16 Iulie, 2018

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,

 viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. — Instrucțiunile de completare a numărului de evidență a plății, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Subpunctul 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„1.1. Cod document fiscal — se completează în funcție de tipul documentului, cu următoarele valori:
— 10 declarație fiscală sau decont, în funcție de tipul documentului;
— 11 declarație privind impozitul pe profit, cod 101;
— 20 decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală;
— 21 decizie de plăți anticipate;
— 22 proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii;
— 23 decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global;
— 24 decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;
— 25 decizie de impunere din oficiu;
— 26 decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;
— 30 înștiințare de plată;
— 40 titlu executoriu;
— 50 înlesnire la plată;
— 60 poprire;
— 70 valorificare.”
2. Subpunctul 1.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„1.2.  Cod   obligație   bugetară   —   se   completează   în conformitate cu nomenclatorul de obligații de plată prevăzut la pct. 6.

În cazul deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum și alte documente), și al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, codul obligației bugetare se completează cu ajutorul programului de asistență selectând tipul de obligație fiscală pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal.”
3. La subpunctul 1.3, liniuța a doua se modifică și va avea următorul cuprins:
„— 01 debit (obligațiile stabilite prin declarațiile fiscale, deconturi, procese-verbale de constatare a contravențiilor, decizii de impunere, deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule etc., amendă);”.
4. Subpunctul 1.4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„1.4. Perioada de raportare — se completează cu luna și anul pentru care se face declarația: llaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum și alte documente), și al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se înscrie 0000.”
5. Subpunctul 1.6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„1.6. Scadența obligației bugetare — se completează cu ziua, luna și anul, în formatul zzllaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum și alte documente), și al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se completează ziua, luna și anul emiterii acestora.”
6. În anexa B, partea introductivă a punctului 4 și literele a)—c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„4. Numărul de evidență a plății în cazul unei obligații fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, în cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, precum și în cazul sumelor înscrise în deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se obține de către contribuabil astfel:
a) prin accesarea programului de asistență pentru formarea numărului de evidență a plății.
În această situație, programul de asistență afișează o fereastră în care contribuabilul selectează unul dintre cele două documente fiscale pentru care dorește să efectueze plata, respectiv decizie de impunere sau documentul prin care s-a stabilit amenda de orice fel potrivit legii și completează numărul și data emiterii acestui document. Ulterior, alege tipul obligației fiscale pe care dorește să o achite și apoi categoria de obligație fiscală, respectiv debit, dobândă sau penalitate de întârziere;
b) prin înscrierea numărului de evidență a plății menționat în decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, precum și în decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;
c) prin solicitarea numărului de evidență a plății la organul fiscal competent.”
7. În anexa B, după subpunctul 4.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3, cu următorul cuprins:
„4.3. Modul de completare a numărului de evidență a plății pentru achitarea sumei cuprinse în Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule este următorul:
Prin accesarea programului de asistență se afișează o fereastră în care contribuabilul selectează «decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule» și completează data acestui document, respectiv 010213.  După  introducerea  acestor  date,  programul  de asistență formează numărul de evidență a plății, alcătuit din:
a) La rubrica «cod document fiscal» se înscrie 26 — codul corespunzător documentului reprezentând decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.
b) La rubrica «cod obligație bugetară» se înscrie codul corespunzător obligației bugetare reprezentând «timbrul de mediu pentru autovehicule», selectată de contribuabil.
c) La rubrica «categorie fiscală» se înscrie 01 — valoarea corespunzătoare categoriei fiscale reprezentând debit.
d) La rubrica «perioada de raportare» se înscrie 0000.
e) La rubrica «scadența obligației bugetare» se înscrie 010213  —  corespunzător  datei  de  1  februarie  2013,  care reprezintă  data  emiterii  deciziei  privind  stabilirea  sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.
f)  La  rubrica  «tip  document»  se  înscrie  0  —  întrucât documentul de plată nu constituie și declarație fiscală.
g)  La  rubrica  «secvența»  se  înscrie  000  —  valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidență a plății generat cu ajutorul programului de asistență.
h)  Rubrica  «cifrele  de  control»  se  generează  de  către aplicația informatică conform algoritmului propriu.

Numărul de evidență a plății astfel format, identic cu cel comunicat prin decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul  de  mediu  pentru  autovehicule,  se  înscrie  de  către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidență a plății» sau se comunică de către contribuabil unității Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanța pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții la rubrica «Număr de evidență a plății», în cazul plăților în numerar efectuate la ghișeele unităților Trezoreriei Statului.

Pentru documentele de plată, altele decât ordine de platăsau chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții, numărul de evidență a plății se înscrie de contribuabil la rubrica «Explicații».”

Art. II. — Prin excepție de la prevederile art. II alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.485/2012 privind modificarea  și  completarea  Instrucțiunilor  de  completare a numărului de evidență a plății, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004, dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autovehicule.
Art. III. — Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

 

București, 19 martie 2013.
Nr. 354.