie împreună cu următoarele documente:
a) pentru societatea comercială nou-înființată:
(i)  actul constitutiv care trebuie să conțină denumirea brokerului de pensii private, conform rezervării eliberate de către oficiul registrului comerțului, în original;
(ii)  hotărârea organului statutar competent cu privire la actul constitutiv, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
(iii) documentele care atestă vărsarea integrală în numerar a capitalului social, în copie;
b) pentru societatea comercială înregistrată la oficiul registrului comerțului la momentul depunerii cererii:
(i)  actul constitutiv actualizat care trebuie să conțină denumirea brokerului de pensii private, conform rezervării eliberate de către oficiul registrului comerțului, în original;
(ii) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv al societății, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
(iii) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerțului, în copie;
(iv) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original;
(v)  certificatul de atestare fiscală, în original; (vi)  certificatul de cazier fiscal, în original;
(vii)  declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 lit. f), în original;
c) actul juridic în baza căruia societatea deține în folosință spațiul destinat sediului social și sediilor secundare, după caz, cu precizarea sediului care îndeplinește condiția prevăzută la art. 14 lit. d), în copie;
d) pentru asociații/acționarii persoane fizice:
(i)  copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
(ii)  certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original;
(iii)  declarația pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc prevederile art. 14 lit. g) pct. (ii), în original;
e) pentru asociații/acționarii persoane juridice:
(i) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original;
(ii)  certificatul de cazier fiscal, în original;
(iii)  certificatul de atestare fiscală, în original;
(iv)  declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, în original, din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 lit. h) pct. (i), în original;
f) pentru membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere, directoratului, directori, administratori, după caz: (i)  copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul  este  certificată  de  către  titular  prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
(ii)  curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4, în original;
(iii) copia documentului care dovedește absolvirea cursurilor unei instituții de învățământ superior;
(iv)  specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;
(v)  certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original;
(vi)  declarația pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 14 lit. i) pct. (iii), (v), (vi) și (vii), în original;
g) contractul/contractele încheiat/încheiate între societate și administratorul/administratorii pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing și care conține/conțin prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare ca broker de pensii private de către Comisie, în original;
h) actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing, împreună cu datele de identificare și de contact ale acesteia, în original;
i) dovada achitării taxei de autorizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
Art. 16. —
Pentru a desfășura și activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, brokerul de pensii private autorizat de Comisie pentru marketingul fondurilor de pensii administrate privat trebuie să depună la Comisie o cerere pentru autorizare în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii facultative și înscriere în Registru, întocmită conform prevederilor actelor normative aplicabile, însoțită de:
a) documentele depuse în vederea obținerii autorizației pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat care au suferit modificări după data autorizării inițiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societății depune la Comisie o declarație pe propria răspundere în acest sens;
b) contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private și administratorul/administratorii pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing a unui fond de pensii facultative care să conțină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative de către Comisie, în original;
c) hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative;
d) dovada achitării taxei de autorizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
Art. 17. —
Pentru a desfășura și activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, brokerul de pensii private autorizat de Comisie pentru marketingul fondurilor de pensii facultative trebuie să depună la Comisie o cerere pentru autorizare în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat și înscriere în Registru, întocmită conform anexei nr. 2, însoțită de următoarele documente:
a) documentele depuse în vederea obținerii autorizației pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative care au suferit modificări după data autorizării inițiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societății depune la Comisie o declarație pe propria răspundere în acest sens;
b) contractul/contractele încheiat/încheiate între brokerul de pensii private și administratorul/administratorii pentru care urmează să desfășoare activitate de marketing a unui fond de pensii administrat privat care să conțină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat de către Comisie, în original;
c) hotărârea organului statutar competent prin care se decide desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca broker pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
d) dovada achitării taxei de autorizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
Art. 18. —
Brokerul de pensii private achită Comisiei, de la momentul obținerii autorizației, pe toată durata valabilității acesteia, o taxă de funcționare în conformitate cu actele normative aplicabile.

SECȚIUNEA a 2-a

Avizarea intermediarului de pensii private

 

Art. 19. —
Comisia avizează ca intermediar de pensii private societatea comercială definită la art. (2) alin. (2) lit. a) pct. (ii), care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă înscris în obiectul de activitate activități auxiliare ale fondurilor de pensii, conform Clasificării activităților din economia națională;
b) să fie autorizată în condițiile legislației aplicabile domeniului lor de activitate;
c) să obțină acordul autorității de supraveghere care a emis și autorizația de funcționare în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
d) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal;
e) să aibă un contract încheiat cu administratorul pentru care urmează să desfășoare activitatea de marketing care să conțină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării avizului pentru desfășurarea activității de marketing de către Comisie;
f) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment;
g) să desemneze, din cadrul societății, o persoană responsabilă cu activitatea de marketing;
h) să fi achitat taxa de avizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.
Art. 20. —
Cererea pentru avizare ca intermediar de pensii private, întocmită conform anexei nr. 3, se depune la Comisie împreună cu următoarele documente:
a) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerțului, în copie;
b) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original;
c) autorizația de funcționare eliberată de către autoritatea de supraveghere, în copie;
d) documentul care face dovada obținerii acordului de a desfășura activitatea de marketing pentru fondurile de pensii administrate privat, în original;
e) actul constitutiv actualizat având înscris în obiectul de activitate activități auxiliare ale fondurilor de pensii conform Clasificării activităților din economia națională, în original;
f) hotărârea organului statutar competent cu privire la modificarea actului constitutiv, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea autorizației ca intermediar pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
g) contractul/contractele încheiat/încheiate cu administratorul/ administratorii pentru care urmează să desfășoare activitate de marketing a unui fond de pensii administrat privat care să conțină prevederea potrivit căreia acesta/acestea intră în vigoare la data comunicării avizului pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat de către Comisie, în original;
h) actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing, împreună cu datele de identificare și de contact ale acesteia, în original;
i) certificatul de cazier fiscal, în original;
j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că sunt respectate prevederile art. 19 lit. f), în original;
k) dovada achitării taxei de avizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile, în copie.
Art. 21. —
Prin excepție de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Comisiei în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat depune, odată cu cererea de avizare pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii facultative, întocmită în conformitate cu actele normative aplicabile, documentele prevăzute la art. 20 lit. b), d), g), i) și k), precum și acele documente care au suferit modificări față de momentul avizării inițiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societății depune la Comisie o declarație pe propria răspundere în acest sens.
Art. 22. —
Prin excepție de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Comisiei în vederea desfășurării activității de marketing a fondurilor de pensii facultative depune, odată cu cererea de avizare pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, întocmită conform anexei nr. 3, documentele prevăzute la art. 20 lit. b), d), g), i) și k), precum și acele documente care au suferit modificări față de momentul avizării inițiale. Documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societății depune la Comisie o declarație pe propria răspundere în acest sens.
Art. 23. — Intermediarii de pensii private achită Comisiei, de la momentul obținerii avizului, pe toată durata valabilității acestuia, o taxă de funcționare în conformitate cu actele normative aplicabile.

