20 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Se aprobă Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012—2015, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. II. — Se aprobă Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS — S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. III. — Se aprobă Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale REGIONAL — S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. IV. — Se aprobă Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale Transferoviar Călători — S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. V. — (1) În anul 2013, pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio și Regio, astfel:

a) Compensația acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcție de indicatorul călători-km și 80% în funcție de indicatorul tren-km.

b) Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporție de 20% pentru trenurile Interregio și în proporție de

80% pentru trenurile Regio.

c) Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensației nu poate depăși 75% din total venituri pentru trenurile Interregio și 85% din total venituri pentru trenurile Regio.

(2) Valorile compensației acordate potrivit alin. (1), pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:

a) pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km;

b) pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km.

Art. VI. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA


  Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Relu Fenechiu,

ministru

 

 

  București, 6 martie 2013. Nr. 78.

ANEXA Nr. 1


 ACT   ADIȚIONAL   NR.   1   PE   ANUL   2013

la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători

„C.F.R. Călători” — S.A.

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor, în numele statului, și

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”— S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, în concordanță cu prevederile art. 38 și 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare

Înțeleg să încheie prezentul act adițional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) și (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”— S.A., după cum urmează:

Articol unic. — Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A., prevăzut în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1
. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5)  Oferta  de  servicii  se  structurează  pe  următoarele categorii de trenuri:

a) InterRegio IR;

b) Regio R.

Oferta de servicii va corespunde în totalitate cerințelor minimale prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare — nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005, și pentru definirea trenurilor de călători în funcție de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători.”

2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) CFR Călători va asigura publicului călător următoarele tipuri de servicii:

a) transportul de călători în trafic intern cu trenuri prevăzute în planul de mers al trenurilor;

b) capacități de transport diferențiate pe criterii de confort și de servicii;

c) vânzarea legitimațiilor de călătorie cu anticipație de până la 30 de zile în trafic intern;

d) informarea călătorilor, în principalele stații și trenuri, prin birourile proprii de informații, mass-media, web-site și prin personalul de tren, referitor la condițiile de călătorie, tarife, oferte comerciale, alte informații utile;

e) CFR Călători poate asigura și alte tipuri de servicii care să conducă la o bună deservire a publicului călător, potrivit legii.”

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite CFR Călători în condițiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» — S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum și declarația pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate.”

4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Ministerul Transporturilor va susține finanțarea de la bugetul de stat, în condițiile legii și cu respectarea legislației privind acordarea ajutorului de stat, a investițiilor necesare, pentru anul 2013, pentru realizarea programelor prioritare, precum și a proiectelor care asigură interoperabilitatea în sistemul de transport feroviar european. În funcție de sumele alocate în cursul anului de la bugetul de stat pentru proiectele de investiții necesare pentru transportul feroviar public de călători în anul 2013 se va completa în mod corespunzător actul adițional numărul 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» — S.A.”

5. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Compensația cuvenită CFR Călători pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adițional pe anul 2013 la

Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 se stabilește și se acordă potrivit legii și în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adițional, după cum urmează:

1. În anul 2013 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio și Regio, astfel:

a) Compensația acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcție de indicatorul călători-km și 80% în funcție de indicatorul tren-km.

b) Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporție de 20% pentru trenurile Interregio și în proporție de

80% pentru trenurile Regio.

c) Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensației nu poate depăși 75% din total venituri pentru trenurile Interregio și 85% din total venituri pentru trenurile Regio.

2. Valorile compensației acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:

a) pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km;

b) pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km.”

6. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

7. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Programul de modernizare și achiziții de material rulant pentru anul 2013 se asigură din fonduri proprii, din fonduri de la bugetul de stat aprobate în acest scop potrivit legii, din finanțări externe și/sau din fonduri comunitare, după caz, potrivit legislației în vigoare și se aprobă de către Consiliul de administrație, corelat cu starea tehnică a parcului, normele tehnice feroviare și cu reglementările specifice emise de Autoritatea Feroviară Română.”

8. Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

9. Anexa nr. 3 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adițional.

10. Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adițional.

11. Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adițional.

12. Anexa nr. 7 la Contractul de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adițional.

13. Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul act adițional.

S.C. C.F.R. CĂLĂTORI — S.A.

Valentin Dorobanțu,

director general


 

ANEXA Nr. 1 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători (Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice

pentru perioada 2012—2015 al C.F.R. Călători)

Principalii indicatori cantitativi și calitativi ai activității de transport feroviar de călători

 

Indicatorul 2013

Interregio

Regio

Total

Tren-km (mii)

18.044,059

31.168,278

49.212,337

Călători-km (mii)

1.100.000

780.000

1.880.000


 

ANEXA Nr. 21) la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători (Anexa nr. 3 la Contractul de servicii publice

pentru perioada 2012—2015 al C.F.R. Călători)

 

Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2013, care face obiectul contractelor de servicii publice

 

Trenuri cu circula܊ie regulată

Sec܊ii interoperabile

 

 

Nr. crt.

 

 

Ruta de circula܊ie

 

 

Distan܊a

(km.)

 

 

 

Rang tren

 

Regim de circulatie

 

Nr. zile circ/an

 

 

Nr. tren/zi

 

 

Tren km/zi

(col2xcol6)

 

 

Tren km/an

(col5 x col7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

 

1

 

Adjud – Buzău

 

116,20

regio

Z

365

2

232,40

84.826,00

Total

2

232,40

84.826,00

 

2

Adjud – Pacani

 

142,20

regio

Z

365

2

284,40

103.806,00

Total

2

284,40

103.806,00

 

3

Adjud – Suceava Nord

 

205,30

regio

Z

365

2

410,60

149.869,00

Total

2

410,60

149.869,00

 

4

 

Adjud – Tecuci

 

44,70

regio

Z

365

1

44,70

16.315,50

Total

1

44,70

16.315,50

 

5

Aiud – Săvârşin

 

159,00

regio

Z

365

1

159,00

58.035,00

Total

1

159,00

58.035,00

 

6

 

Arad -  Braşov

 

452,20

interregio

Z*

285

1

452,20

128.877,00

Total

1

452,20

128.877,00

 

7

Arad – Ciumeghiu

 

71,20

regio

Z

365

1

71,20

25.988,00

Total

1

71,20

25.988,00

 

8

Arad – Chişineu Cri܈

 

47,50

regio

Z

365

5

237,50

86.687,50

Total

5

237,50

86.687,50

 

9

 

Arad – Curtici

 

17,00

regio

Z

365

14

238,00

86.870,00

Total

14

238,00

86.870,00

 

10

Arad –

Mangalia

 

871,70

interregio

Z*

285

2

1.743,40

496.869,00

Total

2

1.743,40

496.869,00

 

11

 

Arad – Oradea

 

120,60

regio

Z

365

2

241,20

88.038,00

Total

2

241,20

88.038,00

 

12

 

 

Arad – Simeria

 

157,40

regio

Z

365

9

1.416,60

517.059,00

Total

9

1.416,60

517.059,00

 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

13

Baia Mare – Cluj Napoca

 

192,80

regio

Z

365

5

964,00

351.860,00

Total

5

964,00

351.860,00

 

 

14

 

Baia Mare – Jibou

 

 

57,80

regio

Z

365

8

462,40

168.776,00

regio

A

253

5

289,00

73.117,00

Total

13

751,40

241.893,00

 

15

 

Bacău – Adjud

 

58,20

regio

Z

365

1

58,20

21.243,00

Total

1

58,20

21.243,00

 

16

 

Bacău – Bicaz

 

86,00

regio

Z

365

6

516,00

188.340,00

Total

6

516,00

188.340,00

 

17

 

Bacău – Iaşi

 

159,70

regio

Z

365

5

798,50

291.452,50

Total

5

798,50

291.452,50

 

18

 

Bacău – Pa܈cani

 

84,00

regio

Z

365

2

168,00

61.320,00

Total

2

168,00

61.320,00

 

19

 

Bacău – Piatra

Neam܊

 

60,20

regio

Z

365

8

481,60

175.784,00

Total

8

481,60

175.784,00

 

20

 

Bacău – Suceava Nord

 

147,10

regio

Z

365

3

441,30

161.074,50

Total

3

441,30

161.074,50

 

21

Băbeni – Călimăne܈ti Hm.

 

35,80

regio

Z

365

2

71,60

26.134,00

Total

2

71,60

26.134,00

 

22

 

Băbeni – Sibiu

 

119,20

regio

Z

365

1

119,20

43.508,00

Total

1

119,20

43.508,00

 

23

 

Bârlad – Fălciu

Nord

 

69,70

regio

Z

365

2

139,40

50.881,00

Total

2

139,40

50.881,00

 

24

 

Bârlad – Tecuci

 

50,30

regio

Z

365

1

50,30

18.359,50

Total

1

50,30

18.359,50

 

25

Beclean pe Some܈ – Ilva Mică

 

47,70

regio

Z

365

1

47,70

17.410,50

Total

1

47,70

17.410,50

 

26

 

Beia Hm. – Sibiu

 

128,70

regio

Z

365

1

128,70

46.975,50

Total

1

128,70

46.975,50

 

27

Bistri܊a Nord – Beclean pe Some܈

 

35,60

regio

Z

365

2

71,20

25.988,00

Total

2

71,20

25.988,00

 

 

28

 

Bistri܊a Nord – Cluj Napoca

 

 

119,00

regio

Z

365

5

595,00

217.175,00

regio

U

52

1

119,00

6.188,00

Total

6

714,00

223.363,00

 

 

29

 

Bistri܊a Nord – Deda

 

 

57,50

regio

Z

365

2

115,00

41.975,00

regio

D

313

2

115,00

35.995,00

Total

4

230,00

77.970,00


 

 

30

 

Bistri܊a Nord – Dej Călători

 

 

60,20

regio

Z

365

5

301,00

109.865,00

regio

A

253

2

120,40

30.461,20

Total

7

421,40

140.326,20

 

31

Bistri܊a Nord – Târgu Mure܈

 

111,80

regio

Z

365

2

223,60

81.614,00

Total

2

223,60

81.614,00

 

32

Bistri܊a Nord – Vatra Dornei

 

158,70

regio

Z

365

2

317,40

115.851,00

Total

2

317,40

115.851,00

 

33

Boto܈ani – Suceava Nord

 

61,80

regio

Z

365

4

247,20

90.228,00

Total

4

247,20

90.228,00

 

 

34

 

Boto܈ani – Vere܈ti

 

 

44,50

regio

Z

365

4

178,00

64.970,00

interregio

S

86

2

89,00

7.654,00

Total

6

267,00

72.624,00

 

35

 

Bratca – Huedin

 

43,10

regio

A

253

2

86,20

21.808,60

Total

2

86,20

21.808,60

 

36

 

Bra܈ov – Constan܊a

 

391,30

interregio

Z*

285

2

782,60

223.041,00

Total

2

782,60

223.041,00

 

37

 

Bra܈ov – Craiova

 

335,00

interregio

Z*

285

2

670,00

190.950,00

Total

2

670,00

190.950,00

 

38

 

Bra܈ov – Deda

 

228,20

regio

Z

365

2

456,40

166.586,00

Total

2

456,40

166.586,00

 

 

39

 

Bra܈ov – Făgăra܈

 

 

65,00

regio

Z

365

4

260,00

94.900,00

regio

D

313

4

260,00

81.380,00

Total

8

520,00

176.280,00

 

40

 

Bra܈ov – Gala܊i

 

310,50

interregio

Z*

285

2

621,00

176.985,00

Total

2

621,00

176.985,00

 

41

 

Bra܈ov – Gheorghieni

 

150,30

regio

Z

365

1

150,30

54.859,50

Total

1

150,30

54.859,50

 

42

 

Bra܈ov – Iaşi

 

456,40

interregio

Z*

285

2

912,80

260.148,00

Total

2

912,80

260.148,00

 

43

 

Bra܈ov – Lunca

Bradului

 

206,30

regio

Z

365

2

412,60

150.599,00

Total

2

412,60

150.599,00

 

44

Bra܈ov – Miercurea Ciuc

 

95,00

regio

Z

365

3

285,00

104.025,00

Total

3

285,00

104.025,00

 

45

 

Bra܈ov – Ploie܈ti Sud

 

110,40

regio

Z

365

2

220,80

80.592,00

Total

2

220,80

80.592,00

 

 

46

 

Bra܈ov – Sfântu Gheorghe

 

 

32,10

regio

Z

365

2

64,20

23.433,00

regio

D

313

5

160,50

50.236,50

Total

7

224,70

73.669,50


 

