22 Septembrie, 2017

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 2.463 din 2013 întocmit de Direcția de asistență medicală și politici publice din cadrul

Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

 ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 și 723 bis din 29 octombrie

2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind aprobarea ghidului de practică  medicală pentru specialitatea reabilitare medicală”

 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — Se aprobă Ghidul de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală «Ghidul de practică în specialitatea reabilitare medicală», prevăzut în anexă.”

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

„Ghid  de practică  în specialitatea reabilitare medicală”

4. În tot cuprinsul anexei, sintagmele „recuperare” și „recuperare   medicală”   se   înlocuiesc   cu   sintagmele „reabilitare”, respectiv „reabilitare medicală”.

5. În tot cuprinsul anexei, inițialele „RMFB” se înlocuiesc cu inițialele „RM”.

6. În anexă, punctul 1 „Definiții” va avea următorul cuprins:

„1. Definiții

1.1. Reabilitarea medicală este definită ca fiind specialitate medicală clinică, independentă, responsabilă de prevenirea, diagnosticarea, tratarea și managementul reabilitării persoanelor cu afecțiuni dizabilitante și comorbidități la toate vârstele, în vederea promovării capacităților și performanțelor fizice și cognitive ale acestor persoane, precum și în vederea creșterii calității vieții acestora.

1.2. Medicul de specialitate reabilitare medicală își desfășoară activitatea în diferite unități medicale, incluzând secții de acuți și cronici din spitale, ambulatorii și cabinete de specialitate reabilitare medicală. Acesta folosește instrumente specifice de diagnostic și evaluare, recomandă și evaluează tratamente farmacologice și intervenții educaționale și profesionale și coordonează activitatea echipei multiprofesionale.

Descrierea specialității reabilitare medicală (RM) este prevăzută în anexa nr. 1.

1.3. Echipa multiprofesională de reabilitare medicală este formată din: medic de specialitate reabilitare medicală, asistent medical, fizioterapeut și asimilați, psiholog, logoped, terapeut ocupațional, asistent social, bioinginer, precum și alți profesioniști abilitați să desfășoare activități de îngrijire în domeniul reabilitării medicale.

1.4. Serviciile de reabilitare medicală sunt efectuate de medicul de specialitate reabilitare medicală și includ: consultație,evaluare funcțională specifică, consultații de control, manevre, investigații și intervenții și recomandarea și/sau aplicarea de proceduri specifice de reabilitare medicală.

1.5. Procedurile specifice de reabilitare medicală sunt: fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie, biofeedback, tracțiuni, masaj, precum și alte proceduri necesare reabilitării medicale. Acestea se aplică numai de către medicul de specialitate reabilitare medicală sau la indicația acestuia.

1.6. Seriile de proceduri specifice de reabilitare medicală sunt definite ca aplicarea de proceduri specifice de reabilitare medicală ca tip, parametri, ritmicitate, număr de zile de aplicare.

1.7. Baza de reabilitare medicală este un spațiu destinat aplicării procedurilor specifice de reabilitare medicală, amenajat și dotat în acest scop conform reglementărilor în vigoare, coordonat de către medicul de specialitate reabilitare medicală.

1.8. Factori terapeutici naturali sunt definiți ca ansamblul elementelor fizico-chimice, terapeutice, sanogene naturale. Sunt considerați factori naturali terapeutici naturali: apele minerale terapeutice, lacurile și nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline și peșteri avizate de Ministerul Sănătății conform legislației în vigoare.

Aceștia sunt folosiți în balneoterapie și împreună cu celelalte proceduri specifice de reabilitare medicală alcătuiesc cura balneară aplicată numai în stațiuni balneare.

1.9. Stațiunea balneară este localitatea sau arealul cu factori terapeutici naturali și bază de reabilitare medicală, avizate de Ministerul Sănătății în condițiile legii.”

7. La punctul 2.1 din anexă „Modelul de funcționare al Organizației Mondiale a Sănătății, Dizabilitățile și sănătatea în Reabilitare”, primul paragraf va avea următorul cuprins:

„OMS a publicat Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății în 200120. Aceasta a avut o importanță fundamentală pentru o mai bună analiză a consecințelor bolilor și pentru practica reabilitării medicale.”

8. Titlul punctului 3.1 din anexă va avea următorul cuprins:

„3.1. Procesele de învățare ca principiu de bază al reabilitării medicale”.

9. Titlul punctului 3.2 din anexă va avea următorul cuprins:

„3.2. Scopurile reabilitării medicale”.

10. Titlul punctului 3.4 din anexă va avea următorul cuprins:

„3.4. Reabilitarea medicală și diferitele faze ale procesului de reabilitare”.

11. Titlul subpunctului 3.4.1 din anexă va avea următorul cuprins:

„3.4.1. Reabilitarea medicală în faza acută și postacută”.

12. Titlul punctului 3.5 din anexă va avea următorul cuprins:

„3.5. Efectele lipsei reabilitării medicale”.

13. Titlul punctului 4 din anexă va avea următorul cuprins:

„4. Specialitatea de reabilitare medicală”.

14. Titlul punctului 4.1 din anexă va avea următorul cuprins:

„4.1. Contribuția specialistului de reabilitare medicală la procesul de reabilitare”.

15. Titlul punctului 4.2 din anexă va avea următorul cuprins:

„4.2. Specialitatea de reabilitare medicală în Europa”.

16. Titlul punctului 4.3 din anexă va avea următorul cuprins:

„4.3. Afecțiuni și stări în reabilitarea medicală”.

17. La punctul 4.5 „Planul de reabilitare” din anexă, primul paragraf va avea următorul cuprins:

„4.5. Planul de reabilitare. Medicul de reabilitare medicală concepe și utilizează un plan de reabilitare pentru fiecare individ pentru a dirija reabilitarea acestuia orientată pe problemă (tabelul 2). Pacienții participă activ la elaborarea acestuia împreună cu ceilalți membri ai echipei de reabilitare care este centrată pe pacient. Punctul de interes al planului variază în funcție de problemele particulare întâlnite, dar elementele esențiale au un format de bază similar. Planul trebuie să fie revizuit și actualizat regulat de către echipa de reabilitare și formează baza de comunicare a membrilor echipei asupra progresului pacientului pe parcursul reabilitării.”

18. Titlul punctului 4.6 din anexă va avea următorul cuprins:

„4.6. Intervenții în reabilitarea medicală”.

19. Titlul punctului 4.7 din anexă va avea următorul cuprins:

„4.7. Practica reabilitării medicale — activități clinice și cadrul de desfășurare”.

20. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Descrierea specialității de reabilitare medicală (RM)”

21. La anexa nr. 1, ultimul paragraf „FNT” se abrogă.

22. Titlul anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Instrumente de diagnostic și evaluare  în reabilitarea medicală (RM)”

23. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:

„Planul de reabilitare medicală”

Art. II. — Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, unitățile sanitare publice și private, precum și personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitățile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

București, 14 martie 2013. Nr. 361.