22 August, 2017
Având în vedere:
 
— art. 281 alin. (1) lit. a) și b) și art. 294 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 13 lit. a) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
— art. 18 pct. 10 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;
— Referatul de aprobare al Direcției audit public intern nr. AI/38 din 1 martie 2013;
— Adresa Ministerului Finanțelor Publice — Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern nr. 375.091 din
25 februarie 2013 — prin care sunt avizate Normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
 
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
 
 
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prevederile prezentului ordin se aplică structurilor de audit public intern organizate la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al caselor de asigurări
de sănătate.
Art. 3. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 410/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al caselor de asigurări de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 10 aprilie 2009.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
 
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Doru Bădescu
 
București, 5 martie 2013. Nr. 162.