47

 

Bra܈ov – Sibiu

 

148,90

regio

Z

365

4

595,60

217.394,00

Total

4

595,60

217.394,00

 

48

 

Bra܈ov – Siculeni

 

103,20

regio

Z

365

2

206,40

75.336,00

Total

2

206,40

75.336,00

 

49

 

Bra܈ov – Sighi܈oara

 

127,40

regio

Z

365

5

637,00

232.505,00

Total

5

637,00

232.505,00

 

50

 

Bra܈ov – Suceava

 

456,10

interregio

Z*

285

2

912,20

259.977,00

Total

2

912,20

259.977,00

 

51

 

Bra܈ov – Teiu܈

 

227,50

regio

Z

365

5

1.137,50

415.187,50

Total

5

1.137,50

415.187,50

 

52

Bucure܈ti Nord Gr.A – Bacău

 

302,50

interregio

Z*

285

1

302,50

86.212,50

Total

1

302,50

86.212,50

 

53

 

Bucure܈ti Nord

Gr.A – Bicaz

 

388,50

interregio

Z*

285

2

777,00

221.445,00

Total

2

777,00

221.445,00

 

54

Bucure܈ti Nord Gr.A – Bistri܊a Nord

 

452,00

interregio

Z*

285

2

904,00

257.640,00

 

Total

2

904,00

257.640,00

 

 

55

 

Bucure܈ti Nord

Gr.A -Bra܈ov

 

 

166,30

interregio

Z*

285

2

332,60

94.791,00

regio

Z

365

9

1.496,70

546.295,50

Total

11

1.829,30

641.086,50

 

 

56

 

Bucure܈ti Nord

Gr.A – Buzău

 

 

128,10

interregio

Z*

285

2

256,20

73.017,00

regio

Z

365

3

384,30

140.269,50

Total

5

640,50

213.286,50

 

57

Bucure܈ti Nord Gr.A – Constan܊a

 

225,00

interregio

Z*

285

4

900,00

256.500,00

Total

4

900,00

256.500,00

 

 

58

Bucure܈ti Nord Gr.A -      Cluj Napoca   via Brasov

 

 

495,90

interregio

Z*

285

2

991,80

282.663,00

 

Total

 

2

 

991,80

 

282.663,00

 

59

Bucure܈ti Nord Gr.A – Craiova via Pite܈ti

 

250,10

interregio

Z*

285

10

2.501,00

712.785,00

Total

10

2.501,00

712.785,00

 

60

Bucure܈ti Nord Gr.A – Craiova via Videle

 

209,00

interregio

Z*

285

4

836,00

238.260,00

Total

4

836,00

238.260,00

 

61

 

Bucure܈ti Nord

Gr.A – Deva

 

455,60

interregio

Z*

285

2

911,20

259.692,00

Total

2

911,20

259.692,00

 

 

62

 

Bucure܈ti Nord Gr.A – Drobeta Tr. Severin

 

 

322,70

interregio

Z*

285

2

645,40

183.939,00

 

Total

 

2

 

645,40

 

183.939,00


 

 

 

 

63

 

Bucure܈ti Nord Gr.A – Gala܊i via Buzău

 

 

259,60

interregio

Z*

285

7

1.817,20

517.902,00

 

Total

 

7

 

1.817,20

 

517.902,00

 

64

Bucure܈ti Nord Gr.A – Gala܊i via Urziceni

 

229,40

interregio

Z*

285

2

458,80

130.758,00

Total

2

458,80

130.758,00

 

65

Bucure܈ti Nord Gr.A – Giurgiu via Videle

 

117,20

regio

Z

365

2

234,40

85.556,00

Total

2

234,40

85.556,00

 

 

66

Bucure܈ti N Gr.A - Iaşi via Tecuci- Bârlad

 

 

405,50

interregio

Z*

285

6

2.433,00

693.405,00

 

Total

 

6

 

2.433,00

 

693.405,00

 

67

Bucure܈ti Nord Gr.A – Mangalia

 

267,90

interregio

S

95

4

1.071,60

101.802,00

Total

4

1.071,60

101.802,00

 

 

68

Bucure܈ti Nord Gr.A – Mără܈e܈ti

 

 

218,60

interregio

Z*

285

2

437,20

124.602,00

 

Total

2

437,20

124.602,00

 

69

 

Bucure܈ti Nord

Gr.A – Pău܈a h.

 

294,70

interregio

Z*

285

2

589,40

167.979,00

Total

2

589,40

167.979,00

 

 

70

 

Bucure܈ti Nord

Gr.A – Pite܈ti

 

 

108,00

interregio

Z*

285

14

1.512,00

430.920,00

regio

Z

365

2

216,00

78.840,00

Total

16

1.728,00

509.760,00

 

71

Bucure܈ti Nord Gr.A – Ploie܈ti Sud

 

59,50

interregio

Z*

285

5

297,50

84.787,50

Total

5

297,50

84.787,50

 

 

72

Bucure܈ti Nord Gr.A – Râmnicu Vâlcea

 

 

274,40

interregio

Z*

285

3

823,20

234.612,00

 

Total

 

3

 

823,20

 

234.612,00

 

73

Bucure܈ti Nord Gr.A – Ro܈iori Nord

 

100,10

interregio

Z*

285

2

200,20

57.057,00

Total

2

200,20

57.057,00

 

 

74

 

Bucure܈ti Nord

Gr.A – Salva

 

 

487,80

interregio

Z*

285

2

975,60

278.046,00

 

Total

 

2

 

975,60

 

278.046,00

 

 

 

75

 

Bucure܈ti Nord Gr.A -     Satu Mare   via Deda – Dej

 

 

 

684,20

interregio

Z*

285

2

1.368,40

389.994,00

 

 

Total

 

 

2

 

 

1.368,40

 

 

389.994,00

 

 

76

Bucure܈ti Nord Gr.A – Satu Mare  via Cluj N – Oradea

 

 

781,00

interregio

Z*

285

2

1.562,00

445.170,00

 

Total

 

2

 

1.562,00

445.170,00


 

77

Bucure܈ti Nord Gr.A – Sibiu via Brasov

 

315,20

interregio

Z*

285

4

1.260,80

359.328,00

Total

4

1.260,80

359.328,00

 

 

78

Bucure܈ti Nord Gr.A – Slobozia Veche

 

 

132,70

regio

Z

365

2

265,40

96.871,00

 

Total

 

2

 

265,40

 

96.871,00

 

79

Bucure܈ti Nord

Gr.A – Suceava

 

447,10

interregio

Z*

285

4

1.788,40

509.694,00

Total

4

1.788,40

509.694,00

 

80

Bucure܈ti Nord Gr.A – Suceava Nord

 

449,60

interregio

Z*

285

2

899,20

256.272,00

Total

2

899,20

256.272,00

 

 

81

 

Bucure܈ti Nord Gr.A – Târgovi܈te

 

 

79,70

regio

Z

365

4

318,80

116.362,00

regio

A

253

5

398,50

100.820,50

Total

9

717,30

217.182,50

 

82

Bucure܈ti Nord Gr.A -   Târgu Jiu

 

320,90

interregio

Z*

285

2

641,80

182.913,00

Total

2

641,80

182.913,00

 

83

Bucure܈ti Nord Gr.A -   Târgu Mure܈

 

448,80

interregio

Z*

285

2

897,60

255.816,00

Total

2

897,60

255.816,00

 

84

Bucure܈ti Nord Gr.A – Timi܈oara Nord   via Or܈ova

 

533,30

interregio

Z*

285

5

2.666,50

759.952,50

Total

5

2.666,50

759.952,50

 

 

85

 

Bucure܈ti Nord Gr.A – Timi܈oara Nord   via Sibiu

 

 

621,30

interregio

Z*

285

2

1.242,60

354.141,00

 

Total

 

2

 

1.242,60

 

354.141,00

 

86

Bucure܈ti Nord Gr.A – Tulcea Ora܈

 

334,20

interregio

Z*

285

4

1.336,80

380.988,00

Total

4

1.336,80

380.988,00

 

87

Bucure܈ti Nord Gr.A – Urziceni

 

70,70

regio

Z

365

16

1.131,20

412.888,00

Total

16

1.131,20

412.888,00

 

88

Bucure܈ti Nord Gr.A -   Vatra Dornei Băi hc.

 

563,50

interregio

Z*

285

2

1.127,00

321.195,00

Total

2

1.127,00

321.195,00

 

89

 

Bucure܈ti Nord

Gr.B – Pite܈ti

 

107,40

regio

Z

365

6

644,40

235.206,00

Total

6

644,40

235.206,00

 

 

90

 

Bucure܈ti Nord Gr.B  – Ploie܈ti Sud

 

 

58,90

regio

Z

365

3

176,70

64.495,50

regio

A

253

1

58,90

14.901,70

Total

4

235,60

79.397,20

 

 

 

91

 

Bucure܈ti Nord Gr.B – Ro܈iori Nord

 

 

 

99,40

regio

Z

365

14

1.391,60

507.934,00

 

 

Total

 

 

14

 

 

1.391,60

 

 

507.934,00


 

 

 

92

 

 

Bucure܈ti Nord Gr.B – Târgovi܈te

 

 

 

79,10

regio

Z

365

3

237,30

86.614,50

regio

A

253

1

79,10

20.012,30

regio

D

313

2

158,20

49.516,60

Total

6

474,60

156.143,40

 

93

Bucure܈ti Obor

-        Călăra܈i

Sud

 

125,90

regio

Z

365

1

125,90

45.953,50

Total

1

125,90

45.953,50

 

94

 

Bucure܈ti Obor

- Fete܈ti

 

136,40

regio

Z

365

9

1.227,60

448.074,00

Total

9

1.227,60

448.074,00

 

95

 

Buzău – Brazi

 

76,70

regio

Z

365

4

306,80

111.982,00

Total

4

306,80

111.982,00

 

96

Buzău – Bucure܈ti Nord Gr.B

 

127,50

regio

Z

365

3

382,50

139.612,50

Total

3

382,50

139.612,50

 

97

 

Buzău – Făurei

 

40,40

regio

Z

365

2

80,80

29.492,00

Total

2

80,80

29.492,00

 

98

 

Buzău – Fete܈ti

 

129,10

regio

Z

365

4

516,40

188.486,00

Total

4

516,40

188.486,00

 

 

99

 

 

Buzău – Gala܊i

 

 

131,50

regio

Z

365

8

1.052,00

383.980,00

regio

D

313

2

263,00

82.319,00

Total

10

1.315,00

466.299,00

 

 

100

 

Buzău – Mără܈e܈ti

 

 

90,50

regio

Z

365

9

814,50

297.292,50

regio

D

313

2

181,00

56.653,00

Total

11

995,50

353.945,50

 

101

 

Buzău – Râmnicu Sărat

 

33,50

regio

Z

365

1

33,50

12.227,50

Total

1

33,50

12.227,50

 

 

102

 

Buzău – Ploie܈ti Sud

 

 

68,60

regio

Z

365

3

205,80

 

137,20

75.117,00

regio

D

313

2

42.943,60

Total

5

343,00

118.060,60

 

103

 

Călăra܈i Sud – Ciulni܊a

 

27,00

regio

Z

365

6

162,00

59.130,00

Total

6

162,00

59.130,00

 

104

 

Călăra܈i Sud – Fete܈ti

 

64,50

regio

Z

365

4

258,00

94.170,00

Total

4

258,00

94.170,00

 

105

Câmpulung Moldovenesc – Ilva Mică

 

112,50

regio

Z

365

1

112,50

41.062,50

Total

1

112,50

41.062,50

 

106

 

Caracal – Petro܈ani

 

211,00

interregio

Z*

285

2

422,00

120.270,00

Total

2

422,00

120.270,00

 

107

 

Caracal – Pite܈ti

 

130,40

regio

Z

365

1

130,40

47.596,00

Total

1

130,40

47.596,00


 

108

Caransebe܈ – Or܈ova

 

88,30

regio

Z

365

5

441,50

161.147,50

Total

5

441,50

161.147,50

 

 

109

 

Caransebe܈ – Re܈i܊a Nord Hm.

