21 Iulie, 2018
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Art. 1. — Locuințele și dependințele aflate în proprietatea Societății Feroviare de Turism „S.F.T.-C.F.R.” — S.A., denumite în continuare locuințe, pot fi vândute către titularii contractelor de închiriere, în condițiile prezentei legi.
Art. 2. — (1) Poate cumpăra o singură locuință titularul contractului de închiriere, dacă o deține în baza unui contract valabil încheiat, după ce acesta face dovada achitării la zi a cotelor de chirie aferente spațiului.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1):
a) persoanele a căror activitate în cadrul C.F.R. sau Societății Feroviare de Turism „S.F.T.-C.F.R.” — S.A. a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor, în condițiile prevăzute de lege;
b) persoanele care au deținut ori dețin în proprietate, ele sau soțul, soția ori copiii aflați în întreținere, o locuință proprietate personală care îndeplinește condițiile minimale prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În situația în care soții dețin fiecare câte o locuință, conform alin. (1), poate beneficia de prevederile prezentei legi numai unul dintre aceștia.
Art. 3. — (1) Locuințele pot fi vândute titularilor de contract de închiriere cu plata integrală a valorii locuinței sau în rate. La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se va achita un avans minim de 20% din valoarea locuinței, stabilită la data vânzării.
(2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuințelor se vor eșalona pe o perioadă de maximum 5 ani, cu o dobândă anuală conformă cu cea de pe piață, dar nu mai mare de 8%.
(3) Vânzarea locuințelor se efectuează prin structuri proprii ale Societății Feroviare de Turism „S.F.T.-C.F.R.” — S.A., sub supravegherea unui reprezentant al Ministerului Transporturilor, desemnat prin ordin al ministrului.
Art. 4. — (1) Procedura de evaluare a locuințelor se realizează astfel:
a) pentru locuințele date în folosință înainte de anul 1990, în temeiul art. 6 alin. 1 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 85/1992  privind  vânzarea  de  locuințe  și  spații  cu  altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) pentru locuințele date în folosință după anul 1990 sau achiziționate, indiferent de anul dării în folosință, în temeiul art. 6 alin. 2 din Decretul-lege nr. 61/1990, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 608/1990  privind  stabilirea  prețurilor  de  vânzare  ale locuințelor construite din fondurile statului, recepționate după
1 ianuarie 1990, și, respectiv, al prețului de achiziție, actualizat cu rata inflației.
(2) La prețul de vânzare se va aplica taxa pe valoarea adăugată, potrivit dispozițiilor legale.
Art. 5. — În situația în care locuințele nu sunt cumpărate de chiriași și au devenit disponibile din diferite motive, acestea vor rămâne în proprietatea Societății Feroviare de Turism „S.F.T.- C.F.R.” — S.A.
Art. 6. — În situația în care locuințele sunt ocupate de pensionari sau urmași ai titularilor contractelor de închiriere, decedați, al căror venit nu le permite cumpărarea locuinței în condițiile prevăzute la art. 3, aceștia își pot păstra calitatea de chiriași.
Art. 7. — (1) Locuințele cumpărate în rate, în condițiile prezentei legi, nu pot fi înstrăinate prin acte între vii până la data achitării integrale a prețului.
(2) Locuințele dobândite în condițiile prezentei legi nu pot fi restructurate și nu li se poate schimba destinația, până la data prevăzută la alin. (1), fără autorizarea prealabilă a Societății Feroviare de Turism „S.F.T.-C.F.R.” — S.A.
(3) Societatea Feroviară de Turism „S.F.T.-C.F.R.” — S.A. își asigură încasarea prețului prin constituirea unei ipoteci asupra locuinței, în favoarea sa. Această operațiune este scutită de taxa de timbru.
Art. 8. — Sumele încasate din vânzarea locuințelor se constituie venit al Societății Feroviare de Turism „S.F.T.-C.F.R. ” — S.A.
Art. 9. — În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, urmând să efectueze demersurile necesare pentru inițierea procedurilor de vânzare
în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
 
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
 
 
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
 
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
 
 
 
București, 14 martie 2013.
Nr. 52.