15 Iulie, 2018

Având în vedere:

— prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

— Referatul Direcției generale resurse umane și certificare nr. EN 2.151/2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

 ministrul sănătății emite următorul ordin:

 Art. I. — Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. — (1) Denumirea specialității «Recuperare, medicină fizică și balneologie» se modifică în «Reabilitare medicală».

(2) Denumirea specialității «Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă» se modifică în «Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă».

(3) Modificarea denumirii specialităților prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică promoției 2013 și ulterioare de medici confirmați rezidenți în aceste specialități.

(4) Formarea în specialitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se face pe durata stabilită de Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală în vigoare la data confirmării în rezidențiat.”

2. Articolul 7 se abrogă.

3. Articolul 8 se abrogă.

4. Articolul 9 se abrogă.

5. Articolul 10 se abrogă.

6. În anexă, la punctul I „Domeniul Medicină”, I.1 „Specialități clinice”, I.1.1 „Grupa specialităților medicale”, numărul curent 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

 „29.   Reabilitare medicală   4 ani”

 7.   În   anexă,   la   punctul   I   „Domeniul  Medicină”, I.1 „Specialități   clinice”,   I.1.2   „Grupa   specialităților chirurgicale”, numărul curent 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

 „35.Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă: 5 ani”

8. În anexă,  la punctul I „Domeniul Medicină, I.1 „Specialități clinice”, I.1.2 „Grupa specialităților chirurgicale”, după numărul curent 40 se introduce un nou număr curent, numărul curent 401, cu următorul cuprins:

 „401.  Ortopedie pediatrică:  5 ani”

 9. În anexă, la punctul I „Domeniul Medicină”, I.4 „Lista specialităților care asimilează specialități în care accesul la formare este sistat” se abrogă.

Art. II. — Direcția generală resurse umane și certificare din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

București, 14 martie 2013. Nr. 360.

 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu