18 Iulie, 2018
În baza:
— prevederilor art. 22. alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,
în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
 
ministrul educației naționale emite prezentul ordin.
 
Art. 1. — Se aprobă Conținutul educativ pentru intervenție timpurie antepreșcolară destinat copiilor cu deficiențe senzoriale multiple/surdocecitate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — În unitățile de învățământ/secțiile cu predare în limba unei minorități naționale se vor aplica prevederile art. 45 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
 
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
 
București, 18 ianuarie 2013.
Nr. 3.071.