SECȚIUNEA a 3-a

Avizarea agenților de marketing persoane fizice

 

Art. 24. —
Comisia avizează ca agent de marketing oricare persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) nu a fost sancționată de către autorități române sau străine din cadrul sistemului financiar-bancar cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în sistemul în care a activat;
b) nu are înscrise mențiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice și nici în certificatul de cazier fiscal;
c) a obținut certificatul de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, în condițiile prevăzute la art. 11 și 12;
d) are un contract pentru desfășurarea activității de marketing încheiat cu un singur administrator sau, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică, care trebuie să conțină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării avizului agentului de marketing persoană fizică de către Comisie;
e) are prevăzute în fișa postului atribuțiile de agent de marketing, în situația în care are încheiat contract de muncă;
f) a fost achitată taxa de avizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.
Art. 25. —
(1) Administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică transmite Comisiei cererea pentru avizarea agenților săi, întocmită conform anexei nr. 6, sub formă de imagine scanată, împreună cu următoarele documente, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing:
a) tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul;
b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică, din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită avizarea ca agent de marketing are constituit dosarul prevăzut la art. 11 alin. (1), completat cu următoarele documente:
(i)  certificatul de absolvire a cursurilor pentru agenții de marketing persoane fizice, în original;
(ii) contractul   pentru   desfășurarea   activității   de marketing care să respecte prevederile art. 24 lit. d), în original;
(iii) contractul de muncă, după caz, însoțit de fișa postului care să respecte prevederile art. 24 lit. e), în copie;
c) dovada achitării taxei de avizare și înscriere în Registru, pentru fiecare agent de marketing persoană fizică, conform actelor normative aplicabile.
(2) Tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul conține următoarele informații:
a) numele și prenumele persoanelor fizice;
b) codul numeric personal;
c) seria și numărul actului de identitate;
d) cetățenia;
e) numărul de telefon și adresa de e-mail;
f) adresa de domiciliu;
g) adresa de reședință;
h) data absolvirii cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire.
(3) Întocmirea și transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu instrucțiunile din Portalul de documentație tehnică al Comisiei.
(4) Administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică care a obținut avizul pentru agenții săi are obligația de a păstra în arhiva proprie documentele menționate la alin. (1), în formă originală, pe suport hârtie, și de a le prezenta Comisiei ori de câte ori aceasta le solicită.

SECȚIUNEA a 4-a

Acordarea  autorizației sau avizului  agenților de marketing persoane juridice

 

Art. 26. —
Comisia analizează cererea și documentele depuse pentru obținerea autorizației/avizului pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat și, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii.
Art. 27. —
(1) Orice solicitare a Comisiei privind informațiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 26, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.
(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora.
(3) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile referitoare la autorizare sau avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.
Art. 28. —
Decizia de autorizare sau avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării și va conține inclusiv codul de înscriere în Registru al agentului de marketing.
Art. 29. —
(1) Orice modificare a actului constitutiv al brokerului de pensii private se depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerțului numai însoțită de avizul Comisiei.
(2) În vederea avizării modificării actului constitutiv, brokerul de pensii private depune la Comisie o cerere în acest sens, semnată de către reprezentantul legal al societății, însoțită de următoarele documente:
a) actul constitutiv actualizat, în original;
b) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului de modificare a actului constitutiv;
c) dovada plății taxei de avizare a modificărilor, conform prevederilor legale, în copie.
(3) Pentru acordarea avizului sau respingerea cererii de avizare a modificării actului constitutiv se aplică în mod corespunzător prevederile art. 26—28 sau 35 și 36.
(4) Brokerul de pensii private are obligația să notifice Comisiei modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat autorizația, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor.
(5) Intermediarul de pensii private are obligația să notifice Comisiei modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat avizul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor.
(6) Notificările prevăzute la alin. (4) și (5) transmise Comisiei conțin, anexat, copiile documentelor modificate.

SECȚIUNEA a 5-a

Procedura  de avizare a întreruperii temporare

a activității agentului de marketing persoană juridică

 

Art. 30. —
(1) După obținerea autorizației/avizului în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat, agentul de marketing persoană juridică poate solicita Comisiei întreruperea temporară a activității.
(2) Agentul de marketing persoană juridică poate să întrerupă activitatea pentru o anumită perioadă de timp, dar nu mai mult de 3 ani.
(3) În vederea obținerii avizului pentru întreruperea temporară a activității, agentul de marketing persoană juridică trebuie să depună la Comisie următoarele documente:
a) cererea pentru întreruperea temporară a activității societății și înscrierea societății în Registru, secțiunea — Entități cu activitatea întreruptă temporar — pilonul II;
b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activității societății pentru care a fost autorizat/avizat de Comisie, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului pentru întreruperea temporară a activității;
c) cererea pentru retragerea avizului tuturor agenților de marketing persoane fizice, întocmită și transmisă conform prevederilor art. 51;
d) dovada notificării administratorilor în legătură cu întreruperea temporară a activității, în copie.
(4) Avizul pentru întreruperea temporară a activității se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.
(5) Agentul de marketing persoană juridică are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului, să anunțe organele fiscale și să înregistreze la oficiul registrului comerțului întreruperea temporară a activității.
(6) La expirarea perioadei de întrerupere temporară a activității, agentul de marketing persoană juridică are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acesteia, să notifice Comisiei reluarea activității sau renunțarea la activitatea pentru care a fost autorizat/avizat.
(7) În vederea obținerii avizului pentru reluarea activității, agentul de marketing persoană juridică trebuie să depună la Comisie următoarele documente:
a) cererea pentru avizarea reluării activității;
b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activității societății, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului pentru reluarea activității;
c) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original.
(8) În situația în care Comisia nu este notificată în termenul prevăzut la alin. (6), aceasta procedează la retragerea autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică.
(9) Decizia de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică se comunică acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(10) Comisia înștiințează, în scris, referitor la retragerea autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică pe administratorii cu care acesta are încheiate contracte pentru desfășurarea activității de marketing.
(11) Decizia de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică poate fi contestată în termen de 30 de  zile  calendaristice  de  la  data  comunicării  ei,  în conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 6-a

Acordarea  avizului  agenților de marketing persoane fizice

 

Art. 31. —
Comisia analizează și hotărăște cu privire la acordarea avizului agentului de marketing persoană fizică, în termen de 30 zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet conform art. 25, și procedează la aprobarea sau respingerea cererii.
Art. 32. —
(1) Orice solicitare a Comisiei privind informațiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 31, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații ori modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 zile  calendaristice  de  la  data  solicitării  Comisiei,  sub sancțiunea respingerii cererii.
(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora.
(3) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.
Art. 33. —
Avizul se comunică administratorului/agentului de marketing persoană juridică în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.
Art. 34. —
(1) După obținerea avizului ca agent de marketing persoană fizică, orice modificare a documentelor din dosarul pentru avizare prevăzut la art. 25 alin. (1) sau a condițiilor care au stat la baza acordării acestuia trebuie notificată Comisiei de către administrator sau, după caz, de către agentul de marketing persoană juridică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) modificările contractului pentru desfășurarea activității de marketing.
(3) Agentul de marketing persoană fizică este obligat să notifice administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, orice modificare a condițiilor sau a documentelor depuse inițial pentru avizarea ca agent de marketing, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariției modificărilor, și să transmită acestora copiile documentelor modificate.
(4) Pentru orice modificare a informațiilor cuprinse în tabelul nominal cu privire la agenții de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică notifică Comisiei, în termenul prevăzut la alin. (1), prin transmiterea tabelului nominal actualizat, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing.
(5) Tabelul nominal actualizat conține numai acele informații prevăzute la art. 25 alin. (2) care au suportat modificări, precum și codul agentului de marketing din Registru, numărul și data avizului Comisiei.

