18 August, 2017
În conformitate cu prevederile art. 16 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, în perioada 1—2 noiembrie 2012, la Ujgorod, a avut loc Sesiunea a VIII-a a împuterniciților părților.
 
La lucrările sesiunii au participat:
— din partea română:
Constantin Emil Moț — împuternicit;
Ovidiu Gabor — locțiitor al împuternicitului; Carmen Neagu — secretar al împuternicitului; Mirela Maria Voica — expert;
Simona Olimpia Negru — expert;
Radu Fărcaș — coordonatorul Grupei de lucru pentru Tisa; Cristian Ban — coordonatorul Grupei de lucru pentru Siret și Prut;
Constantin Lefter — coordonatorul Grupei de lucru pentru fluviul Dunărea;
Ludmila Toncia — expert;
— din partea ucraineană:
Oleksiy Chunaryov — împuternicit;
Olga Lysyuk — locțiitor al împuternicitului;
Ivan Cheroy — locțiitor al împuternicitului; coordonatorul Grupei de lucru pentru Dunăre;
Oleksandr Kostyukov — secretar al împuternicitului;
Volodymyr Chipak — coordonatorul Grupei de lucru pentru Tisa;
Yan Dzyuba — coordonatorul Grupei de lucru pentru Siret și Prut;
Mykola Kulbida — expert; Oksana Fentsyk — expert; Elvira Kilar — translator.
Părțile au convenit următoarea ordine de zi:
1. Informarea împuterniciților asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a VII-a a împuterniciților (14—16 mai 2008, București, România)
2. Stadiul aplicării regulamentelor de colaborare în vigoare
3. Situația lucrărilor hidrotehnice existente în execuție și propuse a fi proiectate
4. Aprobarea programului de lucru 2013 pentru aplicarea Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră
5. Stabilirea locului, datei și ordinii de zi preliminare pentru cea de a IX-a Sesiune a împuterniciților
6. Diverse
 
La punctul 1
Împuterniciții s-au informat reciproc asupra îndeplinirii sarcinilor ce decurg din hotărârile celei de-a VII-a Sesiuni (14—16 mai 2008, București, România) și au constatat următoarele:
1.1. În perioada de la Sesiunea a VII-a și până la Sesiunea a VIII-a au avut loc întâlniri ale secretarilor împuterniciților, grupelor de lucru și de experți pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră a râurilor Tisa, Siret, Prut și fluviului Dunărea, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 1 a prezentului protocol.
Coordonatorii celor 3 grupe de lucru au prezentat succint rezultatele colaborării, așa cum au fost consemnate în procesele-verbale ale acestora.
1.2. Împuterniciții convin ca programele de lucru anuale să cuprindă un număr de întâlniri care să conducă la realizarea sarcinilor ce revin părților, conform celor prevăzute în protocoalele sesiunilor. Împuterniciții convin asupra obligativității realizării întâlnirilor grupelor de lucru. Locțiitorii împuterniciților vor urmări realizarea programelor de lucru anuale. Cu scopul eficientizării lucrărilor grupelor de lucru și ale experților, părțile își vor transmite reciproc, prin e-mail, anterior desfășurării întâlnirilor, punctele de vedere asupra temelor care urmează să fie analizate și discutate la întâlnire.
La punctul 2
Împuterniciții au analizat modul de aplicare a regulamentelor în vigoare:
— Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor produse de cursurile de apă și de apele interne;
— Regulamentul privind schimbul de date meteorologice și hidrologice dintre România și Ucraina;
— Regulamentul privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră;
— Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita,
precum și procesele-verbale ale întâlnirilor grupelor de lucru și de experți la care au fost discutate probleme legate de aplicarea acestora, de la ultima sesiune până în prezent.
2.1. Referitor la aplicarea Regulamentului privind apărarea împotriva inundațiilor produse de cursurile de apă și de apele interne, împuterniciții constată:
• Pentru râul Tisa
Pentru îndeplinirea celor cuprinse în Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor produse pe cursurile de apă și pe apele interne au avut loc următoarele întâlniri:
1. În perioada 10—11 septembrie 2008 a avut loc întâlnirea extraordinară pe problematica Colbu-1 și Colbu-2 (România).
