25 Februarie, 2018
Augustin Zegrean— președinte
Aspazia Cojocaru— judecător
Acsinte Gaspar  — judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea— judecător
Iulia Antoanella Motoc — judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader — judecător
Ionița Cochințu— magistrat-asistent
 
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
 
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, excepție ridicată de Comuna Tușnad, prin primar, în Dosarul nr. 1.213/96/2010 al Tribunalului Harghita — Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.465D/2012.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, menționând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie, respectiv Decizia nr. 573 din 4 mai 2010.
 
CUR TE A, având  în  vedere  actele  și  lucrările  dosarului,  constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 6 din 12 septembrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 1.213/96/2010, Tribunalul Harghita — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, excepție ridicată de Comuna Tușnad, prin primar, într-o cauză întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că prevederile criticate, care stabilesc obligația de restituire la bugetul de stat a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, acordate în anul 2008 prin hotărâri ale Guvernului bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital rămase neutilizate, sunt contrare principiului potrivit căruia statul garantează și ocrotește dreptul de proprietate privată, indiferent de titularul acestuia. Or, suma   ce   i-a   fost  acordată   prin   Hotărârea   Guvernului nr. 1.155/2008  a  devenit  proprietatea  sa  privată,  cu  toate consecințele prevăzute de lege.
Tribunalul Harghita — Secția civilă, exprimându-și opinia, arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, sens în care este și jurisprudența Curții Constituționale.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, menționând jurisprudența Curții Constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.
 
CUR TEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile  art.  4  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899   din   31   decembrie   2008,   aprobată   prin   Legea nr. 258/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 13 iulie 2009, care au următorul cuprins: „(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate în anul 2008 prin hotărâri ale Guvernului bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital rămase neutilizate la finele anului se restituie la bugetul de stat.
(2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează până la data de 8 ianuarie 2009.”
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale sunt invocate prevederile constituționale ale art. 44 alin. (1) și (2) referitoare la garantarea și ocrotirea proprietății private în mod egal, indiferent de titular.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

1. Prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate, excepția fiind ridicată în același dosar, al aceleiași instanțe, chiar de autorul prezentei excepții de neconstituționalitate, însă raportat la alte temeiuri constituționale, sens în care Curtea a pronunțat Decizia nr. 618 din 12 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 27 iulie 2012.
2. În ceea ce privește critica raportată la prevederile constituționale referitoare la garantarea și ocrotirea dreptului de proprietate privată, indiferent de titular, Curtea observă că sunt valabile mutatis mutandis cele reținute în Decizia nr. 573 din 4 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 6 iunie 2010.
Cu acel prilej, Curtea a constatat că textul de lege criticat nu vizează măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietatea publică. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate în anul 2008, prin hotărâri ale Guvernului, bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital rămase neutilizate la finele anului, nu devin de drept proprietate a unității administrativ-teritoriale în sensul prevăzut de art. 44 din Constituție.
Aceste resurse financiare se supun reglementării speciale privind sistemul financiar, potrivit cărora textul de lege criticat li se conformează, astfel încât nu se poate reține neconcordanța textului de lege criticat cu dispozițiile constituționale invocate, acesta constituind doar o derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în decizia menționată își păstrează valabilitatea și în cauza de față.
 
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,