19 Ianuarie, 2018
Având în vedere prevederile Legii nr. 308/2008 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale „Complexul Energetic Hunedoara” — S.A.,
în vederea stabilirii modului de administrare și gestionare a Societății Comerciale „Complexul Energetic Hunedoara” — S.A., precum și a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 180—188 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si funcționarea Ministerului Economiei,
 
ministrul economiei emite prezentul ordin.
 
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare specială și de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara” — S.A., denumită în continuare societatea comercială, având sediul în localitatea Vulcan, str. Paroșeni nr. 20, codul 336250, județul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J20/994/01.11.2012, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administrării speciale în perioada de privatizare, administratorul special are atribuțiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei. (2) Conținutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, atribuțiile
prevăzute în cuprinsul prezentului ordin.
(3) În funcție de concluziile privind situația economico- financiară a societății, în mandat se vor specifica și măsurile excepționale care trebuie luate la societatea comercială, cu referire la:
a) divizări, fuziuni, vânzări de active;
b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal;
c) externalizări/transferuri de activități și/sau active cu caracter social;
d) conversia în acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile;
e) respectarea disciplinei economico-financiare și a graficelor de reeșalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii;
f) orice alte măsuri care să ducă la eficientizarea activității societății/sporirea atractivității societăților comerciale la privatizare.
(4) Mandatul va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri și acțiuni necesar a fi întreprinse:
a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare și supraveghere financiară a societății comerciale, cu prioritate asupra următoarelor:
— situația îndeplinirii principalilor indicatori economico- financiari și de performanță;