2. În perioada 14—15 octombrie 2008 — Ucraina, în perioada 16—17 octombrie 2008 — România,
s-au desfășurat întâlnirile obligatorii pentru verificarea anuală în teren a lucrărilor de apărare pe sectorul SF 318—SF 259. Conform regulamentului, părțile s-au informat reciproc asupra situației create în urma viiturii din iulie 2008 în bazinul superior al râului Tisa și au făcut schimb de informații referitor la analiza viiturii.
3. În perioada 24—25 noiembrie 2008 — România a avut loc întâlnirea din cadrul proiectului, în baza Programului România— Ucraina: în cadrul întâlnirii, părțile au făcut schimb de documentații pentru a fi puse în concordanță.
4. În data de 18 iunie 2009 — în Ucraina,
în data de 19 iunie 2009 — în România a avut loc verificarea în teren a râului Tisa în comun cu proiectanții.
5. În perioada 29—30 iunie 2009 — în România s-a desfășurat vizita în baza proiectului din Programul România— Ucraina în cadrul căruia coordonatorii grupelor de lucru au făcut schimb de documentații.
6. În data de 15 septembrie 2009 — în Ucraina s-a desfășurat întâlnirea pentru analiza și convenirea proiectelor părții ucrainene.
7. În data de 19 februarie 2010 — în Ucraina s-a desfășurat întâlnirea pentru discutarea documentațiilor tehnice ale celor două părți.
8. În data de 17 septembrie 2010 — în Ucraina a avut loc verificarea sectorului SF 282.
9. În data de 12 octombrie 2010 — în România s-a desfășurat întâlnirea pentru analiza proiectelor părții române și părții ucrainene.
10. În data de 23 august 2011 — în România părțile au efectuat verificarea sectoarelor în vederea convenirii perimetrelor exploatărilor de balast.
11. În data de 4 aprilie 2012 — în Ucraina a avut loc discutarea proiectului ucrainean pe râul Tur.
12. În data de 22 mai 2012 — în Ucraina, în data de 23 mai 2012 — în România a avut loc efectuarea vizitei în teren, în vederea verificărilor din zonele SF 261—262 și SF 264—265.
13. În data de 7 august 2012 — România a avut loc verificarea în teren a zonei SF 262.

De asemenea, au avut loc întâlnirile menționate mai jos între specialiștii proiectanți:
— În perioada 12—14 mai 2010, Kiev, Ucraina
— În perioada 24—26 ianuarie 2012, București, România
• Pentru râurile Prut și Siret
Părțile au analizat îndeplinirea regulamentului în vigoare, în cadrul următoarelor întâlniri:
— În perioada 29—31 iulie 2008 — întâlnirea experților români și ucraineni pe probleme de inundații în bazinele hidrografice Siret și Prut, Cernăuți, Ucraina
Experții au verificat raioanele afectate din zona Cernăuți— Oroftiana și Storojineț—Siret.
— În perioada 25—27 noiembrie 2008 — verificarea în comun a lucrărilor hidrotehnice pentru apărarea împotriva inundațiilor pe sectorul ucrainean al râurilor Prut și Siret
Râul Ceremuș, afluent al râului Prut:
— dig mal drept în satul Vijnița;
— dig mal drept la Sloboda—Baniliv râul Siret;
— dig mal stâng în satul Lopușna;
— consolidare de mal stâng la Panca;
— dig mal stâng în Beregomeț;
— dig mal stâng la Iordănești în aval și amonte de pod;
— consolidări de mal stâng la Cerepkivca.
— În perioada 8—10 decembrie 2009 au fost efectuate verificări în comun ale lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râurile Prut și Siret în zona de frontieră pe teritoriul Ucrainei.
• Râul Siret:
— consolidarea malului stâng și a digurilor de apărare în sectorul Cerepkivka;
— consolidarea malului drept la Storojineț;
— verificarea digului pe malul drept la Lukivti;
— reparația capitală a digului de pe râul Maghivka, a malurilor stâng și drept la Migovo;
— reparația capitală a consolidărilor de mal pe râul Sirețel la Ciudei;
— reparația capitală a consolidărilor de mal pe râul Suhii la Suhoi Kut.
