18 Iulie, 2018

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România și Ministerul Afacerilor Sociale și Ocupării din Regatului Țărilor de Jos, denumite în continuare părți,

având în vedere Rezoluția consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre care s-au întrunit în cadrul Consiliului din 22 aprilie 1999 privind „Codul de Conduită pentru îmbunătățirea cooperării între autorități referitoare la combaterea fraudei transnaționale în domeniul prestațiilor și al contribuțiilor de securitate socială și a muncii nedeclarate și referitor la detașarea internațională a lucrătorilor”,

luând în considerare Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și în special articolul 4, paragrafele 2 și 3 ale directivei, care stipulează că statele membre vor prevedea modalități de cooperare între autoritățile publice care, potrivit legislației naționale, sunt responsabile pentru monitorizarea termenilor și condițiilor de angajare la care se face referire în articolul 3 și că această cooperare va consta în special în răspunsul la cererile întemeiate ale acelor autorități pentru informații referitoare la angajarea transnațională a lucrătorilor, inclusiv cazurile concrete de abuzuri sau posibile cazuri de activități transnaționale ilegale,

luând în considerare Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,

luând în considerare faptul că, în corelare cu intensificarea muncii și serviciilor transfrontaliere, este de dorit să se intensifice cooperarea transfrontalieră în domeniul aplicării reglementărilor privind politicile sociale și, în acest scop, să se desemneze autorități competente și să se stabilească modalitățile de cooperare,

luând în considerare faptul că în cadrul Regulamentelor (CEE) nr. 1.408/71 și 574/72 a fost deja prevăzută cooperarea transfrontalieră în corelație cu aplicarea sistemelor de securitate socială, astfel încât sunt de dorit aranjamente suplimentare doar în legătură cu aplicarea reglementărilor privind condițiile ocupării, condițiile de muncă în cazul muncii și serviciilor transfrontaliere,

luând în considerare totuși faptul că autoritățile implicate în administrarea sistemelor de securitate socială trebuie să fie parte în procesul de intensificare a cooperării, dat fiind că aceste autorități au deja la dispoziție parte din informația care poate fi de interes pentru aplicarea reglementărilor privind termenii și condițiile ocupării, în cazul muncii și serviciilor transfrontaliere,

au convenit să încheie prezentul memorandum de înțelegere, denumit în continuare memorandum.

ARTICOLUL 1

Scopul Memorandumului

 

1. Scopul prezentului memorandum este de a îmbunătăți și intensifica cooperarea în domeniul combaterii muncii ilegale, aplicarea regulilor privind termenii și condițiile de angajare în cazul muncii și serviciilor transfrontaliere și aplicarea reglementărilor în domeniul asistenței sociale.
2. Anexa nr. 1 a prezentului memorandum conține o listă indicativă de reglementări, în vigoare de la data semnării prezentului memorandum, asupra cărora se extinde cooperarea.

ARTICOLUL 2

Sfera teritorială de aplicare

 

1. Prezentul memorandum se aplică pe întregul teritoriu european al Regatului Țărilor de Jos.
2. Prezentul memorandum se aplică pe întregul teritoriu al României.

ARTICOLUL 3

Autoritățile administrative

 

Anexa nr. 2 conține o listă a autorităților care sunt direct implicate în cooperare la data semnării prezentului memorandum. Aceste organisme pot comunica direct între ele.

ARTICOLUL 4

Forme de cooperare

 

Părțile și organismele prevăzute în anexa nr. 2 se vor sprijini reciproc în combaterea muncii ilegale și în aplicarea regulilor privind termenii și condițiile de angajare în cazul muncii și serviciilor transfrontaliere și la aplicarea reglementărilor în domeniul asistenței sociale, conform legislației naționale în vigoare, în special prin:
a) schimb de informații referitor la organizarea și activitățile organismelor de supraveghere și de aplicare;
b) desemnarea persoanelor de contact competente în cadrul acestor organisme;
c) planificarea și implementarea măsurilor preventive în domeniile lor de aplicare;
d) realizarea de evaluări comune ale riscurilor și comparații ale bazelor de date care să sprijine aceste evaluări, conform legislației naționale în vigoare referitoare la protecția datelor personale;
e) schimbul de informații despre metodele de lucru și metodele de supraveghere;
f) răspunsul la solicitările de informații;
g) comunicarea din proprie inițiativă (comunicarea spontană);
h) sprijin în investigarea împrejurărilor unui accident de muncă, schimbul de rapoarte și documente;
i) sprijin în legătură cu administrarea plângerilor;
j) schimb de experți între părțile și organismele la care se face referire în anexa nr. 2;
k) dezvoltarea și diseminarea materialelor informative referitoare la condițiile de lucru și reglementări, în vederea evitării situațiilor de muncă ilegală.