SECȚIUNEA a 7-a

Respingerea  cererii de autorizare  sau de avizare ca agent de marketing

 

Art. 35. —
(1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing.
(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(3) Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 36. —
O nouă cerere de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi depusă la Comisie numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL V

Procedura de acordare a avizului persoanei juridice specializate

SECȚIUNEA 1

Avizarea persoanei  juridice specializate

Art. 37. —
Comisia avizează ca persoană juridică specializată pentru desfășurarea activității de formare profesională a agenților de marketing persoane fizice oricare societate comercială care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are înscris ca obiect principal de activitate „Alte forme de învățământ n.c.a.” din Clasificarea activităților din economia națională;
b) are un sediu destinat desfășurării activității de formare profesională, dotat cu echipamente corespunzătoare, unde se transmite și se primește corespondența de la Comisie;
c) nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;
d) nu se află în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment;
e) are o programă de pregătire al cărei conținut minim include tematica avizată de Comisie;
f) asociații/acționarii persoane fizice nu trebuie să aibă mențiuni în cazierul fiscal și mențiuni în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice;
g) asociații/acționarii persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
(i)  să nu se afle în procedură de reorganizare judiciară și/sau faliment;
(ii)  să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal;
h) a achitat taxa de avizare și înscriere în Registru, conform actelor normative aplicabile.
Art. 38. —
Cererea pentru avizare ca persoană juridică specializată, întocmită conform anexei nr. 7, se depune la Comisie, împreună cu următoarele documente:
a) actul constitutiv care are ca obiect principal de activitate „Alte forme de învățământ n.c.a.” din Clasificarea activităților din economia națională, în original;
b) hotărârea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului ca persoană juridică specializată;
c) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerțului, în copie;
d) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original;
e) certificatul de cazier fiscal și certificatul de atestare fiscală, în original;
f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, din care reiese că societatea nu se află în situația prevăzută la art. 37 lit. d);
g) documente cu privire la asociații/acționarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original;
h) documente cu privire la asociații/acționarii persoane juridice:
(i)  certificatul de cazier fiscal, în original;
(ii)  certificatul  constatator  eliberat  de  către  oficiul registrului comerțului, în original;
i) regulamentul intern de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, semnat de reprezentantul legal al societății, în original;
j) programa de pregătire al cărei conținut minim include tematica avizată de Comisie, semnată de reprezentantul legal al societății, în original;
k) dovada plății taxei de avizare și înscriere în Registru, conform legislației în vigoare, în copie.

SECȚIUNEA a 2-a

Acordarea  avizului  persoanei  juridice specializate

 

Art. 39. —
Comisia analizează cererea și documentele depuse pentru obținerea avizului persoanei juridice specializate și, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii.
Art. 40. —
(1) Orice solicitare a Comisiei privind informațiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 39, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații ori modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.
(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora.
(3) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.
Art. 41. —
(1) Avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării și conține inclusiv codul de înscriere în Registru.
(2) Orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat avizul persoanei juridice specializate trebuie notificată Comisiei.
(3) Notificările se transmit Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor sau, după caz, a înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului, însoțite de copiile documentelor modificate.

SECȚIUNEA a 3-a

Procedura  de avizare a întreruperii temporare  a activității persoanei  juridice specializate

 

Art. 42. —
(1) După obținerea avizului în vederea desfășurării activității de formare profesională în domeniul pensiilor private, persoana juridică specializată poate solicita Comisiei întreruperea temporară a activității.
(2) Persoana juridică specializată poate să întrerupă activitatea pentru o anumită perioadă de timp, dar nu mai mult de 3 ani.
(3) În vederea obținerii avizului pentru întreruperea temporară a activității, persoana juridică specializată trebuie să depună la Comisie următoarele documente:
a) cererea pentru întreruperea temporară a activității societății și înscrierea societății în Registru, secțiunea — Entități cu activitatea întreruptă temporar — pilonul II;
b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea întreruperii temporare a activității societății, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului pentru întreruperea temporară a activității societății;
c) dovada notificării administratorilor și a agenților de marketing persoane juridice pentru care desfășoară activitate de formare profesională în legătură cu întreruperea temporară a activității, în copie.
(4) Avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data acordării.
(5) Persoana juridică specializată are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului, să anunțe organele fiscale și să înregistreze la oficiul registrului comerțului întreruperea temporară a activității.
(6)  La  expirarea  perioadei  de  întrerupere  temporară  a activității, persoana juridică specializată are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acesteia, să notifice Comisiei reluarea activității sau renunțarea la activitatea pentru care a fost avizată.
(7) Pentru obținerea avizului de reluare a activității, persoana juridică specializată trebuie să depună la Comisie următoarele documente:
a) cererea pentru avizarea reluării activității societății;
b) hotărârea organului statutar competent privind aprobarea reluării activității societății, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului de reluare a activității;
c) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrulu comerțului, în original.
(8) În situația în care Comisia nu este notificată în termenul prevăzut la alin. (6), aceasta procedează la retragerea avizului persoanei juridice specializate.
(9) Decizia de retragere a avizului se comunică persoanei juridice specializate în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(10) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 4-a

Respingerea  cererii de avizare ca persoană juridică specializată

Art. 43. —
(1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de avizare ca persoană juridică specializată.
(2) Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoană juridică specializată, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(3) Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoană juridică specializată poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.
(4) O nouă cerere de avizare ca persoană juridică specializată poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL VI

Retragerea autorizației/avizului agenților de marketing și a avizului persoanei juridice specializate

 

SECȚIUNEA 1

Retragerea autorizației/avizului agenților de marketing persoane juridice

 