• Râul Prut:
— consolidarea malului la Tărăsăuți;
— sectorul din Costiceni (SF 914), Dranița (SF 915—916) și Mămăliga (SF 920—921), unde au fost efectuate lucrări de decolmatare a albiei.
— În perioada 16—17 decembrie 2009 au fost efectuate verificări în comun ale lucrărilor hidrotehnice și ale măsurilor pentru apărarea împotriva inundațiilor în zona de frontieră pe râurile Siret și Prut.
—  Pe  râul  Siret  —  acumularea  Rogojești  și  balastiera Vășcăuți
— Pe râul Prut — apărare de mal Oroftiana și Baranca
— În perioada 5—7 octombrie 2010 părțile au efectuat verificarea pe sectorul comun de frontieră, între SF 905 și SF 920, pe o lungime de 34 km, cu ajutorul a două bărci pe cursul râului Prut, verificând astfel lucrările de apărare împotriva inundațiilor pe ambele maluri și starea albiei pe teritoriile ambelor părți.
Au fost verificate lucrările pe râul Siret.
— În perioada 24—26 mai 2011 a avut loc verificarea pe teren a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râul Siret — lacul de acumulare Rogojești și balastiera Vășcăuți.
— În perioada 6—8 decembrie 2011 a avut loc verificarea pe teren a lucrării „Refacerea consolidării de mal a râului Prut în zona Baranca”.
— În perioada 23—25 octombrie 2012 a avut loc verificarea în comun a următoarelor obiective:
• Râul Prut:
— consolidarea malului stâng, în aval de pod la SF 905;
— consolidarea malului stâng, la Tărăsăuți la SF 906.
• Râul Siret;
— consolidarea malului stâng și digului de apărare în zona
Cerepkivka;
— consolidarea malului stâng în zona Camianka;
— digul de apărare a malului stâng în zona Petriceanka;
— consolidarea malului stâng pe râul Siretul Mic la Petrăuții de Sus;
— digul de apărare a malului stâng în zona Iordănești.
• Pentru fluviul Dunărea
Pentru îndeplinirea celor prevăzute în regulamentul de colaborare au fost efectuate verificări ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, astfel:
— la data de 17 noiembrie 2008 au fost efectuate verificări în comun ale digurilor, ecluzelor și canalelor de pe teritoriul Ucrainei, sectorul Reni—Vilcovo;
— la data de 26 noiembrie 2008 au fost efectuate verificări în comun ale digurilor de pe teritoriul României, sectorul Grindu— Isaccea;
— stabilirea programului de măsurători de debite pentru anul
2013 atât pe râul Tisa, cât și pe râul Târna Mare în secțiunile pod istoric Sighet—Solotvino—SF 292, respectiv Târna—SF 90.
Părțile au efectuat măsurătorile de debite în conformitate cu programele anuale stabilite de comun acord.
Schimbul operativ de date a fost efectuat în conformitate cu prevederile anexei nr. 4a la Regulament.
• Pentru râurile Prut și Siret
Partea română a transmis zilnic datele hidrologice, prin canalul GTS București—Moscova—Kiev, de la stațiile hidrometrice de pe Siret și Prut, cuprinse în telegrama HYDRA, la Kiev. S-au transmis zilnic prin e-mail, pentru Ucraina, datele hidrologice cuprinse în buletinul hidrologic, date referitoare la prognoza debitelor medii zilnice pentru următoarele 6 zile pentru râurile interioare și pentru cursul mijlociu și cel inferior al râului Prut, precum și datele referitoare la stratul de zăpadă și echivalentul în apă al acestuia, în perioadele cu fenomene de iarnă.
Partea ucraineană a transmis zilnic datele hidrologice pentru stațiile hidrometrice din bazinele superioare ale Siretului și Prutului, sub formă de telegramă HYDRA, prin canalul GTS București—Moscova—Kiev.
Părțile au efectuat măsurătorile de debit în conformitate cu programele anuale stabilite de comun acord.
Schimbul operativ de date s-a efectuat în conformitate cu prevederile regulamentului în vigoare.