 

 

39,40

interregio

S

87

2

78,80

6.855,60

regio

Z

365

4

157,60

57.524,00

Total

6

236,40

64.379,60

 

110

 

Carei – Zalău

Nord

 

88,10

regio

Z

365

1

88,10

32.156,50

Total

1

88,10

32.156,50

 

111

 

Câineni – Sibiu

 

46,70

regio

V

178

1

46,70

8.312,60

Total

1

46,70

8.312,60

 

112

 

Ciulni܊a – Bucure܈ti Obor

 

98,90

regio

Z

365

1

98,90

36.098,50

Total

1

98,90

36.098,50

 

113

Ciulni܊a – Slobozia Veche

 

16,80

regio

Z

365

8

134,40

49.056,00

Total

8

134,40

49.056,00

 

114

 

Ciumeghiu – Chi܈ineu Cri܈

 

23,70

regio

Z

365

1

23,70

8.650,50

Total

1

23,70

8.650,50

 

115

 

Cluj Napoca – Bra܈ov

 

329,60

interregio

Z*

285

1

329,60

93.936,00

Total

1

329,60

93.936,00

 

 

116

 

Cluj Napoca – Dej Călători

 

 

58,80

regio

Z

365

5

294,00

107.310,00

regio

F

305

5

294,00

89.670,00

Total

10

588,00

196.980,00

 

117

 

Cluj Napoca – Deva

 

184,00

interregio

Z*

285

2

368,00

104.880,00

Total

2

368,00

104.880,00

 

118

 

Cluj Napoca – Ia܈i

 

458,20

interregio

Z*

285

2

916,40

261.174,00

Total

2

916,40

261.174,00

 

119

 

Cluj Napoca – Jibou

 

135,00

regio

Z

365

1

135,00

49.275,00

Total

1

135,00

49.275,00

 

 

120

 

Cluj Napoca – Huedin

 

 

49,40

regio

Z

365

2

98,80

36.062,00

regio

D

313

10

494,00

154.622,00

Total

12

592,80

190.684,00

 

 

121

 

Cluj Napoca – Oradea

 

 

152,10

interregio

Z*

285

4

608,40

173.394,00

regio

Z

365

6

912,60

333.099,00

Total

10

1.521,00

506.493,00

 

122

 

Cluj Napoca – Poieni

 

64,70

regio

Z

365

2

129,40

47.231,00

Total

2

129,40

47.231,00

 

123

 

Cluj Napoca – Râmnicu Vâlcea

 

297,90

interregio

Z*

285

2

595,80

169.803,00

Total

2

595,80

169.803,00

 

124

 

Cluj Napoca – Războieni

 

68,60

regio

Z

365

2

137,20

50.078,00

Total

2

137,20

50.078,00


 

125

Cluj Napoca – Satu Mare

 

282,80

regio

Z

365

2

565,60

206.444,00

Total

2

565,60

206.444,00

 

126

Cluj Napoca – Satu Mare via Dej

 

252,20

regio

Z

365

2

504,40

184.106,00

Total

2

504,40

184.106,00

 

127

Cluj Napoca – Sighetu Marma܊iei

 

223,40

regio

Z

365

2

446,80

163.082,00

Total

2

446,80

163.082,00

 

128

 

Cluj Napoca – Teiu܈

 

102,10

regio

Z

365

12

1.225,20

447.198,00

Total

12

1.225,20

447.198,00

 

 

 

129

 

Comăne܈ti – Miercurea Ciuc

 

 

 

83,70

regio

Z

365

2

167,40

61.101,00

 

 

Total

 

 

2

 

 

167,40

 

 

61.101,00

 

130

 

Comăne܈ti – One܈ti

 

36,00

regio

Z

365

2

72,00

26.280,00

Total

2

72,00

26.280,00

 

131

 

Constan܊a – Arad

 

828,80

interregio

Z*

285

2

1.657,60

472.416,00

Total

2

1.657,60

472.416,00

 

132

 

Constan܊a – Fete܈ti

 

78,60

regio

Z

365

12

943,20

344.268,00

Total

12

943,20

344.268,00

 

 

133

 

Constan܊a – Ia܈i

 

 

484,40

interregio

Z*

285

2

968,80

276.108,00

interregio

S

94

1

484,40

45.533,60

Total

3

1.453,20

321.641,60

 

134

 

Constan܊a – Mangalia

 

42,90

regio

Z*

285

16

686,40

195.624,00

Total

16

686,40

195.624,00

 

 

135

 

Constan܊a – Medgidia

 

 

34,60

regio

Z

365

4

138,40

50.516,00

regio

A

253

2

69,20

17.507,60

Total

6

207,60

68.023,60

 

136

 

Craiova – Baile܈ti

 

70,50

regio

Z

365

2

141,00

51.465,00

Total

2

141,00

51.465,00

 

 

137

 

Craiova – Calafat

 

 

107,80

regio

Z

365

4

431,20

157.388,00

regio

D

313

2

215,60

67.482,80

Total

6

646,80

224.870,80

 

138

 

Craiova – Caracal

 

53,60

regio

Z

365

2

107,20

39.128,00

Total

2

107,20

39.128,00

 

139

 

Craiova – Deva

 

252,40

interregio

S

87

2

504,80

43.917,60

Total

2

504,80

43.917,60

 

140

Craiova – Drobeta Turnu Severin

 

113,70

regio

Z

365

2

227,40

83.001,00

Total

2

227,40

83.001,00


 

141

Craiova – Lainici

 

137,00

regio

Z

365

2

274,00

100.010,00

Total

2

274,00

100.010,00

 

 

142

 

Craiova – Or܈ova

 

 

137,70

regio

Z

365

2

275,40

100.521,00

regio

E

261

1

137,70

35.939,70

Total

3

413,10

136.460,70

 

143

 

Craiova – Petro܈ani

 

157,40

regio

Z

365

7

1.101,80

402.157,00

Total

7

1.101,80

402.157,00

 

144

 

Craiova – Piatra Olt

 

44,10

regio

Z

365

5

220,50

80.482,50

Total

5

220,50

80.482,50

 

145

 

Craiova – Pite܈ti

 

142,10

regio

Z

365

3

426,30

155.599,50

Total

3

426,30

155.599,50

 

146

Craiova – Râmnicu Vâlcea

 

130,70

regio

Z

365

1

130,70

47.705,50

Total

1

130,70

47.705,50

 

 

147

 

Craiova – Ro܈iori Nord

 

 

108,90

regio

Z

365

13

1.415,70

516.730,50

regio

U

52

1

108,90

5.662,80

Total

14

1.524,60

522.393,30

 

 

148

 

 

Craiova – Sibiu

 

 

230,30

interregio

Z*

285

2

460,60

131.271,00

regio

Z

365

2

460,60

168.119,00

Total

4

921,20

299.390,00

 

149

 

Craiova – Tâmna

 

74,80

regio

Z

365

2

149,60

54.604,00

Total

2

149,60

54.604,00

 

 

150

 

Craiova – Târgu Jiu

via Cărbune܈ti

 

 

106,10

regio

Z

365

3

318,30

116.179,50

regio

SL

8

1

106,10

848,80

Total

4

424,40

117.028,30

 

151

Craiova – Târgu Jiu via Turceni

 

111,90

regio

Z

365

2

223,80

81.687,00

Total

2

223,80

81.687,00

 

152

Deda – Miercurea Ciuc

 

133,20

regio

Z

365

1

133,20

48.618,00

Total

1

133,20

48.618,00

 

 

153

 

Deda – Târgu

Mure܈

 

 

54,30

regio

Z

365

5

271,50

99.097,50

regio

D

313

3

162,90

50.987,70

Total

8

434,40

150.085,20

 

154

Dej Călători – Beclean pe Some܈

 

24,60

regio

Z

365

1

24,60

8.979,00

Total

1

24,60

8.979,00

 

155

 

Dej Călători – Ilva Mică

 

72,30

regio

Z

365

6

433,80

158.337,00

Total

6

433,80

158.337,00

 

156

 

Dej Călători – Jibou

 

 

76,20

regio

Z

365

5

381,00

139.065,00

regio

V

178

2

152,40

27.127,20

Total

7

533,40

166.192,20

 

157

 

Deva – Aiud

 

95,00

regio

Z

365

1

95,00

34.675,00

Total

1

95,00

34.675,00

 

158

 

Deva – Media܈

 

143,60

regio

Z

365

1

143,60

52.414,00

Total

1

143,60

52.414,00

 

159

 

Deva – Simeria

 

9,20

regio

Z

365

5

46,00

16.790,00

Total

5

46,00

16.790,00

 

160

Drobeta Turnu Severin – Filia܈i

 

77,90

regio

Z

365

2

155,80

56.867,00

Total

2

155,80

56.867,00

 

161

Drobeta Turnu Severin – Or܈ova

 

24,00

regio

U

52

2

48,00

2.496,00

Total

2

48,00

2.496,00

 

 

162

 

 

Făurei – Gala܊i

 

 

91,10

regio

Z

365

2

182,20

66.503,00

regio

E

261

2

182,20

47.554,20

Total

4

364,40

114.057,20

 

163

 

Făurei – Urziceni

 

67,60

regio

Z

365

2

135,20

49.348,00

Total

2

135,20

49.348,00

 

164

Fete܈ti – Slobozia Veche

 

59,40

regio

Z

365

10

594,00

216.810,00

Total

10

594,00

216.810,00

 

165

 

Filia܈i – Craiova

 

35,80

regio

U

52

1

35,80

1.861,60

Total

1

35,80

1.861,60

 

 

166

 

 

Filia܈i – Or܈ova

 

 

101,90

regio

D

313

1

101,90

31.894,70

regio

U

52

1

101,90

5.298,80

Total

2

203,80

37.193,50

 

167

Filia܈i – Târgu

Jiu

via Turceni

 

77,00

regio

Z

365

3

231,00

84.315,00

Total

3

231,00

84.315,00

 

 

168

 

Filia܈i – Târgu

Jiu

via Carbunesti

 

 

76,10

interregio

Z*

285

1

76,10

21.688,50

regio

Z

365

2

152,20

55.553,00

Total

3

228,30

77.241,50

 

169

 

Foc܈ani – Mără܈e܈ti

 

19,70

regio

Z

365

1

19,70

7.190,50

Total

1

19,70

7.190,50

 

170

 

Gala܊i – Adjud

 

129,40

regio

Z

365

1

129,40

47.231,00

Total

1

129,40

47.231,00

 

171

Gala܊i – Constan܊a via Făurei

 

255,20

interregio

S

94

2

510,40

47.977,60

Total

2

510,40

47.977,60

 
172

 

Gala܊i – Fete܈ti

 

179,80

regio

Z

365

2

359,60

131.254,00

Total

2

359,60

131.254,00

 

173

 

Gala܊i – Focsani

 

121,20

regio

Z

365

2

242,40

88.476,00

Total

2

242,40

88.476,00

 

174

 

Gala܊i – Tecuci

 

84,70

regio

Z

365

2

169,40

61.831,00

Total

2

169,40

61.831,00

 

175

Gala܊i – Târgu

Mures via Ghime܈

 

458,80

interregio

Z*

285

1

458,80

130.758,00

Total

1

458,80

130.758,00

 

176

 

Gheorghieni – Târgu Mure܈

 

132,20

regio

Z

365

2

264,40

96.506,00

Total

2

264,40

96.506,00

 

177

 

Giurgiu – Grădi܈tea

 

42,00

regio

Z

365

2

84,00

30.660,00

Total

2

84,00

30.660,00

 

178

 

Giurgiu – Videle

 

66,30

regio

Z

365

8

530,40

193.596,00

Total

8

530,40

193.596,00

 

179

 

Ia܈i – Adjud via Roman

 

217,90

regio

Z

365

1

217,90

79.533,50

Total

1

217,90

79.533,50

 

180

 

Ia܈i – Bârlad

 

119,80

regio

Z

365

3

359,40

131.181,00

Total

3

359,40

131.181,00

 

181

 

Ia܈i – Gala܊i

 

254,80

interregio

Z*

285

4

1.019,20

290.472,00

Total

4

1.019,20

290.472,00

 

182

 

Ia܈i – Pa܈cani

 

75,70

regio

Z

365

4

302,80

110.522,00

Total

4

302,80

110.522,00

 

183

 

Ia܈i – Suceava

Nord

 

138,80

regio

Z

365

8

1.110,40

405.296,00

Total

8

1.110,40

405.296,00

 

184

 

Ia܈i – Tecuci

 

170,10

regio

Z

365

3

510,30

186.259,50

Total

3

510,30

186.259,50

 

 

185

Ia܈i – Timi܈oara Nord

via  Ilia – Arad

 

 

843,70

interregio

Z*

285

2

1.687,40

480.909,00

 

Total

 

2

 

1.687,40

 

480.909,00

 

 

