16 August, 2017
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) și r) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
 
președintele  Autorității  Naționale  de  Reglementare  în  Domeniul Energiei emite următorul ordin:
 
Art. 1. — Se constituie la nivelul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuție a gazelor naturale și de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, având componența nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, comisia tehnică prevăzută la art. 1 va elabora și va supune spre aprobare președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei regulamentul propriu de organizare și funcționare.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț
 
 
București, 13 martie 2013. Nr. 9.