21 Ianuarie, 2018
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România și Ministerul Muncii și Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, denumite în continuare părți,
având în vedere interesul reciproc pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare în domeniul relațiilor de muncă, au convenit următoarele:
 
ARTICOLUL 1
 
Părțile vor coopera în domeniul condițiilor de muncă și al protecției drepturilor prevăzute de legislația muncii a fiecărei părți.
 
ARTICOLUL 2
 
Părțile vor defini măsurile corespunzătoare și vor coopera în următoarele domenii:
a) condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați, în conformitate cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și în special:
— perioadele maxime de lucru și perioadele minime de odihnă;
— concediile minime anuale plătite;
— remunerația minimă, inclusiv compensații sau plata orelor suplimentare (exclusiv schemele de pensii ocupaționale);
— condițiile de trimitere a lucrătorilor detașați;
— măsurile de protecție cu privire la termenii și condițiile de angajare a femeilor însărcinate sau care au născut de curând, copiilor și tinerilor;
— egalitatea de tratament între bărbați și femei și nediscriminarea la locul de muncă (pe bază de rasă, origine etnică, culoare, limbă, handicap fizic sau mental — cu condiția ca angajații să se fi dovedit capabili să desfășoare orice proiect care le-a fost alocat; origine socială; angajare cu timp parțial de muncă, participarea sau neparticiparea în sindicate, convingeri politice sau religioase);
b) prevenirea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată;
c) controlul și identificarea întreprinderilor implicate în procesul de circulație a lucrătorilor între cele două state;
d) confirmarea valabilității documentelor care certifică termenii și condițiile angajării prezentate de către angajator sau de către angajat;