186

Ia܈i – Timi܈oara Nord

via  Ilia,  Lugoj

 

 

812,50

interregio

Z*

285

2

1.625,00

463.125,00

 

Total

 

2

 

1.625,00

 

463.125,00

 

 

187

 

Ia܈i – Timi܈oara

Nord

via  Oradea – Arad

 

 

788,10

interregio

Z*

285

2

1.576,20

449.217,00

 

Total

 

2

 

1.576,20

 

449.217,00

 

188

 

Ia܈i – Ungheni

Prut Hm

 

21,20

regio

Z

365

16

339,20

123.808,00

Total

16

339,20

123.808,00


 

189

Ia܈i – Vatra

Dornei Băi hc

 

252,70

interregio

Z*

285

2

505,40

144.039,00

Total

2

505,40

144.039,00

 

190

 

Ia܈i – Vaslui

 

67,70

regio

Z

365

7

473,90

172.973,50

Total

7

473,90

172.973,50

 

191

 

Ilia – Lugoj

 

82,80

regio

Z

365

2

165,60

60.444,00

Total

2

165,60

60.444,00

 

192

 

Ilia – Petro܈ani

 

112,80

regio

Z

365

2

225,60

82.344,00

Total

2

225,60

82.344,00

 

193

 

Ilia – Zam

 

22,40

regio

Z

365

1

22,40

8.176,00

Total

1

22,40

8.176,00

 

194

 

Ilva Mică – Cluj Napoca

 

131,10

regio

Z

365

2

262,20

95.703,00

Total

2

262,20

95.703,00

 

195

 

Ilva Mică – Salva

 

26,10

regio

Z

365

2

52,20

19.053,00

Total

2

52,20

19.053,00

 

196

 

Ilva Mică – Vatra Dornei

 

75,40

regio

Z

365

1

75,40

27.521,00

Total

1

75,40

27.521,00

 

197

 

Jibou – Carei

 

111,80

regio

Z

365

1

111,80

40.807,00

Total

1

111,80

40.807,00

 

 

198

 

Jibou – Sărmă܈ag

 

 

46,00

regio

Z

365

5

230,00

83.950,00

 

Total

 

5

 

230,00

 

83.950,00

 

 

199

 

Jibou – Zalău

Nord

 

 

23,70

regio

Z

365

5

118,50

43.252,50

Total

5

118,50

43.252,50

 

200

 

Lotru – Craiova

 

162,50

regio

Z

365

1

162,50

59.312,50

Total

1

162,50

59.312,50

 

201

 

Lotru – Piatra

Olt

 

118,40

regio

Z

365

1

118,40

43.216,00

Total

1

118,40

43.216,00

 

202

 

Lugoj – Buzia܈

 

27,50

regio

Z

365

3

82,50

30.112,50

Total

3

82,50

30.112,50

 

203

 

Lugoj – Margina

 

47,30

regio

Z

365

2

94,60

34.529,00

Total

2

94,60

34.529,00

 

204

Lugoj – Simeria

 

115,60

regio

Z

365

4

462,40

168.776,00

Total

4

462,40

168.776,00

 

 

205

 

Mără܈e܈ti – Bacău

 

 

83,90

interregio

Z*

285

1

83,90

23.911,50

regio

Z

365

1

83,90

30.623,50

Total

2

167,80

54.535,00

 

206

 

Mără܈e܈ti – Comăne܈ti

 

100,30

regio

Z

365

6

601,80

219.657,00

Total

6

601,80

219.657,00


 

207

Mărăeşti -Gala܊i

 

103,70

regio

Z

365

11

1.140,70

416.355,50

Total

11

1.140,70

416.355,50

 

208

Mărăeşti – Galaţi

via Buzău

 

222,00

regio

Z

365

2

444,00

162.060,00

Total

2

444,00

162.060,00

 

209

 

Mărăşti – Iaşi via Bârlad

 

186,20

regio

Z

365

2

372,40

135.926,00

Total

2

372,40

135.926,00

 

210

 

Mără܈e܈ti – Ia܈i via Pa܈cani

 

243,60

regio

Z

365

2

487,20

177.828,00

Total

2

487,20

177.828,00

 

211

Mără܈e܈ti – Miercurea Ciuc

 

184,00

regio

Z

365

8

1.472,00

537.280,00

Total

8

1.472,00

537.280,00

 

212

 

Mără܈e܈ti – Ploie܈ti Sud

 

159,10

regio

Z

365

3

477,30

174.214,50

Total

3

477,30

174.214,50

 

213

 

Mără܈e܈ti – Tecuci

 

19,00

regio

Z

365

3

57,00

20.805,00

Total

3

57,00

20.805,00

 

 

214

 

Mără܈e܈ti – Suceava Nord

 

 

231,00

interregio

Z*

285

2

462,00

131.670,00

interregio

S

94

1

231,00

21.714,00

Total

3

693,00

153.384,00

 

215

 

Medgidia – Negru Vodă

 

57,70

regio

Z

365

2

115,40

42.121,00

Total

2

115,40

42.121,00

 

216

 

Media܈ – Beia

 

73,40

regio

Z

365

1

73,40

26.791,00

Total

1

73,40

26.791,00

 

217

 

Media܈ – Sighi܈oara

 

38,40

regio

Z

365

1

38,40

14.016,00

Total

1

38,40

14.016,00

 

218

 

Miercurea

Ciuc – Foc܈ani

 

203,70

regio

Z

365

1

203,70

74.350,50

Total

1

203,70

74.350,50

 

219

Miercurea Ciuc – Gheorghieni

 

55,30

regio

Z

365

3

165,90

60.553,50

Total

3

165,90

60.553,50

 

220

 

Miercurea

Ciuc – One܈ti

 

119,70

regio

Z

365

1

119,70

43.690,50

Total

1

119,70

43.690,50

 

221

 

Miercurea

Ciuc – Topli܊a

 

89,30

regio

Z

365

1

89,30

32.594,50

Total

1

89,30

32.594,50

 

222

 

Nădab – Arad

 

42,60

regio

Z

365

1

42,60

15.549,00

Total

1

42,60

15.549,00

 

223

 

One܈ti – Buzău

 

154,80

regio

Z

365

1

154,80

56.502,00

Total

1

154,80

56.502,00

 

224

 

One܈ti – Mără܈e܈ti

 

64,30

regio

Z

365

4

257,20

93.878,00

Total

4

257,20

93.878,00

 

 

 

225

 

Oradea – Bratca Hm.

 

 

59,60

regio

Z

365

4

238,40

87.016,00

regio

A

253

2

119,20

30.157,60

Total

6

357,60

117.173,60

 

226

 

Oradea – Constan܊a

 

873,00

interregio

Z*

285

2

1.746,00

497.610,00

Total

2

1.746,00

497.610,00

 

227

 

Oradea – Halmeu

 

155,40

regio

Z

365

4

621,60

226.884,00

Total

4

621,60

226.884,00

 

228

 

Oradea – Satu

Mare

 

133,00

regio

Z

365

3

399,00

145.635,00

Total

3

399,00

145.635,00

 

229

 

Oradea – Valea lui Mihai

 

65,80

regio

Z

365

3

197,40

72.051,00

Total

3

197,40

72.051,00

 

230

Or܈ova – Timi܈oara Nord

 

186,60

regio

Z

365

1

186,60

68.109,00

Total

1

186,60

68.109,00

 

231

 

Pa܈cani – Mără܈e܈ti

 

167,90

regio

Z

365

1

167,90

61.283,50

Total

1

167,90

61.283,50

 

232

 

Pa܈cani – Suceava Nord

 

63,10

regio

Z

365

7

441,70

161.220,50

Total

7

441,70

161.220,50

 

233

 

Petro܈ani – Arad

 

237,40

regio

Z

365

1

237,40

86.651,00

Total

1

237,40

86.651,00

 

 

 

 

234

 

Petro܈ani – Deva

 

 

 

 

89,20

 

regio

 

Z

 

365

 

4

 

356,80

 

130.232,00

 

 

Total

 

 

4

 

 

356,80

 

 

130.232,00

 

235

 

Piatra Olt – Caracal

 

32,40

regio

Z

365

5

162,00

59.130,00

Total

5

162,00

59.130,00

 

 

236

 

Piatra Olt – Potcoava

 

 

38,40

regio

Z

365

2

76,80

28.032,00

regio

U

52

1

38,40

1.996,80

Total

3

115,20

30.028,80

 

 

237

 

Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea

 

 

86,60

regio

Z

365

5

433,00

158.045,00

regio

U

52

1

86,60

4.503,20

Total

6

519,60

162.548,20

 

 

238

 

Pite܈ti – Piatra

Olt

 

 

98,00

regio

Z

365

6

588,00

214.620,00

regio

U

52

1

98,00

5.096,00

Total

7

686,00

219.716,00

 

 

239

 

Pite܈ti – Slatina

 

 

81,00

regio

Z

365

2

162,00

59.130,00

regio

I

104

2

162,00

16.848,00

Total

4

324,00

75.978,00


 

240

Ploie܈ti Sud – Făurei

 

122,60

regio

Z

365

2

245,20

89.498,00

Total

2

245,20

89.498,00

 

241

Ploie܈ti Sud – Slobozia Veche

 

117,00

regio

Z

365

3

351,00

128.115,00

Total

3

351,00

128.115,00

 

 

242

 

Ploie܈ti Sud – Urziceni

 

 

55,00

regio

Z

365

8

440,00

160.600,00

regio

A

253

7

385,00

97.405,00

Total

15

825,00

258.005,00

 

243

 

Podu Olt – Băbeni

 

97,10

regio

Z

365

1

97,10

35.441,50

Total

1

97,10

35.441,50

 

 

244

 

Podu Olt – Câineni

 

 

24,60

regio

Z

365

1

24,60

8.979,00

regio

V

178

1

24,60

4.378,80

Total

2

49,20

13.357,80

 

245

 

Potcoava – Caracal

 

70,80

regio

Z

365

1

70,80

25.842,00

Total

1

70,80

25.842,00

 

246

 

Raco܈ – Bra܈ov

 

59,80

regio

Z

365

1

59,80

21.827,00

Total

1

59,80

21.827,00

 

 

247

 

Râmnicu Vâlcea – Băbeni

 

 

19,60

regio

Z

365

1

19,60

7.154,00

regio

U

52

1

19,60

1.019,20

Total

2

39,20

8.173,20

 

248

 

Râmnicu

Vâlcea – Lotru

 

31,80

regio

Z

365

1

31,80

11.607,00

Total

1

31,80

11.607,00

 

 

 

 

249

 

Râmnicu Vâlcea – Mangalia

 

 

 

 

560,50

 

interregio

 

S

 

93

 

2

 

1.121,00

 

104.253,00

 

 

Total

 

 

2

 

 

1.121,00

 

 

104.253,00

 

250

Râmnicu Vâlcea – Podu Olt

 

77,50

regio

Z

365

1

77,50

28.287,50

Total

1

77,50

28.287,50

 

251

 

Războieni – Bra܈ov

 

261,00

interregio

Z*

285

1

261,00

74.385,00

Total

1

261,00

74.385,00

 

252

 

Ro܈iori Nord – Alexandria

 

33,70

regio

Z

365

4

134,80

49.202,00

Total

4

134,80

49.202,00

 

253

 

Ro܈iori Nord – Filia܈i

 

144,70

regio

Z

365

1

144,70

52.815,50

Total

1

144,70

52.815,50

 

 

254

 

Satu Mare – Apa

 

 

26,30

regio

Z

365

4

105,20

38.398,00

regio

V

178

2

52,60

9.362,80

Total

6

157,80

47.760,80

 

 

255

Satu Mare – Baia Mare

 

59,40

regio

Z

365

8

475,20

173.448,00

Total

8

475,20

173.448,00

 

256

 

Satu Mare – Carei

 

36,00

regio

Z

365

2

72,00

26.280,00

Total

2

72,00

26.280,00

 

 

257

 

Satu Mare – Halmeu

 

 

22,40

regio

Z

365

8

179,20

65.408,00

regio

D

313

4

89,60

28.044,80

Total

12

268,80

93.452,80

 

258

 

Satu Mare – Jibou

 

147,80

regio

Z

365

6

886,80

323.682,00

Total

6

886,80

323.682,00

 

259

 

Satu Mare – Mangalia

 

948,90

interregio

S

86

2

1.897,80

163.210,80

Total

2

1.897,80

163.210,80

 

 

260

 

 

Sibiu – Caracal

 

 

