22 August, 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie
2010, cu următoarea modificare:
— La articolul II punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
„e) Departamentul pentru Luptă Antifraudă — DLAF, structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul  de  stat  prin  bugetul  Secretariatului  General  al Guvernului, condusă de un șef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terțiar de credite; Departamentul pentru Luptă Antifraudă — DLAF este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă — OLAF și asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având atribuția de control al obținerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente;”.
 
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția
României, republicată.
 
 
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
 
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU