19 August, 2017
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), art. 5 lit. b) și n), art. 8 alin. (1), art. 12 lit. a) și art. 14 lit. c) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, și dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012,
în baza prevederilor art. 2 lit. b) și art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Prescripția tehnică PT C3-2012 „Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 86/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT C3-2003, ediția 1,
„Cerințe  tehnice  privind  utilizarea  recipientelor-butelii  cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 și 161 bis din 13 martie
2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
*
Prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998, cu modificările și completările ulterioare.
 
p. Ministrul economiei, Adrian Ciocănea, secretar de stat
 
București, 21 februarie 2013. Nr. 349.