218,60

interregio

Z*

285

1

218,60

62.301,00

regio

Z

365

1

218,60

79.789,00

Total

2

437,20

142.090,00

 

261

 

Sibiu – Cop܈a

Mica

 

44,90

regio

Z

365

4

179,60

65.554,00

Total

4

179,60

65.554,00

 

 

262

 

 

Sibiu – Făgăra܈

 

 

83,90

regio

Z

365

5

419,50

153.117,50

regio

D

313

2

167,80

52.521,40

Total

7

587,30

205.638,90

 

263

 

Sibiu – Loamne܈

 

20,70

regio

A

253

2

41,40

10.474,20

Total

2

41,40

10.474,20

 

 

264

 

Sibiu – Media܈

 

 

55,30

regio

Z

365

5

276,50

100.922,50

 

Total

 

5

 

276,50

 

100.922,50

 

 

265

Sibiu – Miercurea Sibiului

 

 

52,80

regio

Z

365

2

105,60

38.544,00

 

Total

 

2

 

105,60

 

38.544,00

 

 

266

 

Sibiu – Piatra

Olt

 

 

186,20

regio

Z

365

2

372,40

135.926,00

regio

U

52

1

186,20

9.682,40

Total

3

558,60

145.608,40

 

267

 

Sibiu – Podu

Olt

 

22,10

interregio

Z*

285

4

88,40

25.194,00

Total

4

88,40

25.194,00

 

 

268

 

Sibiu – Râmnicu Vâlcea

 

 

99,60

interregio

Z*

285

1

99,60

28.386,00

regio

Z

365

2

199,20

72.708,00

Total

3

298,80

101.094,00

 

269

 

Sibiu – Sighi܈oara

 

93,70

regio

Z

365

4

374,80

136.802,00

Total

4

374,80

136.802,00


 

270

Sibiu – Târgu

Mure܈

 

204,50

regio

Z

365

4

818,00

298.570,00

Total

4

818,00

298.570,00

 

271

 

Sibiu – Ucea

 

59,30

regio

Z

365

2

118,60

43.289,00

Total

2

118,60

43.289,00

 

 

272

 

Sibiu  – Vin܊u de Jos

 

 

82,80

interregio

Z*

285

2

165,60

47.196,00

regio

Z

365

7

579,60

211.554,00

Total

9

745,20

258.750,00

 

273

 

Siculeni – Gala܊i

 

279,50

interregio

Z*

285

1

279,50

79.657,50

Total

1

279,50

79.657,50

 

 

274

Sighetu Marma܊iei – Beclean pe Some܈

 

 

140,00

interregio

S

86

2

280,00

24.080,00

regio

Z

365

2

280,00

102.200,00

Total

4

560,00

126.280,00

 

275

Sighetu Marma܊iei – Salva

 

118,40

regio

Z

365

2

236,80

86.432,00

Total

2

236,80

86.432,00

 

276

Sighetu Marma܊iei – Valea Vi܈eului

 

24,90

regio

Z

365

1

24,90

9.088,50

Total

1

24,90

9.088,50

 

 

277

 

Sighetu Marma܊iei – Vi܈eu de Jos

 

 

57,40

regio

Z

365

2

114,80

41.902,00

regio

D

313

3

172,20

53.898,60

Total

5

287,00

95.800,60

 

278

 

Simeria – Baru

Mare

 

52,30

regio

Z

365

2

104,60

38.179,00

Total

2

104,60

38.179,00

 

279

 

Simeria – Ilia

 

32,80

regio

Z

365

1

32,80

11.972,00

Total

1

32,80

11.972,00

 

280

 

Simeria – Petro܈ani

 

80,00

regio

Z

365

5

400,00

146.000,00

Total

5

400,00

146.000,00

 

 

281

 

Simeria – Săvâr܈in

 

 

73,20

regio

Z

365

5

366,00

133.590,00

 

Total

 

5

 

366,00

 

133.590,00

 

282

 

Simeria – Teiu܈

 

72,70

regio

Z

365

4

290,80

106.142,00

Total

4

290,80

106.142,00

 

283

 

Slatina – Caracal

 

49,40

regio

Z

365

4

197,60

72.124,00

Total

4

197,60

72.124,00

 

 

284

 

Slatina – Piatra

Olt

 

 

17,00

regio

D

313

1

17,00

5.321,00

regio

U

52

4

68,00

3.536,00

Total

5

85,00

8.857,00

 

285

Slobozia Veche – Urziceni

 

62,00

regio

Z

365

3

186,00

67.890,00

Total

3

186,00

67.890,00


 

286

Suceava – Câmpulung Moldovenesc

 

78,30

regio

Z

365

4

313,20

114.318,00

Total

4

313,20

114.318,00

 

287

 

Suceava – Dorne܈ti

 

32,50

regio

Z

365

6

195,00

71.175,00

Total

6

195,00

71.175,00

 

288

 

Suceava – Ilva

Mică

 

190,80

regio

Z

365

4

763,20

278.568,00

Total

4

763,20

278.568,00

 

289

 

Suceava  – Vicsani

 

40,80

regio

Z

365

4

163,20

59.568,00

Total

4

163,20

59.568,00

 

290

Târgu Jiu – Bucure܈ti Nord Gr.A

 

315,10

regio

Z

365

1

315,10

115.011,50

Total

1

315,10

115.011,50

 

291

 

Târgu Jiu – Caracal

 

159,70

interregio

Z*

285

2

319,40

91.029,00

Total

2

319,40

91.029,00

 

292

 

Târgu Jiu – Craiova

 

112,80

regio

Z

365

1

112,80

41.172,00

Total

1

112,80

41.172,00

 

293

 

Târgu Jiu – Petro܈ani

 

51,30

regio

Z

365

1

51,30

18.724,50

Total

1

51,30

18.724,50

 

294

 

Târgu Jiu – Rovinari

 

21,80

regio

Z

365

2

43,60

15.914,00

Total

2

43,60

15.914,00

 

295

 

Târgu Jiu – Turceni

 

57,10

regio

Z

365

2

114,20

41.683,00

Total

2

114,20

41.683,00

 

296

 

Târgu Mure܈ – Bra܈ov

 

282,50

regio

Z

365

1

282,50

103.112,50

Total

1

282,50

103.112,50

 

297

 

Târgu Mure܈ – Ludu܈

 

40,10

regio

Z

365

3

120,30

43.909,50

Total

3

120,30

43.909,50

 

 

298

 

Târgu Mure܈ – Războieni

 

 

59,30

regio

Z

365

6

355,80

129.867,00

regio

D

313

4

237,20

74.243,60

Total

10

593,00

204.110,60

 

299

Târgu Mure܈ – Miercurea Ciuc

 

187,50

regio

Z

365

2

375,00

136.875,00

Total

2

375,00

136.875,00

 

300

 

Tecuci – Fălciu

Nord

 

120,00

regio

Z

365

2

240,00

87.600,00

Total

2

240,00

87.600,00

 

301

 

Teiu܈ – Arad

 

230,10

regio

Z

365

2

460,20

167.973,00

Total

2

460,20

167.973,00

 

302

 

Teiu܈ – Blaj

 

21,30

regio

Z

365

4

85,20

31.098,00

Total

4

85,20

31.098,00

 

303

 

Teiu܈ – Deva

 

81,90

regio

Z

365

1

81,90

29.893,50

Total

1

81,90

29.893,50


 

304

 

Teiu܈ – Media܈

 

61,70

regio

Z

365

7

431,90

157.643,50

Total

7

431,90

157.643,50

 

305

Timi܈oara Nord – Aradu Nou

 

51,00

regio

Z

365

10

510,00

186.150,00

Total

10

510,00

186.150,00

 

306

Timi܈oara Nord – Baia Mare

 

370,20

interregio

Z*

285

2

740,40

211.014,00

Total

2

740,40

211.014,00

 

 

307

Timi܈oara Nord – Beclean pe Some܈

 

 

468,90

interregio

Z*

285

2

937,80

267.273,00

 

Total

 

2

 

937,80

 

267.273,00

 

308

 

Timi܈oara

Nord – Buzia܈

 

36,40

regio

Z

365

3

109,20

39.858,00

Total

3

109,20

39.858,00

 

309

Timi܈oara Nord – Caransebe܈

 

98,30

regio

Z

365

9

884,70

322.915,50

Total

9

884,70

322.915,50

 

 

310

Timi܈oara

Nord -

Drobeta Turnu

Severin

 

 

210,60

regio

Z

365

4

842,40

307.476,00

 

Total

 

4

 

842,40

 

307.476,00

 

311

Timi܈oara Nord – Jimbolia

 

39,00

regio

Z

365

4

156,00

56.940,00

Total

4

156,00

56.940,00

 

312

 

Timi܈oara

Nord – Lugoj

 

63,90

regio

Z

365

8

511,20

186.588,00

Total

8

511,20

186.588,00

 

313

Timi܈oara Nord – Mangalia

 

795,00

interregio

S

94

2

1.590,00

149.460,00

Total

2

1.590,00

149.460,00

 

 

314

 

Timi܈oara

Nord – Oradea

 

 

177,80

interregio

Z*

285

2

355,60

101.346,00

regio

Z

365

6

1.066,80

389.382,00

Total

8

1.422,40

490.728,00

 

 

315

Timi܈oara Nord – Re܈i܊a Sud Hm.

 

 

141,50

interregio

Z*

285

2

283,00

80.655,00

 

Total

 

2

 

283,00

 

80.655,00

 

316

 

Timi܈oara

Nord – Sibiu

 

306,10

interregio

Z*

285

2

612,20

174.477,00

Total

2

612,20

174.477,00

 

317

 

Timi܈oara Nord – Stamora Moravi܊a

 

56,00

regio

Z

365

10

560,00

204.400,00

Total

10

560,00

204.400,00

 

318

Timi܈oara Nord – Târgu Jiu

 

342,00

regio

Z

365

2

684,00

249.660,00

Total

2

684,00

249.660,00

 

319

Timi܈oara

Nord -

Târgu Mure܈

 

345,00

interregio

Z*

285

2

690,00

196.650,00

Total

2

690,00

196.650,00


 

 

320

 

Titu – Târgovi܈te

 

 

31,70

interregio

Z*

285

4

126,80

36.138,00

regio

Z

365

1

31,70

11.570,50

Total

5

158,50

47.708,50

 

321

 

Topli܊a – Bra܈ov

 

184,30

regio

Z

365

1

184,30

67.269,50

Total

1

184,30

67.269,50

 

322

 

Tulcea Ora܈ – Medgidia

 

143,80

regio

Z

365

4

575,20

209.948,00

Total

4

575,20

209.948,00

 

323

Valea lui Mihai – Satu Mare

 

67,20

regio

Z

365

1

67,20

24.528,00

Total

1

67,20

24.528,00

 

324

Vatra Dornei – Câmpulung Moldovenesc

 

37,10

regio

Z

365

1

37,10

13.541,50

Total

1

37,10

13.541,50

 

325

 

Zam – Simeria

 

55,20

regio

Z

365

1

55,20

20.148,00

Total

1

55,20

20.148,00

 

326

 

Zalău Nord – Sărmă܈ag

 

22,30

regio

Z

365

1

22,30

8.139,50

Total

1

22,30

8.139,50

 

TOTAL tren- km  Sec܊ii interoperabile

 

155.561,40

 

48.925.752,60

 

Sectii neinteroperabile (neînchiriate)

 

 

Nr. crt.

 

Ruta de circula܊ie

 

Distan܊a

(km.)

 

 

Rang tren

Regim de circula܊ie

Nr. zile circ/an

 

Nr. tren/zi

 

Tren km/zi

(col2xcol6)

 

Tren km/an

(col5 x col7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

 

 

327

 

Titu – Pietro܈ita

 

 

66,60

interregio

Z*

285

4

266,40

75.924,00

regio

Z

365

2

133,20

48.618,00

Total

6

399,60

124.542,00

 

328

 

Fieni – Pietro܈ita

 

7,50

regio

Z

362

1

7,50

2.715,00

Total

1

7,50

2.715,00

 

 

329

 

Târgovi܈te – Pietro܈ita

 

 

34,80

regio

Z

365

3

104,40

38.106,00

regio

A

253

1

34,80

8.804,40

Total

4

139,20

46.910,40

 

 

 

 

330

 

Târgovi܈te – Fieni

 

 

 

 

27,40

regio

Z

365

1

27,40

10.001,00

regio

A

253

1

27,40

6.932,20

 

 

 

Total

 

 

 

2

 

 

 

54,80

 

 

 

16.933,20

 

331

 

Anina – Oravi܊a

 

33,40

regio

Z

365

4

133,60

48.764,00

Total

4

133,60

48.764,00


 

332

Suceava  – Cacica H.m.