Art. 44. —
(1) Comisia poate retrage autorizația sau avizul agentului de marketing persoană juridică în următoarele condiții:
a) dacă autorizația sau avizul a fost obținută/obținut pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;
b) în situația în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile avute în vedere la autorizare/avizare;
c) în cazul încălcării dispozițiilor actelor normative aplicabile;
d) în cazul în care nu a început activitatea pentru care a fost autorizat/avizat în termen de 12 luni de la data autorizării/avizării sau nu și-a exercitat pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive activitatea pentru care a fost autorizat/avizat;
e) în cazul intrării agentului de marketing persoană juridică în procedură de faliment. Agentul de marketing persoană juridică are obligația să notifice Comisiei și administratorilor intrarea în procedura de faliment, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii de deschidere a procedurii de faliment;
f) la cererea agentului de marketing persoană juridică.
(2) Dispozițiile alin. (1) lit. d) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a obținut avizul pentru încetarea temporară a activității emis de către Comisie.
Art. 45. —
(1) Pentru retragerea autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică, la cerere, acesta trebuie să depună la Comisie:
a) cererea pentru retragerea avizelor tuturor agenților de marketing persoane fizice, întocmită și transmisă conform prevederilor art. 51;
b) hotărârea organului statutar competent al societății privind încetarea activității sau modificarea obiectului de activitate, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului pentru retragerea autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică;
c) actul constitutiv actualizat, în original;
d) dovada notificării administratorilor cu privire la încetarea contractelor încheiate pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat, în copie.
(2) Comisia analizează și hotărăște cu privire la aprobarea cererii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(3) Decizia de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.
Art. 46. —
(1) Decizia de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică, scrisă și motivată, se comunică acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(2) Decizia de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică poate fi contestată în termen de 30 de  zile  calendaristice  de  la  data  comunicării  ei,  în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei de retragere, agentul de marketing persoană juridică are obligația să depună documentele cu privire la retragerea autorizației/ avizului de către Comisie la oficiul registrului comerțului.
(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerțului a documentelor menționate la alin. (3), agentul de marketing persoană juridică trebuie să depună la Comisie o copie a acestor documente.
Art. 47. —
Contractele încheiate pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat își încetează de drept valabilitatea la data comunicării către agentul de marketing persoană juridică a deciziei de retragere a autorizației/avizului agentului de marketing persoană juridică.

SECȚIUNEA a 2-a

Retragerea avizului  agenților de marketing persoane fizice

Art. 48. —
(1) Comisia poate retrage avizul agentului de marketing persoană fizică în următoarele situații:
a) dacă avizul a fost obținut pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;
b) în situația în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile avute în vedere la avizare;
c) în cazul neîndeplinirii condiției prevăzute la art. 56 alin. (1); d)  în  oricare  din  situațiile  de  retragere  a  autorizației administratorului  sau  a  autorizației/avizului  agentului  de marketing persoană juridică se retrag avizele tuturor agenților de marketing persoane fizice care au fost avizați pentru a desfășura activitate de marketing în cadrul sistemului de pensii private, în numele acestor entități;
e) în cazul încălcării dispozițiilor actelor normative aplicabile. (2) În cazul decesului agentului de marketing persoană fizică, Comisia retrage avizul și operează radierea din Registru în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației, ca urmare a informării primite de la administrator, de la agentul de marketing persoană juridică sau de la moștenitorii legali.
(3) Comisia retrage avizul agentului de marketing persoană fizică în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1), art. 50 și art. 51 alin. (1).
Art. 49. —
(1) În situația în care un agent de marketing persoană fizică solicită administratorului/agentului de marketing persoană juridică încetarea relațiilor contractuale în baza cărora a fost avizat de Comisie, acesta din urmă are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării relațiilor contractuale, să depună la Comisie o cerere în vederea retragerii avizului agentului de marketing persoană fizică.
(2) Agentul de marketing persoană fizică este obligat ca odată cu solicitarea menționată la alin. (1) să transmită administratorului/agentului de marketing persoană juridică toate documentele aferente desfășurării activității de marketing a fondului de pensii administrat privat.
(3) Administratorul/Agentul de marketing persoană juridică depune cererea în vederea retragerii avizelor agenților de marketing persoane fizice numai după îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) și/sau (4).
(4) În situația în care agentul de marketing persoană fizică nu mai este în posesia unor documente aferente desfășurării activității de marketing, acesta transmite administratorului sau agentului de marketing persoană juridică o declarație pe propria răspundere în care precizează documentele care lipsesc și justifică fiecare situație.
Art. 50. —
În situația în care a intervenit încetarea contractului pentru desfășurarea activității de marketing/ contractului de muncă, administratorul sau, după caz, agentul de marketing persoană juridică are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării acestuia, să depună la Comisie o cerere de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică.
Art. 51. —
(1) Pentru retragerea avizului agenților de marketing persoane fizice la inițiativa administratorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta transmite Comisiei o cerere de retragere a avizului sub formă de imagine scanată, însoțită de tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, și de notificările privind încetarea relațiilor contractuale transmise agenților de marketing persoane fizice.
(2) Tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice ale căror avize se retrag conține următoarele informații:
a) numele și prenumele;
b) codul numeric personal;
c) codul agentului de marketing din Registru;
d) temeiul legal care stă la baza retragerii avizului agentului de marketing;
e) documentul care stă la baza încetării relațiilor contractuale.
(3) Întocmirea și transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu instrucțiunile din Portalul de documentație tehnică al Comisiei.
Art. 52. —
(1) În situațiile prevăzute la art. 48 alin. (1), decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică, scrisă și motivată, se comunică acestuia de către Comisie, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(2) Decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Comisia notifică administratorului sau, după caz, agentului de marketing persoană juridică retragerea avizului agentului de marketing persoană fizică.
(4) În situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1), art. 50 și art. 51 alin. (1), administratorul sau agentul de marketing persoană juridică are obligația să înștiințeze, în scris, agenții de marketing persoane fizice în legătură cu retragerea avizului acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a avizului de către Comisie.

SECȚIUNEA a 3-a

Retragerea avizului  persoanei  juridice specializate

 

Art. 53. —
(1) Comisia poate retrage avizul persoanei juridice specializate în următoarele condiții:
a) dacă avizul a fost obținut pe baza unor informații sau documente false ori care au indus în eroare;
b) în situația în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile avute în vedere la avizare;
c) în cazul intrării persoanei juridice specializate în procedură de faliment. Persoana juridică specializată are obligația să notifice Comisiei, administratorilor și agenților de marketing persoane juridice pentru care a desfășurat cursuri de pregătire a agenților de marketing persoane fizice intrarea în procedura de faliment, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii de deschidere a procedurii de faliment;
d) în cazul încălcării dispozițiilor actelor normative aplicabile;
e) în cazul în care persoana juridică specializată nu a început activitatea pentru care a fost avizată în termen de 12 luni de la data avizării sau nu și-a exercitat pentru o perioadă mai mare de 18 luni consecutive activitatea pentru care a fost avizată;
f) la solicitarea administratorului sau agentului de marketing persoană juridică;
g) la solicitarea persoanei juridice specializate.
(2) Dispozițiile alin. (1) lit. e) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a obținut avizul pentru încetarea temporară a activității emis de către Comisie.
Art. 54. —
În vederea retragerii avizului la cerere, persoana juridică specializată trebuie să depună la Comisie următoarele documente:
a) cererea de retragere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
b) hotărârea organului statutar competent al persoanei juridice specializate referitoare la încetarea activității de formare profesională în domeniul marketingului fondurilor de pensii administrate privat, în original, care conține mențiunea că produce efecte numai după retragerea avizului.
Art. 55. —
(1) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate, scrisă și motivată, se comunică acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(2) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei de retragere, persoana juridică specializată are obligația să depună documentele cu privire la retragerea avizului de către Comisie la oficiul registrului comerțului.
(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor care atestă înregistrarea retragerii la oficiul registrului comerțului, persoana juridică specializată are obligația să depună la Comisie o copie a acestor documente.

