22 August, 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Art. I. — Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 16 se introduc patru noi articole, articolele 161—164, cu următorul cuprins:
„Art. 161. — (1) Serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie, părți componente ale departamentelor funcționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior medical uman, sunt obligate să întocmească o listă de arondare a spitalelor, precum și a altor unități sanitare cu paturi prevăzute la art. 172 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, care dispun de servicii de anatomie patologică și de prosectură.
(2) În baza acestei liste, spitalele și unitățile sanitare cu paturi sunt obligate să încheie protocolul prevăzut la art. 13 lit. a).
(3) Protocolul se elaborează de către departamentele funcționale din cadrul instituțiilor de învățământ superior medical uman.
Art. 162. — (1) Serviciile de anatomie patologică și de prosectură din cadrul spitalelor, precum și ale altor unități sanitare cu paturi care dețin cadavre nerevendicate sau fără aparținători au obligația să informeze de îndată, în scris, disciplinele universitare de anatomie la care sunt arondate.
(2) Disciplinele universitare de anatomie, prin intermediul departamentelor funcționale din cadrul instituțiilor de învățământ superior medical uman, trebuie să își manifeste de îndată disponibilitatea de a prelua cadavrul.
(3) Cadavrul se preia de către reprezentanții departamentelor funcționale din cadrul instituțiilor de învățământ superior medical
uman în termen de 3 zile de la primirea informării.
Art. 163. — Serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie sunt obligate să conserve cadavrele timp de 30 de zile de la deces înainte de introducerea acestora în sălile de disecție.
Art. 164. — (1) Primăriile acordă ajutor de înmormântare departamentelor funcționale din cadrul instituțiilor de învățământ superior medical uman, în baza actelor de deces, precum și a protocolului încheiat cu serviciile de anatomie patologică și prosectură ale spitalelor și ale altor unități sanitare cu paturi.
(2) Departamentele funcționale din cadrul instituțiilor de învățământ superior medical uman asigură serviciul religios și, după caz, incinerarea sau înmormântarea cadavrelor, după ce acestea au fost utilizate în scop didactic ori științific.
(3) Departamentelor funcționale din cadrul instituțiilor de învățământ superior medical uman nu li se acordă ajutor de înmormântare dacă, în intervalul de timp prevăzut la art. 163, cadavrul este revendicat de către rude.”
2. La articolul 19, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) cadavrele nerevendicate sau fără aparținători sunt preluate de către serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor  universitare  de  anatomie,  potrivit  prevederilor art. 161 și 162.”
3. Articolul 20 se abrogă.
Art. II. — În cuprinsul Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege,  termenul  „exploatarea”  se  înlocuiește  cu  termenul „utilizarea”, iar sintagma „catedrele de anatomie” se înlocuiește cu sintagma „disciplinele universitare de anatomie.”
 
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
 
 
 
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
 
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
 
 
 
București, 14 martie 2013. Nr. 47.