 

32,00

regio

Z

365

4

128,00

46.720,00

Total

4

128,00

46.720,00

TOTAL tren- km  Sec܊ii neinteroperabile (neînchiriate)

78.646,90

286.584,60

 

TOTAL tren-km                              trenuri interregio

 

 

18.044.059,20

TOTAL tren-km                              trenuri regio

 

31.168.278,00

 

TOTAL  GENERAL  SERVICIU PUBLIC SOCIAL

 

234.208,30

 

49.212.337,20

 

 

 

A D E

LEGENDA                              *  =  Regim de circula܊ie

Nu circulă sâmbată, duminică, sărbători legale; Nu circulă sâmbăta sau duminica;

Nu circulă sâmbătă ܈i duminică;

( coloana 4 din tabele)

F

I S SL U

Nu circulă sâmbată sau duminică ܈i sărbători legale;

Circulă doua zile pe săptămână

Circulă sezonier,

Circula sărbătorile legale

Circula o dată pe săptămână;

 

V

Nu circulă 6, 7, SL ܈i vacan܊ele scolare

 

Z

Circulă zilnic;

 

Z*

Circulă zilnic începând cu o anumită dată, conform livretelor

 

 ANEXA Nr. 3 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători

(Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al C.F.R. Călători)

 

Costul prestațiilor

 Costurile de transport anul 2013

 

Interregio

 

Regio

 

Total

Suma (mii lei)

760.600

1.294.740

2.055.340

 

 ANEXA Nr. 4 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători

(Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al C.F.R. Călători)

 

Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social și politica tarifară

 

Venituri (mii lei)

Anul 2013

Interregio

Regio

Total

Suma (mii lei)

370.400

236.600

607.000

 

ANEXA Nr. 5 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al C.F.R. Călători

(Anexa nr. 7 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al C.F.R. Călători)

 

Nivelul compensației de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe anul 2013

 

ii lei —

 

Interregio

Regio

Total

Compensația anuală necesară, din care:

413.018

1.096.982

1.510.000

 

Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 și constituie angajament bugetar

 

323.248

 

612.681

 

935.929


 

ANEXA Nr. 2

 

ACT   ADIȚIONAL   NR.   1   PE   ANUL   2013

la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS — S.R.L.

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor, în numele statului, și

Societatea Comercială REGIOTRANS — S.R.L., denumită în continuare S.C. REGIOTRANS — S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanță cu prevederile art. 38 și 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Părțile convin să încheie prezentul act adițional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS — S.R.L., după cum urmează:

Articol unic. — Contractul de servicii publice pentru perioada

2012—2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS — S.R.L., prevăzut în anexa nr. II la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite S.C. REGIOTRANS — S.R.L. în condițiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de C.F.R. — S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum și declarația pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate.”

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Compensația cuvenită S.C. REGIOTRANS — S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adițional pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada

2012—2015 se stabilește și se acordă potrivit legii și în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adițional, după cum urmează:

1. În anul 2013 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio și Regio, astfel:

a) Compensația acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcție de indicatorul călători-km și 80% în funcție de indicatorul tren-km.

b) Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporție de 20% pentru trenurile Interregio și în proporție de

80% pentru trenurile Regio.

c) Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensației nu poate depăși 75% din total venituri pentru trenurile Interregio și 85% din total venituri pentru trenurile Regio.

2. Valorile compensației acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:

a) pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km;

b) pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km.”

3. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

4. Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

5. Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adițional.

6. Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adițional.

7. Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adițional.

8. Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adițional.

9. Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul act adițional.

S.C. REGIOTRANS — S.R.L.

Costel Comana,

administrator

 

ANEXA Nr. 1 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. (Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru

perioada 2012—2015 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L.)

 

Principalii indicatori cantitativi și calitativi ai activității de transport feroviar de călători

 

 

 

Indicatorul

2013

Tren interregio

Tren regio

Total

Tren-km (mii)

36,0

9.489,345

9.525,345

Călători-km (mii)

820

199.980

200.800


 

ANEXA Nr. 21)

la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. (Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L.)

 

Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2013, care face obiectul contractelor de servicii publice

 Sec܊ii interoperabile


Trenuri cu circula܊ie regulată


 

 

Nr. crt.

 

 

Ruta de circula܊ie

 

 

Distan܊

a (km.)

 

 

Rang tren

 

Regim de circula܊ie

 

Nr. zile circ/an

 

 

Nr. tren/zi

 

 

Tren km/zi

(col2xcol6)

 

 

Tren km/an

(col5 x col7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

 

1

 

Bra܈ov – Craiova

 

375,30

regio

Z

365

2

750,60

273.969,00

Total

2

750,60

273.969,00

 

2

 

Bucure܈ti Nord

- Bra܈ov

 

166,30

regio

Z

365

2

332,60

121.399,00

Total

2

332,60

121.399,00

 

3

 

Bucuresti Nord

- Constan܊a

 

225,00

interregio

S

80

2

450,00

36.000,00

Total

2

450,00

36.000,00

 

4

 

Caracal – Alexandria

 

89,00

regio

Z

365

2

178,00

64.970,00

Total

2

178,00

64.970,00

 

5

 

Ploie܈ti Vest – Ia܈i

 

348,30

regio

D

313

2

696,60

218.035,80

Total

2

696,60

218.035,80

 

6

 

Timi܈oara Nord

- Bra܈ov

 

509,40

regio

VSD

156

2

1.018,80

158.932,80

Total

2

1.018,80

158.932,80

 

7

 

Rm. Vâlcea- Caracal

 

119,00

regio

Z

365

1

119,00

43.435,00

Total

1

119,00

43.435,00

TOTAL tren- km  Sectii interoperabile

3.545,60

916.741,60

 

Sectii neinteroperabile (închiriate)

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Ruta de circula܊ie

 

 

Distan܊

a (km.)

 

 

Rang tren

 

Regim de circula܊ie

 

Nr. zile circ/an

 

 

Nr. tren/zi

 

 

Tren km/zi

(col2xcol6)

 

 

Tren km/an

(col5 x col7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

 

 

 

8

 

 

 

Ro܈iori Nord – Coste܈ti

 

 

 

63,50

 

regio

 

Z

 

365

 

8

 

508,00

 

185.420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

8

 

 

508,00

 

 

185.420,00

 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

9

 

Alunu – Caracal

 

140,00

regio

Z

365

1

140,00

51.100,00

Total

1

140,00

51.100,00

 

10

 

Alunu – Rm.

Vâlcea

 

60,20

regio

Z

365

5

301,00

109.865,00

Total

5

301,00

109.865,00

 

11

 

Corabia – Caracal

 

41,50

regio

D

313

12

498,00

155.874,00

Total

12

498,00

155.874,00

 

12

Bucure܈ti Nord

- Parc

Kretzulescu

 

157,00

regio

Z

365

2

314,00

114.610,00

Total

2

314,00

114.610,00

 

13

Parc Kretzulescu – Pite܈ti

 

64,60

regio

Z

365

2

129,20

47.158,00

Total

2

129,20

47.158,00

 

14

 

Stâlpeni – Parc

Kretzulescu

 

27,40

regio

Z

365

1

27,40

10.001,00

Total

1

27,40

10.001,00

 

15

Parc Kretzulescu – Curtea de Arge܈

 

103,00

regio

D

313

5

515,00

161.195,00

Total

5

515,00

161.195,00

 

16

 

Curtea de Arge܈

- Gole܈ti

 

46,20

regio

Z

365

2

92,40

33.726,00

Total

2

92,40

33.726,00

 

17

 

Curtea de Arge܈

- Pite܈ti

 

38,40

regio

Z

365

4

153,60

56.064,00

Total

4

153,60

56.064,00

 

 

18

 

Ro܈iori Nord – Turnu Măgurele

 

 

49,70

regio

D

313

10

497,00

155.561,00

regio

E

261

2

99,40

25.943,40

Total

12

596,40

181.504,40

 

19

 

Zimnicea – Alexandria

 

42,10

regio

Z

365

12

505,20

184.398,00

 

Total

 

12

 

505,20

 

184.398,00

 

20

Nerău – Timi܈oara Nord via Sânandrei

 

92,80

regio

Z

365

8

742,40

270.976,00

Total

8

742,40

270.976,00

 

21

Lovrin – Timi܈oara Nord

 

65,50

regio

Z

365

2

131,00

47.815,00

Total

2

131,00

47.815,00

 

22

 

Lovrin – Nerău

 

27,30

regio

Z

365

2

54,60

19.929,00

Total

2

54,60

19.929,00

 

23

Sânnicolau

Mare – Cenad

 

12,30

regio

Z

365

2

24,60

8.979,00

Total

2

24,60

8.979,00

 

24

Sânnicolau

Mare – Valcani

 

21,00

regio

Z

365

5

105,00

38.325,00

Total

5

105,00

38.325,00

 

 

 

25

 

Nădlac – Arad

Vest

 

 

 

47,50

regio

Z

365

12

570,00

208.050,00

 

 

Total

 

 

12

 

 

570,00

 

 

208.050,00

 

26

Sânnicolau Mare – Aradu Nou

 

60,10

regio

Z

365

7

420,70

153.555,50

Total

7

420,70

153.555,50

 

 

27

 

Valcani – Aradu

Nou

 

81,10

regio

Z

365

4

324,40

118.406,00

Total

4

324,40

118.406,00

 

28

 

Periam – Valcani

 

39,20

regio

Z

365

1

39,20

14.308,00

Total

1

39,20

14.308,00

 

29

 

Lovrin – Jimbolia

 

27,30

regio

Z

365

10

273,00

99.645,00

Total

10

273,00

99.645,00

 

30

Sânnicolau Mare – Timi܈oara Nord

 

62,90

regio

Z

365

5

314,50

114.792,50

Total

5

314,50

114.792,50

 

31

 

Cenad – Timi܈oara Nord

 

75,20

regio

Z

365

4

300,80

109.792,00

Total

4

300,80

109.792,00

 

32

 

Grăniceri Hm. – Arad

 

62,30

regio

Z

365

1

62,30

22.739,50

Total

1

62,30

22.739,50

 

33

 

Grăniceri Hm. – Nădab

 

19,70

regio

Z

365

6

118,20

43.143,00

Total

6

118,20

43.143,00

 

34

 

Sântana – Grăniceri Hm.

 

38,80

regio

Z

365

1

38,80

14.162,00

Total

1

38,80

14.162,00

 

 

35

 

 

Brad – Arad

 

 

167,40

 

 

regio

 

Z

 

365

 

6

 

1.004,40

 

366.606,00

Total

6

1.004,40

366.606,00

 

36

 

Brad – Ineu

 

104,70

regio

Z

365

2

209,40

76.431,00

Total

2

209,40

76.431,00

 

37

 

Gurahon܊ – Arad

 

112,50

regio

Z

365

4

450,00

164.250,00

Total

4

450,00

164.250,00

 

38

 

Gurahon܊ – Brad

 

54,90

regio

Z

365

2

109,80

40.077,00

Total

2

109,80

40.077,00

 

39

 

Ineu – Cermei

 

14,40

regio

Z

365

12

172,80

63.072,00

Total

12

172,80

63.072,00

 

40

 

Buzia܈ – Jamu

Mare

 

56,20

regio

Z

365

8

449,60

164.104,00

Total

8

449,60

164.104,00

 

41

 

Gătaia – Buzia܈

 

31,70

regio

Z

365

2

63,40

23.141,00

Total

2

63,40

23.141,00

 

 

 

42

 

 

 

Gătaia – Jamu

Mare

 

 

 

24,50

regio

Z

365

4

98,00

35.770,00

 

 

 

Total

 

 

 

4

 

 

 

98,00

 

 

 

35.770,00

 

43

 

Giera – Jebel

 

33,10

regio

Z

365

10

331,00

120.815,00

Total

10

331,00

120.815,00

 

44

 

Jebel – Liebling

 

9,80

regio

E

261

2

19,60

5.115,60

Total

2

19,60

5.115,60

 

 

45

 

Re܈i܊a Nord – Timi܈oara Nord

 

94,70

regio

Z

365

10

947,00

345.655,00

Total

10

947,00

345.655,00

 

46

 

Berzovia – Re܈i܊a Nord

 

27,00

regio

Z

365

1

27,00

9.855,00

Total

1

27,00

9.855,00

 

47

 