CAPITOLUL VII

Reavizarea agenților de marketing persoane fizice

Art. 56. —
(1) Reavizarea agenților de marketing persoane fizice se face la un interval de maximum 4 ani, calculați de la data obținerii avizului precedent.
(2) Pentru actualizarea cunoștințelor în domeniul pensiilor private, fiecare agent de marketing persoană fizică, avizat de către Comisie, trebuie să participe la un nou curs de pregătire și să obțină un nou certificat de absolvire, la un interval de maximum 4 ani de la data absolvirii cursului precedent.
(3) Administratorul și agentul de marketing persoană juridică sunt responsabili pentru actualizarea cunoștințelor agenților de marketing persoane fizice în domeniul pensiilor private și pentru solicitarea reavizării acestora, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (2).
(4) Valabilitatea avizului este înscrisă în Registrul agenților de   marketing,   la   adresa:   http://www.csspp.ro,  secțiunea „Registru/Pilonul II/Agenți Marketing/Persoane Fizice”.
(5) Administratorul și agentul de marketing persoană juridică au obligația de a păstra evidențe, de a verifica și de a calcula perioadele de timp prevăzute la alin. (1) și (2) și de a actualiza documentele existente în dosarele agenților.
Art. 57. —
(1) În vederea reavizării agenților de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică transmite Comisiei cererea de reavizare prevăzută în anexa nr. 6, sub formă de imagine scanată, însoțită de tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice și de dovada achitării taxei de reavizare prevăzute de actele normative aplicabile, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă. Tabelul nominal conține următoarele informații:
a) numele și prenumele;
b) codul numeric personal;
c) codul agentului de marketing persoană fizică din Registru; d) data absolvirii cursului pentru actualizarea cunoștințelor agenților  de  marketing  persoane  fizice,  conformă cu  data înscrisă pe certificatul de absolvire, precum și data absolvirii cursului precedent.
(2) Întocmirea și transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu instrucțiunile din Portalul de documentație tehnică al Comisiei.
(3) Certificatele de absolvire a cursului pentru actualizarea cunoștințelor agenților de marketing persoane fizice se păstrează de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, la dosarul agentului de marketing persoană fizică.
(4) Cererea de reavizare a agenților de marketing persoane fizice, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1), se transmite Comisiei cel târziu cu 30 de zile calendaristice înaintea împlinirii termenului prevăzut la art. 56 alin. (1).
Art. 58. —
(1) Comisia analizează cererea de reavizare a agenților de marketing persoane fizice cu respectarea prevederilor capitolului IV secțiunea a 3-a și secțiunea a 6-a sau secțiunea a 7-a.
(2) Pentru agenții de marketing persoane fizice care îndeplinesc prevederile art. 56 și pentru care administratorul sau agentul de marketing persoană juridică nu a depus cererea de reavizare în conformitate cu prevederile art. 57, Comisia retrage avizul agenților de marketing persoane fizice și procedează la radierea acestora din Registru.
Art. 59. —
(1) În situația încetării relațiilor contractuale dintre agentul de marketing persoană fizică și administrator sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, și a încheierii unui nou contract de către agentul de marketing persoană fizică cu un alt administrator ori cu un alt agent de marketing persoană juridică, după caz, agentul de marketing persoană fizică trebuie să fie avizat de către Comisie.
(2) Agentul de marketing persoană fizică aflat în situația prevăzută la alin. (1) nu are obligația să reia cursul pentru agenții de marketing persoane fizice dacă se află în perioada de timp inclusă în intervalul de 4 ani calendaristici, prevăzut la art. 56 alin. (2), cu excepția cazului în care noul administrator/agent de marketing persoană juridică nu are o solicitare expresă în acest sens.

CAPITOLUL VIII

Răspunderi, obligații și interdicții

 

SECȚIUNEA 1

Răspunderi

 

Art. 60. —
Administratorul și agentul de marketing persoană juridică sunt răspunzători pentru recrutarea și instruirea agenților de marketing persoane fizice, astfel încât aceștia să aibă o bună pregătire profesională în domeniul pensiilor private, precum și pentru monitorizarea și verificarea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor legale și contractuale care le revin acestora.
Art. 61. —
(1) Administratorul și agentul de marketing persoană juridică, după caz, sunt direct răspunzători pentru toate actele, faptele și omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfășurată de agenții de marketing persoane fizice cu care au încheiat contracte.
(2) Administratorul este direct răspunzător pentru toate actele, faptele și omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfășurată de agenții de marketing persoane juridice cu care a încheiat contracte.
Art. 62. —
(1) Administratorul este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agenții proprii de marketing persoane fizice și pentru agenții de marketing persoane juridice cu care are contracte încheiate pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat, precum și pentru respectarea acestora.
(2) Agentul de marketing persoană juridică este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agenții de marketing persoane fizice avizați la cererea sa, precum și pentru respectarea acestora.

SECȚIUNEA a 2-a

Obligații

 

