21 August, 2017
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al art. 51 alin. (1), art. 14 și art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
 
Art. 1. — (1) Se aprobă strategia de privatizare a Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara — S.A. prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat, prin atragerea unui investitor strategic și dobândirea de către acesta a unui pachet de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social al societății în cadrul unei operațiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acțiuni.
(2) Selecția investitorului se realizează prin metoda licitației cu ofertă în plic, combinată cu metoda licitației cu strigare, precedată de negocieri desfășurate pe bază de oferte preliminare și neangajante depuse de potențialii investitori.
Art. 2. — (1) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de instituție publică implicată, este mandatat să coordoneze și să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare și să ia măsurile necesare pregătirii și realizării acesteia.
(2) În vederea ducerii la îndeplinire a strategiei de privatizare, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este împuternicit să acorde mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală ordinară și/sau extraordinară a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara — S.A. pentru a propune și aproba orice hotărâre necesară implementării prezentei strategii de privatizare și a contractului de privatizare agreat cu investitorul selectat, inclusiv următoarele acțiuni:
a) majorarea capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi în schimbul unor noi aporturi în numerar și aprobarea prețului de subscriere a acțiunilor nou-emise;
b) subscrierea de către investitorul selectat de acțiuni nou- emise conform contractului de privatizare, precum și aprobarea altor modificări ce necesită aprobarea adunării generale a acționarilor, inclusiv modificarea, completarea și/sau actualizarea actului constitutiv al societății;
c) selectarea unui consultant specializat și încheierea contractului de consultanță conform prevederilor legale. Consultantul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare și finalizarea transferului dreptului de proprietate a acțiunilor nou-emise către un investitor strategic și va efectua, dar fără a se limita la:
(i) analizele de diagnostic necesare identificării problemelor legale, economico-financiare, tehnice și de mediu, și va propune, în acest sens, modalitățile de soluționare, în scopul reglementării și/sau punerii în aplicare a unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit strategiei;
(ii) evaluarea Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara — S.A. pentru a fi avută în vedere la recomandarea prețului acțiunilor;
d) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislația în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare, precum și pentru finalizarea cu succes a procesului de privatizare.
(3) În toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara — S.A. pentru a propune și a aproba un preț de subscriere a acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, care nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor nou-emise.
Art. 3. — (1) În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se constituie o comisie de negociere și selecție a investitorului și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri, titulari și supleanți, și secretariate tehnice aferente acestora.
(2) Din comisia de negociere și selecție a investitorului vor face parte:
a) ministrul delegat pentru energie, în calitate de președinte, sau un secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei, numit de ministru;
b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, numit de ministrul finanțelor publice;
c) un consilier de stat sau un secretar de stat din Cancelaria Primului-Ministru, numit de prim-ministru;
d)  șeful  Oficiului  Participațiilor  Statului  și  Privatizării  în Industrie;