Gătaia – Re܈i܊a

Nord

 

43,30

regio

Z

365

2

86,60

31.609,00

Total

2

86,60

31.609,00

 

48

 

Gataia – Timi܈oara Nord

 

51,40

regio

E

261

1

51,40

13.415,40

Total

1

51,40

13.415,40

 

49

 

Oravi܊a – Berzovia

 

58,90

regio

Z

365

10

589,00

214.985,00

Total

10

589,00

214.985,00

 

50

 

Oravi܊a – Iam

 

26,90

regio

Z

365

8

215,20

78.548,00

Total

8

215,20

78.548,00

 

51

 

Cruceni – Timi܈oara Nord

 

48,90

regio

Z

365

10

489,00

178.485,00

Total

10

489,00

178.485,00

 

52

 

Ionel – Cărpini܈

 

31,00

regio

Z

365

2

62,00

22.630,00

Total

2

62,00

22.630,00

 

53

 

Ionel – Timi܈oara Nord

 

55,30

regio

Z

365

4

221,20

80.738,00

Total

4

221,20

80.738,00

 

54

 

Timi܈oara Nord

- Radna

 

67,80

regio

Z

365

9

610,20

222.723,00

Total

9

610,20

222.723,00

 

55

 

Remetea Mică – Timi܈oara Nord

 

37,20

regio

Z

365

2

74,40

27.156,00

Total

2

74,40

27.156,00

 

56

 

Remetea Mică – Radna

 

30,60

regio

Z

365

1

30,60

11.169,00

Total

1

30,60

11.169,00

 

57

 

Timi܈oara Nord

- Giarmata

 

13,70

regio

E

261

1

13,70

3.575,70

Total

1

13,70

3.575,70

 

58

 

Hunedoara – Simeria

 

15,80

regio

Z

365

10

158,00

57.670,00

Total

10

158,00

57.670,00

 

59

 

Hunedoara – Deva

 

25,00

regio

Z

365

4

100,00

36.500,00

Total

4

100,00

36.500,00

 

60

Lupeni – Petro܈ani

 

22,10

regio

Z

365

6

132,60

48.399,00

Total

6

132,60

48.399,00

 

 

61

 

Lupeni – Hunedoara

 

 

117,90

regio

U

52

2

235,80

12.261,60

 

Total

 

2

 

235,80

 

12.261,60

 

 

 

62

 

 

 

Bistri܊a Nord – Teiu܈

 

 

 

163,20

regio

U

52

2

326,40

16.972,80

 

 

 

Total

 

 

 

2

 

 

 

326,40

 

 

 

16.972,80

 

 

 

 

63

 

 

 

Bistri܊a Nord – Ludu܈

 

 

 

110,50

regio

Z

365

2

221,00

80.665,00

 

regio

E

261

 

2

 

221,00

 

57.681,00

 

Total

 

4

 

442,00

 

138.346,00

 

64

Mice܈tii de Câmpie – Bistri܊a Nord

 

50,60

regio

Z

365

2

101,20

36.938,00

 

Total

 

2

 

101,20

 

36.938,00

 

65

 

Sărma܈u – Bistri܊a Nord

 

71,20

regio

Z

365

1

71,20

25.988,00

Total

1

71,20

25.988,00

 

66

 

Sărmă܈el – Bistri܊a Nord

 

66,30

regio

Z

365

3

198,90

72.598,50

Total

3

198,90

72.598,50

 

67

 

Sărmă܈el – Ludu܈

 

44,20

regio

Z

365

4

176,80

64.532,00

Total

4

176,80

64.532,00

 

68

 

Sărmă܈el  – Sărma܈u

 

4,90

regio

Z

365

1

4,90

1.788,50

Total

1

4,90

1.788,50

 

69

 

Bălău܈eri – Blaj

 

71,00

regio

Z

365

1

71,00

25.915,00

Total

1

71,00

25.915,00

 

70

 

Bălău܈eri – Teiu܈

 

93,90

regio

Z

365

1

93,90

34.273,50

Total

1

93,90

34.273,50

 

71

 

Praid – Blaj

 

113,40

regio

D

313

4

453,60

141.976,80

Total

4

453,60

141.976,80

 

72

 

Praid – Târnăveni

 

75,40

regio

Z

365

1

75,40

27.521,00

Total

1

75,40

27.521,00

 

73

 

Târnăveni – Bălău܈eri

 

33,00

regio

Z

365

2

66,00

24.090,00

Total

2

66,00

24.090,00

 

74

 

Târnăveni – Blaj

 

38,00

regio

Z

365

8

304,00

110.960,00

Total

8

304,00

110.960,00

 

75

 

Teiu܈ – Praid

 

134,70

regio

Z

365

1

134,70

49.165,50

Total

1

134,70

49.165,50

 

76

 

Zărne܈ti  - Bra܈ov

 

27,00

regio

Z

365

28

756,00

275.940,00

Total

28

756,00

275.940,00

 

 

 

77

 

 

 

Bre܊cu – Bra܈ov

 

 

 

98,30

regio

Z

365

1

98,30

35.879,50

 

 

Total

 

 

1

 

 

98,30

 

 

35.879,50

 

78

 

Bre܊cu – Sfântu

Gheorghe

 

66,20

regio

Z

365

7

463,40

169.141,00

Total

7

463,40

169.141,00

 

 

79

 

Târgu Secuiesc

- Bra܈ov

 

 

76,60

 

regio

 

D

 

313

 

1

 

76,60

 

23.975,80

Total

1

76,60

23.975,80

 

 

80

Târgu Secuiesc

- Sfântu

Gheorghe

 

44,50

regio

Z

365

2

89,00

32.485,00

Total

2

89,00

32.485,00

 

81

Întorsura Buzăului – Bra܈ov

 

36,50

regio

Z

365

12

438,00

159.870,00

 

Total

 

12

 

438,00

 

159.870,00

 

82

 

Odorhei – Sighi܈oara

 

47,20

regio

Z

365

8

377,60

137.824,00

Total

8

377,60

137.824,00

 

83

 

Cri܈tur – Sighi܈oara

 

21,40

regio

Z

365

1

21,40

7.811,00

Total

1

21,40

7.811,00

 

84

 

Odorhei – Cri܈tur

 

25,80

regio

Z

365

2

51,60

18.834,00

Total

2

51,60

18.834,00

 

 

85

 

Cugir – Alba

Iulia

 

 

37,10

regio

Z

365

8

296,80

108.332,00

regio

E

261

2

74,20

19.366,20

Total

10

371,00

127.698,20

 

86

 

Zlatna h. – Alba

Iulia

 

42,50

regio

Z

365

8

340,00

124.100,00

Total

8

340,00

124.100,00

 

87

 

Hârlău – Ia܈i

 

63,80

regio

Z

365

12

765,60

279.444,00

Total

12

765,60

279.444,00

 

88

 

Dorohoi – Ia܈i

 

154,10

regio

D

313

10

1.541,00

482.333,00

Total

10

1.541,00

482.333,00

 

89

 

Ia܈i – Boto܈ani

 

191,10

regio

Z

365

2

382,20

139.503,00

Total

2

382,20

139.503,00

 

90

 

Tru܈e܈ti – Ia܈i

 

96,20

regio

Z

365

2

192,40

70.226,00

Total

2

192,40

70.226,00

 

91

 

Dorohoi – Boto܈ani

 

37,00

regio

Z

365

2

74,00

27.010,00

Total

2

74,00

27.010,00

 

92

 

Dorohoi – Leorda

 

21,50

regio

Z

365

4

86,00

31.390,00

Total

4

86,00

31.390,00

 

93

 

Roman – Ia܈i

 

115,50

regio

D

313

2

231,00

72.303,00

Total

2

231,00

72.303,00

 

 

94

 

Buhăie܈ti – Roman

 

 

71,30

regio

Z

365

8

570,40

208.196,00

 

Total

 

8

 

570,40

 

208.196,00

 

95

 

Dagâ܊a – Buhăie܈ti

 

37,90

regio

Z

365

2

75,80

27.667,00

Total

2

75,80

27.667,00

 

96

 

Dagâ܊a – Roman

 

33,40

regio

Z

365

2

66,80

24.382,00

Total

2

66,80

24.382,00

 

97

 

Târgu Neam܊ – Ia܈i

 

106,30

regio

Z

365

2

212,60

77.599,00

Total

2

212,60

77.599,00

 

 

98

 

Târgu Neam܊ – Pa܈cani

 

30,60

regio

Z

365

10

306,00

111.690,00

Total

10

306,00

111.690,00

 

 

99

 

Dolhasca – Fălticeni

 

 

25,80

regio

Z

365

10

258,00

94.170,00

 

regio

E

261

2

51,60

13.467,60

Total

12

309,60

107.637,60

 

 

100

 

Fălticeni – Pa܈cani

 

 

47,00

 

regio

 

Z

 

365

 

2

 

94,00

 

34.310,00

Total

2

94,00

34.310,00

TOTAL tren- km  Sectii neinteroperabile (închiriate)

23.812,70

8.608.603,90

TOTAL tren-km                   trenuri interregio

 

36.000,00

TOTAL tren-km                        trenuri regio

 

9.489.345,50

TOTAL  GENERAL SERVICIU  PUBLIC SOCIAL

27.358,30

9.525.345,50

 

LEGENDA                          * =  Regim de circula܊ie                   ( coloana 4 din tabele) Z      Circulă zilnic;

D     Nu circulă sâmbătă sau duminică; E      Nu circulă sâmbătă ܈i duminică;

S      Circulă sezonier;

U     Circulă o dată pe săptămână

VSD Circulă vineri, sâmbătă ܈i duminică

 

ANEXA Nr. 3 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. (Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru

perioada 2012—2015 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L.)

 

Costul prestațiilor

 

 

Costurile de transport — 2013

 

Tren interregio

 

Tren regio

 

Total

Suma (mii lei)

1.040

237.036

238.076

 

ANEXA Nr. 4 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. (Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru

perioada 2012—2015 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L.)

 

Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social și politica tarifară

 

 

Indicatorul

2013

Tren interregio

Tren regio

Total

Venituri (mii lei)

270

28.630

28.900

ANEXA Nr. 5 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L. (Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru

perioada 2012—2015 al S.C. REGIOTRANS — S.R.L.)

 

Nivelul compensației de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

 

 

Tren interregio

(mii lei)

Tren regio

(mii lei)

Total —  2013 (mii lei)

Compensație anuală necesară, din care:

801

215.517

216.318

Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 și constituie angajament bugetar

 

584

 

179.855

 

180.439


 

ANEXA Nr. 3

 

ACT   ADIȚIONAL   NR.   1   PE   ANUL   2013

la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale REGIONAL — S.R.L.

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor, în numele statului, și

Societatea Comercială REGIONAL — S.R.L., denumită în continuare S.C. REGIONAL — S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanță cu prevederile art. 38 și 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Părțile convin să încheie prezentul act adițional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale REGIONAL — S.R.L., după cum urmează:


 

Articol unic. — Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale REGIONAL — S.R.L.,  prevăzut  în  anexa  nr.  III  la  Hotărârea  Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite S.C. REGIONAL — S.R.L. în condițiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de C.F.R. — S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum și declarația pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate.”

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Compensația cuvenită S.C. REGIONAL — S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adițional pe anul

2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—

2015 se stabilește și se acordă potrivit legii și în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adițional, după cum urmează:

1. În anul 2013 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio și Regio, astfel:

a) Compensația acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcție de indicatorul călători-km și 80% în funcție de indicatorul tren-km.

b) Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporție de 20% pentru trenurile Interregio și în proporție de

80% pentru trenurile Regio.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Relu Fenechiu,

ministru


 

c) Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensației nu poate depăși 75% din total venituri pentru trenurile Interregio și 85% din total venituri pentru trenurile Regio.

2. Valorile compensației acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:

a) pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km;

b) pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km.”

3. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

4.  Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

5. Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adițional.

6.  Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adițional.

7.  Anexa nr. 5 la contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adițional.

8.  Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al S.C. REGIONAL — S.R.L. pentru perioada 2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adițional.

9.  Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul act adițional.

S.C. REGIONAL — S.R.L.

Stelian Frățilă,

director general


 

ANEXA Nr. 1 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL — S.R.L. (Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice

pentru perioada 2012—2015 al S.C. REGIONAL — S.R.L.)

