17 August, 2017
Augustin Zegrean — președinte
Aspazia Cojocaru— judecător
Acsinte Gaspar — judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea— judecător
Iulia Antoanella Motoc— judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader— judecător
Ionița Cochințu— magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Societatea Comercială „Arctica Trading” — S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 37.422/215/2010 al Judecătoriei Craiova — Secția civilă și care  formează  obiectul  Dosarului  Curții  Constituționale nr. 1.552D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Curtea   dispune  a  se  face  apelul  și  în   dosarele nr. 1.553D/2012 și nr. 1.554D/2012 având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Societatea Comercială „Arctica Trading” — S.R.L. din Craiova în dosarele nr. 37.425/215/2010 și nr. 37.471/215/2010 ale Judecătoriei Craiova — Secția civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție problema conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor  nr.  1.553D/2012  și  nr.  1.554D/2012  la  Dosarul nr. 1.552D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă și arată că dispozițiile criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate, raportat la critici și prevederi constituționale similare, formulate chiar de autoarea prezentei excepții, în acest sens fiind Decizia nr. 386 din 26 aprilie 2012.

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 14 septembrie 2012, pronunțate în dosarele   nr.   37.422/215/2010,   nr.   37.425/215/2010   și nr. 37.471/215/2010, Judecătoria Craiova — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Societatea Comercială „Arctica Trading” — S.R.L. din Craiova în cauze având ca obiect soluționarea unor contestații la executare.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține, în esență, că prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, prin formularea actuală, restrâng abuziv dreptul persoanelor juridice de a iniția proceduri judiciare și de a desfășura activități economice potrivit specializării, în pofida faptului că numirea unui administrator special, în cazul societății față de care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței, nu echivalează practic și cu trecerea efectivă la procedura de faliment. Pentru aceleași considerente, se invocă și neconstituționalitatea prevederilor art. 15 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, arătând că, pe de o parte, rezilierea contractului de leasing devine discreționară prin manierea ei unilaterală, iar, pe de altă parte, nu este angajată nicio răspundere a finanțatorului pentru o eventuală atitudine culpabilă în timpul derulării contractului.

Judecătoria Craiova — Secția civilă, exprimându-și opinia asupra excepției de neconstituționalitate, arată că dispozițiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nu aduc atingere prevederilor constituționale invocate, întrucât numirea administratorului special și a administratorului judiciar nu are rolul de a îngrădi și limita dreptul persoanei juridice de a iniția proceduri judiciare și de a desfășura activități economice potrivit specializării.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

 

CUR TEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, dispozițiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006.

motivării autoarei excepției de neconstituționalitate, Curtea observă, însă, că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, în realitate, dispozițiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 și art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000.

Dispozițiile criticate au următorul cuprins:

— Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006: „(1) După deschiderea procedurii, adunarea generală a acționarilor/asociaților debitorului, persoană juridică, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, administrator special, care să reprezinte interesele societății și ale acestora și să participe la procedură, pe seama debitorului. După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care îi conduce și activitatea comercială, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acționarilor/asociaților.”;

— Art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997: „Dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligația de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadența prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanțatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul și să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.”;

— Art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997: „Din momentul încheierii contractului de leasing și până la expirarea acestuia și reintrarea în posesia bunului, locatorul/finanțatorul este exonerat de orice răspundere față de terți pentru prejudiciile provocate prin folosința bunului, fapta sau omisiunea locatarului/utilizatorului.”

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale sunt invocate prevederile constituționale ale art. 21 alin. (1) care stabilește că  „Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime” și ale art. 45 referitor la libertatea economică.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozițiile criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate, raportat la critici și prevederi constituționale similare, formulate chiar de autoarea prezentei excepții, în acest sens fiind Decizia nr. 386 din 26 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 13 iunie 2012, prin care Curtea a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate.

Cu acel prilej, Curtea a reținut că autoarea excepției de neconstituționalitate este nemulțumită, pe de o parte, de prevederile legale existente, deoarece, în opinia sa, restrâng abuziv dreptul persoanelor juridice de a iniția proceduri judiciare și de a desfășura activități economice potrivit specializării, iar, pe de altă parte, de faptul că acestea nu conțin și alte norme care să angajeze răspunderea finanțatorului pentru o eventuală atitudine culpabilă în timpul derulării contractului.

Curtea a observat că aceste norme legale criticate au fost edictate în lumina dispozițiilor constituționale ale art. 61 alin. (1) care statuează rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării, precum și în temeiul art. 115 din Constituție. De aceea, chiar dacă omisiunea de reglementare ori caracterul incomplet al acestora ar fi reale, de principiu, suplinirea lipsei de reglementare nu intră în atribuțiile Curții Constituționale. Astfel, în ceea ce privește modificarea dispozițiilor de lege supuse controlului de constituționalitate, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

     CURTEA   CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

 

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și ale art. 15 și art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, excepție ridicată de Societatea Comercială „Arctica Trading” — S.R.L. din Craiova în dosarele nr. 37.422/215/2010, nr. 37.425/215/2010 și nr. 37.471/215/2010 ale Judecătoriei Craiova — Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 5 februarie 2013.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Magistrat-asistent,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ionița Cochințu