21 August, 2017

Augustin Zegrean— președinte
Aspazia Cojocaru— judecător
Acsinte Gaspar — judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea— judecător
Iulia Antoanella Motoc— judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader— judecător
Valentina Bărbățeanu— magistrat-asistent

 
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a  prevederilor  art.  8  alin.  (31)  din  Ordonanța  Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, excepție ridicată de Societatea Comercială Bank of Cyprus Company Limited din Nicosia — Cipru, prin Bank of Cyprus Company Limited — Sucursala România din București, în Dosarul nr. 2.252/229/2012 al Judecătoriei Fetești și care constituie obiectul Dosarului nr. 1.092D/2012 al Curții Constituționale.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca devenită inadmisibilă. În acest sens precizează că, ulterior sesizării Curții Constituționale, prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 au fost abrogate, iar în speță nu sunt incidente cele statuate de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, întrucât hotărârea judecătorească pronunțată în cauză a rămas irevocabilă prin nerecurare.

 

CUR TEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 mai 2012, pronunțată în Dosarul nr. 2.252/229/2012,  Judecătoria  Fetești  a  sesizat  Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor  art.  8  alin. (31)  din Ordonanța Guvernului

nr. 15/2002  privind  aplicarea  tarifului  de  utilizare  și  a

tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, excepție ridicată de Societatea Comercială Bank of Cyprus Company Limited din Nicosia — Cipru, prin Bank of Cyprus Company Limited — Sucursala România din București, într-o cauză civilă având ca obiect soluționarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzute de art. 8 alin. (1) din ordonanța menționată.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată că legiuitorul a conferit puteri discreționare de stabilire a cuantumului despăgubirii cuvenite Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, chiar propriului agent al acesteia, fără ca instanța să poată aprecia asupra cuantumului acesteia.

Judecătoria Fetești apreciază că, față de natura juridică a tarifului de despăgubire, nu se pune problema încălcării art. 126 din Constituție. Astfel, arată, în acest sens, că acesta reprezintă o sancțiune complementară ce însoțește sancțiunea principală, iar nu o despăgubire pentru săvârșirea unui prejudiciu. Trebuie făcută o distincție între sancțiunea complementară și cauzarea unei pagube, ceea ce reglementează Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 prin aplicarea tarifului de despăgubire având natura unei sancțiuni complementare. Or, actul normativ de stabilire a contravenției poate să reglementeze și cuantumul sancțiunilor complementare aplicate pentru săvârșirea unei contravenții.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

 

CUR TEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul  excepției  de  neconstituționalitate  îl  constituie prevederile art. 8 alin. (31) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, astfel cum au fost modificate și completate prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010. Textul de lege criticat avea, la data ridicării excepției, următorul cuprins:

— Art. 8 alin. (31): „(31) Agentul constatator va face mențiune în procesul-verbal de constatare a contravenției și despre contravaloarea despăgubirii și modul de achitare a acesteia. Despăgubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și (2), în contul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. și va reveni acesteia ca venit extrabugetar.”

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, textul de lege criticat contravine dispozițiilor art. 126 alin. (1) și (5) din Constituție, potrivit cărora justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege și care interzic înființarea de instanțe extraordinare.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, ulterior sesizării sale cu soluționarea acesteia, art. 8 alin. (31) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 a fost abrogat expres prin art. I pct. 2 din Legea nr. 144/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012.

Totodată, prin același text de lege a fost abrogat și art. 8 alin. (3) care impunea contravenientului obligația de a achita, pe lângă amenda contravențională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcție de tipul vehiculului folosit fără a deține rovinieta valabilă, anumite sume, stabilite potrivit anexei nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, anexă abrogată, de asemenea, prin art. I pct. 5 din Legea nr. 144/2012.

Mai  mult,  s-a  stabilit,  prin  dispozițiile  art.  II  din  Legea nr. 144/2012,   că   tarifele   de   despăgubire   prevăzute   de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, aplicate și contestate în instanță până la data intrării în vigoare a acestei legi, se anulează.

Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia.

Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a statuat că sintagma „în vigoare” din cuprinsul textului de lege mai sus citat este constituțională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare.

Din Sentința civilă nr. 2.063 din 24 mai 2012, rezultă că Judecătoria Fetești a respins ca neîntemeiată plângerea contravențională, iar din evidențele electronice ale instanței se reține că petenta nu a declarat recurs, sentința fiind, așadar, definitivă și irevocabilă la data la care prevederea de lege contestată a fost abrogată.

În aceste condiții, față de data invocării excepției — care este aceeași cu data la care Judecătoria Fetești s-a pronunțat asupra fondului cauzei —, excepția urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă,  nefiind  incident  în  cauză  dispozitivul  Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, întrucât prevederea ce formează obiectul acesteia nu a continuat să producă efecte juridice și după ieșirea sa din vigoare.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CUR TEA   CONSTITUȚIONALĂ

 

În numele legii

 

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (31) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, excepție ridicată de Societatea Comercială Bank of Cyprus Company Limited din Nicosia — Cipru, prin Bank of Cyprus Company Limited — Sucursala România din București, în Dosarul nr. 2.252/229/2012 al Judecătoriei Fetești.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 5 februarie 2013.

 


PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN


 

 

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbățeanu