23 August, 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, cu următoarele modificări:
 
1. Articolul 1 se abrogă.
 
2. Articolul 2 se abrogă.
 
3. Articolul 3 se abrogă.
 
4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) Termenul prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2013.
(2)  Până  la  împlinirea  termenului  prevăzut  la  alin.  (1), execuția programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se continuă, pentru fiecare instituție, potrivit legislației în vigoare la data aprobării acestora, până la data emiterii deciziei de acordare sau neacordare a certificării.” Art. II. — Legea notarilor publici și a activității notariale
nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 32 se abrogă.
2. La articolul 58, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 58. — (1) Biroul executiv este organul executiv al Consiliului Uniunii, cu activitate permanentă și de legătură cu Camerele,  și  se  compune  din  9  membri:  președintele, prim-vicepreședintele, vicepreședinții și 5 membri, aleși de Consiliul Uniunii dintre membrii săi.”
Art. III. — După alineatul (32) al articolului 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins:
„(33) Dispozițiile alin. (32) se aplică în mod corespunzător și în cazul numirii curatorului special prevăzut la art. 167 din Codul
civil.”
 
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
 
 
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
 
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
 
 
 
București, 14 martie 2013.
Nr. 54.