19 August, 2017
Având în vedere Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
 
ministrul justiției emite următorul ordin:
 
Art.  I.  — 
Regulamentul  de  punere  în  aplicare  a  Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. —
(1) Ministrul justiției stabilește și actualizează numărul executorilor judecătorești, de regulă în primul trimestru al fiecărui an, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în funcție de cerințele locale determinate de întinderea teritoriului, de volumul de activitate și de numărul locuitorilor. Stabilirea numărului de executori judecătorești se face astfel încât la 15.000 de locuitori să revină cel puțin un post de executor judecătoresc. Numărul posturilor executorilor judecătorești din circumscripția unei judecătorii nu va fi mai mic de 3. Ordinul de actualizare va cuprinde, pe circumscripția fiecărei judecătorii:
a) numărul executorilor judecătorești în funcție;
b) numărul executorilor judecătorești stagiari în funcție;
c) numărul posturilor vacante pentru examenul de definitivat;
d) numărul posturilor vacante pentru schimbări de sediu;
e) numărul posturilor vacante pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani o funcție de specialitate juridică și au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie și pentru persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcția de judecător, procuror sau avocat;
f) numărul posturilor vacante pentru executorii judecătorești stagiari.
(2) Posturile vacante pentru examenul de definitivat prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc, în mod corespunzător, în circumscripțiile judecătoriilor unde executorii judecătorești stagiari și-au efectuat perioada de stagiu. Consiliul Uniunii
Naționale a Executorilor Judecătorești va transmite Ministerului Justiției necesarul de posturi vacante pentru persoanele care vor susține examenul de definitivat, pentru a fi avut în vedere la actualizarea numărului executorilor judecătorești.”
2. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
„Art. 45. —
Pe locurile vacante prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. e), Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.”
3. La articolul 461, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 461. — (1) Pentru ocuparea posturilor rămase vacante după numirea în funcția de executor judecătoresc a persoanelor care au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani o funcție de specialitate juridică, pot formula cerere persoanele prevăzute la art. 15 lit. g) teza finală din lege.”
4. La articolul 462, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 462. — (1) Cererea se depune la Camera executorilor judecătorești în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a listei posturilor vacante. Lista se afișează la sediul camerelor, la loc vizibil și accesibil publicului, și se publică pe paginile de internet ale Ministerului Justiției și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.”
5. La articolul 79, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 79. — (1) Schimbarea sediului biroului executorului judecătoresc dintr-o circumscripție în alta se face, la cerere, pe locurile vacante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d).”
Art. II. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
 
Ministrul justiției,
Mona-Maria Pivniceru
 
București, 12 martie 2013.
Nr. 875/C.