24 August, 2017

Augustin Zegrean — președinte
Aspazia Cojocaru— judecător
Acsinte Gaspar— judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea— judecător
Iulia Antoanella Motoc— judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán — judecător
Tudorel Toader— judecător
Andreea Costin— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a  prevederilor  art.  94  alin.  (5)  ultimul  paragraf  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Ștefan Lazăr în Dosarul nr. 10.423/99/2011 al Curții de Apel Iași — Secția litigii de muncă și asigurări sociale și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.201D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată și menținerea jurisprudenței Curții în materie.

CURTEA,

având  în  vedere  actele  și  lucrările  dosarului,  constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 iunie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 10.423/99/2011, Curtea de Apel Iași — Secția litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Ștefan Lazăr cu prilejul soluționării unei cauze având ca obiect soluționarea unei cereri privind unele drepturi bănești.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale deoarece prin intermediul acestora se instituie o dublă impozitare. Autorul excepției consideră că impozitul pe venit este reținut de două ori, potrivit textului de lege criticat, prima oară deoarece ajutoarele cuvenite personalului militar trecut în rezervă sunt stabilite prin raportare la solda lunară netă, ceea ce înseamnă că s-a aplicat deja impozitul la solda lunară brută, solda netă fiind suma de bani rămasă în urma aplicării tuturor impozitelor, taxelor și contribuțiilor legale. A doua oară, prin impozitarea încă o dată a soldelor lunare nete, reprezentând ajutoarele.

În continuare, autorul consideră că textul legal criticat nu se poate interpreta că instituie noțiunea de soldă lunară ca un simplu criteriu de referință pentru stabilirea sumelor supuse impozitării, întrucât în acest caz s-ar ajunge tot la o dublă impozitare, câtă vreme criteriul de referință corect ar fi trebuit să fie solda funcției de bază, astfel cum se prevede la pct. 12 al capitolului I, art. 3 alin. (2) și (3) și art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sau solda brută, dar în niciun caz solda netă.

Prin urmare, legiuitorul a determinat, prin referire la solda netă, o micșorare abuzivă a acestor drepturi.

Curtea de Apel Iași — Secția litigii de muncă și asigurări sociale consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale întrucât acestea se referă doar la modul de calcul al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă, respectiv la cuantificarea lor în raport cu solda lunară netă, și nu la o dublă impozitare. De asemenea, instanța mai arată că modul de determinare a cuantumului acestor ajutoare reprezintă opțiunea legiuitorului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile  art.  94  alin.  (5)  ultimul  paragraf  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Curtea, examinând excepția de neconstituționalitate astfel cum a fost formulată, constată că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie dispozițiile art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuță din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2010. Dispozițiile legale criticate au fost  introduse  prin  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010.

Textul de lege are următorul cuprins: „(5) Veniturile reprezentând: [...] — sumele reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, precum și ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condițiile de pensie, precum și ajutoare sau plăți compensatorii primite de polițiști aflați în situații similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislației în materie, devin impozabile începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010”.

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 56 alin. (2) privind așezarea justă a sarcinilor fiscale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate fac parte din cap. XIV intitulat „Dispoziții tranzitorii și finale” din Legea nr. 571/2003 și se referă la faptul că, începând cu drepturile aferente lunii iulie

2010, devin impozabile veniturile reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, precum și ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condițiile de pensie, precum și ajutoare sau plăți compensatorii primite de polițiști aflați în situații similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislației în materie.

Astfel, venitul realizat din sumele reprezentând plăți compensatorii este un drept de natură salarială, iar din punct de vedere fiscal aceste sume sunt supuse impozitului pe salarii. Potrivit art. 55 alin. (1) și (2) lit. k) coroborate cu art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuță din Codul fiscal, sumele reprezentând plăți compensatorii sunt considerate venituri din salarii (venituri asimilate salariilor).

Curtea, pronunțându-se asupra prevederilor criticate, prin raportare la critici și prevederi constituționale similare, prin Decizia nr. 921 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2013, a constatat că acest tratament fiscal a fost justificat de faptul că legiuitorul a dispus, din rațiuni economico-financiare, trecerea sumelor reprezentând plăți compensatorii și ajutoare cuvenite personalului militar trecut în rezervă din categoria veniturilor scutite de la plata impozitului pe venit în categoria venituri impozabile.

Curtea a apreciat că soluția legislativă contestată nu vizează o impozitare la valoarea soldelor brute și apoi o altă impozitare la valoarea soldelor nete. În consecință, Curtea a statuat că textul legal criticat stabilește în mod clar faptul că sumele reprezentând plăți compensatorii și/sau ajutoare se calculează prin raportare la valoarea soldelor lunare nete acordate personalului militar trecut în rezervă, aceasta reprezentând o modalitate de stabilire a cuantumului ajutoarelor acordate, și nicidecum un impozit pe venit.

Așadar, este vorba doar despre impozitarea, aplicată o singură dată, a sumelor al căror cuantum se stabilește conform dispozițiilor legale criticate.

Faptul că legiuitorul stabilește drept criteriu de referință valoarea soldelor lunare nete nu este de natură să conducă la o dublă impozitare, acest criteriu de referință fiind la libera sa apreciere.

În fine, Curtea reține că prin modificarea adusă Codului fiscal în sensul arătat mai sus, care a intrat în vigoare la sfârșitul lunii iunie 2010, s-a instituit impozitarea respectivelor venituri începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010, ceea ce înseamnă că noile prevederi legale dispun exclusiv pentru viitor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice jurisprudența Curții, atât soluția, cât și considerentele deciziei menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

                                                                                                                                                                       DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuță din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Ștefan Lazăr în Dosarul nr. 10.423/99/2011 al Curții de Apel Iași — Secția litigii de muncă și asigurări sociale.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința din data de 5 februarie 2013.


PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN


Magistrat-asistent,

Andreea Costin