ARTICOLUL 5

Solicitări de informații și comunicări spontane

1. Solicitările de informații și comunicările spontane menționate la articolul 4, potrivit literelor f) și g) vor cuprinde, în orice situație, următoarele informații:
a) caracteristici distinctive ale companiilor sau persoanelor care realizează activități transfrontaliere ce fac obiectul solicitării de informații sau al comunicării;
b) un rezumat care să descrie clar motivul solicitării sau al comunicării.
2. Solicitările de informații vor conține, de asemenea, numele organismului care adresează solicitarea, subiectul și motivul solicitării, precum și informația ce urmează să fie transmisă sau acțiunile care vor fi întreprinse.
3. Solicitările de informații și comunicările spontane pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail.
4. Solicitările de informații și comunicările spontane nu vor fi instrumentate:
a) dacă ar solicita un efort administrativ disproporționat pentru a le îndeplini;
b) dacă ar presupune încălcarea prevederilor legislației naționale pentru a le îndeplini.
5. O solicitare de informații trebuie îndeplinită doar dacă organismul solicitat are acces la informația în cauză sau poate obține accesul la aceasta, potrivit legislației naționale.
6. Dacă organismul solicitat nu are acces la informația solicitată, dar unul dintre celelalte organisme cu care se cooperează are informația dorită la dispoziția sa, solicitarea va fi redirecționată organismului care are acces la aceasta. Dacă solicitarea este redirecționată altui organism, organismul care o solicită va fi informat despre acest lucru.
7. Organismul solicitant va stabili un termen rezonabil în care ar fi de preferat ca solicitarea să fie instrumentată. Dacă o solicitare nu poate fi soluționată în termenul stabilit, aceasta și motivele pentru care nu a putut fi soluționată vor fi comunicate organismului solicitant.
8. Anexa nr. 3 conține o listă indicativă de informații care ar putea fi schimbată.

ARTICOLUL 6

Costuri

Aplicarea prezentului memorandum va fi gratuită.

ARTICOLUL 7

Protecția datelor

1. Datele personale obținute pe baza prezentului memorandum pot fi utilizate doar în scopurile menționate în articolul 1 și în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor personale.
2. Dacă unul dintre organismele desemnate de una dintre părți furnizează date personale, electronice sau de altă natură către unul dintre organismele desemnate de cealaltă parte, se va aplica legislația națională referitoare la protecția datelor personale, aplicabilă instituției care le furnizează. Legislația națională referitoare la protecția datelor personale aplicabilă organismului beneficiar se va aplica fiecărui caz în care sunt procesate datele de către organismul beneficiar, procesarea fiind înțeleasă în sensul redirecționării, depozitării, modificării și distrugerii datelor.

ARTICOLUL 8

Coordonare și evaluare

1. Va fi constituit un grup de lucru care va avea ca sarcină promovarea bunei coordonări a activităților privind prezentul memorandum și evaluarea periodică a funcționării memorandumului. Acest grup de lucru va fi constituit din reprezentanți ai părților și organismelor menționate în articolul 3. Fiecare parte va numi o persoană principală de contact privind problemele referitoare la prezentul memorandum și va alcătui împreună cu cealaltă parte secretariatul grupului de lucru.
2. Grupul de lucru se va reuni la un an după semnarea prezentului memorandum, urmând apoi să se reunească cel puțin la fiecare 2 ani.
3. Grupul de lucru poate invita pentru a lua parte la activitățile sale și reprezentanți ai altor organisme sau instituții naționale ale părților sau ale altor state membre ale Uniunii Europene care au interes în realizarea obiectivelor prezentului memorandum.

ARTICOLUL 9

Implementare

1. În termen de 6 luni de la semnarea prezentului memorandum, părțile vor reglementa procedurile de implementare ale prezentului memorandum.
2. Părțile se vor informa reciproc despre modificările care au loc  după  semnarea  prezentului  memorandum,  în  cadrul reglementărilor și organismelor menționate în anexele nr. 1 și 2, precum și despre cele de interes pentru aplicarea prezentului memorandum.

ARTICOLUL 10

Intrarea în vigoare

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data notificării prin care partea română va comunica prin canale diplomatice îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

ARTICOLUL 11

Modificarea memorandumului și a anexelor

1. Prezentul memorandum poate fi modificat în orice moment, prin acord, pe bază de acte adiționale.
2. Părțile pot, prin înțelegeri adiționale, să atașeze anexe la prezentul memorandum și să modifice textul anexelor.

ARTICOLUL 12

Încetarea memorandumului

Prezentul memorandum se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Prezentul memorandum poate fi denunțat de fiecare dintre părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți. Denunțarea produce efecte după 3 luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.