Art. 63. —
Agentul de marketing persoană fizică are următoarele obligații:
a) să prezinte persoanei eligibile în mod corect și complet prospectul schemei de pensii private, precum și modalitatea de aderare la un fond de pensii administrat privat;
b) să solicite o copie a actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă, pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
c) să verifice perioada de valabilitatea a actului de identitate al persoanei eligibile;
d) să completeze actul individual de aderare sau să se asigure că modul de completare a acestuia de către persoana eligibilă este corect și complet;
e) să confrunte datele din actul de identitate original cu cele din copia acestuia, precum și cu datele înscrise în actul individual de aderare;
f) să înmâneze gratuit persoanei eligibile un exemplar din prospectul simplificat al schemei de pensii private valabil la data semnării actului individual de aderare și, la cererea acestuia, un exemplar al prospectului detaliat;
g) să înmâneze persoanei eligibile un exemplar al actului de aderare corect completat și semnat, în original.
Art. 64. —
(1) Administratorul și agentul de marketing persoană juridică sunt obligați să țină o evidență a fiecărui agent de marketing persoană fizică sau juridică, după caz, cu care au încheiat contracte pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat, care să cuprindă cel puțin următoarele informații:
a) datele de identificare ale acestora;
b) actele individuale de aderare puse la dispoziția agenților de marketing persoane fizice sau juridice, după caz, în vederea obținerii acordului de aderare al persoanelor eligibile;
c) actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile;
d) actele individuale de aderare completate eronat și/sau nesemnate de către persoana eligibilă, actele individuale de aderare necompletate care nu mai îndeplinesc cerințele de integritate și actele individuale de aderare care nu mai sunt în vigoare, întrucât forma și conținutul acestora au fost modificate conform actelor normative în vigoare;
e) plățile efectuate către fiecare agent de marketing;
f) măsurile dispuse împotriva agenților de marketing ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale și legale.
(2) Agentul de marketing persoană juridică are obligația de a transmite lunar administratorului o evidență a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d).
Art. 65. —
Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică are obligația de a actualiza evidența proprie a agenților de marketing persoane fizice.
Art. 66. —
(1) Agentul de marketing persoană juridică are obligația de a transmite administratorului actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, în original, precum și copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării acestora.
(2) Agentul de marketing persoană juridică poate transmite documentele prevăzute la alin. (1) în format electronic, sub formă de imagini scanate, cu semnătură electronică extinsă, cu obligația ca în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora să le predea în original administratorului.
(3) Administratorul și agentul de marketing persoană juridică au obligația de a întocmi și păstra, pe suport hârtie sau în format electronic, documentele care fac dovada predării-primirii de la agenții de marketing persoane juridice și fizice, după caz, a actelor individuale de aderare puse la dispoziția agenților de marketing.
Art. 67. —
Administratorul și agentul de marketing persoană juridică au obligația de a verifica dacă actele individuale de aderare conțin semnăturile în original ale agentului de marketing persoană fizică și ale persoanei care a aderat, precum și existența semnăturii olografe pe copia actului de identitate a persoanei care a aderat.
Art. 68. —
(1) Administratorii au obligația să notifice Comisiei contractele încheiate cu agenții de marketing persoane juridice pentru desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat aflate în derulare, precum și încetarea acestora.
(2) Informațiile, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing, se transmit electronic, până la data de 24 a fiecărei luni, în aplicația SIR, în formatul standard de raportare XML, în conformitate cu instrucțiunile din Portalul de documentație tehnică al Comisiei.
Art. 69. —
(1) Agentul de marketing persoană fizică care a încheiat un contract cu un administrator are obligația să transmită acestuia actele individuale de aderare completate corect și semnate de persoanele eligibile, precum și copiile actelor de identitate ale acestora, în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării acestora.
(2) Agentul de marketing persoană fizică poate transmite documentele prevăzute la alin. (1) în format electronic, sub formă de imagini scanate, având obligația ca în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora să le predea în original administratorului.
Art. 70. — În situațiile de retragere a avizelor pentru desfășurarea activității de marketing la cererea administratorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta trebuie să se asigure că agenții de marketing persoane fizice au predat toate documentele aferente desfășurării activității de marketing.

SECȚIUNEA a 3-a

Interdicții

 

Art. 71. —
(1) Se interzice oricărei persoane fizice sau juridice care nu este avizată ori autorizată de către Comisie să desfășoare activitate de marketing a fondului de pensii administrat privat sau să utilizeze denumirea de agent de marketing în legătură cu o activitate desfășurată în sistemul de pensii private.
(2) Se interzice oricărui agent de marketing să prezinte participantului, în vederea obținerii acordului de aderare la un fond de pensii administrat privat, informații care nu corespund realității privind administratorul și/sau fondul de pensii administrat privat.
(3) Se interzice desfășurarea de către agentul de marketing persoană juridică a activității de marketing a fondului de pensii administrat privat pentru un alt agent de marketing persoană juridică.
(4) Se interzice oricărui agent de marketing persoană fizică să încheie un contract având ca obiect desfășurarea activității de marketing în sistemul de pensii private cu un alt agent de marketing persoană fizică, precum și cu un alt administrator/agent de marketing persoană juridică decât cel care a solicitat avizarea acestuia ca agent.
(5) Se interzice implicarea agenților de marketing persoane fizice și juridice în operațiunile de transfer al participanților de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat.
(6) Se interzice delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei eligibile în relația cu agentul de marketing persoană fizică.
(7) În desfășurarea activității de marketing din cadrul sistemului de pensii private, se interzice agenților de marketing persoane juridice să utilizeze alte materiale publicitare decât cele notificate Comisiei de către administrator.

CAPITOLUL IX

Măsuri, contravenții, sancțiuni

Art. 72. —
(1) În situația în care se constată încălcări ale prevederilor actelor normative aplicabile, administratorul și agentul de marketing persoană juridică sunt obligați să ia imediat toate măsurile necesare, de natură administrativă sau legală, în vederea respectării prevederilor legale.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), administratorul și/sau agentul de marketing persoană juridică au/are obligația să notifice Comisiei, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile, măsurile întreprinse față de agentul de marketing persoană juridică/fizică și în raport cu persoana eligibilă ori participantul.
Art. 73. —
(1) Constituie contravenții următoarele fapte:
a) desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat de către administratori prin intermediul altor persoane decât agenții de marketing persoane juridice și/sau fizice autorizați/avizați de către Comisie;
b) desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat  privat  de  către  agenții  de  marketing  persoane juridice fără contracte încheiate în acest sens cu administratorii autorizați/avizați de către Comisie;
c) nerespectarea de către agenții de marketing persoane fizice a prevederilor art. 5 privind desfășurarea activității de marketing;
d) nerespectarea de către administratori a prevederilor art. 7 privind desfășurarea activității de marketing;
e) neîndeplinirea de către administratori, agenții de marketing persoane juridice și persoana juridică specializată a prevederilor art. 8 alin. (4) privind obligația de a ține evidența formatorilor care desfășoară cursurile pentru agenții de marketing persoane fizice;
f) nerespectarea de către administrator, agentul de marketing persoană juridică și persoana juridică specializată a prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1) și (2) privind tematica aferentă cursurilor pentru agenții de marketing persoane fizice;
g) neîndeplinirea de către administrator, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată a obligației prevăzute la art. 11 alin. (2) privind acordarea certificatului de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice;
h) neîndeplinirea de către brokerul de pensii private și intermediarul de pensii private a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (4) și (5) privind notificarea Comisiei referitoare la modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat autorizația/avizul în termenul legal;
i) neîndeplinirea de către agenții de marketing persoane juridice a obligației de a înregistra la oficiul registrului comerțului încetarea temporară a activității în termenul prevăzut la art. 30 alin. (5);
j) neîndeplinirea de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică a obligației de notificare a Comisiei cu privire la modificările documentelor care au stat la baza avizării agenților de marketing persoane fizice, în termenul prevăzut la art. 34 alin. (1) și în forma stabilită la art. 34 alin. (4) și (5);
k) neîndeplinirea de către agentul de marketing persoană fizică a obligației de a notifica administratorul sau agentul de marketing persoană juridică asupra oricăror modificări ale documentelor depuse inițial pentru avizarea ca agent de marketing, în termenul stabilit la art. 34 alin. (3);
l) nerespectarea de către persoana juridică specializată a prevederilor art. 41 alin. (2) și (3) privind obligația să notifice Comisiei modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora i s-a acordat avizul în termenul legal;
m) neîndeplinirea de către persoana juridică specializată a obligației de a înregistra la oficiul registrului comerțului încetarea temporară a activității în termenul prevăzut la art. 42 alin. (5);
n) neîndeplinirea de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică a obligației de a depune la Comisie cererea privind retragerea avizului agentului de marketing persoană fizică în termenul prevăzut la art. 50;
o) neîndeplinirea de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică a obligației de a înștiința, în scris, agenții de marketing persoane fizice în legătură cu retragerea avizului acestora, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (4);
p) desfășurarea activității de marketing a fondului de pensii administrat privat de către administrator și agentul de marketing persoană juridică prin intermediul agenților de marketing persoane fizice care nu au fost reavizați în termenul prevăzut la art. 56 alin. (1);
q) neîndeplinirea de către administrator și de către agentul de marketing persoană juridică a obligației de a păstra evidența, de a verifica și de a calcula perioadele de timp prevăzute la art. 56 alin. (5) și de a actualiza documentele existente în dosarele agenților de marketing persoane fizice;
r) neîndeplinirea de către administrator și de către agentul de marketing persoană juridică a obligațiilor prevăzute la art. 64 privind evidența fiecărui agent de marketing persoană fizică sau juridică, după caz, cu care au încheiat contracte;
s) nerespectarea de către agentul de marketing persoană juridică a obligației de a transmite administratorului actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, în original, precum și copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, în termenul prevăzut la art. 66 alin. (1);
ș) neîndeplinirea de către administrator și agentul de marketing persoană juridică a obligației prevăzute la art. 66 alin. (3) privind obligația de a întocmi și păstra documentele care fac dovada primirii actelor individuale de aderare;
t) nerespectarea de către agentul de marketing persoană fizică a prevederilor art. 69 alin. (1) privind obligația de a transmite administratorului actele individuale de aderare completate corect și semnate de persoanele eligibile, precum și copiile actelor de identitate ale acestora, în termenul legal;
ț) încălcarea interdicțiilor și nerespectarea celorlalte obligații prevăzute în prezenta normă.
(2) Săvârșirea de către administrator, de către agentul de marketing persoană juridică sau de către agentul de marketing persoană fizică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)—(11), art. 142 și 143 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL X

