22 August, 2017
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 41 și art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4 lit. b1), art. 51 alin. (1) și art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Se aprobă strategia de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital a Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia — S.A.
(2) Prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital, Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia — S.A. vinde un pachet de acțiuni nou-emise în următoarele etape:
a) majorarea capitalului social al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia — S.A. cu un pachet de acțiuni nou-emise reprezentând 15,29% din capitalul social existent, cu acordarea dreptului de preferință de subscriere, la prețul de vânzare al acțiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acțiuni, acționarilor privați existenți ai Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia — S.A., proporțional cu cota deținută anterior majorării capitalului social;
b) inițierea unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni, prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieței de capital, a unui pachet de acțiuni nou-emise reprezentând 12% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social prevăzute la lit. a), la care se adaugă acțiunile rămase nesubscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferință acordat acționarilor privați existenți.
Art. 2. —
(1) Oferta publică primară de acțiuni se derulează printr-un intermediar autorizat, angajat de Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia — S.A. să presteze servicii de investiții financiare, așa cum este acesta definit de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, selectat potrivit prevederilor legale.
(2) Intermediarul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 și admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății comerciale și va efectua, dar fără a se limita la:
a) analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare și de mediu, propuneri de modalități de soluționare, în scopul reglementării și/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de vânzare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 și admiterea la tranzacționare a acțiunilor acesteia;
b) evaluarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia — S.A. pentru a fi avută în vedere la recomandarea unui preț de ofertă, a unui mecanism de determinare a prețului de vânzare a acțiunilor și/sau a unui preț de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare a acestora prevăzut la art. 5 alin. (1).
Art. 3. —
(1) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de instituție publică implicată, este mandatat să coordoneze, să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 și să ia măsurile necesare pregătirii și realizării acesteia.
(2) Ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia — S.A., pentru a propune și a aproba în adunarea generală a acționarilor acestei societăți comerciale următoarele acțiuni:
a) declanșarea procesului de vânzare a unui pachet de acțiuni nou-emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia — S.A.;
b) majorarea capitalului social și emiterea unui număr de acțiuni reprezentând 15,29% din capitalul social existent al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia — S.A.;
c) efectuarea de către Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia — S.A. a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București a acțiunilor acesteia și aprobarea modificării actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
d) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății, pentru a aproba:
(i) prospectul de ofertă publică, anterior depunerii acestuia la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. e), și orice alte documente necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1;
(ii) prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare, prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare și/sau prețul de vânzare, după caz, al acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), cu respectarea prevederilor art. 5 și ulterior derulării acțiunilor prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. f).
(3) În toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia — S.A. pentru a propune și aproba în adunarea generală a acționarilor societății comerciale un preț de vânzare al acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), care nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor nou-emise.
Art. 4. —
(1) Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia — S.A. va contracta, potrivit prevederilor legale, servicii de investiții financiare ce vor fi prestate de un intermediar autorizat.