21 Ianuarie, 2018
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (2), literele a) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului și cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, control financiar public intern, sisteme de management financiar și control, coordonarea și verificarea achizițiilor publice, domenii reglementate specific;
……………………………………………………………………………….
k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, Facilitatea de tranziție, a instrumentelor structurale și a instrumentului de asistență pentru preaderare, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenței financiare acordate de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul Financiar Norvegian;”.
2. La articolul 2 alineatul (2), litera x) se abrogă.
3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 41, 48 și 54 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„41. reprezintă statul român în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar la companiile naționale și societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 2, conform legii;
………………………………………………………………………………….
48. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele și/sau instituțiile financiare internaționale în domeniul datoriei publice, inclusiv asistența financiară rambursabilă acordată de instituțiile financiare internaționale sau de Uniunea Europeană, și exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar, în condițiile legii, precum și în cadrul unor departamente ale unor organisme internaționale (OCDE, ONU);
……………………………………………………………………………….
54. gestionează asistența financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor și acordurilor de finanțare semnate de Guvernul României și de Comisia Europeană;”.
4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 54 se introduce un nou punct, punctul 541, cu următorul cuprins:
„541.  certifică  și  transmite  Comisiei  Europene/statelor donatoare declarații de cheltuieli și aplicații de plată aferente fondurilor   nerambursabile   postaderare,   inclusiv   aferente asistenței  financiare  nerambursabile  acordate  de  statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb;”.
5. La articolul 3 alineatul (1), punctul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:
„55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziție, instrumente structurale, instrumentul de asistență pentru preaderare, cât și de la statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb către agențiile de implementare/autoritățile de management/operatorii de program/beneficiarii finali;”.
6. La articolul 3 alineatul (1), punctele 57—60 și 89 se abrogă.
7. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 116 se introduc șapte noi puncte, punctele 117—123, cu următorul cuprins:
„117. evaluează eficiența alocării resurselor financiare pentru investiții publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, în condițiile legii;
118. inițiază proiecte de acte normative cu privire la societățile comerciale, instituțiile de credit la care Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de acționar în numele statului, precum și în domeniul financiar-bancar;
119. verifică utilizarea fondurilor publice sau a altor fonduri speciale, alocațiilor bugetare pentru investiții, a subvențiilor și transferurilor și a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico- financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;
120. verifică situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale de către operatorii economici, precum și concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale ale statului, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;
121. verifică, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, calitatea gestiunii economico-financiare;
122. verifică economicitatea, eficacitatea și eficiența utilizării fondurilor publice, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;
123. coordonează metodologic activitatea de aplicare unitară a  legislației  fiscale  desfășurată  de  serviciile  de  asistență contribuabili  organizate  în  cadrul  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală și al unităților subordonate.”
8. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de 1.624, exclusiv demnitarii.”
9. Articolul 81 se abrogă.
10. La articolul 10, după alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alineatele (12)—(15), cu următorul cuprins:
„(12) Ministrul delegat pentru buget îndeplinește, în domeniile pentru care a fost învestit, atribuțiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile delegate de ministrul finanțelor publice pe domeniile pe care le coordonează, în condițiile legii.
(13) Ministrul finanțelor publice avizează și proiectele de acte normative inițiate și avizate de ministrul delegat pentru buget. Ministrul delegat pentru buget avizează proiectele de acte normative care au impact bugetar, inițiate de alte instituții și de Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii.
(14) Prin ordin al ministrului finanțelor publice semnat și de ministrul delegat pentru buget se poate stabili persoana care va înlocui, în perioadele de absență, ministrul delegat pentru buget.
(15)  Ministrul finanțelor publice semnează actele administrative elaborate de către structurile ministerului cu atribuții de soluționare a contestațiilor și a plângerilor prealabile, în condițiile legii.”
11. La articolul 13, alineatele (4)—(6) se abrogă.
12. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) În cadrul procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale personalului de conducere al structurilor de specialitate din cadrul unităților subordonate, care se află în coordonare metodologică, structurile coordonatoare de la nivelul ministerului emit puncte de vedere cu privire la activitatea desfășurată de acesta în realizarea obiectivelor și atribuțiilor ministerului, pe care le comunică evaluatorului.”
13. Articolul 27 se abrogă.
14. Anexele nr. 1—3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1—3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. — Încadrarea personalului Ministerului Finanțelor Publice în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
Art. III. — Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126  din  2  martie  2009,  cu  modificările  și  completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București este de 24.598, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.”
2. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Directorii executivi ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București se numesc în funcție de către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii, cu avizul consultativ al ministrului finanțelor publice.”
3. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Structura organizatorică a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, administrațiilor finanțelor publice municipale, orășenești și comunale, precum și a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și a administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Structurile organizatorice teritoriale aferente activității de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, verificare a achizițiilor publice, inspecție economico-financiară se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice.”
4. La articolul 13 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
„d) prin decizie a directorului executiv, pentru funcțiile publice pentru care are competența de numire în funcție. Prin excepție, pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, verificare a achizițiilor publice, inspecție economico-financiară din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, mobilitatea pentru eficientizarea activității se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice.”
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
 
 
Contrasemnează:
 
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Ministrul muncii, familiei, protecție sociale și persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici

București, 13 martie 2013.
Nr. 89.