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 74. —
Agenții de marketing persoane juridice au obligația ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme, să notifice Comisiei modificările survenite, în vederea respectării condițiilor stabilite la art. 14 sau 19.
Art. 75. —
(1) Agenții de marketing persoane juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, figurează înscriși în Registru la rubrica „consultant de pensii private” au posibilitatea ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme, să solicite autorizarea/avizarea în condițiile stabilite la art. 14 sau 19.
(2) După expirarea termenului prevăzut, Comisia procedează la retragerea avizului și la radierea din Registru a persoanelor juridice menționate la alin. (1) care nu au depus solicitarea de autorizare/avizare.
Art. 76. —
Agentul de marketing persoană fizică care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, are mai mult de 4 ani calendaristici de la data ultimei avizări ca agent de marketing pentru desfășurarea activității de marketing a fondurilor de pensii administrate privat se reavizează de Comisie în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme, în conformitate cu prevederile art. 57.
Art. 77. —
Persoanele juridice specializate au obligația ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme, să notifice Comisiei modificările survenite, în vederea respectării condițiilor stabilite la art. 37.
Art. 78. —
Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezenta normă.
Art. 79. —
Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 80. —
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 56/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 17  august  2007,  cu  modificările  și  completările  ulterioare, precum și oricare altă dispoziție contrară.

 ANTETUL ADMINISTRATORULUI/AGENTULUI DE MARKETING PERSOANĂ

JURIDICĂ/PERSOANEI JURIDICE SPECIALIZATE

Certificat de absolvire

Nr. …../data

 

Prin prezentul certificat se atestă că domnul/doamna …………………………………………………………………….., cu domiciliul în ……………………………………………….str. …………………………nr…….….., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ….. nr. ……. CNP………………………………………………………..,

 

a absolvit cursul pentru agen܊ii de marketing persoane fizice în vederea desfă܈urării activită܊ii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, organizat de …………………………………………………., cu o durată de

………zile,       în     perioada…………..…,      formator:………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

(nume, prenume, date de identificare; certificat de absolvire pentru ocupa܊ia formator, serie, număr, data eliberării)

 

Domnul/doamna …………………………………………………………… a dobândit cuno܈tin܊ele teoretice necesare  în vederea desfă܈urării activită܊ii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat.

 

Data absolvirii ……………………………………………………

Nota ob܊inută la examen …………………………………………………..

 

Administratorul/Agentul        de        marketing       persoană      juridică/Persoana       juridică        specializată

…………………………………………………………………………………………………………….…… (denumirea ܈i sediul social)

 

Reprezentantul legal ……………………………………………………………………………… (nume ܈i prenume)

Semnătura reprezentantului legal……………………………………

 

܇Stampila Administratorului/Agentului de marketing persoană juridică/Persoanei juridice specializate

 

CERERE PENTRU AUTORIZARE CA BROKER  DE PENSII PRIVATE

DATE DE IDENTIFICARE:

Societatea Comercială ……………………………………………………………………., cu sediul social   în

………………………………………………………………………………………………, (localitatea) (strada ܈i numărul)

..…………………………….……………………………………………………….………, (jude܊ul) (codul po܈tal)

………………………………………………………..………………………………….…..,

(date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet),

 

având:

numărul de înregistrare la oficiul registrului comer܊ului ………………………………………………….,

 

codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comer܊ului …………………………….,

reprezentată legal de către  .……………………………………………………………………………………, (nume, prenume, func܊ie, date de contact)

solicită autorizarea ca broker de pensii private în vederea desfă܈urării activită܊ii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat.

Sediul secundar destinat desfă܈urării activită܊ii de marketing, după caz

Date de identificare:

…………………………………………………………………………………………………., (localitatea) (strada ܈i numărul)

……………………………………………………………………………………………………………………………………, (jude܊ul) (codul po܈tal)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, (persoana de contact: nume, prenume, func܊ie, telefon, fax, e-mail)

În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va ata܈a la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informa܊ii: adresa – localitatea, strada, numărul, jude܊ul, codul po܈tal ܈i persoana de contact cu datele de identificare.

Prezenta cerere este înso܊ită de un număr de ………… documente, totalizând un număr de …………..file. Semnătura reprezentantului legal al societă܊ii: ………………………………………….

Data …………………………….

Stampila solicitantului

FALSE DECLARA܉II SAU OMISIUNI INTEN܉IONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

CERERE PENTRU AVIZARE CA INTERMEDIAR DE PENSII PRIVATE

DATE DE IDENTIFICARE:

Societatea Comercială ……………………………………………………………………., cu sediul social în

……………………………………………………………………………….………………, (localitatea) (strada ܈i numărul)

..…………………………….………………………………………….……………………, (jude܊ul) (codul po܈tal)

…………………………………………………………..………………………………..…,

(date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet), având:

numărul de înregistrare la oficiul registrului comer܊ului ………………………………………………., codul de înregistrare fiscală  la oficiul registrului comer܊ului ..………………..……….., prin reprezentantul legal.…………………………………………………………………,

(nume, prenume, func܊ie, date de contact)

 

solicită avizarea ca intermediar de pensii private în vederea desfă܈urării activită܊ii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat.

