17 August, 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115 din
23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, cu următoarele modificări:
1. La articolul 13 punctul 2, litera d1) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
„d1)  Departamentul  pentru  Luptă  Antifraudă  —  DLAF,  structură  cu
personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un șef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terțiar de credite;”.
2. La articolul 13 punctul 4 articolul 2, litera b) a alineatului (1) și alineatul (2) se abrogă.
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
 
 
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
 
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
 
 
București, 8 martie 2013. Nr. 34.