19 August, 2017
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 123.418 din 13 martie 2013 al Direcției generale buget finanțe și fonduri europene, în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură și ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
 
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
 
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea  unor  măsuri  financiare  temporare pentru  stimularea  gradului  de  absorbție  a  fondurilor alocate  pentru  agricultură  aferente  schemelor  de  plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură, prevăzute  în  anexa  care  face  parte  integrantă  din prezentul  ordin.
Art.  2.  —  Prezentul  ordin  se  publică  în  Monitorul Oficial  al  României,  Partea  I.
 
 
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
 
 
 
București, 13 martie 2013. Nr. 89.