Sediul secundar destinat desfă܈urării activită܊ii de marketing, după caz

Date de identificare:

……………………………………………………………………… ………………………, (localitatea) (strada ܈i numărul)

………………………………………………………………………………………………………………………………., (jude܊ul) (codul po܈tal)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (persoana de contact: nume, prenume, func܊ie, telefon, fax, e-mail)

În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va ata܈a la cererea de autorizare un  tabel nominal cu următoarele informa܊ii: adresa – localitatea, strada, numărul, jude܊ul, codul po܈tal ܈i persoana de contact cu datele de identificare.

Prezenta cerere este înso܊ită de un număr de ………….. documente, totalizând un număr de …………….file. Semnătura reprezentantului legal al societă܊ii: ……………………………..

Data ……………………….

 Stampila solicitantului

FALSE DECLARA܉II SAU OMISIUNI INTEN܉IONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

CURRICULUM VITAE

Informa܊ii personale

 

Numele ܈i prenumele

 

Adresa

Numărul    imobilului,     numele     străzii,    codul    po܈tal,

localitatea, ܊ara

Telefon

Fix:                            Mobil:

Fax

 

E-mail

 

Cetă܊enia

 

Data na܈terii

 

Sex

 

Experien܊a profesională

 

Perioada

Men܊iona܊i   pe    rând    fiecare    experien܊ă    profesională

relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Func܊ia sau postul ocupat

 

Principalele activită܊i ܈i

responsabilită܊i

 

Numele ܈i adresa angajatorului

 

Tipul activită܊ii sau sectorul de activitate

 

Educa܊ie ܈i formare

 

Perioada

Men܊iona܊i   pe   rând   fiecare   formă   de   învă܊ământ   ܈i

program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.

Calificarea/diploma ob܊inută

 

Domenii principale studiate/

competen܊e dobândite

 

Numele ܈i tipul institu܊iei de

învă܊ământ

 

Nivelul de clasificare a formei

de învă܊ământ

 

Aptitudini ܈i competen܊e personale

 

Limba maternă

Preciza܊i limba maternă.

Limba(i) străină(e)

cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

 

 

În܊eles

Scris

Vorbit

Limba

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

Competen܊e ܈i cuno܈tin܊e de utilizare a calculatorului

Descrie܊i competen܊ele ܈i indica܊i contextul în care au fost dobândite.

Alte competen܊e ܈i aptitudini

Descrie܊i competen܊ele ܈i indica܊i contextul în care au fost

dobândite.

Informa܊ii suplimentare

Indica܊i alte informa܊ii utile care nu au fost  men܊ionate

anterior, de exemplu: persoane de contact, referin܊e etc.

Data: Semnătura


ANEXA Nr. 51)

la normă

SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ

pentru membrii  consiliului de administra܊ie, consiliului de supraveghere, directorat, directori, administratori, după caz*)

 

Societatea Comercială……………………………………………………….…,

(denumirea agentului de marketing persoană juridică care solicită autorizarea)

înregistrată la oficiul registrului comer܊ului cu numărul ………………………………., având codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comer܊ului………………………,

 

௅௅௅௅௅௅௅

* ) Prezenta anexă se va completa în fa܊a reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii

Private.

Dacă unul dintre membrii consiliului de administra܊ie, consiliului de supraveghere, directorat, directori  sau administratori nu poate semna în aceste condi܊ii, se va depune o declara܊ie notarială privind  specimenul de semnătură.

Nr. crt.

Numele ܈i prenumele

Calitatea

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

CERERE PENTRU AVIZAREA/REAVIZAREA AGEN܉ILOR DE MARKETING PERSOANE FIZICE Date despre solicitant:

Societatea Comercială …………………………………………………….…………….., în calitate de administrator/agent de marketing persoană juridică, cu sediul în ………………………………………………………………………………,

(localitatea) (strada ܈i numărul)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., (jude܊ul) (codul po܈tal)

.………………………………………………..………………………………………..………………, (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet),

 

având:

numărul de înregistrare la oficiul registrului comer܊ului ………………………………………………………………., codul de înregistrare fiscală la oficiul registrului comer܊ului ……………….……… ……………,

prin reprezentantul legal .…………………………………………………………..……………. ……., (numele, prenumele, func܊ia, datele de contact ale reprezentantului legal al societă܊ii)

solicită avizarea/reavizarea în vederea desfă܈urării activită܊ii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat pentru …………………….…

(numărul de persoane pentru care se solicită avizul)

Subsemnatul, …………………………………………..cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declara܊ii, declar pe propria răspundere, sub sanc܊iunea legii, că toate răspunsurile sunt complete ܈i conforme cu realitatea ܈i că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia ar trebui informată.

Semnătura reprezentantului legal al societă܊ii………………………………………. Data:……………..

܇tampila solicitantului

FALSE DECLARA܉II SAU OMISIUNI INTEN܉IONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCALCARI ALE LEGII PENALE

ANEXA Nr. 6*)

la normă


 

CERERE PENTRU AVIZARE CA PERSOANĂ JURIDICĂ SPECIALIZATĂ

DATE DE IDENTIFICARE:

Societatea Comercială …………………………………………….……………………….., cu sediul în ………………………………………………………………………………………………………, (localitatea) (strada ܈i numărul)

………………………………………………………………………………………………………., (jude܊ul) (codul po܈tal)

…………………………………………………………………..……………………..…………….., (date de contact: telefon, fax, e-mail, pagina de internet),

 

având:

număr de înregistrare la oficiul registrului comer܊ului ………………………………………….., codul de înregistrare fiscală  la oficiul registrului comer܊ului ……………………………………,

 

reprezentată legal de către  .………………………………………………..……………………….…, (nume, prenume, func܊ie, date de contact)

 

solicită  avizarea  ca  persoană  juridică  specializată  pentru  desfă܈urarea  activită܊ii  de   formare profesională a agen܊ilor de marketing persoane fizice privind activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat.

Sediul secundar destinat desfă܈urării activită܊ii de formare profesională a agen܊ilor de  marketing persoane fizice, după caz.

Date de identificare:

…………………………………………………………………………………………………………, (localitatea) (strada ܈i numărul)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………., (jude܊ul) (codul po܈tal)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………., (persoana de contact: nume, prenume, func܊ie, telefon, fax, e-mail)

 

În cazul în care există mai multe astfel de sedii secundare, se va ata܈a la cererea de autorizare un tabel nominal cu următoarele informa܊ii: adresa – localitatea, strada, numărul, jude܊ul, codul po܈tal ܈i persoana de contact cu datele de identificare.

 

Prezenta   cerere   este   înso܊ită   de   un   număr   de   ………….   documente,   totalizând   un   număr de …………..file.

Semnătura reprezentantului legal al societă܊ii: …………………………………………………….. Data ………………………………………

 

܇tampila solicitantului

 

FALSE DECLARA܉II SAU OMISIUNI INTEN܉IONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE