20 Septembrie, 2017
În temeiul prevederilor:
 
— art. 5 alin (3) lit. e), h) și j) și alin. (5) lit. c), h) și i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
 
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 22 noiembrie 2012,  hotărăşte:
 
 Art. 1. — Se aprobă modelul Notei de inspecție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Departamentul de monitorizare și competență profesională va urmări punerea în aplicare a prezentei hotărâri.
Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 146/2009 privind aprobarea modelului Notei de inspecție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 17 septembrie 2009.
Art. 4. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Horia Neamțu
 
București, 22 noiembrie 2012. Nr. 54.