Semnat la 1 iulie 2010, la București, în două exemplare, fiecare dintre ele în limbile olandeză, română și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferențe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România,

Mihai Constantin Șeitan,

ministru

Pentru Ministerul Afacerilor Sociale și Ocupării din Regatul Țărilor de Jos,

Jan Piet Hein Donner, ministru

Pentru Olanda:

— Legea privind condițiile de muncă;
— Legea privind timpul de muncă;
— Legea privind angajarea străinilor;
— Legea privind condițiile de angajare transfrontalieră;
— Legea privind salariul minim;
— Legea privind contractele colective de muncă;
— Legea privind plasarea personalului prin intermediari;
— Legea privind munca și asistența socială.

Pentru România:

— Codul Muncii;

ANEXA Nr. 1 la memorandum

— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European;
— Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă;
— Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
— Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale;
— Contractul colectiv de muncă la nivel național pentru anii 2007—2010, încheiat în baza articolelor 10 și 11 ale Legii nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu nr. 2.895/21/29.12.2006;
— Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European;
— Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate;
— Hotărârea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României;
— Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind condițiile de înființare și funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
— Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Pentru Olanda:

— Ministerul Afacerilor Sociale și Ocupării din Regatul Țărilor de Jos;


ANEXA Nr. 2 la memorandum

— Inspecția Muncii (punctul central de contact pentru implementarea legilor menționate în anexa nr. 1);
— Serviciul de Informare Socială și Investigație (SIOD) pentru operațiuni transfrontaliere ample comune;
— Institutul Național pentru asigurarea angajatului (UWV, departamentul IBF), ca punct central de contact pentru implementarea legilor privind securitatea socială și asistența socială;
— Banca de Asigurare Socială (SVB), punctul central de contact pentru implementarea legilor de securitate socială privind rezidenții.

Pentru România:

— Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;
— Inspecția Muncii;
— Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale;
— Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;
— Agenția Națională pentru Prestații Sociale.

ANEXA Nr. 3 la memorandum

 

A. Solicitările privind o întreprindere cu activități transfrontaliere, în special informații disponibile despre
a) data de înființare a întreprinderii;
b) forma legală a întreprinderii;
c) natura întreprinderii
d) adresa sediului întreprinderii și birourilor filialelor;
e) directorii întreprinderii;
f) diviziunea proprietății și dreptul la profit al asociaților întreprinderii;
g) permisele acordate întreprinderii;
h) notificările făcute și înregistrările completate de întreprindere;
i) riscurile evaluate și evaluările efectuate de întreprindere;
j) activitățile întreprinderii în țara sa de înființare, în special dacă activitățile economice ale întreprinderii au vreo importanță.

B. Solicitările privind relațiile de angajare dintre întreprindere și oricare dintre lucrătorii săi detașați în țara de destinație, în special informații disponibile referitoare la:
a) cum este înregistrat lucrătorul în înregistrările angajatorului;
b) natura contractului de angajare cu angajatorul;
c) data la care lucrătorul s-a angajat;
d) informații despre plata angajatului;
e) dacă angajatul este asigurat potrivit sistemului legal de securitate socială;
f) înregistrările orelor de lucru ale lucrătorului.

C. Solicitările referitoare la lucrătorul detașat, în special informații disponibile privind:
a) permisul de reședință al lucrătorului pentru țara unde lucrătorul este stabilit;
b) permisul de muncă al lucrătorului în țara unde lucrătorul este stabilit;
c) calificările lucrătorului;
d) identitatea lucrătorului și actele sale de identitate.

D. Solicitările pentru investigarea împrejurărilor unui accident de muncă sau în legătură cu rezolvarea unei plângeri pot fi asociate cu următoarele aspecte ale unei cercetări:
a) intervievarea unei victime a unui accident de muncă;
b) intervievarea martorilor la un accident de muncă;
c) intervievarea angajatorului victimei;
d) intervievarea reclamantului și a angajatorului său;
e) rezultatele investigațiilor unui accident de muncă, când este investigat de organismul de investigare.

E. Solicitările privind solicitantul sau destinatarul prestațiilor de asistență socială se pot referi la:
a) reședința solicitantului sau a beneficiarului;
b) situația familială a solicitantului sau a beneficiarului;
c) prestațiile sau alt venit al solicitantului sau beneficiarului și ale membrilor săi de familie, în măsura în care este relevant pentru dreptul la prestații de asistență socială.

F. Numai în măsura în care este necesar pentru cooperarea în combaterea muncii ilegale și aplicarea regulilor privind termenii și condițiile de angajare în cazul muncii și serviciilor transfrontaliere și în măsura în care în anexa nr. 2 organismele menționate au informațiile la dispoziția lor, solicitările se pot referi, de asemenea, la informații despre securitatea socială.