17 August, 2017
Având în vedere prevederile:
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
— Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;
— Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene nr. 43/2013,
 
viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:
 
Art. 1. — (1) În scopul asigurării necesarului de finanțare solicitat de Autoritățile de management prin cererile de rambursare/fonduri/prefinanțare, Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice analizează sumele disponibile din:
a) fonduri primite de la Uniunea Europeană pentru fiecare program operațional;
b) contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”;
c) sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, prin hotărâri ale Guvernului, conform art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
d) sume aprobate în bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale, la poziția globală distinctă denumită „Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”, după prima rectificare bugetară.
(2) În cazul în care necesarul de finanțare solicitat de Autoritățile de management cuprinde atât cereri de rambursare/fonduri, cât și cereri de prefinanțare, Autoritățile de management au obligația transmiterii către Autoritatea de certificare și plată a acestor cereri, simultan, până pe data de
10 a lunii pentru care se solicită finanțarea, și a situației cererilor de rambursare/prefinanțare ale beneficiarilor autorizate la plată de către Autoritățile de management.
(3) Autoritatea de certificare și plată onorează cererile de rambursare/fonduri/prefinanțare în ordinea cronologică a primirii acestora.
(4) Onorarea unei cereri de rambursare/fonduri se face cu condiția primirii de către Autoritatea de certificare și plată a unei declarații de cheltuieli de la Autoritatea de management, corectă și completă, a cărei valoare (fonduri comunitare) să fie cel puțin egală cu valoarea fondurilor transferate pentru rambursare de Autoritatea de certificare și plată în luna precedentă.
(5) Autoritățile de management efectuează plățile de prefinanțare și rambursare către beneficiari în ordinea cronologică a primirii și autorizării la plată a acestora.
Art. 2. — Din fondurile primite de la Uniunea Europeană pentru fiecare program operațional, Autoritatea de certificare și plată asigură efectuarea următoarelor operațiuni:
a) virarea la bugetul de stat a sumelor primite suplimentar de România, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
b) reîntregirea sumelor alocate temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului;
c) reîntregirea în contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale” a sumelor utilizate în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale;
d) transferarea în conturile Autorităților de management a
sumelor necesare efectuării restituirii de către ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 5/2013, precum și a sumelor necesare onorării cererilor de rambursare/fonduri/prefinanțare, în limita sumelor autorizate la plată de către Autoritățile de management, pe baza solicitărilor primite de la Autoritățile de management.
Art. 3. — (1) În cazul în care sumele disponibile din fondurile primite  de  la  Uniunea  Europeană  pentru  fiecare  program operațional, după efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 2, asigură parțial necesarul de finanțare solicitat de Autoritățile de management, Autoritatea de certificare și plată onorează:
1. cererile de prefinanțare, din următoarele surse de finanțare, în această ordine:
a) din sumele disponibile din fondurile primite de la Uniunea Europeană pentru fiecare program operațional, după onorarea cererilor de fonduri/rambursare;
b) din sumele disponibile în contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”, altele decât cele provenite din sumele alocate în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale, la poziția globală distinctă denumită „Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”.
2. cererile de fonduri, din următoarele surse de finanțare, în această ordine:
a) din sumele alocate temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului;
b) din sumele disponibile în contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”; c) din sumele aprobate în bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale, la poziția globală distinctă denumită „Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”, în limita sumelor autorizate la plată de Autoritățile de management. (2) Autoritatea de certificare și plată onorează cererile de fonduri în conformitate cu alin. (1) pct. 2 lit. c), pe baza avizului Direcției generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, emis din punctul de vedere al încadrării  în  sumele  aprobate  la  poziția  globală  distinctă denumită „Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare  de  la  Comunitatea  Europeană”,  transmis  în maximum două zile lucrătoare de la data primirii solicitării de la Autoritatea de certificare și plată.
Art. 4. — În cazul în care sumele disponibile din fondurile primite de la Uniunea Europeană pentru fiecare program operațional, după efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 2, și fondurile menționate la art. 3 alin. (1) pct. 1 lit. b) nu acoperă integral necesarul de finanțare solicitat de Autoritățile de management prin cereri de prefinanțare, Autoritatea de certificare și plată și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerul Fondurilor Europene întocmesc o notă prin care se propune conducerii Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Fondurilor Europene aprobarea sumelor care se transferă fiecărui program operațional din sumele disponibile în contul
54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”, altele decât cele provenite din sumele alocate în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni   generale,   la   poziția   globală   distinctă   denumită
„Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”.
Art. 5. — În cazul în care sumele disponibile din fondurile primite de la Uniunea Europeană pentru fiecare program operațional, după efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 2, și fondurile menționate la art. 3 alin. (1) pct. 2 lit. c) nu acoperă integral necesarul de finanțare solicitat de Autoritățile de management prin cereri de rambursare/fonduri, Autoritatea de certificare și plată și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene întocmesc o notă prin care se propune conducerii Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Fondurilor Europene aprobarea sumelor care se transferă fiecărui program operațional din sumele alocate în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale, la poziția globală distinctă denumită „Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”.
Art. 6. — (1) În cazul în care sumele disponibile din fondurile primite de la Uniunea Europeană pentru fiecare program operațional, după efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 2, și fondurile menționate la art. 3 alin. (1) nu acoperă necesarul de finanțare solicitat de Autoritățile de management prin cereri de rambursare/fonduri/prefinanțare, Autoritatea de certificare și plată și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene întocmesc o notă prin care se propune conducerii Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Fondurilor Europene aprobarea sumelor care se transferă fiecărui program operațional din disponibilitățile de fonduri primite de la Uniunea Europeană aferente altor programe operaționale, numai după consultarea autorităților de management responsabile de gestionarea programelor operaționale de la care se vor transfera fondurile. Decizia finală aparține conducerii Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Fondurilor Europene.
(2) Autoritatea de management responsabilă de gestionarea programului operațional de la care se transferă fondurile, în urma consultării, are obligația să răspundă fundamentat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
Art. 7. — (1) La întocmirea notelor prevăzute la art. 4—6 se ia în considerare următorul algoritm de calcul:
1. se calculează ponderea valorii cererii de fonduri/rambursare/prefinanțare aferente fiecărei Autorități de management în valoarea totală a cererilor de fonduri/rambursare/prefinanțare primite de la Autoritățile de management;
2. se stabilește suma care se distribuie fiecărui program operațional în funcție de ponderea calculată la pct. 1.
(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se utilizează atât pentru cererile de fonduri/rambursare, cât și pentru cele de prefinanțare.
Art. 8. — După efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 2, Autoritatea de certificare și plată restituie sumele utilizate pentru finanțarea unui program operațional din disponibilitățile de fonduri primite de la Uniunea Europeană ale altor programe operaționale, dacă nu există nicio cerere de rambursare/fonduri/prefinanțare primită de la Autoritatea de management care gestionează programul operațional de la care se restituie sumele respective.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
 
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea