În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 903 din 12 decembrie 2014 (M.Of. nr. 903/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 517/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local;
 • Decizia nr. 528/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • Decizia nr. 529/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. 18 şi art. 19 lit. b) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Decizia nr. 556/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia nr. 593/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1479/2014 privind stabilirea contravalorii unei unităţi de sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum şi a produselor sanguine obţinute din prelucrarea plasmei;
 • Ordinul MEN nr. 5021/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.491/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 146/2014 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi abrogarea art. 122 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 904 din 12 decembrie 2014 (M.Of. nr. 904/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 603/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1092/2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei rămase necheltuită din suma prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000 – km 118+873”, precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1483/2014 pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii;
 • Ordinul ME nr. 1228/2014 privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 905 din 12 decembrie 2014 (M.Of. nr. 905/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 163/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
 • Decretul nr. 846/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
 • Legea nr. 165/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale;
 • Decretul nr. 848/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 526/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • Decizia nr. 544/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4797 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968;
 • Decizia nr. 548/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (1) şi (2) din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRE nr. 289/2014 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2015;
 • Ordinul MADR nr. 1865/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.139/2013 privind aprobarea formularelor de adeverinţe emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garanţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor;
 • Ordinul MFE nr. 1268/1694/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă Tehnică.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 906 din 12 decembrie 2014 (M.Of. nr. 906/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 512/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 179/3119/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here