 

Principalii indicatori cantitativi și calitativi ai activității de transport feroviar de călători

 

 

Indicatorul

 

Tren regio-2013

Tren.km (mii)

1.361,6

Călători.km (mii)

26.850


 

ANEXA Nr. 21)

la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL — S.R.L. (Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al S.C. REGIONAL — S.R.L. )

 

Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2013, care face obiectul contractelor de servicii publice

 

Trenuri cu circula܊ie regulată

 

Sec܊ii neinteroperabile (închiriate)

 

 

Nr. crt.

 

Ruta de circula܊ie

 

Distan܊a

(km.)

 

Rang tren

 

Regim de circula܊ie

 

Nr. zile circ/an

 

Nr. tren/ zi

Tren km/zi (col2xco l6)

 

Tren km/an

(col5 x col7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

 

1

Holod – Oradea

 

94,30

regio

Z

365

4

377,20

137.678,00

Total

4

377,20

137.678,00

 

2

Holod – Salonta

 

55,10

regio

A

253

2

110,20

27.880,60

Total

2

110,20

27.880,60

 

3

Va܈cău – Holod

 

55,70

regio

Z

365

8

445,60

162.644,00

Total

8

445,60

162.644,00

 

4

Holod – Ciumeghiu

 

44,90

regio

Z

365

2

89,80

32.777,00

Total

2

89,80

32.777,00

 

 

5

Bistri܊a Bârgăului hcv. – Bistri܊a Nord

 

 

29,60

regio

Z

365

10

296,00

108.040,00

 

 

Total

 

 

10

 

 

296,00

 

 

108.040,00

 

6

Bixad Hm. – Satu Mare

 

51,80

regio

Z

365

10

518,00

189.070,00

Total

10

518,00

189.070,00

 

7

Negre܈ti Oa܈

-    Satu Mare

 

45,40

regio

Z

365

2

90,80

33.142,00

Total

2

90,80

33.142,00

 

8

Negre܈ti Oa܈

- Bixad

 

6,40

regio

Z

365

2

12,80

4.672,00

Total

2

12,80

4.672,00

 

9

Rodna Veche Hm. – Ilva Mică

 

20,60

regio

Z

365

4

82,40

30.076,00

 

Total

 

4

 

82,40

 

30.076,00

 

10

Rodna Veche

Hm. – Năsaud

 

40,40

regio

Z

365

4

161,60

58.984,00

Total

4

161,60

58.984,00

 

11

Rodna Veche

Hm. – Salva

 

46,70

regio

Z

365

2

93,40

34.091,00

Total

2

93,40

34.091,00

 

12

 

Sărmasag – Oradea

 

130,10

regio

Z

365

2

260,20

94.973,00

 

Total

 

2

 

260,20

 

94.973,00

 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

13

Marghita – Holod

 

162,70

regio

Z

365

2

325,40

118.771,00

Total

2

325,40

118.771,00

 

14

Sărmă܈ag – Săcuieni Bihor

 

86,70

regio

Z

365

4

346,80

126.582,00

 

Total

 

4

 

346,80

 

126.582,00

 

15

Sărmă܈ag – Marghita

 

61,70

regio

Z

365

6

370,20

135.123,00

Total

6

370,20

135.123,00

 

16

Marghita – Săcuieni Bihor

 

25,00

regio

Z

365

2

50,00

18.250,00

 

Total

 

2

 

50,00

 

18.250,00

 

17

܇imleul Silvaniei – Sărmă܈ag

 

13,30

regio

Z

365

2

26,60

9.709,00

 

Total

 

2

 

26,60

 

9.709,00

 

18

Oradea – Cheresig

 

22,70

regio

Z

215

8

181,60

39.044,00

Total

8

181,60

39.044,00

TOTAL tren- km  Sectii neinteroperabile (inchiriate)

3.838,60

1.361.506,60

TOTAL  GENERAL  SERVICIU PUBLIC SOCIAL

3.838,60

1.361.506,60

 

LEGENDA                                    *  =  Regim de circula܊ie                  ( coloana 4 din tabele) A            Nu circulă sâmbăta, duminica ܈i sărbătorile

legale;

Z          Circulă zilnic;

 

 

 ANEXA Nr. 3 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL — S.R.L. (Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice

pentru perioada 2012—2015 al S.C. REGIONAL — S.R.L.)

 

Costul prestațiilor

 

 

Costurile de transport   2013

Suma (mii lei)

33.257,63

 

ANEXA Nr. 4 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL — S.R.L. (Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice

pentru perioada 2012—2015 al S.C. REGIONAL — S.R.L.)

 

Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social și politica tarifară

 

Indicatorul

2013

Venituri (mii lei)

2.603,5

 

ANEXA Nr. 5 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. REGIONAL — S.R.L. (Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice

pentru perioada 2012—2015 al S.C. REGIONAL — S.R.L.)

 

Nivelul compensației de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

 

 

Valoare necesară pe anul 2013

Compensația totală necesară (mii lei)

31.651,86

Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013  și constituie angajament bugetar

(mii lei)

 

25.477

 

ANEXA Nr. 4

 

Încheiat între:

ACT   ADIȚIONAL   NR.   1   PE   ANUL   2013

la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L.


Ministerul Transporturilor, în numele statului, și

Societatea Comercială TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L., denumită în continuare S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanță cu prevederile art. 38 și 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Părțile convin să încheie prezentul act adițional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L., după cum urmează:


Articol unic. -— Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al Societății Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L., prevăzut în anexa nr. V  la  Hotărârea  Guvernului  nr.  74/2012,  cu  modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. în condițiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de C.F.R. — S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum și declarația pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate.”

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Compensația cuvenită S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adițional pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 se stabilește și se acordă potrivit legii și în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adițional, după cum urmează:

1. În anul 2013 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio și Regio, astfel:

a) Compensația acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcție de indicatorul călători-km și 80% în funcție de indicatorul tren-km.

b) Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporție de 20% pentru trenurile Interregio și în proporție de

80% pentru trenurile Regio.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Relu Fenechiu,

ministru


c) Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensației nu poate depăși 75% din total venituri pentru trenurile Interregio și 85% din total venituri pentru trenurile Regio.

2. Valorile compensației acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:

a) pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km;

b) pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km și 15,20 lei pe tren-km.”

3. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

4.  Anexa  nr.  1  la  Contractul  de  servicii  publice  al

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. pentru perioada

2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

5.     Anexa  nr.  2  la  Contractul  de  servicii  publice  al

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. pentru perioada

2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adițional.

6.  Anexa  nr.  4  la  Contractul  de  servicii  publice  al

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. pentru perioada

2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adițional.

7.     Anexa  nr.  5  la  Contractul  de  servicii  publice  al

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. pentru perioada

2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adițional.

8.  Anexa  nr.  6  la  Contractul  de  servicii  publice  al

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. pentru perioada

2012—2015 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adițional.

9. Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul act adițional.

 

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L.

Dumitru Bărbăcuți,

director general


 

ANEXA Nr. 1 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. (Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015

al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L.)

 

Principalii indicatori cantitativi și calitativi ai activității de transport feroviar de călători

 

 

Indicatorul

 

Anul 2013

 

Tren km (mii)

 

2.531,911

 

Călători km (mii)

 

54.250


 

ANEXA Nr. 21)

la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. (Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L.)

 

Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2013, care face obiectul contractelor de servicii publice

Trenuri cu circula܊ie regulată

Sec܊ii interoperabile

 

 

Nr. crt.

 

Ruta de circula܊ie

 

Distan܊a

(km.)

 

Rang tren

Regim de circula܊ie

Nr. zile circ/an

 

Nr. tren/zi

Tren km/zi (col2 x col6)

 

Tren km/an

(col5 x col7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

 

1

Bucure܈ti Nord – Gala܊i

 

259,60

Regio

Z*

20

2

519,20

10.384,00

Total

2

519,20

10.384,00

 

 

2

 

 

Bucure܈ti Nord – Buzău

 

 

128,10

Regio

Z

365

4

512,40

187.026,00

Regio

D

302

2

256,20

77.372,40

Regio

I

90

2

256,20

23.058,00

Total

8

1.024,80

287.456,40

 

 

3

 

 

Bistri܊a Nord – Cluj Napoca

 

 

119,00

Regio

Z

365

2

238,00

86.870,00

Regio

E

267

2

238,00

63.546,00

Regio

Z*

20

2

238,00

4.760,00

Total

6

714,00

155.176,00

 

 

4

 

Oradea – Cluj

Napoca

 

 

152,10

Regio

Z

365

6

912,60

333.099,00

Regio

E

267

2

304,20

81.221,40

Total

8

1.216,80

414.320,40

 

5

Deva – Cluj

Napoca

 

184,00

Regio

I

80

2

368,00

29.440,00

Total

2

368,00

29.440,00

 

6

Ploie܈ti Sud – Bucure܈ti

 

59,50

Regio

Z*

300

2

119,00

35.700,00

Total

2

119,00

35.700,00

 

7

Târgu Mure܈ – Cluj Napoca

 

127,90

Regio

I

80

2

255,80

20.464,00

Total

2

255,80

20.464,00

TOTAL tren- km  Sec܊ii interoperabile

4.217,60

952.940,80

 

 

Sec܊ii neinteroperabile (închiriate)

 

 

Nr. crt.

 

 

Ruta de circula܊ie

 

Distan܊a

(km.)

 

Rang tren

 

Regim de circula܊ie

 

Nr. zile circ/an

 

Nr. tren/zi

Tren km/zi (col2 x col6)

 

Tren km/an (col5 x col7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

 

 

8

 

Titan Sud – Oltenita

 

 

60,00

regio

Z

365

12

720,00

262.800,00

regio

D

318

2

120,00

38.160,00

Total

14

840,00

300.960,00

 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. 

 

 

9

 

Oradea – Baile

Felix

 

 

10,80

Regio

Z

365

4

43,20

15.768,00

 

Total

 

4

 

43,20

 

15.768,00

 

10

 

Oradea – Cordău

 

14,20

Regio

Z*

20

7

99,40

1.988,00

Total

7

99,40

1.988,00

 

 

11

 

 

Nehoia܈u – Buzău

 

 

73,30

Regio

Z

365

13

952,90

347.808,50

Regio

E

261

2

146,60

38.262,60

Total

15

1.099,50

386.071,10

 

 

12

 

 

Bârlad – Gala܊i

 

 

109,00

Regio

Z

365

12

1.308,00

477.420,00

Regio

Z*

80

1

109,00

8.720,00

Total

13

1.417,00

486.140,00

 

13

 

Gala܊i – Bere܈ti

 

77,90

Regio

Z

365

1

77,90

28.433,50

Total

1

77,90

28.433,50

 

 

14

 

Bârlad – Târgu

Bujor

 

 

56,00

Regio

Z

365

3

168,00

61.320,00

Regio

Z*

345

1

56,00

19.320,00

Total

4

224,00

80.640,00

 

 

 

15

 

 

Târgu Bujor – Gala܊i

 

 

 

53,00

Regio

Z

365

1

53,00

19.345,00

Regio

Z*

138

1

53,00

7.314,00

 

Total

 

2

 

106,00

 

26.659,00

 

 

 

16

 

 

Ploie܈ti Sud – Slănic

 

 

 

43,90

Regio

Z

365

10

439,00

160.235,00

Regio

D

295

2

87,80

25.901,00

Regio

Z*

73

2

87,80

6.409,40

Total

14

614,60

192.545,40

 

17

 

Bucure܈ti Nord – Slănic

 

103,40

Regio

Z

289

2

206,80

59.765,20

Total

2

206,80

59.765,20

TOTAL tren- km  Sec܊ii neinteroperabile (închiriate)

4.728,40

1.578.970,20

TOTAL  GENERAL  SERVICIU PUBLIC SOCIAL

8.946,00

2.531.911,00

 D      Nu circulă sâmbăta sau duminica; E           Nu circulă sâmbătă ܈i duminică;

I      Circulă doua zile pe săptămână

Z      Circulă zilnic;

Z*     Circulă zilnic începând cu o anumită dată, conform livretelor


ANEXA Nr. 3


la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. (Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L.)

 

Costul prestațiilor

 

Costurile de transport

Anul 2013

Suma (mii lei)

67.000


 

ANEXA Nr. 4 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. (Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015

al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L.)

 

Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social și politica tarifară

 

Indicatorul

Anul 2013

Venituri (mii lei)

9.500

 

 ANEXA Nr. 5 la Actul adițional nr. 1 pe anul 2013 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L. (Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012—2015

al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI — S.R.L.)

 

Nivelul compensației de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

 

 

Anul 2013 (mii lei)

Compensația anuală necesară, din care:

57.500

Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

și constituie angajament bugetar

 

48.147