21 August, 2017
În baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul Administrației Publice Centrale și pentru modificarea unor acte normative,
 
ministrul educației naționale emite prezentul ordin.
 
Art. I. — Metodologia pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.000/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 722 din
24 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
„Art. 15. — Candidații transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează dosarul și comunică Ministerului Educației Naționale — Direcția generală relații internaționale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanți. Direcția generală relații internaționale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituției de învățământ superior solicitante. Lista instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2012—2013, actualizată de Ministerul Educației Naționale”.
2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
„Art. 20. — Candidații transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează dosarul și comunică Ministerului Educației Naționale — Direcția generală relații internaționale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii  de  acceptare. Această  listă  va  fi  însoțită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanți. Direcția generală relații internaționale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituției de învățământ superior solicitante. Lista instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educației Naționale”.