• Pentru fluviul Dunărea
Părțile au efectuat anual schimb de informații hidrometeorologice între Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Observatorul Hidrometeorologic Dunărea din Ismail, conform anexelor nr. 6a și 6b la regulament.
Măsurarea debitelor efectuate în comun și aluviunilor în suspensie la secțiunile de frontieră, în special a viiturilor extreme din 2010 pe fluviul Dunărea, la mila 54, pe brațul Chilia, kilometrul 115 și kilometrul 20, pe brațul Stambulul Vechi, la
— în perioada 13—15 octombrie 2010 au fost efectuate  kilometrul 10 
verificări în comun ale lucrărilor de reabilitare a digului Reni — Măsurătorile au  fost  efectuate  de  observatorul Orlovca.

În perioada apelor mari din anul 2010, părțile s-au informat reciproc asupra comportării lucrărilor proprii de apărare.
După trecerea apelor mari s-au efectuat verificări ale lucrărilor de apărare de fiecare parte și s-au transmis reciproc listele cu lucrările ce necesită reparații.
Partea română a informat partea ucraineană despre activitățile de dragaj efectuate pe Dunărea maritimă.
Partea ucraineană a informat că pe teritoriul său nu s-au efectuat lucrări de dragaje.
2.2. Referitor la aplicarea Regulamentului privind schimbul de date meteorologice și hidrologice dintre România și Ucraina, împuterniciții constată:
• Pentru râul Tisa
Pentru îndeplinirea celor prevăzute în regulamentul referitor la schimbul de date meteorologice și hidrometeorologice, au avut loc următoarele întâlniri unde s-au analizat materialele și caracteristicile viiturilor selectate:
1. în perioada 16—18 septembrie 2008, în Ucraina;
2. în perioada 2—4 martie 2010, în România;
3. în data de 1 noiembrie 2010, în Ucraina;
4. în perioada 19—21 octombrie 2011, în România;
5. în perioada 23—25 octombrie 2012, în Ucraina.
Pe agenda de zi a acestor întâlniri au fost dezbătute următoarele probleme:
— analizarea schimbului operativ de date pentru anul anterior;
— realizarea schimbului anual de date atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic;
— analizarea materialului privind formarea și propagarea celor două unde de viitură, selectate pentru anul anterior, de comun acord de către organele teritoriale de specialitate; hidrometeorologic de la Dunăre, din Ismail, și Sistemul de Gospodărire a Apelor din Tulcea, în perioada 2008—2010, astfel:
— anul 2008 — 5—12 aprilie, 25—29 iulie;
— anul 2009 — 14—19 iulie;
— anul 2010 — 17—22 mai, 15—20 iunie, 6—8 iulie. Măsurătorile au fost efectuate în diferitele etape ale regimului apelor, efectuându-se schimbul de rezultate.
2.3. Referitor la aplicarea Regulamentului privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră, împuterniciții constată:
• Pentru râul Tisa
Pentru realizarea celor prevăzute în regulament s-au desfășurat următoarele întâlniri ale grupelor de lucru pe problemele râului Tisa, privind modul de evaluare a calității apelor de frontieră:
— în perioada 16—18 septembrie 2008, în Ucraina;
— în perioada 2—4 martie 2010, în Romania;
— în perioada 28—29 aprilie 2010, în Ucraina;
— în perioada 1—3 noiembrie 2010, în Ucraina;
— în perioada 19—21 octombrie 2011, în România;
— în perioada 23—25 octombrie 2012, în Ucraina.
De asemenea, de două ori pe an s-au efectuat prelevările comune de probe de apă în secțiunea podului istoric Sighetu Marmației—Solotvino.
În cadrul acestor întâlniri au fost analizate următoarele:
1. Intercompararea rezultatelor analizelor probelor de apă comune, prelevate în secțiunea podului istoric Sighet — Solotvino — SF 292, efectuate în laboratoarele Baia Mare și Ujgorod, în conformitate cu programele de lucru;
2. aplicarea Regulamentului de evaluare a calității apelor de frontieră;
2.1. evaluarea calității apei râului Tisa în secțiunile Valea Vișeului—Dilove și Teceu—Tiaciv;